หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการอำนวยการ  
5 ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครและดารา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายทองม้วน ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายวิทยา ชัยคินี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายฉลอม วาสชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ชอด คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายนิพนธ์ จำวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายสุรัตน์ กุดกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายไพ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายปริญญา บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายเดชสมัย วรรณคำโกฎิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสมสนุก คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายนพวนา วิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ  
21 จ.ส.อ.ทศพร กางศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน - คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
34 นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
35 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
36 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
37 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
38 นายสมหมาย หลาบหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
39 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
40 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
41 นางจินตนา บัวนาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
42 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
43 นางสาวสุมาลี ดวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
44 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
45 นายนพวนา วิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
46 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
47 นายนิพนธ์ จำวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
48 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
49 นายประยูร ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
50 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
51 นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
52 นางพานคำ พลาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
53 นางสาวกนิษฐา ตาตะมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
54 นางวิจิตรา รินทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
55 นางพิกุล นิกรเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
56 นางสาวอนงค์ อุตะรา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
57 นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
58 นางชญาดา อุดมมงคลกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
59 นางสาวจุฬามณี ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
60 นางบังอร กางศรี ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
61 นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
62 นางสาววรรณา บุญแจ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
63 นางจันทร์เพ็ญ มหาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
64 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
65 นายวิทยา ชัยคินี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
66 นายสุริยนต์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะง้อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
67 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
68 นางกุลวดี ไกรทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
69 นางบุบผา คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
70 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
71 นางมลสวรรค์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
72 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
73 นายชัชชัย จันทร์พวง ลูกจ้าง สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
74 นางศศิธร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
75 นายทองม้วน ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
76 นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
77 นายกิติบดินทร์ นูคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
78 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
79 นายวิชัย ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
80 นายไพ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
81 นายสมชาย ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
82 นายประยงค์ สำมะโย ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
83 นางสง่า เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
84 นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
85 นายสุรัตน์ กุดกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
86 นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
87 นางสาวธรกนก ธิมาศ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
88 นางนันทนา บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
89 นายยุทธพร ภักดีหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
90 นายพัฒนะทอง ทุมโยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
91 นางมัณฑิตา ปัญญามงคล ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
92 นายฉลอม วาสชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
93 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
94 นางสการะ จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
95 นางนวลละออ เคียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
96 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
97 นางสาวจีรพร จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
98 นายวิเชียร เคียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
99 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
100 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
101 นายปริญญา บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
102 ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
103 นายจงกล บ่อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
104 นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
105 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
106 นางสาวยุมรี ป้องขวาพล ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
107 นางสาวคุนัญญา เทพนา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
108 นายอำภี หมื่นโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
109 นายธนะชัย พาลึก ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
110 นายครุฑทอง หอมชื่น ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
111 นายธนายงค์ จำปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
112 นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
113 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
114 นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
115 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
116 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
117 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
118 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
119 จ.ส.อ.ทศพร กางศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
120 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปากคาด - คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
121 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง - คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
122 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว - คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
123 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ - คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
124 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา - คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
125 นายอนันต์เดช ปวงกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
126 นายพรชัย ด้วงแพง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
127 นายอังศุธร หมื่นโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
128 นายสยาม ศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
129 นางรัฐกาญจน์ มะลิรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
130 นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
131 นางสาวจำเรียง กราบกราน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
132 นายวิชา เจริญภู ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
133 นายคำรณ แสงรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
134 นางสาวธิชาภรณ์ สุขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
135 นางสาวปนิดา หลานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
136 นายกรกฏ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
137 นายบุญทิน ลุพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
138 นายสุทธิพล คำมูลคร ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
