หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายเจริญ นามชู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพัชราพร เครือเนตร โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง กรรมการ
3. นางสิรินาฏ ตรีวรเวทย์ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ภูคัสมาศ โรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นางทันสมัย ทิพย์นมโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ สีทะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางณัชชา มหานิลโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมวรา วันตาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นางสาวกรทิยา เทพวรรณ์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา ภูชมศรีโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สอนเครือโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาวกมลพร ชิณแสนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางบรรจง โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สอนไชยาโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางกุลธิดา เสนาสีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ชมภูทัศน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวพินพนา อัฐนาคโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ โยธาโรงเรียนบ้านพันลำ"เจริญวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ภูบานชื่นโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางปชิศรา ทองสดโรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ วารุกะโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด จันทร์พุธโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ พรชัยโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเทวี โพธิสว่างโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางบุบผา คุ้มบุญโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพิศ ผาพองยูงโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ภูริศรีโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ดาจงโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคาวี สุขะหาโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางวิชิราวรรณ เหลาสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ไชยเพชรโรงเรียนไร่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์โรงเรียนบ้านโนนสาประธานกรรมการ
2. นางวาริณี วะลัยรัตน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางวาสนา เกษแก้วโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางรัตนาพร พุทธบุรีโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ บึงเจริญประธานกรรมการ
2. นายแมนสวรรค์ วันทาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นางสาวสุณีวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายกิจปกรณ์ คำเดชโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ แสงสว่างโรงเรียนบ้านนองชัยวานกรรมการ
3. นางกุลธิดา เสนาสีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ นาเมฆโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี วังหอมโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางปฏิญญา ประนมศรีโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาป่านประธานกรรมการ
2. นางชัญวรีย์ หรรษาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พุทธิแพทย์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนจำปาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ พวงภู่โรงเรียนย้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชูน้ำคำโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางกรรมการ
4. นางสาวพันทิวา กุมภิโร ครู โรงเรียนบ้านหนองชัยวานกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา คุณาคม โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา ปาณศรีโรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกพล พลเยี่ยม โรงเรียนหนองแวงประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเอก ประภัสรางค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
3. นางพรนิภา กลางบุรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นายจุน มีทองแสนโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์ฯกรรมการ
5. นายภักดี วรรวิชิตโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
6. นางสาวเจียรนัย ภูชาดึกโรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกนรินทร์ โงนมณีโรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี ทีหอคำโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนริศรา คณานันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑กรรมการ
4. นางนภาพร กาญจนสุนทรโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
5. นางสาวสายใจ ฑีระฆังโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
6. นางสาวกมลลักษณ์ สุดาโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาลโรงเรียนบ้านชุมภูทองประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย พาลึกโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางลักขณา ทิพย์ศรีราชโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางปริชาต ตีบอุดโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรการ เวชวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตันสร้างโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นางบุษบา ภูการุนย์โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ กาญจนสุนทรโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมควร ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางปัทมา บุตรสาระโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จักรแก้วโรงเรียนบ้านบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นางจริดา พันธไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ นุสนธ์โรงเรียนบ้านหนองพันทา ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุตรสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
3. นายจุน มีทองแสนโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางเจษฎาภรณ์ พรหมดาโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศโรงเรียนประสานมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์ บุญธะราโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3. นายเจษฎา บุญชาญโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
5. นายราชินทร์ อุภัยศรีโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ทวีวันโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ป้องเพชรโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู พันธุวรโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หาญโสภาโรงเรียนบ้านโนนสวาง กรรมการ
5. นางกนกอร มะหลัดโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศศิธร วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เขียวน้ำชุมโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางสาวนงรัตน์ กุมภิโร โรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นายณดล คุณาคม โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายเจษฎา บุญชาญโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายฟ้าอำนวย ภูพันนาโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลประธานกรรมการ
2. นางวัลวิภา คำจร โรงเรียนบ้านสามหนอง กรรมการ
3. นายธนะชัย พาลึกโรงเรียนบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวกัลยกร ชัยบัณฑิตโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นางสาวนิภัทรา รอบคอบโรงเรียนบ้านนาแสง กรรมการ
6. นางสาวนงรัตน์ กุมภิโร โรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ทาต้องโรงเรียนบ้านหนองเดินท่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางสาวสายใจ ทีระฆังโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา อามาตย์มนตรีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
5. นางสาวนิภัทรา รอบคอบ โรงเรียนบ้านนาแสง กรรมการ
6. นางสาวศรีประไพร พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางนางพิมลรัตน์ คำภูษาโรงเรียนท่าไร่วิทยา กรรมการ
3. นายมนัส พิมพ์กลมโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ
4. นางสาววันทนา สิงห์นาบ้านหนองหมูกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภษร ประเคนคะชาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
6. นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนรองประธานกรรมการ
2. นางนิจษา สายสิงห์โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
3. นางละมัย วงคำแก้วโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวเปรมใจ สว่างวงศ์โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ พิศพิมลโรงเรียนบ้านนาสะแบง กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ สุกันโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววิภาลินี ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เสาะก่านโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
3. นายเวียงชัย นารีนุช โรงเรียนบ้านนาคำนาในกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมาลัย มูลภักดี โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นายวชิรา นามเสาร์ โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางนิภา อัมมะวัน โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสหรัฐ พลวงศ์ โรงเรียนท่าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
3. นางอโณทัย จันทร์อ้วน โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กระทู้ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญกรรมการ
3. นางอรุณศรี ลุนาวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชัยยะเดช มาดี โรงเรียนบ้านโป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ ฮาดดา โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา นันที โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
3. นางสาววันทนา สิงห์นาโรงเรียนบ้านหนองหมู กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอมรศักดิ์ บัวโฮม โรงเรียนบ้านท่ากกต้องประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ซาแสงบง โรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจันทรืจิรา มีทองแสงโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย คำภูมี โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวหยกฟ้า สกุลเดช โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
3. นายชาญยุทธ บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทพรม โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
3. สิบเอกชาติชาย พองพรหมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการ
4. นายไพโรจน์ แก้วกันหา โรงเรียนบ้านโคกนิยมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ โทเล โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล พิณพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นายนิเวท พลราชม โรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ ศรีพรหม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
5. นายมาโนช ศรีไชย โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
6. นายประพัฒน์ บุศดี โรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
7. นายพิศาล พรหมจักร์ โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการ
8. นายนิลรัตน์ แสนชัย โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ โทเล โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล พิณพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นายนิเวท พลราชม โรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ ศรีพรหม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
5. นายมาโนช ศรีไชย โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
6. นายประพัฒน์ บุศดี โรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
7. นายพิศาล พรหมจักร์ โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการ
8. นายนิลรัตน์ แสนชัย โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต กาหวาย โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ กรรมการ
2. นายประมูล แอ่งสุธา โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางจินตนา เบญจมาศ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
5. นายนิกร เผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางกชวรรณ กะอาจ โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมกรรมการ
7. นายธวัช ชมพูฟื้น โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
8. นายแสงทอง สัพโสโรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต กาหวาย โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ ประธานกรรมการ
2. นายประมูล แอ่งสุธาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางจินตนา เบญจมาศ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
5. นายนิกร เผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นางนางกชวรรณ กะอาจ โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมกรรมการ
7. นายธวัช ชมพูฟื้น โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
8. นายแสงทอง สัพโสโรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐธวัฒน์ ตีตราโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางปาณสรา ประครองพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางจรูญ ทรัพย์ทิมโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายชวะลิต บานยอโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จำปามีโรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พานโคกสูงโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา คำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ ป้องนาทรายโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเนตรน้อย ทองป้องโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง วรการโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สมานทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นางสาวยุพรวรรณ วรบุตรโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภูวนัย ฐานะโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ สุกทนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางบรรเทา วิชัยวงษ์โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวแอนนา ซาแสงบงโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ จันทรุณโรงเรียนบ้านหัวแฮตประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ พรมจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ซองศิริโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาววนิดา พลยางนอกโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ประกายศรีโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
2. นายสมนึก บาทวศ์โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นายดวง แดงมาโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ภูด่านวัวโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เจริญชาติโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางจารุณี งามเหลือโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายพีรพล อินใจโรงเรียนบ้านทัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทัศมีโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พันธุ์บุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ วงค์ศรีเทพโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
4. นายชัชวาล อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเด่นชัย โพธิสว่างโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุตรเวทย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร บุตรดีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสโรชา มีชัยวัฒนกุลโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุระชัย ไกรรัตน์โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายประมูล บุญปกโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ โชคเอนกอนันต์โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
