รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอดิภา  กัลยา
 
1. นางศรีสุดา  อินทรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์
 
1. นางลิขิต  รักพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพล
 
1. นางพัชรี  รัตนวารีพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต
 
1. นางมนัส  อุปนิสากร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มจันทร์
 
1. นางบุญน้อม  จันลุทิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงธิษานุช  ผวงนุช
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงอธิตยา  จัตุรัส
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วโวหาร
 
1. นายชาญศักดิ์  ลาหาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงสุประภาดา  รักพรม
 
1. นางมลิวัลย์  พลราษฎร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. นางสาวสุชาดา  ผาเพศ
 
1. นางสาวอุไร  เนื้อแก่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
2. เด็กหญิงรพีพร  พิลาไชย
3. เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ
 
1. นางพิมพิตา  โทบุดดี
2. นางณัฐธภา  มุกดาสนิท
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายชัยอนันต์  อินอร่าม
2. เด็กชายธนาดุล  บุญหาญ
3. เด็กชายนัทธพงษ์  หาชัย
 
1. นางสุธีกานต์  ราชวงศ์
2. นางสาวเทียมจันทร์  สุตัญตั้งใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะโสม
2. เด็กชายดนัยฤทธิ์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทะคะมุด
 
1. นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ
2. นายนิยม  ปรีดาศักดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วมณีบุตร
2. เด็กหญิงสุธิตา   อุทธามาตย์
 
1. นางสาววิไล  สิงห์แก้ว
2. นายประภาส  นาสารีย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 1. เด็กหญิงดลนภา  สานุทัศน์
2. เด็กหญิงภัทรา  ลองจำนงค์
 
1. นางวิมลรัตน์  โฉมรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
 
1. นางสาวปริศนา  ถาพร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กชายวิริยะ  คำสุข
 
1. นางวัชรินทร์ธร  เจริญผล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นายนันทะวัฒน์  อานนท์
 
1. นางไพลิน  ผาใหญ่
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายพชรดนัย  เทียมอุทัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ถวิลเครือ
3. เด็กหญิงอภิญญา  อัดโดดดร
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์  สาริพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหาปัตย์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สายรัก
 
1. นางศิริพร  จันจอม
2. นางเพ็ญนภา  เถาว์แสน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ถาวร
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลหาญ
3. เด็กหญิงสกุลตรา  พลขันธ์
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางหนูบาล  มิ่งชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสุข
2. เด็กชายภัทรพล  งอกโพธิ์
3. เด็กชายวีระพล  ศรีวิชัย
 
1. นายภมรินทร์  รัตนศรี
2. นายนนทวัฒน์  ดำมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำแหง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สนิทพจน์
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์  สาริพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงปรียานุช  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์  สาริพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีหะไชย
 
1. นายธนงค์  กองอุดม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
 
1. นายธนงค์  กองอุดม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. นางสาวสุวิดา  โคกโพธิ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
2. เด็กชายถิรวิทย์  จันทะพา
3. เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางบังอร  กาญจนาภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายคัมภีร์  ทอนศรี
2. นายพงษ์ศิริ  ทะนงค์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โสภา
 
1. นายอำพล  พรสี่
2. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงปวริศา   อนันต์เรือง
2. เด็กหญิงสิริกานต์   ธารารมย์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี   ราชพลแสน
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางอินทิรา  ธารารมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุตธิจัก
2. นางสาวรุ้งนภา  สาแก้ว
3. นางสาววรรณิกา  ปิ่นสุข
 
1. นางอนงค์  ดองโพธิ์
2. นางสาวภรรชรินทร์  โล่ห์คำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ฝ่ายบุตร
2. เด็กหญิงปนัดดา   ชาวลำเนา
3. เด็กชายวิศวะ   เทียมไธสงค์
 
1. นายสิทธิราช   ชื่นชม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นางสาวนุชจริยา  วัฒนธรรม
2. นางสาวบรรจง  สารคะณา
3. นายฤทธิชัย  เสริฐศรี
 
1. นางอนงค์  ดองโพธิ์
2. นางกันยารัตน์  สุพรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองห่อ
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชารีหอม
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา
 
1. นางจารุวรรณ  มีศรี
2. นายศุภกร  สายสุด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร
2. เด็กหญิงวาสนา  อารีจิตร
3. เด็กชายศิริมงคล  ธิบูรณ์บุญ
 
1. นางวราพร  พลกระจาย
2. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงมะลิษา  แสนคุ้ม
2. เด็กหญิงเมษนี  ยังดี
 
1. นายสิทธิราช   ชื่นชม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เพชร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เที่ยงธรรม
 
1. นายถาวร  รับรองฤทธิ์อนันต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กชายธีระโชติ  โตนดอง
2. เด็กชายนิวัฒน์  หัสดร
 
1. นายเยื้อน  พิมพาเพียร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายสันติ  เบิกบาน
2. เด็กชายอนุชา  หาญจิต
 
1. นายวชิระ  กลิ่นหอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายชัยพร  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายเจษฎา  วงละคร
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กชายชลนที  ท้าวขรรค์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจศิริ
 
1. นางสุวารีย์  โกมลศรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายขจรศิลป์  เผ่าพวง
2. เด็กชายพงศธร  บุปผา
 