139 นายโกสินทร์ วิสุทธิ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
140 นายนิพนธ์ จำวงศ์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
141 นายสมพร อำนาจ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
142 นายวิรัตน์ โคตรภูธร ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
143 นายรุ่งนิรันดร์ ขอนเต้า ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
144 นายมงคล ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
145 นายวิจิตร ไชยชิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
146 นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
147 นายประสพชัย สาริศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
148 นายอภิชาติ ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
149 นางสาวจุฬามณี ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
150 นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
151 นางสาววรรณา บุญแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
152 นายคมคริสต์ ยรรยง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
153 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
154 นายทองม้วน ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
155 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
156 นายอภิศักดิ์ กิ่งนาคม ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
157 นายอนุศักดิ์ บุราณเดช ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
158 ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ มูลอำคา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
159 นายกิติศักดิ์ งามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
160 นายสถาพร ชัยคินี ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
161 นายไพโรจน์ ผิวพันธ์ นักการภารโรงบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
162 จ.ส.อ.ทศพร กางศรี ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
163 นายสรศักดิ์ เกษลี ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
164 นายไพยันต์ แสนอุบล นักการภารโรงบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
165 นางบุบผา คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
166 นางกุลวดี ไกรทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
167 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
168 นางศศิธร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
169 นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
170 นางสาวนัชรินทร์ เคนศิริ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
171 นางนิภาพร พรไชย ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
172 นางสาวยุพา มึกไทยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
173 นายทองม้วน ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
174 นายไพ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
175 นายสมชาย ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
176 นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
177 นายชัยณรงค์ โปตะวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
178 นายสุวัฒชัย ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
179 นายไปยพงษ์ ศรีอักเศษ ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
180 นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
181 นางสาวนิติยา ทองเฟื่อง ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
182 นายทรงพล ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
183 นายคำภู คะสุวรรณ ตำแหน่งนักการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
184 นายณัฐภพ ต้นคำ ตำแหน่งนักการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
185 นายสุนันท์ ภาระโข ตำแหน่งนักการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
186 นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
187 นายธวัชชัย พลากุล ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
188 นายสมบัติ สีสมบา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
189 นายวินัย เคนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
190 นายสายฝน สุวรรณวงษ์ พนักงานช่างไม้ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
191 นายศุภศิษฐ์ กุดกันยา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
192 นายนิพนธ์ กะทู้ ครู โรงเรียนบ้านบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
193 นายประกาศิต ไกยราช ครูธุรการโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
194 นายสถิตย์ วรขันธ์ ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
195 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
196 นางสาวอุบลวรรณย์ วงษ์เคี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
197 นางสาวคุณัญญา เทพนา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
198 นายศิวะ ทาระเวท ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
199 นางสาวยุมรี ป้องขวาพล ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
200 นายอำภี หมื่นโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
201 นายธนะชัย พาลึก ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
202 นายครุฑทอง หอมชื่น ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
203 นายวัชรพงศ์ บุตรจันทร ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
204 นายบรรชา กองแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
205 นางสาวธิชาภรณ์ โคตา ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
206 นายธนพงษ์ ศรีธารัง ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
207 นายนภดล อำนาจ ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
208 นายธนายงค์ จำปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
209 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
210 นางสิริลักษณ์ แม้นศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
211 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
212 นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
213 นางจินตนา บัวนาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
214 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
215 นางกานต์สิรี ลุพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
216 นางองุ่น โสภาพิศ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
217 นางสาวสุพัธศรี มาตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
218 นางสาวฐิติรัตน์ อามาตรมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
219 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
220 นางสาวสุมาลี ดวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
221 นางสาวดาราทิทย์ เรืองแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
222 นางทรงศรี ศรีมังคละ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
223 นางสาวสุพัธศรี มาตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
224 นางสมใจ ขันแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
225 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
226 นางสาวจริยา สุขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
227 นางสาวอภิญญา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
228 นางสาวธิชาภรณ์ โคตา ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
229 นางสมใจ ขันแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
230 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
231 นางภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
232 นางสาววรภรณ์ สมสนุก ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
233 นางอำภา ปวงกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
234 นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
235 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
236 นางพูนสิน ดวงจำปา ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
237 นางประพีรัตน์ สงศิริ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
238 นางสาวคะนึงนิจ แก้วบับภา ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
239 นางสาวศรัญา ปัคมา ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
240 นางธัญญา เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
241 นางจันทร์เพ็ญ มหาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
242 นางจันทร์เที่ยง หาญเชิงชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
243 นางพานคำ พลาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
244 นางสาวกนิษฐา ตาติมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
245 นางวิจิตรา รินทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
246 นางพิกุล นิกรเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
247 นางสาวอนงค์ อุตะรา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
248 นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
249 นางชญาดา อุดมมงคลกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
250 นางสาวจุฬามณี ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
251 นางบังอร กางศรี ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
252 นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