4. นางเรไร หล่อเภรี่โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางสายฝน สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านโสกบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงษ์ สัตตาคม โรงเรียนบ้านคำไชยวาลประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย ดลไพรโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชุมพล ประกายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพวง กุมภิโรโรงเรียนบ้านหนองชัยวานประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นายธรรมจักร ประฮาดไชยโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นางมยุรี อรกุลโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจันทร์ สิงห์พิมพ์โรงเรียนบ้านดอนแพงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ผลจันทร์โรงเรียนบ้านขามเบี้ยกรรมการ
3. นางลำไพ นิลเขตโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางจารุณี งามเหลือโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ยิ่งยงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางพัชราภา เทียนไชยโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวรัฐติยากร สัทธาคลังโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทัย อินทนามโรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ถิ่นดอนหมูโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นางจิรภา เทพอุดรโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางพิระยา อ้วนอ่อนตาโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองบัวงามประธานกรรมการ
2. นางกรกนก กาติวงค์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด กรรมการ
3. นางจิราพร นิลเนตรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายปณิธาน วุฒิสารโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพรมมา สิงหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
3. นางศรีพระจันทร์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
4. นายสมัย คนเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านสามหนองประธานกรรมการ
2. นางมลสวรรค์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
3. นางกาญจนา มานะยิ่ง โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวมิรันตี มีมาโรงเรียนบ้านทองสายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ พลงาม โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ เพียงเงินโรงเรียนบ้านท่าสำราญ กรรมการ
3. นายธงชัย แก่นที โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ด่านแก้ว โรงเรียนบ้านนาสะแบง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือประธานกรรมการ
2. นายขนิษฐา โวหารลึกโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายสุริยันต์ มหาราช โรงเรียนบ้านหนองชัยวานกรรมการ
4. นายสุวรรณ แสงโลกีย์โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ อรัญมิ่ง โรงเรียนบ้านแสนสำราญ รองประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เปลื้องพัฒนกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
3. นายรชตะ มูลเมือง โรงเรียนบ้านซ่อมกอก กรรมการ
4. นายปิยพงษ์ อัมภรัตน์ โรงเรียนบ้านสามหนอง กรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพรม จอมทองโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายขวัญศิริชัย ชัยสีดาโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ
3. นายสุริยัณ นะดาบุตร โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพ ที่ 86กรรมการ
4. นางสาวทิพย์เกสร สายทองคำ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุตคาน โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกประธานกรรมการ
2. นางอัญชนิดา ผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านสามหนอง กรรมการ
3. นางมัลจนา พินทาโรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการ
4. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเต็มเดช ต่อโชติ โรงเรียนบ้านทองสาย ประธานกรรมการ
2. นายธนทัต พิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านเหล่าคาม กรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสงโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แสงจำปา โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายอดุลพล ประทุมมาโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
3. นายบุญเตรียม ทาให้งาม โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ กรรมการ
4. นายสมจิต จิตรจักร โรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประไพ อุณาศรีโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ พรหมพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
3. นางสาวสุไล พิรักษา โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. นางคำสอน ทองพา โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม โรงเรียนบ้านกุดสิมประธานกรรมการ
2. นายคนอง อาจโยธา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสงโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯกรรมการ
4. นายจิรายุทธ บุญเจิมโรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ อิ่มรักษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสังวร อาจเทเวศร์โรงเรียนสิริภัทรวิทยา กรรมการ
3. นายจำนงค์ วงศา โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ สำนักบ้านโคกโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีสม โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำภูษา โรงเรียนบ้านดอนเสียด กรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสง โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นายธีระวุฒิ จันทร์เภา โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จันทศิลา โรงเรียนบ้านสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วงษ์อินทร์ตา โรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการ
3. นางชนิตา ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการ
4. นางสำเนียง วงษ์ษาเวียง โรงเรียนบ้านนาซาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินิจ ชิณโสม โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ หมื่นศรี โรงเรียนบ้านสะง้อ กรรมการ
3. นางพุทธรักษ์ อินธิจักร์ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
4. นางวิมล สีสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายถาวร เงาศรีโรงเรียนบ้านดงเสียด ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านหนองหมู กรรมการ
3. นางสมจิตร จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวราวะดี สิงห์ด้วง โรงเรียนชุมชนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จันทรสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายสมศรี จั่นกัน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
3. นางพานคำ พลาชัย โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด กรรมการ
4. นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สารบัณฑิต โรงเรียนบ้านคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร วงค์คำผิว โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นางดาววี บุญคง โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ กรรมการ
4. นายบรรดาล ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเดชา ลุนาวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นายคำน้อย ตรีนอกโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวินิช ไชยวาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง กรรมการ
4. นางนรินทร์พร เรี่ยวสกุลชาติ โรงเรียนบ้านสะง้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกว้าง เสียงล้ำโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายสยาม โยธารินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เชื้อสาวัตถีโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกนิยม ประธานกรรมการ
2. นายมารุต โพธิปรากฎ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ
3. นางวนิสรา ปุณริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นางชนิดา ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
6. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไว โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสง โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาววิไลพร เสือสีหาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