1. นายภีรพัฒน์  อุทธา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ประเสริฐสิน
2. เด็กหญิงนันฐพัฒน์  อุดมสุข
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมสะอาด
4. เด็กหญิงสิรีภรณ์  สาระดำ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สาโสม
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
2. นางอรวรรณ  กาเผือก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกันติชา  แก้วกานก
2. เด็กหญิงจุรารัตน์  ทองพรม
3. เด็กหญิงศรีภัสสร  ประเสริฐสิน
4. เด็กหญิงอุไรภรณ์  พันธุ์แดง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  สิทธิธรรม
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
2. นางอรวรรณ  กาเผือก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงคุกัณญา  เสราช
2. เด็กหญิงจิราภา  ภูวัด
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  นงลภักดี
4. เด็กหญิงวรรณภา  สีหาบุตร
5. เด็กหญิงอรทัย  ธรรมชาติ
 
1. นายภีรพัฒน์  อุทธา
2. นายยุทธภูมิ  พรหมกาล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กชายณัฐพล  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทร์ขาว
3. เด็กหญิงพิชญ์นรี  กัลยา
4. เด็กหญิงสุภาวิดา  สุภาจันทร์
5. เด็กหญิงอรวรา  อินทร์ขาว
 
1. นางสาวบัวเครือ  พันคู
2. นางฉลาด  วรเถกิงกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันแรม
4. เด็กชายวชิรวิทย์  อัปกาญจน์
5. เด็กหญิงสุพิชยา  ยิปไธสง
 
1. นางสาวจินตนา  ลุสมบัติ
2. นางวนัชพร  คันธะมาลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิทักษ์  อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เครื่องจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พันอุไร
4. เด็กหญิงอนุธิดา  ผิวอ่อน
5. เด็กชายอมรเทพ  ขอสุข
 
1. นางสาวจินตนา  ลุสมบัติ
2. นางฤฐี  รักพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีณรงค์กุล
2. เด็กหญิงพริญาณ์  สุขศรี
3. เด็กหญิงวรรณภา   ภูโครตร
4. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีสะอาด
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เถาว์ดี
 
1. นายประหยัด  ทองอ้น
2. นางธีรกานต์   ธรรมสาร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายณรงค์  โคตรอาษา
2. เด็กชายวรชิต  คงทน
3. เด็กหญิงวีราวรรณ  พลสติม
4. เด็กหญิงสรรเพชุดา  ชื่นอารมย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สารธิมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
2. นายโชคชัย  ทัศบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันสูง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จันทร
2. เด็กหญิงกุลประวีร์   นนทชัย
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญยงค์
4. เด็กชายชนินทร   ผิวทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยมณี
6. เด็กชายณพงศธร  หมุนดี
7. เด็กชายธราเทพ   ทัพอาสา
8. เด็กชายธีระชัย   กีฬา
9. เด็กหญิงนันทกานต์   ยินดี
10. เด็กหญิงนิตติยา   บุญทาป
11. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วใส
12. เด็กชายพงศกร   หัตถพรม
13. เด็กหญิงพัชญา   พิกุล
14. เด็กหญิงวรัลพัชร  ทาเทพ
15. เด็กหญิงสุรีย์พร   สีสุราช
16. เด็กชายอรงกรณ์   สีสด
17. เด็กชายอรรถพล  กษมานิติ
18. เด็กหญิงอำพร   ศรีฮาด
19. เด็กชายเจษฎา  พลอามาตย์
 
1. นางพจนีย์   ชื่นชม
2. นางสาวศิริภา   แสนทวีสุข
3. นางสาวอัมรัตน์   บุตรภักดี
4. นางจาริณี   สิงหาศรี
5. นายประเสริฐ   ศรีทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทอง
 
1. นางสายทอง  เจริญบุญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายชนานันท์  บุตรยศ
2. เด็กหญิงวรัญชัย  เพียรดี
 
1. นางนางนวลจันทร์  พัฒนสาร
2. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี
2. เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม
 
1. นางพนอนิตย์  กาญจนกัณห์
2. นางสาวมะลิวรรณ  วาจิตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายชิณวัฒน์  วิสุทธยา
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มูลนา
 
1. นางสาวศิริกร  แก้วพิลา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คณามาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทองแสน
3. เด็กหญิงชญานิศ  ทองเพ็ญ
4. เด็กหญิงดาวรินทร์  สีสุวงศ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธารินทร์
6. เด็กหญิงปณิตา  บุญทา
7. เด็กหญิงปรางทิพย์  โสมรักษ์
8. เด็กหญิงภัทราวดี  สีดาบุญ
9. เด็กหญิงอินทิรา  จำนงค์
10. เด็กหญิงอินทิราณี  เรียบเรีย
 
1. นางชองผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
3. นางบุญเพ็ง  แก้วดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แต้มทา
2. เด็กหญิงทิพพร  มณเทียร
3. เด็กหญิงนันธิดา  แต้มทา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แต้มทา
5. เด็กหญิงภัทรพร  แต้มทา
6. เด็กหญิงภัทรามาศ  คำภา
7. เด็กหญิงมณี  โพธารินทร์
8. เด็กหญิงมันทนา  แต้มทา
9. เด็กหญิงสุวิมล  แต้มทา
10. เด็กหญิงเรืองรัตดา  แต้มทา
 