253 นางสาววรรณา บุญแจ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
254 นางบังอร ทีหอคำ ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
255 นางบุบผา คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
256 นางกุลวดี ไกรทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
257 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
258 นางศศิธร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
259 นางมลสวรรค์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
260 นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
261 นางสาวนัชรินทร์ เคนศิริ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
262 นางนิภาพร พรไชย ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
263 นางสาวยุพา มึกไทยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
264 นางสาววรางค์รัตน์ มลิวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
265 นางสาวจิราพร สุวรรณสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
266 นางสาวพรประกาย บงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
267 นางสาววราพร เรืองรือชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
268 นางสาวจิราพร ยอดคิรี ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
269 นางสาวธนาภรณ์ อินธิกูด ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
270 นางสุวรรณภาพร ชัยคินี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
271 นางสุมาลี ชนชิต ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
272 นางรัชนี ศรีคลังไพร ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
273 นางสุฤทัย ประทุมโม ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
274 นางสาวอัจฉรา หล้าคอม ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
275 นางประทีป คงทัน ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
276 นางสุนีย์ ดวงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
277 นางจันทญา ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
278 นางสาวกาญจนา ดวงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
279 นางสาวสายสุดา ประสานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
280 นางสาวธิราพร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
281 นางสาวชินภา ปัจฉิม ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
282 นางสาวสุพัตรา บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
283 นางสาวอธิตา อุปัญญ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
284 นางสาวณัฐนิชา เพ็งธรรม ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
285 นางสาวจุฬาลักษณ์ สกุลสง่าพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
286 นางนุชนาฏ พันธุ์พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
287 นางนวลละออ เคียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
288 นางชวนพิศ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
289 นางกมลนิตย์ กะทู้ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
290 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
291 นางสาวศศิธร ชารีวาล ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
292 นางสาวคุนัญญา เทพนา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
293 นางสาวศิริพิบูลย์ จือพิมาย ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
294 นางสาวภิญญา พิมมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
295 นางสาวต้นไอเม ปราบภัย ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
296 นางสาวจิราภรณ์ คำไพ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
297 นางสาวโฉมศิลป์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
298 นางสาวปวีนา เประกันยา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
299 นางสาวสิริอร กับโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
300 นางสาวอภิญญา อินอุเทน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสนุก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
301 นางสาวศิรินทิพย์ งามเหลือ ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
302 นางสาวศรีประไพ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
303 นางสาวภัสดาพร อินทรบุตร ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
304 นางสาวอาภัสรา แน่นอุดร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
305 นางสาวยุมรี ป้องขวาพล ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
306 นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
307 นายอนันต์ นุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
308 นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
309 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
310 นายสุทธิพล คำมูลคร ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
311 นางสวภาณ์ พูดเพราะ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
312 นางสาวฐิติรัตน์ อามาตรมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
313 นายอุทัย มะลิรัตน์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
314 นางเรืองอุไร ทัดทา ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
315 นางจำนงค์ ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขัน โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
316 นายมงคล ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
317 นางพิกุล นิกรเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
318 นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
319 นางชญาดา อุดมมงคลกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
320 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
321 นายประสพชัย สาริศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
322 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
323 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
324 นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
325 นางนิภาพร พรไชย ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
326 นางมลสวรรค์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
327 นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
328 นางสาวนภาพร อิ่มบุญสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
329 นายชัยณรงค์ โปตะวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
330 นางมัณฑิตา ปัญญามงคล ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
331 นายปรีชา อ่อนธรรม ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
332 นางสาวอธิตา อุปัญญ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
333 นายวิเชียร เคียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
334 นายประกาศิต ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
335 นางละมุล พิสัยกุล ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
336 นายธนายงค์ จำปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
337 นางสาววัลภา ศรีภูธร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
338 นางสาวจิราพร คำไพร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
339 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
340 นายบุญทิน ลุพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
341 นายกลมสินธุ์ จันปัดชา ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
342 พ.จ.อ.พลศักดิ์ อุทัยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
343 นายสุทธิพล คำมูลคร ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
344 จ.ส.อ.ทศพร กางสี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
345 นายอนันต์เดช ปวงกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
346 นายคำรณ แสงรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
347 นายนัฐวุฒิ อุตมะยาน ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
348 นายนิพนธ์ จำวงศ์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
349 นายรุ่งนิรัตน์ ขอนเต้า ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
350 นายสมพร อำนาจ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
351 นายมงคล ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
352 นายวิจิตร ไชยชิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
353 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
354 นายประสพชัย สาริศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
355 นายคมคริตส์ บรรยง ลูกจ้างโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
356 นายอภิชาติ ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
357 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
358 นายอภิศักดิ์ กิ่งนาคม ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
359 นายอนุศักดิ์ บุราณเดช ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
360 ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ มูลอำคา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
361 นายกิติศักดิ์ งามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
362 นายสถาพร ชัยคินี ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
363 นายไพโรจน์ ผิวพันธ์ นักการภารโรงบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