7. นายสมัย แพงศรี โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ อุปรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผล โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิว โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล กรรมการ
5. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอมรเทพ วิภาวิน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านปรารถนาดี กรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ สายธิไชย โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ กรรมการ
4. นางดวงใจ วรรณชู โรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางบงกช วงศ์ถามาตย์โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอมรเทพ วิภาวิน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปรารถนาดี กรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ สายธิไชย โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ กรรมการ
4. นางดวงใจ วรรณชู โรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางบงกช วงศ์ถามาตย์โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชาญณรงค์ ยุชิ โรงเรียนบ้านนาสะแบง ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นายวรนันท์ บรรจง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสาวพิรพิชญา ยุทธไกร โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ด่านพิมาย โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ยุชิ โรงเรียนบ้านนาสะแบง ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นายวรนันท์ บรรจง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสาวพิรพิชญา ยุทธไกร โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ด่านพิมาย โรงเรียนบ้านดงสว่าง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิญาพร จันทสิงห์โรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโส โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์ โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ กรรมการ
5. นางพูลศิริ หาเคนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิญาพร จันทสิงห์โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโส โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์ โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ กรรมการ
5. นางพูลศิริ หาเคนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดาราเวศ คำตาโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย สาศรีรัตน์โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อนันตาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นายสุปรีชา อุปัญ โรงเรียนบ้านดงสว่าง กรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดาราเวศ คำตาโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย สาศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อนันตาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นายสุปรีชา อุปัญ โรงเรียนบ้านดงสว่าง กรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร สารณีย์โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางปันน์ยริตา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ มาร์ครุกซ์โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการ
5. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร สารณีย์โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาส์นสิทธิ์อานวย กรรมการ
3. นางปันน์ยริตา นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ มาร์ครุกซ์โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการ
5. นายจรัญ จันทร์ศรีนวล โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษาโรงเรียนบ้านดงชมภู ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา นามวงษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ กรรมการ
3. นายพงษ์จันทร์ ยุบลมาตย์ โรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
4. นายธงชัย พรมกมล โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายทวี รักษ์โคตร โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษาโรงเรียนบ้านดงชมภู ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา นามวงษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ กรรมการ
3. นายพงษ์จันทร์ ยุบลมาตย์โรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย พรมกมล โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายทวี รักษ์โคตร โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนพ ขันติยะชัยโรงเรียนหนองนาแซงดอนเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา คำแพงเมืองโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการ
3. นางศรีอุษา กมลธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
4. นางสาวพิมลพร บุญเวินโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นางสาวนิรดา แซงดานุช โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพ ขันติยะชัยโรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา คำแพงโรงเรียนบ้านหนองเข็ง กรรมการ
3. นางศรีอุษา กมลธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
4. นางสาวพิมลพร บุญเวินโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นางสาวนิรดา แซงดานุช โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนบ้านดงสว่าง ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ มณีนพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัย โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ มณีนพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัย โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ แก้วนางโรงเรียนบ้านซำบอน ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปัจสะขีโรงเรียนบ้านคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์ กรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4. นางวิภาพร ทาต้องโรงเรียนบ้านดอนเสียด กรรมการ
5. นายวัชรากร ถิ่นไทย โรงเรียนบ้านโนนยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ แก้วนางโรงเรียนบ้านซำบอน ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปัจสะขีโรงเรียนบ้านคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์ กรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4. นางวิภาพร ทาต้องโรงเรียนบ้านดอนเสียด กรรมการ
5. นายวัชรากร ถิ่นไทย โรงเรียนบ้านโนนยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย กรรมการ
3. นางประภัสสร พันธ์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการ
4. นางกนิษฐา นามวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง กรรมการ
5. นางสุรีพร วงค์คำผิวโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านโนนม่วง ประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย กรรมการ
3. นางประภัสสร พันธ์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการ
4. นางกนิษฐา นามวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง กรรมการ
5. นางสุรีพร วงค์คำผิวโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางเตือนใจ แสนอุบลครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทวนทอง ชินเฮืองโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง ประธานกรรมการ
2. นายเรวัต ศรีอุดร โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการ
3. นางสมพร ทีหอคำโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
4. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย กรรมการ
5. นางสาวธิดาพร กำทองดี โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทวนทอง ชินเฮือง โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง ประธานกรรมการ
2. นายเรวัต ศรีอุดร โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการ
3. นางสมพร ทีหอคำโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
4. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย กรรมการ
5. นางสาวธิดาพร กำทองดี โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลักษณา เกษางาม โรงเรียนธเนตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปี โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง กรรมการ
3. นางอัญชลี บงบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
