หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 58 41 75.93% 9 16.67% 3 5.56% 1 1.85% 54
2 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 60 41 85.42% 6 12.5% 1 2.08% 0 0% 48
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 69 41 68.33% 5 8.33% 10 16.67% 4 6.67% 60
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 45 35 77.78% 5 11.11% 3 6.67% 2 4.44% 45
5 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 47 32 69.57% 9 19.57% 3 6.52% 2 4.35% 46
6 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 41 27 72.97% 5 13.51% 1 2.7% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 44 24 61.54% 9 23.08% 4 10.26% 2 5.13% 39
8 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 32 24 77.42% 5 16.13% 0 0% 2 6.45% 31
9 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 31 23 79.31% 3 10.34% 3 10.34% 0 0% 29
10 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 38 22 62.86% 10 28.57% 1 2.86% 2 5.71% 35
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 40 21 56.76% 12 32.43% 2 5.41% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 37 20 60.61% 6 18.18% 2 6.06% 5 15.15% 33
13 โรงเรียนบ้านนาแสง 31 20 74.07% 5 18.52% 1 3.7% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 29 20 76.92% 5 19.23% 0 0% 1 3.85% 26
15 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 25 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
16 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 28 20 74.07% 3 11.11% 3 11.11% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 32 19 59.38% 7 21.88% 2 6.25% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 31 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
19 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 29 19 70.37% 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนบ้านสามหนอง 25 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
21 โรงเรียนบ้านนากั้ง 24 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 23 19 86.36% 1 4.55% 1 4.55% 1 4.55% 22
23 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 29 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
24 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 25 18 72% 5 20% 1 4% 1 4% 25
25 โรงเรียนอนุบาลเซกา 28 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 21 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 25 16 64% 6 24% 0 0% 3 12% 25
28 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 33 16 55.17% 5 17.24% 3 10.34% 5 17.24% 29
29 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 24 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
30 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 24 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
31 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 16 76.19% 3 14.29% 0 0% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 30 15 50% 12 40% 2 6.67% 1 3.33% 30
33 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 31 15 57.69% 7 26.92% 1 3.85% 3 11.54% 26
34 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 29 15 62.5% 6 25% 1 4.17% 2 8.33% 24
35 โรงเรียนบ้านหนองหมู 20 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
37 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 23 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านดงบัง 21 14 70% 1 5% 3 15% 2 10% 20
39 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 20 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
40 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 22 12 57.14% 7 33.33% 0 0% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนบ้านนาทราย 24 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
42 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 23 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
43 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
46 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 21 11 61.11% 5 27.78% 0 0% 2 11.11% 18
48 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 21 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
49 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 22 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
51 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 19 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
55 โรงเรียนบ้านนาดง 19 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 14 10 71.43% 0 0% 1 7.14% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 20 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
59 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 21 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
60 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
61 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
62 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
63 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 12 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
69 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
70 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
71 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนเลิดสิน 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนบ้านนาคำ 14 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
77 โรงเรียนบ้านกุดสิม 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
78 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
80 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 17 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
86 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
87 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 18 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
89 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
90 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
91 โรงเรียนบ้านไคสี 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านทองสาย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนธเนตรวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
100 โรงเรียนบ้านนาซาว 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านบัวโคก 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
103 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
107 โรงเรียนบ้านดงชมภู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
121 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 11 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
122 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
123 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
124 โรงเรียนบ้านคำบอน 20 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 6 40% 15
125 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
126 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
127 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
130 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนหนองจิก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านดอนปอ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านดงโทน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
144 โรงเรียนบ้านนาจาน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
146 โรงเรียนบ้านดงเสียด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านดอนแพง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
156 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านคำภู 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
158 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาป่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
174 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
177 โรงเรียนบ้านคำแวง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
182 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านซำบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลวิรวิช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนแก่งอาฮง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
202 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]