364 จ.ส.อ.ทศพร กางศรี ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
365 นายสรศักดิ์ เกษลี ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
366 นายไพยันต์ แสนอุบล นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
367 นายสมชาย ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
368 นายไปยพงษ์ ศรีอักเศษ ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
369 นายทรงพล ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
370 นายศุภศิษฐ์ กุดกันยา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
371 นายสมบัติ สีสมบา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
372 นายสายฝน สุวรรณวงษ์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
373 นายสงวน พันขวัญน้อย ชุดรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
374 นายชัยยา ยี่เข่ง ชุดรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
375 นายประชา แสนสะอาด ชุดรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
376 ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
377 นายวงศธร ใจยวน ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
378 นายเกียรติศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
379 นายครุฑทอง หอมชื่น ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
380 นายณัฐพงษ์ ศรีมังคละ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
381 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
382 นายเฉลิมพล บรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
383 นายอภิชาติ คำเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
384 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
385 นายอนันต์เดช ปวงกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
386 นายบุญทิน ลุพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
387 นายโกสินทร์ วิสุทธิ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
388 นายกรกฏ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
389 นายธวัชชัย พลเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
390 นายคำรณ แสงรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
391 นางสาวฐิติรัตน์ อามาตรมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
392 นายชัชวาล อุทัยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
393 นางสิริลักษณ์ แม้นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
394 นางสมใจ ขันแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
395 นายปริญญ์ ลาภสมทบ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
396 นายนัฐวุฒิ อุตมะยาน ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
397 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
398 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
399 นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
400 นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
401 นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
402 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
403 นางสาวสุมาลี ดวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
404 นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
405 นายนพวนา วิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
406 นางสายฝน สุวรรณศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
407 นายนิพนธ์ จำวงศ์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
408 นางวิไลพรรณ อุทัยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
409 นางสาวชลธิชา เคหะฐาน ครู โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
410 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
411 นายประยูร ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
412 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
413 นายมงคล ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
414 นางจันทร์เพ็ญ มหาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
415 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
416 นายประสพชัย สาริศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
417 นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
418 นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
419 นางชญาดา อุดมมงคลกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
420 นางสาววรรณา บุญแจ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
421 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
422 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
423 นางสาวจุฬามณี ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
424 นายวิทยา ชัยคินี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
425 นายสุรินทร์ มิทะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
426 นางกุลวดี ไกรทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
427 นางบุบผา คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
428 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
429 นางมลสวรรค์ วงค์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
430 นางศศิธร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
431 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
432 นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
433 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
434 นายทองม้วน ไชยศรี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
435 นางอุไรวรรณ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
436 นางสาวอัปสร มิกทา ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
437 นางสาวบรรจง เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
438 นายสุวัฒชัย ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
439 นางสายใจ เริ่มรักรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
440 นางอภิญญา ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
441 นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
442 นางสาวสุชานาถ ดวงจำปา ครู โรงเรียนบ้านบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
443 นางนิติยา ทองเฟื่อง ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
444 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
445 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
446 นางสาวขนิษฐา ฤาชากุล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
447 นางสาวธรกนก ธิมาศ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
448 นายศุภศิษฐ์ กุดกันยา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
449 นายวินัย เคนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
450 นายบุญเกษม วงค์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
451 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาดง  
452 นายวิเชียร เคียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
453 นายประกาศิต ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
454 นายนิพนธ์ กะทู้ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
455 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
456 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
457 นายปริญญา บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
458 ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
459 นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ อำนวยการโรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
460 นายจงกล บ่อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
461 นางสาวอาภัสรา แน่นอุดร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
462 นางสาวต้นไอเม ประภัย ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
463 นางสาวจิราพร คำไพร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
464 นางสาวโฉมศิลป์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
465 นางสาวปวีณา เประกันยา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
466 นางจิรนันท์ ชัยพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
467 นางสาวติญา บุญเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
468 น.ส.นุชรินทร์ อินทร์แสง ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
469 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
470 นางสาวพรทิพย์ ใจแสน ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
471 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
472 นางอรุณี ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
473 นายธวัชชัย พลเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
474 นายกลมสินธุ์ ศรีปัดชา ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
475 น.ส.ภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
476 นางสาวดาราทิทย์ เรืองแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
477 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
478 นางสาวสุมาลี ดวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
479 นายกรกฏ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
480 นางภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
481 นางสมใจ ขันแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