1. นางสาวสุภาพร  วันทาพงษ์
2. นางดวงจันทร์  สุพรรณฝ่าย
3. นางศิริรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กหญิงกัลญา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงชลมาศ  สุนา
3. เด็กหญิงญาณิศา  โสมรักษ์
4. เด็กหญิงพัชราพร  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงยุวรรณดา  สีทน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มหาสาร
7. เด็กหญิงวนิดา  วามะขันธ์
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันพลู
9. เด็กหญิงสุพัตรา  เอมเกตุ
10. เด็กหญิงสุพัตรา  หามาลา
11. เด็กหญิงสุพาพร  ตาระทา
12. เด็กหญิงสุภาวดี  พุทธรักษา
13. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขสานติ์
14. เด็กหญิงอักษรา  เจือจันทร์
15. เด็กหญิงอารียา  อิ่มรักษ์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  โปร่งจิต
2. นางสาวศิริรัตน์  คำเงิน
3. นางสาวซ่อนกลิ่น  ปัตธรรมมา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงกมลชนก   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิรัชยา   ทานาฤทัย
3. เด็กหญิงชณัฐฏา   สาภา
4. เด็กหญิงฐิติชญา   ศิลปะมูลย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุตรโท
6. เด็กหญิงทิพย์พยา   ขวัญหมั่น
7. เด็กหญิงนวพร   พัวพันธ์
8. เด็กหญิงบวรรัตน์   นิกรพล
9. เด็กหญิงพัชราภา   ชารีพันธ์
10. เด็กหญิงวิมลศิริ   แพงสี
11. เด็กหญิงวิรันยา   สุขสะอาด
12. เด็กหญิงวิไลวัลย์   ก้อนสิน
13. เด็กหญิงอภิชญา   แจ้งสว่าง
14. เด็กหญิงเบญญาภา   นิกรพล
15. เด็กหญิงโชติกา   ขันอาสา
 
1. นางอรัญญา   เจริญวงศ์
2. นางวงเดือน   จิตตปรัชญากุล
3. นางสุทิน   หินทอง
4. นายพิทักษ์   วรธงไชย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สิงหา
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ขันบุุ
 
1. นายธเนศ  สนธิหา
2. นายอัครฤทธิ์  โล่ห์คำ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นางสาวนิภาพร  บุญสงค์
2. นางสาวพราวรวี  ขันสีดา
 
1. นายนิยม  ปรีดาศักดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงกานดา  อุณาภาค
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายวิศรุตม์  เสมอใจ
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นายอรรถพันธ์  นาคพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทัศบุตร
 
1. นางอรอนงค์  กาเผือก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงทิชากร  จิตรมาตย์
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรีดารัตน์
 
1. นายพรชัย  ดวงศิริ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงทองไข  เข็มแก้ว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  บุญโย
 
1. นายพิเชษฐ์  สุริยะศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงธัญพร  บุญพา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทองใส
 
1. นางสาวนงรัก  บุญศรัทธา
2. นางสาวนันทา  ทาทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์หงษา
2. เด็กหญิงปาริชาต  วงศ์หงษา
 
1. นางสาวนงรัก  บุญศรัทธา
2. นางสาวนันทา  ทาทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวจุฬาวรรณ  พอใจ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นุกาศรัมย์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงจันทมณี  สีนาค
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กชายพงศพัศ  เจริญเขตร
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เหมือนแก้ว
3. เด็กชายเทวะราช  ตาลสมรส
 
1. นางสาวนันทา  ทาทอง
2. นางพิมพ์ฉวี   เพชรพิมพ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กชายฉัตริน  มีผล
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญมูล
3. เด็กชายเมธี  มุทาพร
 
1. นายสงวน  เถาว์โท
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. นายจิรวัฒน์  สร้อยแก้ว
2. นายนัทพงษ์  สมุทรเวช
3. นายมนตรี  หวังผล
 
1. นางกัลยลักษมิ์  นวลอินทร์
2. นายณัฐพงษ์  มาสขาว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวขิรา  แวงชิน
 
1. นางจันทร์ไพ   จารุจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปามุทา
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายญาณันธร  จันทะเชื้อ
 
1. นางมุกดา  คงไชย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โคตรอาษา
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุริยันต์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อรุณชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงคริษฐา  ศรีโคตร
 
1. นางจันทร์ไพ   จารุจิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ฮวดพรม
 
1. นายชูชาติ  อินทร์อร่าม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  สัตยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราพร  ทุมมา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พรมสาร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. นายชัยพร  แก้วโท
2. นายมนฑณ  ทองพรม
3. นายวรวุฒิ  สุจริต
4. นายอนนท์  ทองลืม
5. นางสาวอรวรรณ  แม้นวิลัย
 
1. นายจรูญ   กาเผือก
2. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใหญ่ล่ำ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  มุระศรี
3. เด็กชายกันตินันท์  กมลสาร
4. เด็กหญิงกันยกร  พรพิพพัฒน์
5. เด็กหญิงชญาภา  สายทอง
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์
7. เด็กหญิงญาณิศา  พงษ์เสือ
8. เด็กชายธนชิต  ติดสุข
9. เด็กหญิงธีราภรณ์  สุชิลา
10. เด็กชายนิพิฐพนธ์  กงทอง
11. เด็กหญิงบัวชมพู  คุ้มศรีษะ
12. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กีกอง
13. เด็กหญิงพุทพิชญา  มหาวงศ์
14. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ดารา
15. เด็กชายวิศรุธ  สมบัติพูนศิริ
16. เด็กชายศราวุฒิ  สีตะมา
17. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมงคลศักดิ์
18. เด็กหญิงอัมฤตา  สวนกูล
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงทอง
20. เด็กหญิงโยษิตา  เสนสอน
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีสุมาตย์
2. นางสาวพัชราวลัย  สังคลึก
3. นายฐิติพล   ระม้อม
4. นางสาวศรุดา   พันธุ์ดวงชุดา
5. นางสาวปนัดดา  ไชยพันธ์
6. นางสาวปิยา  สีหาทนันท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กชายนราธร  ศรีวงษ์
 
