หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 3 2
2 003 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 10 40 18
3 301 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) 0 0 0
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 47 108 70
5 015 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 34 14
6 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 12 19 16
7 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 20 12
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 45 112 80
9 291 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 22 56 39
10 019 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 5 11 8
11 022 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 9 17 14
12 026 โรงเรียนธเนตรวิทยา 6 45 16
13 245 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 28 82 54
14 029 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 3 6 5
15 030 โรงเรียนบ้านกุดสิม 15 32 25
16 031 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 7 6
17 033 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 3 2
18 032 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 6 9 7
19 037 โรงเรียนบ้านคำบอน 20 34 28
20 041 โรงเรียนบ้านคำภู 6 10 6
21 043 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 21 7
23 036 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 7 13 10
24 293 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 12 33 23
25 042 โรงเรียนบ้านคำแวง 3 5 4
26 035 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 1 2 1
27 039 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 19 43 28
28 059 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 6 19 13
29 060 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 1 1
30 062 โรงเรียนบ้านซำบอน 1 3 2
31 061 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 3 8 5
32 063 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 8 17 12
33 064 โรงเรียนบ้านดงชมภู 7 16 11
34 066 โรงเรียนบ้านดงบัง 21 41 29
35 068 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
36 069 โรงเรียนบ้านดงเสียด 4 7 5
37 065 โรงเรียนบ้านดงโทน 6 12 9
38 071 โรงเรียนบ้านดอนปอ 5 15 8
39 074 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 29 118 51
40 073 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 16 38 28
41 070 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 5 10 8
42 072 โรงเรียนบ้านดอนแพง 4 14 8
43 076 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 3 7 6
44 080 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 1 3 2
45 078 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 21 56 32
46 079 โรงเรียนบ้านต้าย 0 0 0
47 081 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 0 0 0
48 021 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0
49 082 โรงเรียนบ้านทองสาย 7 11 9
50 100 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 10 26 15
51 084 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 11 16 15
52 083 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 1 3 2
53 085 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 3 6 4
54 089 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 4 11 8
55 093 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 8 71 19
56 095 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 10 23 17
57 096 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 10 45 17
58 097 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 4 27 11
59 098 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 24 134 54
60 094 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 14 25 21
61 099 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 2 2 2
62 087 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 17 31 22
63 090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 10 3
64 086 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 0 0 0
65 091 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 25 65 41
66 102 โรงเรียนบ้านนากั้ง 24 53 35
67 104 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 14 30 21
68 106 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 31 54 42
69 110 โรงเรียนบ้านนาคำ 14 37 22
70 109 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 6 12 10
71 108 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 10 24 17
72 112 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0
73 113 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 37 93 60
74 115 โรงเรียนบ้านนาจาน 6 15 12
75 119 โรงเรียนบ้านนาซาว 9 21 12
76 121 โรงเรียนบ้านนาดง 19 39 31
77 123 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 45 25
78 125 โรงเรียนบ้านนาทราย 24 45 35
79 127 โรงเรียนบ้านนาป่าน 2 5 4
80 128 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 12 43 19
81 129 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 44 112 74
82 131 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 27 19
83 136 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 12 23 19
84 117 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 24 71 40
85 116 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 6 11 10
86 134 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 16 32 23
87 132 โรงเรียนบ้านนาแสง 31 77 52
88 157 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 10 19 13
89 159 โรงเรียนบ้านบัวโคก 11 25 15
90 161 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 14 29 22
91 156 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 16 9
92 164 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 0 0 0
93 162 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 31 88 55
94 165 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 2 2
95 168 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 1 1
96 169 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 10 7
97 173 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 22 13
98 176 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 17 27 23
99 177 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 5 9 8
100 178 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 1 10 3
101 179 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 2 3 2
102 180 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 2 4 3
103 181 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 6 19 12
104 182 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 8 7
105 183 โรงเรียนบ้านสามหนอง 25 44 36
106 185 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 16 5
107 193 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 7 40 13
108 194 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 4 4
109 195 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 10 18 14
110 200 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 8 5
111 201 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 36 29
112 296 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 2 8 4
113 206 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 6 3
114 203 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 16 31 23
115 205 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
116 204 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 22 14
117 207 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 23 51 37
118 208 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0 0 0
119 209 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 7 15 11
120 210 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 16 11
121 213 โรงเรียนบ้านหนองหมู 20 40 30
122 214 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 14 11
123 215 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 29 48 41
124 192 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 4 4 4
125 197 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 10 19 16
126 196 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 3 2
127 190 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 13 34 24
128 212 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 6 4
129 211 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0
130 198 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 25 74 33