5. นางสาวธิชาภรณ์ โคตาโรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลักษณา เกษางาม โรงเรียนธเนตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปี โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
3. นางอัญชลี บงบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
5. นางสาวธิชาภรณ์ โคตาโรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวชิรดาภา บุตรไชย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาวารินทร์ บุญทาโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
4. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านโป่งเปือย กรรมการ
5. นางสาววิภาลัย วงษาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวชิรดาภา บุตรไชย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาวารินทร์ บุญทาโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
4. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านโป่งเปือย กรรมการ
5. นางสาววิภาลัย วงษาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายต๋อย มัชเรศโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ ศรีวาปี โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวภัสสร หงษ์เหิรโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางวิรารัตน์ มหาโคตร โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
5. นายพรชัย ธนะก่ำโรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายต๋อย มัชเรศโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ ศรีวาปี โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวภัสสร หงษ์เหิรโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางวิรารัตน์ มหาโคตร โรงเรียนบ้านหัวแฮต กรรมการ
5. นายพรชัย ธนะก่ำ โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ แพงสุข โรงเรียนบ้านวังยาว ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางพัชรรัตน์ สัตถาผลโรงเรียนป่งไฮราษฎาษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโสโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
5. นางอัญชลี บงบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ แพงสุข โรงเรียนบ้านวังยาว ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางพัชรรัตน์ สัตถาผลโรงเรียนป่งไฮราษฎาษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโสโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
5. นางอัญชลี บงบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญหนา คำเดชโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ โพธิสว่าง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กรรมการ
3. นายชุมพร วงศ์เตชะ โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายวิเชียร เคียงวงค์โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ กรรมการ
5. นายแสงเพชร ศรีเรือง โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายบุญหนา คำเดชโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ โพธิสว่าง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กรรมการ
3. นายชุมพร วงศ์เตชะ โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายวิเชียร เคียงวงค์โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ กรรมการ
5. นายแสงเพชร ศรีเรือง โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางประคอง สมบัติมนต์โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการ
3. นายทองเพชร พิมพ์แสน โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ กรรมการ
4. นายพรชัย ด้วงแพง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
5. นายอังกูร นาคบุตรศรีโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
6. นางพิสมัย ขันติมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการ
7. นางสาวสุพรรณนา พลาชัย โรงเรียนบ้านสามหนอง กรรมการ
8. นายสุริยา รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการ
9. นายสุทธิพล คำมูลคร โรงเรียนอนุบาลปากคาด กรรมการ
10. นายฉัตร อ่อนสีโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ นาบำรุงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ แสนกระจายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ชาวสุรินทร์ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการ
5. นายวีระกุล ชาจันดาโรงเรียนบ้านเหล่าคาม กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สุขทนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
7. นายประกาศิต พิลาดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
8. นายวิชยุตม์ โพเทพา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นายบุญเคน บาริศรี โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นายสุพรรณ แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นายไพบูลย์ พุทธบุรีโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
5. นายสกรรจ์ จั่นกันโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
6. นายรังสรรค์ ดวงบุปผาโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกมล ลุนอุบลโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรฉัตร พลทำโรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ ชาติวิเศษ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายกำพล บุญคง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ กุดกันยาโรงเรียนบ้านนาดงประธานกรรมการ
2. นายวินัย เคนสิงห์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ สกุลสง่าพงศ์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นายปรีชา อ่อนโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ใจสู้ศึกโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมประธานกรรมการ
2. นายชวนพิศ วงศ์พงศ์คำ โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวศรินทร์ทิพย์ งามเหลือโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นายอัศวิน แสนโคตรโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง โรงเรียนอนุบาลเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาววรัชยา จันทร์โคตรโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางสาวทวีพร เศษฐรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางอุมาพร โพธิ์สุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
5. นายสำราญ สมเพ็ชร์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ศรีลาวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เรืองบุญโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ สมภักดีโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
4. นางวราภรณ์ วัฒนะโกศล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ กดกันยาโรงเรียนบ้านนาดงประธานกรรมการ
2. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นางสาวพิมลรัตน์ ถิ่นไทยโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ สกุลสง่าพงษ์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ หาดชุมโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางระพีพร ถิ่นปรุโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง กรรมการ
4. นางอัมพวรรณ์ โคโตสีโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ทัศมีโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
2. นางนางศริลา โตมาชาโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน กรรมการ
3. นางกุนยากร คำเดช โรงเรียนบ้านโนนยางคำ กรรมการ
4. นางสาวจิตติญา บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญประดิษฐ์ งามฉวีโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านสามหนอง กรรมการ
3. นายประสาน พรหมเจริญโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายธนาเทพ ติละกูล โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ถวิลคำ โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม ประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ คำภูษา โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ กรรมการ
3. นายบุญไทย พานะเวช โรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ สิมพาโรงเรียนบ้านหนองบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยโรจน์ เปรมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา พันธ์พิลาโรงเรียนบ้านนาสะแบง กรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ พันธ์เดชโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ กรรมการ