1. นางสำลี  โลหะสาร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายวรรณปิยะ  วรุณพงษ์
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางบังอร  บุญมาวัด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงศศิประภา  ธารีภูมิ
 
1. นางยุภา  บุญประชม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายอนุกูล  ตุละววรรณ์
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หินทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฏาพร   วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว   สุไชยแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พรมสาร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 1. เด็กชายสรจักร  สายเนตร
 
1. นางปาริชาด  วงศ์สิกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายณฐกร  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว   สุไชยแสง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสินีนารถ  ยันสา
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายธนภพ  หมื่นกุด
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายณฐกร  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อุดร
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พรมสาร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มผล
3. เด็กหญิงจิตติคุณ  พงศ์ดารา
4. เด็กหญิงชลพรรษ  พินิจภาระ
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญพุฒ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงธนัชชา  ตะนุมาตย์
8. เด็กหญิงธรรมนิตย์  พันธ์ชักทรัพย์
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มิลลิมาตร
10. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
11. เด็กชายธีรภัทร  มาลาอุตม์
12. เด็กหญิงนัทธมน  ม่วงเผือก
13. เด็กหญิงนิฐินันท์  จันดาวงค์
14. เด็กหญิงบุรพร  วันทอง
15. เด็กชายปฐวี  กมลรัตน์
16. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็ชรเล็ก
17. เด็กหญิงปิยะพัชธ์  ปัณณวัฒนานนท์
18. เด็กชายพงศภัค  ไชยพันธ์
19. เด็กหญิงพัชรวิไล  เกื้อทาน
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลหาญ
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่อนสา
22. เด็กชายภาณุวิชญ์  เผ่าหอม
23. เด็กหญิงภาตรีญา  ภารชาตรี
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  พระสุพันธ์
25. เด็กชายรัชภูมิ  จารุจิตร
26. เด็กหญิงวนัสนนท์  สุดทอง
27. เด็กชายวรวิทย์  พันธการ
28. เด็กหญิงวรัชญา  บุญกัณฑ์
29. เด็กหญิงศิราภัทร  เถาว์แสน
30. เด็กหญิงสุกัลญา  วันเพ็ญ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศาสตราชัย
32. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขสะอาด
33. เด็กชายอาญาฤทธิ์  อ้วนออร์
34. เด็กหญิงอารยา  สมมิตร
35. เด็กหญิงเบญญาดา  ทัศบุตร
36. เด็กหญิงเบญวรัตน์  บุตรี
37. เด็กชายเอกรินทร์  แก่นของ
38. เด็กหญิงไอลดา  ปริญญาสกุลวงศ์
 
1. นายรัชมัง  แสนวงค์
2. นายอัมพร  เจริญวงศ์
3. นางรุจิรา  ตุ้มมล
4. นายจักรกริช  พรมเสน
5. นางสาวมะลิวรรณ  วาจิตร
6. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
7. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
8. นางสาวสุจิตรา  สมชม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีชัย
2. เด็กชายกฤษนัย  มุทาพร
3. เด็กหญิงจริญญา  รักธรรม
4. นางสาวจิราวรรณ  สีสุวงษ์
5. นางสาวชลธิชา  แสงอ่อน
6. เด็กชายชานนท์  บุตรสีทา
7. เด็กหญิงชิดนภา  ศรีบุญเรียง
8. เด็กหญิงช่อผกา  วันทาพงษ์
9. นายณัฐวุฒิ  คำจันทร์
10. เด็กหญิงดารุณี  ทองห่อ
11. นายธนโชติ  สาโสม
12. เด็กหญิงนฤสาร  มณเทียร
13. เด็กหญิงนารีรัก  ทองห่อ
14. เด็กหญิงนิตยา  กุมภิโร
15. นางสาวน้ำทิพย์  บุญหาญ
16. เด็กหญิงปวีณ์กร  สีวะจูม
17. นางสาวพัชราพร  แก้วกล้า
18. นางสาวพิสุทธิณี  ป้องกก
19. เด็กหญิงมนธิชา  วรรณโสภา
20. เด็กหญิงมนัสวี  พิมพารัตน์
21. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  อินชนะ
22. เด็กหญิงราตรี  ปรือทอง
23. นางสาววันวิษา  ปาตาสี
24. นายวิศรุต  พิมพารัตน์
25. นางสาววิไลวรรณ  เมฆเสน
26. นายสมรัก  ภูตะเวช
27. นางสาวสุดารัตน์  รื่นเริง
28. เด็กหญิงสุรนันท์  สาโสม
29. นางสาวสุวิดา  โคกโพธิ์
30. นายอนุชิต  ไกยวินิจ
31. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาสัตย์
32. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเพียร
33. เด็กหญิงอารียา  เรืองสุทธิ
34. เด็กชายอุทัย  ตันโยง
35. นายฮอนเซ็งเควิน  ยิป
36. นางสาวเมภาวดี  ทองแลง
37. เด็กหญิงแก้วกัลยา  มุทาพร
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นายวิชัย  เรืองสา
3. นายคำไผ่  ธรรมรักษ์
4. นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม
5. นางทองดี  กันไชยชาติ
6. นางทิพย์ปภาดา  เต็มพร้อม
7. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ธรรมวัฒน์
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วแสน
3. เด็กชายปกาสิทธิ์  แก้วหลวง
4. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อาจธะขันธ์
5. เด็กชายสิรารมณ์  บุญสิงห์
6. เด็กหญิงสิลิลทิพย์  ศรีสุข
7. เด็กหญิงอรชพร  โสดา
8. เด็กชายอรรถพล  บุญจั้ง
9. เด็กชายอานนท์  มีลา
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เชื้อนิล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บัวพัฒน์
2. นางวราภรณ์  ชุมรัตน์
3. นางสาวรัญชิดา  ไชยเสนา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายจักรกรี  ภักดี
2. เด็กหญิงณัชชา  ญาณอุโมงค์
3. เด็กหญิงนัยเนตร  บุ้งทอง
4. เด็กหญิงลลิตา  ภูบุตตะ
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  มาโยธา
6. เด็กชายอนันต์  วงค์ใส
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พันทา
8. เด็กชายเจษฎา  ขวัญจ่า
 