131 232 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 29 64 44
132 234 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 1 1 1
133 217 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 5 7 6
134 218 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1 3 2
135 221 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0
136 222 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 3 3
137 223 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 22 52 33
138 297 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
139 228 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 10 16 14
140 227 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 18 80 29
141 231 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 4 4
142 220 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 12 28 19
143 219 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 7 18 13
144 226 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 0 0 0
145 230 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0
146 225 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 17 47 29
147 235 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 4 9 7
148 236 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 8 37 17
149 237 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 7 28 13
150 238 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 9 19 14
151 239 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
152 240 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0
153 186 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 6 12 9
154 187 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 3 2
155 045 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 5 11 5
156 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 38 25
157 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0
158 048 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 40 74 60
159 050 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 3 4
160 052 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 14 37 19
161 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 20 14
162 298 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
163 054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 33 75 53
164 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (โซ่พิสัย) 0 0 0
165 056 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 0
166 057 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 10 15 12
167 155 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
168 140 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 4 6 5
169 141 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 0 0 0
170 142 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 2 2
171 144 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 3 3
172 143 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 6 6
173 145 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 7 16 11
174 146 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 11 19 15
175 147 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 47 33
176 148 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 29 109 55
177 150 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 4 16 8
178 151 โรงเรียนบ้านโนนสา 0 0 0
179 152 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 12 38 25
180 153 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 8 15 11
181 154 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 7 14 11
182 138 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 21 51 32
183 166 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 60 194 92
184 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 15 50 28
185 188 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 6 4
186 189 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 6 5
187 241 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0
188 242 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 7 12 10
189 243 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 13 13
190 058 โรงเรียนบ้านไคสี 11 20 14
191 101 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 7 11 9
192 172 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 14 28 22
193 171 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 5 9 7
194 246 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 4 9 6
195 247 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 41 86 58
196 248 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
197 252 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 21 35 24
198 254 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 31 68 43
199 255 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 0 0 0
200 256 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 5 9 8
201 257 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 20 38 29
202 259 โรงเรียนหนองจิก 5 15 10
203 260 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 32 76 51
204 261 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
205 262 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 3 7 4
206 263 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 11 37 21
207 264 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 23 56 38
208 265 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0
209 273 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 25 97 52
210 275 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 23 59 32
211 276 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 10 25 18
212 277 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 69 178 109
213 285 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 58 175 103
214 287 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 30 75 50
215 269 โรงเรียนอนุบาลเซกา 28 58 45
216 270 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 38 160 79
217 250 โรงเรียนเลิดสิน 11 26 18
218 007 โรงเรียนแก่งอาฮง 2 3 3
219 008 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 7 8 7
220 009 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 11 27 18
221 027 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 4 9 7
222 028 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 9 17 13
223 258 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 14 26 20
224 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 20 65 36
225 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 0 0
226 005 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0
227 006 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0
228 010 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
229 244 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 14 16 15
230 249 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 15 61 19
231 266 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 7 40 13
232 299 โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
233 267 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
234 268 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
235 272 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 21 59 26
236 300 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 0 0 0
237 274 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0
238 281 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 16 61 24
239 284 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 15 59 28
240 302 โรงเรียนอนุบาลวิรวิช 1 2 2
241 280 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 3 7 4
242 282 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 32 116 59
243 288 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
244 289 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 4 8 5
245 271 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
246 023 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
247 001 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 1 3 2
248 020 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 2 5 2
249 292 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 0 0 0
รวม 2573 6650 4109
10759

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]