4. นางมนัสนันท์ วงศ์ษาธนภูมิโรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินนท์ ศรีแสง โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพียรสบายโรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
4. นายมนตรี โพทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตย์ ผิวงาม โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ลักขษรโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา2 กรรมการ
3. นางนางกฤษณา จันปัดถาโรงเรียนบ้านโคกหนองลาดกรรมการ
4. นายประสบชัย ศรีษรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวันดี เทพอินแดง โรงเรียนบ้านศรีชมภู ประธานกรรมการ
2. นายบุญไทย พานะเวช โรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
3. นายมนตรี โพทมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย กรรมการ
4. นางสาวศิริญาพร จันทสิงห์ โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุริยนต์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านสะง้อ ประธานกรรมการ
2. นายอรรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่าง กรรมการ
3. นายวรรณศร แสงสง่าโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นางสาวธาริณี ปากดี โรงเรียนบ้านเหล่าคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย มาปังโมโรงเรียนบ้านศรีนาวา ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา แก่นจำปา โรงเรียนบ้านนาซาว กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีโยธาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ ธนู โรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญมา กงพลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย สีเทพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา แก่นจำปาโรงเรียนบ้านนาซาว กรรมการ
4. นายเข้ม ศรีชนะ โรงเรียนบ้านโนนยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ซองศิริ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายบรรจบ พรมวงศ์ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
4. นายสุรชัย โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรีโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ภูอ่าว โรงเรียนบ้านนาแสง กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรีณัฐพล บุญเวิน โรงเรียนบ้านนาต้อง กรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ พุกหน้า โรงเรียนบ้านหนองหมู กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกื้อ ไชยชนโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกื้อ ไชยชนโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกื้อ ไชยชนโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกื้อ ไชยชนโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร แก้วมงคลโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ดีวาสนาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นายชยพัทธ์ สุกทนโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
5. นายสุธวัช คำบับภาโรงเรียนบ้านดาลบังบดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แก้วมงคลโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ดีวาสนาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นายชยพัทธ์ สุกทนโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
5. นายสุธวัช คำบับภาโรงเรียนบ้านดาลบังบดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยวิชิต จันทะรามโรงเรียนเลิดสินประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แดงท่าลี่โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด กรรมการ
3. นายชัชวาล แสงจักรวาลโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
4. นางวีระยา พรมสุรีย์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ยางธิสารโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยวิชิต จันทะรามโรงเรียนเลิดสินประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แดงท่าลี่โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด กรรมการ
3. นายชัชวาล แสงจักรวาฬโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือกรรมการ
4. นางวีระยา พรมสุรีย์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ยางธิสารโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ คำเพชรโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เศษรักษา โรงเรียนบ้านนาแสง กรรมการ
3. นายสมพงษ์ วรขัตรโรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
4. นางพัชนี ผลจิตร์โรงเรียนบ้านนาเจริญ กรรมการ
5. นางสาวนภัสกร แก้วพาดี โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรแวงโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
2. นายประสาท ศรีสอนโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
3. นางประเนียง ศรีลุนใดโรงเรียนบ้านนาสะแบง กรรมการ
4. นางวินิจ ไชยวาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง กรรมการ
5. นางสมใจ คำพุทธา โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นายชอบศิลป์ นารินทร์โรงเรียนบ้านโคกหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวบุษบา จิตรจักรโรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) กรรมการ
5. นายพักตร์ สวยวัน โรงเรียนบ้านนาเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ ใจแน่นโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นายสกรรจ์ จั่นกัน โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
3. นางพินพนา อัฐนาคโรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) กรรมการ
4. นายศักดิ์สยาม แสงสุพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
5. นายอรุณ ค่อมสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ มิทะลาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางทองสวรรค์ โคตรหานาม โรงเรียนบ้านหัวแฮด กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชำนาญ โรงเรียนบ้านนาเจริญ กรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีส่งโรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
5. นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่นโรงเรียนบ้านนาต้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านแสงอรุณประธานกรรมการ
2. นางเขมิกา รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านท่าสีไค กรรมการ
3. นางบุญฤทธิ์ ในอรชร โรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
4. นายถาวร ตรีวรเวทย์ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการ
5. นางจันทิมา ยืนยั่งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ แก้วนางโรงเรียนบ้านท่าดอกคำประธานกรรมการ
2. นายบัวไหล บุญโส โรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
3. นางสาวลัลนา พวงที โรงเรียนบ้านนาเจริญ กรรมการ
4. นายธิวา เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ วงศ์สุนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๕๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสกศิลป์ กิณเรศโรงเรียนบ้านนาจาน ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ด้วงสะดี โรงเรียนเหล่าหนองยาง กรรมการ
3. นางสาวนันทกานต์ สุนาโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวนิตติยา เบ้าทองโรงเรียนบ้านนาอ่าง กรรมการ
5. นางจันทญา ตั้งตระกูลโรงเรียนบ้านนากั้งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ป้องกันโรงเรียนบ้านคำแวง ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ศรีสอนโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
3. นางสาวสุวณีย์ มนต์อินทร์โรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีจันทร์โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นางสันทนา กาพย์กลอนโรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ศรีบุลมโรงเรียนบ้านหนองเข็ง ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สีต่างคำโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม กรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา คุณาคม โรงเรียนบ้านกุดสิม กรรมการ
4. นายบุญถม บุตรมาโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
5. นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง โรงเรียนบ้านนาซาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายคงศักดิ์ รินทาโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ จันทร์บางโรงเรียนบ้านนาเจริญ กรรมการ
3. นางราตรี สุระเสนาโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางมะลิซ้อน สีหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นางมัดสา ใจสว่าง โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ปัจสะขีโรงเรียนแก่งอาฮง กรรมการ
3. นางมะลิ เดิมทารัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการ
4. นางเพชรพราว แพงโคตร โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ กรรมการ
5. นางไพรวัลย์ ไชยเพชรโรงเรียนบ้านนาคำแคน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทศพล อุทโทโรงเรียนบ้านคลองเค็ม กรรมการ
3. นางวรรณี ศรีสุชาติ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร กรรมการ
4. นางละมัย เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5. นางศรีอำพร โพธิ์สว่าง โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ไทยอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ทาระกะจัด โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ วิไลรัตน์โรงเรียนบ้านแสงอรุณ กรรมการ
4. นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
5. นางนันทกานต์ พาโพนงามโรงเรียนบ้านคำแวง กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวีรนนท์ ตะโกนอกโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บุราญศาลโรงเรียนบ้านศรีชมภู กรรมการ
3. นางอังคณา นารีนุช โรงเรียนบ้านนาคำนาในกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา)กรรมการ
5. นางอัจฉราพร พาชัยโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เหมวงษ์ โรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศรีคลังไพรโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นางนภารัตน์ พลแหลม โรงเรียนบ้านห้วยเรือ กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย กรรมการ
5. นางกฤษณา พิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวงเดือน สุมังค์โรงเรียนบ้านสรรเสริญ ประธานกรรมการ
2. นางเทวี โพธิสว่าง โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
4. นางผดุง ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ บุญพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประจบ สอนโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนเสียด ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน โสภาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย กรรมการ
3. นางกัญจนา สัพโส โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
4. นางสาวณัฐรินีย์ ประทุมซ้าย โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ คุณาวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกษมา ป้องกันโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นางจีระภา โสมปัดทุมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
5. นางจีรนันท์ ชัยพัฒน์โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิชัย โนนทิงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางวีณารัตน์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางเรไร หล่อเภรีโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวแวววลี วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางสาวปวิตรา วุฒิสารโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
3. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา สะสิกุลโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นายสมบัติ สีสมบาโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางสาววิภา จตุโมงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา สะสิกุลโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายสมบัติ สีสมบาโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
5. นางสาววิภา จตุโมงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กางศรีโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คาภูษาโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุพศิริโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กางศรีโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คาภูษาโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุพศิริโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กางศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ กรรมการ
4. นายวิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
5. นายสุพจน์ โฮซินโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุพศิริโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กางศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ กรรมการ
4. นางวิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
5. นายสุพจน์ โฮซินโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุพศิริโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กางศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ กรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยา กรรมการ
5. นายสุพจน์ โฮชินโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุพศิริโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางสาวปทันทิญา เมืองปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบัง ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พลภักดีโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายทศพร แสงจำปีโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสน โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ
3. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พลภักดีโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายทศพร เแสงจำปีโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโท บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ
3. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พลภักดีโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายทศพร แสงจำปีโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบัง ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสน โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ
3. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พลภักดีโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายทศพร แสงจำปีโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนางเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสน โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ
3. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนบ้านดาลบังบด กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พลภักดีโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นายทศพร แสงจำปีโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสน โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ กรรมการ
4. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ กรรมการ
5. นายแจ่มนภา คำมา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราโรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการ
3. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวกาญจณา แก้วเวียงเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
5. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการ
3. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวกาญจณา แก้วเวียงเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
5. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมนตรี จันทร์เภาโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ประธานกรรมการ
2. นางเกจมณี อินทะวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสาวเข็มพร มานะดีโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประเคนคะชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑ กรรมการ
5. นางสาวกัญญา สุริยะกมลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี จันทร์เภาโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ประธานกรรมการ
2. นางเกจมณี อินทะวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสาวเข็มพร มานะดีโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ประเคนคะชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ กรรมการ