1. นางสาววรรณยุพา  สาชิต
2. นายพิเชษฐ์  สุริยะศรี
3. นางสาวพัชราวรรณ  พลอยพันธ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงกรรณิกา   คณาสาร
2. เด็กหญิงชุติมา   อมรรัตนโยธิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ค่ำคูณ
4. เด็กหญิงนภัสสร   หาญณรงค์
5. เด็กหญิงนภาพร   เต็มใจ
6. เด็กหญิงพรณิภา   จันทร์งาม
7. เด็กหญิงภัทรววรรณ   ทันจิตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา   สุภาวงศ์
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นางสุมาลี   สิมเสมอ
3. นางพัชรี   โสภากันต์
4. นายบุญเลิศ   รักจิตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   พันดวง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยาพร   โสดา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองอ้น
5. เด็กหญิงพรนภา   นาบุญ
6. เด็กหญิงพัชรี   สุดมะไห
7. เด็กหญิงพุทธิชา  สุขกาย
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญสงค์
9. เด็กหญิงศิริวรรณ   พุ่มสงวน
10. เด็กหญิงเย็น  จารุมี
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นายบุญวัฒนา   ตั้งตระกูล
3. นางนวลสี   ไชยวัฒกุลกิจ
4. นางมัลฑลิกา   นีระพันธ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงกรรณิกา   คณาสาร
2. เด็กหญิงชุติมา   อมรรัตนโยธิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
4. เด็กหญิงนภัสสร  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงนภาพร   เต็มใจ
6. เด็กหญิงพรณิภา   จันทร์งาม
7. เด็กหญิงภัทรววรรณ   ทันจิตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา   สุภาวงศ์
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นางนพรัตน์   เทศไทย
3. นางธีรนันท์   เผ่าผาง
4. นางนิตยา   ธรรมลี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เที่ยงทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  โพธิพันธ์
3. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  มาลัยลอย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโยธา
5. เด็กหญิงศิริพร  แสงรุ้ง
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีงาม
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประถมนาม
8. เด็กหญิงอินทิรา  ภัยวงค์
 
1. นางภัสสิรินทร์  ตั้งเปี่ยมวรกุล
2. นายพัฒนสิทธิ์  เจริญบุญ
3. นางจันทรา  จำนงการ
4. นางสาวแก้วฤทัย  ทองนอก
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทร์ขาว
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พลหาญ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สุดใจ
4. เด็กชายทวีคูณ  ดวงแก้ว
5. เด็กชายธนภัทร  ยืนชนม์
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวาลย์
7. เด็กชายนันทวัฒน์  พิมพา
8. เด็กหญิงปนัดดา  พลหาญ
9. เด็กหญิงพรรณวดี  งามเลิศ
10. เด็กชายพีรวัส  ทองอบ
11. เด็กหญิงวิชุดา  อินทร์ขาว
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะโสภา
13. เด็กชายสุทัศน์  พิกุลทอง
14. เด็กหญิงสุรัตดา  อินทร์ขาว
15. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พลหาญ
16. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทร์ขาว
 
1. นายพรทวีวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
3. นายอาทิตย์  พิมพา
4. นางจินตนา  รัตนะโสภา
5. นางสาวสุขสิริ  พลหาญ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เถาว์สอน
2. เด็กชายนพรัตน์  พงศ์ศรี
3. เด็กชายปัญญาพล  อยู่คง
4. เด็กชายปิยะ  บุญจุฬา
5. เด็กหญิงพัชรีญา  ชินสิทธิ์
 
1. นางไพวรรณ  ลิวงศ์ศา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเมย 1. เด็กชายณัฐพล  เสนารินทร์
2. เด็กชายทิวัตถ์  บุญโสม
 
1. นายประจักษ์  โพธิลังกา
2. นางสุมณฑา  พลศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธรรมานุรัตน์  คณะพันธ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีสมบัติ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงเมย์วดี   พรมทา
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงเมย์วดี  พรมทา
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กชายปิตินันท์   พันหาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญ
3. เด็กชายศราวุธ   ประกอบกิจ
4. เด็กชายศุภกิจ   ส่งศรี
5. เด็กชายสุริยะ    สีเขียว
6. เด็กชายอรรณพ   สวัสดิ์วร
 
1. นายสุวรรณ   รักพรม
2. นายวิสิษฐ์   ศิริบูรณ์
3. นายธวัช   บุญจอง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ภูหลักด่าน
2. เด็กชายธนบดี  ทาจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทางนที
4. เด็กชายภาติยะ  รสผักแว่น
5. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนศรี
6. เด็กชายวีระชิต  สิมุฒิ
 
