หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 222 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 221 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 223 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 321 - 322 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 323 - 324 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 812 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 815 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
8 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 816 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 211 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้องประชุมอาคาร สปช. 105/26 (อาคารปูน) 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ลานอเนกประสงค์ สถานที่กางเต้นท์ 1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ลานอเนกประสงค์ สถานที่กางเต้นท์ 2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เวทีหน้าเสาธง หน้าอาคารไม้ 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
5 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลข 3 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การ หมายเลข 7 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 312 หมายเลข 19 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การ ห้องดนตรีหมายเลข 10 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารป.1ฉ.ห้องสมุดหมายเลข 12 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 221 , 222 11 ต.ค. 2559 09.00 - 11.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 323 , 324 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 124 , 125 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 121 , 122 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 126, 127 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ใต้อาคาร 2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ห้อง 321 , 322 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ใต้อาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีคนเก่ง 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีคนเก่ง 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีคนเก่ง 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีคนเก่ง 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
16 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 714 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
17 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 714 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
18 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 712 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
19 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 712 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 512 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 512 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
22 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 622 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16-00 น.
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 621 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 622 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 205/26 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 205/26 11 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 13.00 16.00 น.
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 13.00 16.00 น.
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 13.00 16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดง สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดง หอประชุม (ใต้ถุนอาคารไม้) 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดง อาคารหลังใหม่ ห้อง 102 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดง อาคารกลางชั้นล่าง ห้องอนุบาล1 อนุบาล 2 และห้อง ป.1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาดง เต้นท์หน้าอาคารเรียน 11 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.1/1 11 ต.ค. 2559 09.00 -14.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.1/2 11 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 14.00 น.
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.2/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 4 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 3 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ห้อง 712 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ใต้อาคาร 6 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ใต้อาคาร 6 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
9 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 5 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
10 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 6 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 7 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด เต้นท์จุดที่ 8 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 315 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีกลาง (หอประชุม) 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]