482 นายอนันต์เดช ปวงกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
483 นายกรกฏ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปากคาด  
484 นายนิพนธ์ จำวงศ์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
485 นายประยูร ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
486 นางประพีรัตน์ สงศิริ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
487 นางอิสรีภรณ์ แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  
488 นายมงคล ภาคภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
489 นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
490 นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
491 นายบัณฑิต แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
492 นายประสพชัย สาริศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
493 นางสาวจุฬามณี ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
494 นางสาววรรณา บุญแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
495 นางชญาดา อุดมมงคลกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขันสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  
496 นายยอดพิชญ์ คุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
497 นางจารุณี วรรณคำโกฏิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
498 นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
499 นางนิภาพร พรไชย ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
500 นางมลสวรรค์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนเสถียร  
501 นางสาวขวัญจิต อนุลีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
502 นางสาวเจียรนัย ภูชาดึก ครู โรงเรียนบ้าดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
503 นางกฤศมน ทองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
504 นางนันทนา บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
505 ว่าที่ร้อยตรีชนะชัย ชินจักร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
506 นายสมบัติ สีสมบา ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านบ้านนาดง  
507 นางชวนพิศ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
508 นางสาวบุษบา สุขกวี ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
509 นายประกาศิต ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  
510 นางสาวอาภัสรา แน่นอุดร ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
511 นางสาวต้นไอเม ประภัย ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
512 นางสาวคุณัญญา เทพนา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
513 นางสาวศิริพิบูลย์ จือพิมาย ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
514 นางสาวปวีณา เประกันยา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
515 นางสาวธีราภรณ์ สุขะ ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
516 นางสาวจิตติญา บุญเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
517 นางสาวนภรฤดี โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
518 นางสาวณัชติกัญญ์ ไกยราช ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
519 นางสาวดวงจันทร์ ทบวง ครู โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการฝ่ายรับ – ส่งแฟ้มการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา  
520 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
521 นายวิพนธ์ จิตรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
522 นายทองม้วน ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
523 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
524 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
525 นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
526 นายสมานมิตร ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
527 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ชอด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
528 นายศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
529 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
530 ดร.สุรัตน์ กุดกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
531 นายไพ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
532 นายกิติบดินทร์ นูคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
533 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
534 นายเดชสมัย วรรณคำโกฎิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
535 นายอรรชิช ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
536 นายนพวนา วิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
537 นายอนันต์ นุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
538 นายวิชัย ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
539 นางสวภาว์ พูดเพราะ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
540 นางอุไรวรรณ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด  
541 นายอักษร สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
542 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
543 นางกรรณิกา บุญผ่องศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
544 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
545 นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
546 นางสิริลักษณ์ แม้นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
547 นายสุทธิพล คำมูลคร ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
548 นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
549 นางสาวธิฐิรัตน์ อามาตรมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรมการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้  
550 นายสมบูรณ์ ศิริบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหนอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
551 นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
552 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
553 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
554 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
555 นายสุรชัย โพธิ์คำ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
556 นายไพบูลย์ คำภูษา ครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
557 นางศศิธร พลชัยยา ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
558 นายบัญฑิต แสนชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ชอด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
559 นายธวัชชัย พลเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
560 นาสาวดาราทิทย์ เรืองแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
561 นายชัชวาล อุทัยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
562 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
563 นางสาววราภรณ์ สมสนุก ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
564 นางสาวสุมาลี ดวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
565 นายนัฐวุฒิ อุตมะยาน ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
566 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
567 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
568 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
569 นางสาวพรธิดา ลีเพ็ญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
570 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
571 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
572 นางสิริลักษณ์ แม้นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
573 นางพิมพ์ณิศา ฤทธิ์อร่าม ครู โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
574 นางพิมพ์ณิศา ฤทธิ์อร่าม ครู โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
575 นางพิมพ์ณิศา ฤทธิ์อร่าม ครู โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
576 นายชัยชนม์ หลักทอง ครู โรงเรียนบ้านสามหนอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน  
577 นางอุบลวรรณ ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนธเนตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
578 นายวีระศักดิ์ แก้วนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
579 นายกิติบดินทร์ นูคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
580 นางองุ่น โสภาพิศ ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
581 นางสาวฐิติรัตน์ อามาตรมนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
582 นางทรงศรี ศรีมังคละ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
583 นางสาวจริยา สุขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
584 นางสาวอภิญญา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
585 นางสาวธิชาภรณ์ โคตา ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
586 นางสาวภรณ์ทิพย์ แก้วกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
587 นางสาววรภรณ์ สมสนุก ครู โรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
588 นางสมใจ ขันแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
589 นางรัฐกาญจน์ มะลิรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
590 นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  
591 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]