1. นายเด่น  พุทธิเฉลิมชัย
2. นางนราวดี  เศรษฐาวงศ์
3. นางนภาลัย  เจตนา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายขจรศักดิ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายจตุพล   เกี้ยวกลาง
3. เด็กชายพงศธร   แสงอ่อน
4. เด็กชายมนัญชัย  แซ่ปึง
5. เด็กชายศรัณยู   คำภา
6. เด็กชายศรายุทธ  ดำมา
7. เด็กชายสุรศักดิ์   เจริญราช
8. เด็กชายสุริยา   มาพงษ์
 
1. นายวิเชียร  สำโรงแสง
2. นายชัยชาญ  พิมพ์ตรา
3. นายณัฐกิตติ์  ค่อมบุญ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรือทอง
2. เด็กชายคณิศร  มุทาพร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนเลิง
4. เด็กชายปฐวีกานต์  ไชยขันธ์
5. เด็กชายยศพล  แก้วแสน
6. เด็กหญิงอรจิรา  กานุสนธิ์
7. เด็กหญิงอินทิรา  จำนงค์
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
3. นางบุญเพ็ง  แก้วดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันทรภูมี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร์  สีลาย
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ต้นเกตุ
 
1. นางวรรณภา  เอกศรี
2. นางเรืองอุไร  เพียรคุ้ม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงกณิษฐา  ชมภูแสน
2. เด็กชายธยาดิษฐ์  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยดี
 
1. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
2. นางสาววงค์เดือน  ศรีลาพัฒน์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันธะมาลา
2. เด็กหญิงพัชรพร  อังคุระษี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ประจันทร์สี
 
1. นางจุรีรัตน์  พรหมจรรย์
2. นางสุรีพร  สาริบุตร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ไชยเลิศ
2. นางสาววรารัตน์  สิงขันธ์
3. เด็กหญิงสิริพัดชา  พัฒนา
 
1. นางยุพิน  ใสบาล
2. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายทศพร  เสมอดี
2. เด็กชายธีระชัย  ศรียาวงศ์
 
1. นางสาวกิตติยากรณ์  สวัสดิ์พล
2. นางสาวศันสนีย์  โสภะบุญ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดสูง
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  นันตะวัน
 
1. นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี
2. นาง-  -
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้ววิชัย
2. เด็กชายศาสตรา  ไกยสิทธิ์
 
1. นายอัครชัย  ปานุเวช
2. นายปกครอง  ดวงจิตต์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กชายณัฐชพล  สุริยะศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลทวี
 
1. นางขนิษฐา  ทองแลง
2. นางสาวผุษรัตน์  โลหะสาร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมาตย์
2. เด็กชายเด่นดนัย  เชิญนิยม
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสุภาวดี  โสมเกษตรินทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายชัยมงคล  ภูทัศน์
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  อดทน
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวเกศกนก  กุดเป่ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีพรรณ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  สายสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
2. นายธวัชชัย  จันดาวัลย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติพศ  ครองบุญ
2. เด็กหญิงโยษิตา  เสนสอน
 
1. นางสาวปิยา  สีหาทนันท์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ฉัตรทัน
2. เด็กชายนฤชัย  โพธิ์เมือง
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปวีณา   สีแสง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ลาภารัตน์
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จารุจิตร
2. เด็กชายเจษฎากร  หลักทองคำ
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. นางสาวนัยนา  สุพาสอน
2. นายภัคพงษ์  สายเย็น
3. นางสาวอรปรียา  ยั่งยืน
 
1. นางนันทนา  วายทุกข์
2. นางสาวทัศนีย์  นิจพันธ์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัชพิลิฐ  นามแสง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  แพงคุณ
3. เด็กชายภัทรพล  คำแพง
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จุลศรี
2. เด็กชายภานุวัตร   ไขบรรเทา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  วิลามาศ
 
1. นายทรงศักดิ์   วิลัยรัตน์
2. นายไพรัตน์  แสงงาม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปรินทร  จารุจิตร
2. เด็กชายอัมรินทร์  รักไทย
3. เด็กชายเอกรินทร์  คูณคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายสุพล  บุญมาศ
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายปภาวิชญ์  พวงสุข
2. เด็กชายพิทักษ์  ทุ่มเที่ยง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยนา
 
1. นายยุทธพงษ์  ต้นแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  สังกะเพศ
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. นายจีรพัฒน์   วรวัฒน์
2. นางสาวอรพรรณ   อุทธา
3. นางสาวแพรวพราว   วงศาสตร์
 
1. นายรุ่งเรือง   ไชยคำ
2. นายจรูญ   กาเผือก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายธนบัตร   ตรีมูล
3. เด็กชายธนวิทย์  ศรีบุตร
 
1. นายเสนอ  จันทสม
2. นางสาววรารัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นายจรินทร์  บุญทรง
2. นายจักรกฤษ  ดอกป่าน
3. นายสุริยา  อารมณ์ชื้น
 
1. นายอุดร  อุทาศรี
2. นายธีระ  วิลัยรัตน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กหญิงกันตา  ปัตถาลี
2. เด็กหญิงญานิสา  แสงสุด
3. เด็กหญิงวิไลรักษ์  ทุมจันทร์
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นางอรวรรณ  แจ้งเจียม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงวณัชยา  วิสัยบูรณ์
3. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณวิชิต
 
1. นางอัจฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพปภา  เสาสิริ
2. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ละออ
3. เด็กหญิงพรณภัส  อ่อนหวาน
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตลุมจันทร์
5. เด็กหญิงศจี  อุตส่าห์
6. เด็กหญิงอรสินี  นวลอินทร์
 
1. นายสนธิพนธ์   ฝั่งสิริ
2. นางศศิธร  พันธุ์อยู่
3. นางอรทัย  สิงห์แก้ว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งพลา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรประไพ
3. เด็กหญิงมุกดา  เนตรหาญ
4. เด็กหญิงรุลิยา  คูณผล
5. เด็กหญิงวรรณภา  จวบบุญ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  สะเดาทอง
 
1. นายประวิทย์   ระภาเพศ
2. นางปณิธฑิตา  ชวาฤทธิ์
3. นางพัชรา  อ่อนอัฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บุญเจริญ
2. เด็กชายวรา  จำใบ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  นามสิงษา
 
1. นางศรีรัตนาภรณ์  แสงไชยล์
2. นายอุดร  เรืองศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อภัยจิต
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ชินวัลย์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ครุธธรรม
 
1. นางอาภรณ์  ดารุนิกร
2. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์  ดารุนิกร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กชายจิตติ  โกสัตถา
2. เด็กหญิงจิราพร  คาทุมมา
3. เด็กหญิงธีระกานต์  ทองเหลือง
 
1. นายวีระชัย  มณีเขียว
2. นางเพียงฤทัย  พิมพ์สัน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐฐินันท์  อยู่เย็น
2. เด็กชายวรวิทย์  วรรณโสภา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัสสาคำ
 
1. นายนพดล  จำปาเทศ
2. นางสาวจินตนา  ลุสมบัติ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงปณิตา  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์สาหัส
 
1. นางศิรินัดดา  นาแพง
2. นางสมสมร  พรหมบุตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แสนเลิง
2. เด็กหญิงวรพรรณ  พันธ์แดง
3. เด็กหญิงอัญชลี  สมบูรณ์
 
1. นางวนิดา  พรมนต์
2. นางอิงกมล  บุญลือ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มีชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา  สังฆะมณี
3. เด็กหญิงเมษา  สมเทพ
 
1. นางวิไล  นวลอินทร์
2. นางสมสมร  พรหมบุตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. นายธนศักดิ์   เหลาผา
2. นายธีระพล   แดงพูลผล
3. นายวรฤทธิ์   ประจันทร์
 
1. นายธรรมนูญ   ล้อมทอง
2. นางสาวสุทธิพรรณ   แก่นคำ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงลลิตา  น่ารัก
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  คุโนรัมย์
 
1. นางสาวจารุพร  วุฒิพรหม
2. นางวรรณประภา  ตั้งตระกูล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. นางสาวจินตนา  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงอรนภา  พิมเสน
3. เด็กหญิงอาจารี  ธงชัย
 
1. นางสิริรัตนาพร   อุ่นใจ
2. นางศิริรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนิภา  สู่แสน
2. เด็กหญิงรดา  สุขไชย
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทับผา
 
1. นางเพ็ญสุดา  แสวงผล
2. นางสุทธิดา  ขวัญเพชร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงพนาวรรณ   สังฆะวัต
2. เด็กชายศุภกร   วรรณโสภา
3. เด็กชายสุธี   ทัดหล่อ
 
1. นางสาวไพรคิด   แสงทอง
2. นางแสงเดือน  กงทอง
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทะนัด
2. เด็กชายภูริณัฐ   ลุสมบัติ
3. เด็กหญิงศดานันท์  ลืนภูเขียว
 
1. นางนิดตญา  ตราทอง
2. นางสาวนิ่มนวล  พูลยา
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงศรุดา  ปาวะรีย์
2. เด็กหญิงศลิษา  พูลทวี
3. เด็กชายเธียรวิชญ์  บุญสร้าง
 
1. นางสุดคิด  มานะบุตร
2. นางดาวนคร   จันทะโสม
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  พรสี่
 
1. นางธัญธรณ์  บรรลือ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ปรือทอง
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงนิตยา  อัปกาญจน์
 
1. นางพัดสิน  ดำมา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชาวชาติ
 
1. นางสาวณัชชา   พรมงาม
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนภิสา  อิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวบังอร  โพธิจันทร์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายนภดล  หมอกวงศ์
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายปิยะวุฒ  มิลภัยสง
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  ภิรมย์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงธินัดดามาศ    อัปกาญจน์
 
1. นางปวีณา   บรรธุปา
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงทยิดา  ไชยคำ
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กหญิงทิพานันท์    ป่อแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา   สาระสิงห์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์   พะยะคะจิตร
 
1. นางสาวจุไรพร  สุวมาศ
2. นางรุ่งเรือง  สุกรี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงพันทิพย์  ขันติจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาวงค์
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงชลลดา   มหาโยธิน
2. เด็กชายปิยวัฒน์   วันสา
 
1. นางปวีณา   บรรธุปา
2. นางสาวภัชรินทร์   โฉมศิริ
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วันทาพงษ์
2. เด็กหญิงิอารียา  สารคณา
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
2. นางชนิดา  มีชัย
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุนัทรี  ศรีระวัฒน์
 
1. นายมนัส   อินลี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กหญิงวิภาวนี   พะยะคะจิตร
 
1. นางรุ่งเรือง  สุกรี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤติธี  อินธิไชย
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมงคล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วรเสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ภูมิแสง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายพิชิตชัย  เถาว์สอน
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กชายสิทธิชัย  เรืองมูลตรี
 
