เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

 
 
 
 
   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ผลการจับฉลากลำดับที่ของการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
ประจำปีการศึกษา 2559 สพป.บึงกาฬ จัดอยู่ในลำดับที่ "16" ทุกรายการแข่งขัน
 
  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, ผลการแข่งขัน ทั้งนี้ จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.  
 
สรุปเหรียญรางวัล
รายละเอียด / สรุปรายชื่อโรงเรียนตัวแทน สพป. ในแต่ละกิจกรรม /
รายชื่อครู นักเรียนตัวแทน สพป. ในแต่ละกิจกรรม / สรุปเหรียญรายโรงเรียน (ประถม)
[ในจำนวน 30 ลำดับแรก] / สรุปเหรียญรายโรงเรียน (ขยายโอกาส)
[ในจำนวน 30 ลำดับแรก]
 
 
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
อนุบาลปากคาด / ปากคาดพิทยาคม / บ้านห้วยไม้ซอด
บ้านโนนเสถียร / อนุบาลเลิศปัญญา / สิริภัทรวิทยา 
บ้านนาดง / บ้านไร่โนนสำราญ 
 
 
เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ, ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559  
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 
หนังสือเรียนเชิญ / กำหนดการ
 
 
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงนักเรียน - ครู ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559
ในกรณีเหตุสุดวิสัย
แบบฟอร์มหนังสือ
 
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
ให้โรงเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง อาทิ ปลั๊กไฟ,เครืองสำรองไฟ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการแข่งขันตามเกณฑ์ที่ใช้ในแข่งขันมาด้วย  โดยข้อมูลหัวข้อแข่งขันกรรมการจะให้ในวันแข่งขัน โปรดตรวจสอบ เกณฑ์การแข่งขันและตารางการแข่งขันให้ดีเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่าน  
 
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 5 รายการ  จากเดิม "โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด"
เป็น "ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ"
 รายละเอียด
 
 
 การจัดลำดับที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด / คำชี้แจงการดำเนินการประกวดแข่งขัน
 
 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
หนังสือแจ้ง / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
กรณีเปลี่ยนแปลงหรือรายชื่อคลาดเคลื่อน ให้ประสาน
ศน.นิพนธ์  ถิ่นดอนหมู  โทรศัพท์ 09 1861 7709 
หรือศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระ  รายละเอียด
 
  เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 ไม่มีเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนและประกาศผลในระดับกลุ่มโรงเรียน  ดังนั้น จึงให้ทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศของกลุ่มโรงเรียนได้เข้าสู่ระบบ (log in) เพื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ส่วนกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) ให้ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1  ลงทะเบียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนกิจกรรมละ 2 ทีม   
   
 
ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของกลุ่มโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด
 
 
ติดต่อ-ประสานผู้ดูแลระบบ (Admin) การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  ที่  ชื่อ - สกุล      ตำแหน่ง      โทรศัพท์
1 นายเสกศิลป์  กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน 08 4868 1335
2 นายสัญญา  พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง 08 6224 9424
3 นายสุรชัย  โพธิ์คำ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 08 6450 5409
4 นายเสนอ  รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ 08 0461 9453
 
 
ประธานคณะกรรมการบริหารประจำกลุ่มสาระ (CEO) และผู้รับผิดชอบรายกลุ่มสาระ
รายละเอียด
 
 
 
  การแบ่งลู่การแข่งขันเป็น 3 ลู่ (ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ) โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. และ อปท.  แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้น ม.6 นักเรียน ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ทุกสังกัดรวมทั้งโรงเรียนเอกชน ไปแข่งขันในลู่นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสได้มีเวทีแสดงออกเฉพาะกลุ่มและเป็นไปตามการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (ประกาศ สพฐ. ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) คลิ๊กที่นี่  
  กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559  ในแต่ละระดับ ดังนี้
   1. ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2559
   2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        =>  6 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559  : เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
        =>  7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. : ปิดระบบการลงทะเบียน (แก้ไขใหม่)
        =>  วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559  แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
        =>  12 - 23 ตุลาคม 2559 : โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลการแข่งขัน
        =>  24 - 30 ตุลาคม 2559 : โรงเรียนยื่นแก้ไข-เปลี่ยนแปลง
        =>  5 พฤศจิกายน 2559  : โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
   3. ระดับภาค  ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
       =>  1 - 10 พฤศจิกายน 2559  :  เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ  โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
       =>  11 - 13 พฤศจิกายน 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
       =>  14 - 21 พฤศจิกายน 2559  : โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
       =>  22 พฤศจิกายน 2559  : ดำเนินการอนุญาตเปลี่ยนตัว
       =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
       =>  1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป : พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
       =>  7 - 9 ธันวาคม 2559  : การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
   4. ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560  
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 249
จำนวนทีม 2,573
จำนวนนักเรียน 6,650
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,109
จำนวนกรรมการ 1,172
ครู+นักเรียน 10,759
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,931
ประกาศผลแล้ว 228/228 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 148
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 537
เดือนที่แล้ว 746
ปีนี้ 5,927
ทั้งหมด 242,768