สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านโคกอุดม 35 4 3 2 42
2 อนุบาลศรีวิไล 34 5 3 1 42
3 บ้านโป่งเปือย 33 5 1 0 39
4 ชุมชนบ้านซาง 32 9 3 2 44
5 อนุบาลพรเจริญ 29 2 7 3 38
6 ประสานมิตรวิทยา 26 5 1 4 32
7 หนองทุ่มวิทยา 22 5 0 2 27
8 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 21 12 2 2 35
9 สังวาลย์วิทย์ ๑ 21 3 2 0 26
10 บ้านนาสะแบง 20 8 2 2 30
11 บ้านนาแสง 20 5 1 1 26
12 บ้านหัวแฮต 20 5 0 1 25
13 อนุบาลเลิศปัญญา 19 7 2 4 28
14 อนุบาลโซ่พิสัย 19 6 1 2 26
15 บ้านสามหนอง 19 4 2 0 25
16 บ้านนากั้ง 19 3 0 0 22
17 บ้านหนองฮูฝอยลม 19 1 1 0 21
18 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 18 5 1 1 24
19 อนุบาลเซกา 18 4 3 1 25
20 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 18 4 2 1 24
21 บ้านนางัวสายปัญญา 17 5 2 5 24
22 อนุบาลนวรัตน์ 17 3 0 1 20
23 บ้านหนองผักแว่น 17 1 0 1 18
24 บ้านท่าสีไค 16 5 2 1 23
25 บ้านโนนสวาง 16 3 0 2 19
26 บึงของหลงวิทยา 16 2 2 1 20
27 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 15 7 1 3 23
28 บ้านดอนหญ้านาง 15 6 1 2 22
29 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 15 5 3 5 23
30 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 15 5 0 0 20
31 บ้านหนองโดดอนเสียด 14 5 0 3 19
32 บ้านโนนสว่าง 14 4 2 2 20
33 บ้านนาเจริญ 14 4 0 0 18
34 บ้านหนองหมู 14 3 1 2 18
35 หอคำพิทยาสรรค์ 14 2 1 2 17
36 บ้านดงบัง 14 1 3 2 18
37 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 13 9 1 1 23
38 บ้านห้วยผักขะ 12 7 0 2 19
39 บ้านห้วยไม้ซอด 12 4 0 1 16
40 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 12 2 0 1 14
41 อนุบาลวิภาวี 12 1 0 0 13
42 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 12 0 1 1 13
43 อนุบาลบุ่งคล้า 11 4 1 2 16
44 อนุบาลรัชดา 11 4 0 1 15
45 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 11 2 1 0 14
46 บ้านนาทราย 10 5 1 3 16
47 บ้านดอนเสียด 10 4 1 1 15
48 บ้านนาต้อง 10 3 1 1 14
49 บ้านคำไผ่ 10 3 0 2 13
50 บ้านโคกสวาง 10 1 1 0 12
51 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 10 0 1 3 11
52 ไทยรัฐวิทยา 51 9 6 1 0 16
53 บ้านต้องโคกกะแซ 9 4 3 2 16
54 บ้านท่าเชียงเครือ 9 4 1 2 14
55 บ้านนาสิงห์ 9 2 0 0 11
56 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 9 0 1 1 10
57 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 9 0 0 1 9
58 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 8 5 0 2 13
59 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 3 1 2 12
60 บ้านโนนสำราญยางเรียน 8 2 2 0 12
61 บ้านนาดง 8 2 1 1 11
62 สิริภัทรวิทยา 8 2 1 0 11
63 บ้านนาสวรรค์ 8 2 0 1 10
64 เลิดสิน 8 2 0 0 10
65 บ้านโคกกลาง 8 1 4 0 13
66 บ้านนาคำ 8 1 1 2 10
67 บ้านโคกหนองลาด 8 1 1 0 10
68 บ้านโนนแก้วโพนทอง 7 4 0 3 11
69 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 7 3 1 0 11
70 บ้านไร่สุขสันต์ 7 2 1 0 10
71 บ้านห้วยเซือมเหนือ 7 2 0 2 9
72 บ้านใหม่สามัคคี 7 2 0 1 9
73 บ้านหนองชัยวาน 7 2 0 0 9
74 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 1 0 0 8
75 อนุบาลกมลวรรณ 7 0 0 0 7
76 บ้านศรีชมภู 6 7 1 2 14
77 บ้านกุดสิม 6 4 1 3 11
78 บ้านหนองแก่งทราย 6 4 1 0 11
79 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 6 4 0 0 10
80 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 6 3 1 1 10
81 บ้านนาคำแคน 6 3 1 0 10
82 บ้านนาอ่าง 6 1 2 1 9
83 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 6 1 0 1 7
84 บ้านท่าศรีชมชื่น 6 1 0 0 7
85 บ้านนาซาว 5 4 0 0 9
86 บ้านหนองบัวงาม 5 3 2 2 10
87 โสกก่ามนาตาไก้ 5 3 1 0 9
88 บ้านบัวโคก 5 3 1 0 9
89 บ้านเหล่าหนองยาง 5 3 1 0 9
90 บ้านท่าสะอาด 5 3 0 1 8
91 ท่าไร่วิทยา 5 3 0 0 8
92 บ้านเหล่าถาวร 5 3 0 0 8
93 บ้านโคกสว่าง 5 3 0 0 8
94 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 2 1 2 8
95 บ้านไคสี 5 2 0 1 7
96 บ้านท่าส้มโฮง 5 2 0 0 7
97 บ้านดงชมภู 5 2 0 0 7
98 บ้านวังยาว 5 1 0 2 6
99 บ้านหนองยาว 5 1 0 0 6
100 บ้านโนนเสถียร 5 1 0 0 6
101 บ้านเหล่าทองหลาง 5 1 0 0 6
102 บ้านชุมภูทอง 5 1 0 0 6
103 โคกบริการสันกำแพง 5 0 1 0 6
104 บ้านนาคำนาใน 5 0 0 1 5
105 บ้านแสงอรุณ 5 0 0 1 5
106 บ้านศรีนาวา 5 0 0 0 5
107 บ้านโนนยางคำ 5 0 0 0 5
108 บ้านไทรงามโนนภูดิน 5 0 0 0 5
109 โคกสำราญพรสวรรค์ 4 6 0 0 10