1. นางสาวจิฬาลักษณ์  สิงห์ชู
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นายธีรภัทร  เกื้อทาน
 
1. นางอัจฉราภรณ์  จันทศิลป์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงสุภาดา  ทองสีดี
 
1. นางซ่อนกลิ่น  พูลเพิ่ม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ลีลาน้อย
 
1. นางพรมมาลา  ขจัดมลทิน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยาคำ
 
1. นายรังสิทธิ์  เจริญวงศ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายธีระ  สายสวาท
 
1. นางสาวฐานุการณ์  ยุติรักษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงกรกนก  รักประเทศ
2. เด็กหญิงนิตยา  ผุยอุทา
3. เด็กหญิงพรพรรณนา  ครุธอินทร์
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สายเมฆ
5. เด็กหญิงพิชญา  กาละกูล
6. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่จัง
7. เด็กหญิงอนันตยา  หินผา
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
2. นางสุรัตน์  จันทร์ลุทิน
3. นางธัญชนก  รัตนะ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรสีนี  วงศ์พิจิตร
2. เด็กชายชยพัทย์  แก่นภูเลิศ
3. เด็กชายอุดมพร  แก้วมั่น
 
1. นางสุมาภรณ์  เมืองพิล
2. นางพัชรา  ไตรยวงศ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีรภัทร  ถาวร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  จงช่อกลาง
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์สอน
 
1. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
2. นางสาวจิตรดา  คำศรี
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายนันทพงษ์  ซาหลวย
2. เด็กชายสันติ  เบิกบาน
3. เด็กชายอนุชา  หาญจิต
 
1. นางลัดดาวัลย์  จำปา
2. นายสานิช  โสภา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายจารุกิติ์  บุญแสน
2. เด็กชายมรกต  อกศรี
3. เด็กหญิงสุติญา  น้อยนาจาน
 
1. นางศุภลักษณ์  คลังทอง
2. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายภัชพล  อุปริมาตร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ราชวงค์
3. เด็กชายโชคอนันต์  ขันติจิตร
 
1. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
2. นายปิยะณัฐ  ป่าอ้อย
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายจิรกร  อรบุตร
2. เด็กชายชุติพนธ์  อยู่เย็น
3. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณกูฎ
 
1. นางวิระวรรณ  หลวงเทพ
2. นางสาวบุญญาพร   ยั่งยืน
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วโท
2. เด็กหญิงปวีณา  สอดเสน
3. เด็กหญิงรัตติยา  ลูกแก้ว
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงฤดี   ทิพชัย
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา   โทบุดดี
 
1. นางสาวศุภรัตน์   ขาวสอาด
2. นายเฉลิมวรรณชัย  สุยะรัตน์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายธนากร  รักษาศรี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  พิบาลสิน
 
1. นางสาวรัตติยากร  ตรุวรรณ์
2. นางสาว   
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายฤทธิ์จักร  กันยุตะ
2. เด็กชายอรุณ  เมืองคง
 
1. นายณัทฐกาญจน์  สองสี
2. นายสุวิทย์  ศรีบู
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ศิภัทร   นุแรมรัมษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์   รักษาสัตย์
3. เด็กชายอิสระ   คำสีเขียว
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หาญจิตร
2. นางสาวนิจศิลป์   รัตนศรี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายชาญณรงค์   โล่ห์คำ
2. เด็กชายธีรพงค์   แสงคำ
3. เด็กชายอติชัย   ศรีมาลา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หาญจิตร
2. นางพัดสิน  ดำมา
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายทวีศิลป์  สีหาโบราณ
 
1. นายชูชาติ  อินทร์อร่าม
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายยุทธพงษ์   สอนจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ทองเกลียว
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทาพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายสายรุ่ง  มนเทียร
 
1. นายศรีอัมพร  ใจแก้ว
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป  จันดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สาริกา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นางาม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา
4. เด็กหญิงชญานันท์  สีดา
5. เด็กชายชนาธิป  จันดา
6. เด็กหญิงชนิดาภา  กาเผือก
7. เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญรัตน์
8. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
9. เด็กหญิงณีรนุช  ผาสุขมูล
10. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ปัดร้าย
11. เด็กชายนราชัย  ยาสี
12. เด็กชายนฤเมศ  บุญเจริญ
13. เด็กหญิงบุษกร  แสงทอง
14. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีบังบาน
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  เทสนา
16. เด็กหญิงปาตี  เสตพันธ์
17. เด็กหญิงพิชญา  คูณมา
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ
19. เด็กหญิงภัทรศรี  ซานี่
20. เด็กหญิงภานุมาศ  สุวรรณมงคล
21. เด็กชายยุทธศาสตร์  สิงห์คำ
22. เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทาพรม
23. เด็กหญิงวริศราพร   สอาดเอี่ยม
24. เด็กชายศุภกิจ  พลชนะ
25. เด็กชายศุภโชค  สาระพิชญ์
26. เด็กหญิงสุกฤตา  ขันทอง
27. เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์
28. เด็กหญิงอนิดา  ปุระ
29. เด็กชายอภิชาติ  บุญเกษ
30. เด็กชายอิสระ  อภัยพันธ์
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
2. นางดลฤดี  โสภากันต์
3. นางนภาภัช  รัตนบุญยกร
4. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
5. นางสุจินดา  ธิปัตดี
6. นางวัชราพร  สุรารักษ์
7. นางจารุณี  บัวสิงห์