5. นางสาวกัญญา สุริยะกมลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์โรงเรียนบ้านแก่งอาฮง ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พันเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์โรงเรียนแก่งอาฮง ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พันเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร อูปจันทร์ โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นางสาวชินภา ปัจฉิมโรงเรียนบ้านนากั้ง กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ช่างปรุงโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑กรรมการ
5. นางสาวปวีณา บัวศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร อูปจันทร์ โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง กรรมการ
3. นางสาวชินภา ปัจฉิมโรงเรียนบ้านนากั้ง กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ช่างปรุง โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑กรรมการ
5. นางสาวปวีณา บัวศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัปสร มิกทาโรงเรียนบ้านนากั้ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3. นางสาวนริศรา คณานันท์โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ กรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านนากั้ง ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา คุ้มบุญโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการ
3. นางสาวนริศรา คณานันท์โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑กรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดี โรงเรียนบ้านชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ถนัดค้า โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายไมตรี พวงพุฒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พลเสนาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ มูลอำคาโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการ
5. นายนันทวุฒิ กัสนุกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ บัวโฮมโรงเรียนบ้านดงเสียดประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายชัยนรา พสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงเสียด กรรมการ
4. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการ
5. นางสาวนวพร หงษาวงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ถนัดค้า โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายไมตรี พวงพุฒ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พลเสนาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ มูลอำคาโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการ
5. นายนันทวุฒิ กัสนุกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ บัวโฮมโรงเรียนบ้านดงเสียด ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายชัยนรา พสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงเสียด กรรมการ
4. นางสาวนวพร หงษาวงษ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการ
5. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ถนัดค้า โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายไมตรี พวงพุฒ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พลเสนาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ มูลอำคาโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการ
5. นายนันทวุฒิ กัสนุกาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ บัวโฮมโรงเรียนบ้านดงเสียด ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายชัยนรา พสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงเสียด กรรมการ
4. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬ กรรมการ
5. นางสาวนวพร หงษาวงษ์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยาวรรณ สัตตาคม โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ประธานกรรมการ
2. นางสาวกงมณีย์ เกษตระโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ
3. นายปริญญ์ ลาภสมทมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายวิรัช บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลากรรมการ
5. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมูล บุญปรก โรงเรียนบ้านนาแสง ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เณระสุระโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ รอดชมพูโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน กรรมการ
4. นางปิยะวรรณ สิมมาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เสียระหังโรงเรียนบึงของหลงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองพันทา กรรมการ
3. นายวีรพันธ์ คำหมุนโรงเรียนบ้านซ่อมกอก กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
5. นายรัตนเดช การเกษม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เสียระหังโรงเรียนบึงของหลงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองพันทา กรรมการ
3. นายวีรพันธ์ คำหมุน โรงเรียนบ้านซ่อมกอก กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
5. นายรัตนเดช การเกษม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสยุมภู ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร จันชมภูโรงเรียนบ้านท่าสำราญ กรรมการ
3. นายบุญแยง นาโสก โรงเรียนบ้านบ่อพนา กรรมการ
4. นายวรากร ปาวะลี โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการ
5. นายสุภศักดิ์ คำนาง โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสยุมภู ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร จันชมภูโรงเรียนบ้านท่าสำราญ กรรมการ
3. นายบุญแยง นาโสก โรงเรียนบ้านบ่อพนา กรรมการ
4. นายวรากร ปาวะลี โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการ
5. นายสุภศักดิ์ คำนาง โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย หารธงชัย โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกัน โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย กรรมการ
3. นางสาวปิ่นทอง นันทะลาดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์ โรงเรียนเลิดสิน กรรมการ
5. นายครุฑทอง หอมชื่น โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย หารธงชัย โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกัน โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย กรรมการ
3. นางสาวปิ่นทอง นันทะลาดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์ โรงเรียนเลิดสิน กรรมการ
5. นายครุฑทอง หอมชื่น โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านนาแสง ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ
3. นายสรวิศ เดชะ โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สีสถาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการ
5. นางรัศมี ศรีแพงมล โรงเรียนบ้านทองสาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านนาแสง ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ
3. นายสรวิศ เดชะ โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สีสถาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการ
5. นางรัศมี ศรีแพงมล โรงเรียนบ้านทองสาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ผิวหูม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
3. นางชลธิชา รัมพณีนิลอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายสระสินธุ์ พิมพนอม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง กรรมการ
5. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อ โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม กรรมการ
6. นายสายัญ ทรายทอง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ผิวหูม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
3. นางชลธิชา รัมพณีนิล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายสระสินธุ์ พิมพนอม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
5. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อ โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
6. นายสายัญ ทรายทอง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]