110 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 4 4 2 1 10
111 บ้านท่ากกต้อง 4 4 2 1 10
112 บ้านคำบอน 4 4 1 6 9
113 บ้านทุ่งทรายจก 4 3 2 1 9
114 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 1 0 8
115 บ้านหนองหัวช้าง 4 3 0 0 7
116 บ้านหนองพันทา 4 3 0 0 7
117 บ้านหนองบัวแดง 4 2 2 0 8
118 บ้านบึงกาฬ 4 2 1 1 7
119 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 2 1 0 7
120 บ้านนาเจริญวิทยา 4 1 1 0 6
121 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 4 1 0 0 5
122 บ้านสร้างคำ 4 1 0 0 5
123 ชุมชนสมสนุก 4 1 0 0 5
124 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 4 1 0 0 5
125 บ้านทองสาย 4 1 0 0 5
126 หนองจิก 4 1 0 0 5
127 บ้านไร่โนนสำราญ 4 0 1 0 5
128 บ้านคลองเค็ม 4 0 0 2 4
129 บ้านดอนปอ 4 0 0 1 4
130 บ้านหนองจันทน์ 4 0 0 0 4
131 บ้านห้วยเซือมใต้ 4 0 0 0 4
132 บ้านดงโทน 3 3 0 0 6
133 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 2 2 0 7
134 หนองแสงประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
135 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 3 1 1 1 5
136 บ้านนาจาน 3 1 1 1 5
137 บ้านใหม่ศรีชมภู 3 1 0 2 4
138 บ้านดงเสียด 3 1 0 0 4
139 บ้านหนองตอ 3 1 0 0 4
140 บ้านหนองเข็ง 3 1 0 0 4
141 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 3 0 1 0 4
142 ชุมชนบ้านตูม 3 0 1 0 4
143 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
144 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 3 0 0 0 3
145 ธเนตรวิทยา 3 0 0 0 3
146 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
147 บ้านห้วยก้านเหลือง 3 0 0 0 3
148 บ้านโนนสวรรค์ 2 5 0 2 7
149 บ้านขามเปี้ย 2 2 1 0 5
150 บ้านดอนแพง 2 2 0 0 4
151 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 2 0 0 4
152 บ้านบ่อพนา 2 2 0 0 4
153 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 1 2 0 5
154 บ้านคำภู 2 1 1 2 4
155 โนนสาสวรรค์ 2 1 1 0 4
156 อนุบาลปากคาด 2 1 1 0 4
157 โนนเหมือดแอ่ 2 1 1 0 4
158 กัลยาณิวัฒนา 2 2 1 0 2 3
159 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 2 1 0 0 3
160 บ้านเหล่าคาม 2 1 0 0 3
161 บ้านกำแพงเพชร 2 0 1 0 3
162 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 0 1 0 3
163 บ้านท่าคำรวม 2 0 0 1 2
164 บ้านนาป่าน 2 0 0 0 2
165 ตชด.บ้านนาแวง 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 2 0 0 0 2
167 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
168 บ้านโนนม่วง 2 0 0 0 2
169 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
170 อนุบาลเย็นจิต 1 2 0 0 3
171 บ้านท่าสำราญ 1 2 0 0 3
172 บ้านโคกนิยม 1 2 0 0 3
173 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 1 2 0 4
174 อนุบาลโอฬาร 1 1 1 1 3
175 บ้านดาลบังบด 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองจิก 1 1 0 2 2
177 บ้านคำแวง 1 1 0 1 2
178 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 1 1 0 0 2
179 บ้านสุขสำราญ 1 1 0 0 2
180 บ้านโนนจำปา 1 0 2 1 3
181 บ้านท่าดอกคำ 1 0 1 1 2
182 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 1 0 1 0 2
183 บ้านโนนยาง 1 0 0 1 1
184 บ้านซ่อมกอก 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
186 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 0 0 0 1
187 บ้านคลองทิพย์ 1 0 0 0 1
188 บ้านซำบอน 1 0 0 0 1
189 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0 0 1
191 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 0 1
192 บ้านห้วยคอม 1 0 0 0 1
193 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
194 อนุบาลวิรวิช 1 0 0 0 1
195 แก่งอาฮง 0 1 1 0 2
196 ตชด.หนองตะไก้ 0 1 0 0 1
197 บ้านท่ากกแดง 0 1 0 0 1
198 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 1 0 0 1
199 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 1 1 1
200 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 1 0 1
201 บ้านคำไชยวาล 0 0 1 0 1
202 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 1 0
203 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 1 0
204 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 1 0
205 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0
206 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 0
รวม 1,444 428 139 153 2,164