สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 31 8 3 1 42
2 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 24 6 2 0 32
3 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 20 9 2 1 31
4 เมืองอำนาจเจริญ 20 4 1 1 25
5 ชุมชนไร่สีสุก 19 5 1 3 25
6 ชุมชนโคกสารวิทยา 18 16 2 0 36
7 อนุบาลปทุมราชวงศา 18 2 1 1 21
8 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 17 4 1 0 22
9 บ้านหินเกิ้ง 16 1 2 0 19
10 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 15 6 2 3 23
11 บ้านจานลาน 15 4 2 5 21
12 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 15 2 5 3 22
13 บ้านสร้างถ่อ 14 7 2 3 23
14 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 14 7 1 0 22
15 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 14 7 1 0 22
16 นาเจริญหนองแดง 14 2 0 1 16
17 บ้านโคกพระวินัยดี 13 7 1 2 21
18 ชุมชนบ้านคำพระ 12 2 0 0 14
19 บ้านไก่คำ 11 5 0 1 16
20 ตชด.บ้านป่าก่อ 11 4 1 1 16
21 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 0 1 0 12
22 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 10 8 3 2 21
23 บ้านนาหมอม้า 10 6 2 2 18
24 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 10 4 2 0 16
25 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 10 4 1 1 15
26 บ้านลือนาคำ 10 3 3 0 16
27 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 10 3 2 0 15
28 บ้านบ่อชะเนง 10 3 1 0 14
29 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 10 1 2 0 13
30 บ้านเสียว 9 5 1 1 15
31 บ้านน้ำท่วม 9 5 0 4 14
32 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 9 1 1 0 11
33 นาผือโคกกอก 8 4 0 1 12
34 บ้านนายม 8 4 0 1 12
35 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 8 2 2 1 12
36 บ้านโพนทอง 8 1 0 0 9
37 บ้านหนองคล้า 8 1 0 0 9
38 ชุมชนบ้านเสารีก 7 6 2 0 15
39 บ้านไร่ขี 7 5 2 1 14
40 บ้านกุดปลาดุก 7 4 1 2 12
41 นาแต้โคกสำราญ 7 3 1 1 11
42 บ้านห้วยทม 7 2 1 1 10
43 บ้านหัวตะพาน 7 2 1 1 10
44 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 7 2 1 0 10
45 พัฒนาสามัคคี 7 2 0 1 9
46 บ้านหนองแก้ว 7 1 6 0 14
47 บ้านบุ่งเขียว 7 1 0 0 8
48 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 7 0 0 4 7
49 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 6 5 4 1 15
50 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 6 3 1 2 10
51 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 6 3 1 0 10
52 บ้านโนนงาม 6 3 0 0 9
53 อนุบาลเสนางคนิคม 6 2 0 0 8
54 บ้านโนนกุง 6 1 1 2 8
55 บ้านทุ่งสว่าง 6 1 0 0 7
56 บ้านก่อนาดี 6 1 0 0 7
57 บ้านโนนค้อ 6 0 0 0 6
58 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 5 3 3 1 11
59 บ้านดอนแดงนาโนน 5 3 0 0 8
60 ธันยธรณ์พิทยา 5 3 0 0 8
61 บ้านดอนหมู 5 2 0 1 7
62 บ้านนาหนองใหญ่ 5 2 0 0 7
63 บ้านโนนแคน 5 2 0 0 7
64 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 5 1 1 0 7
65 บ้านหนองแมงดา 5 1 0 2 6
66 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 5 1 0 2 6
67 เจริญวิทยา 5 0 1 0 6
68 บ้านคำสร้างบ่อ 5 0 0 2 5
69 บ้านถ่อนดอนม่วง 4 5 0 2 9
70 บ้านคำปอแก้วคำไหล 4 4 0 0 8
71 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 4 3 3 1 10
72 บ้านหนองบัวสงยาง 4 3 3 1 10
73 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 4 3 0 0 7
74 วิสุทธิวงศ์ 4 3 0 0 7
75 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 4 2 2 2 8
76 บ้านโคกกลางเหนือ 4 2 0 1 6
77 บ้านโคกก่องนคร 4 2 0 0 6
78 บ้านนาเรือง 4 2 0 0 6
79 บ้านหนองสะโน 4 1 2 0 7
80 บ้านชะแงะ 4 1 0 1 5
81 บ้านหนองเทา 4 1 0 0 5
82 บ้านนาเยีย 4 1 0 0 5
83 ดอนหวายหวายตาใกล้ 4 1 0 0 5
84 บ้านแยหนองแคน 4 0 1 2 5
85 สามแยกผดุงวิทย์ 4 0 1 0 5
86 บ้านทวีผล 4 0 0 1 4
87 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
88 บ้านตาด 4 0 0 0 4
89 บ้านนาสีนวน 4 0 0 0 4
90 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 3 6 1 0 10
91 บ้านนายูง 3 5 0 1 8
92 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 3 3 0 0 6
93 ชุมชนบ้านจิกดู่ 3 2 3 3 8
94 บ่อบุโปโล 3 2 0 2 5
95 บ้านคำแก้ว 3 2 0 0 5
96 บ้านหินสิ่ว 3 1 3 2 7
97 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 1 3 0 7
98 บ้านกุงชัย 3 1 1 1 5
99 บ้านเป้า 3 1 1 0 5
100 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 3 1 0 0 4
101 บ้านนาเวียง 3 1 0 0 4
102 บ้านโคกเลาะ 3 1 0 0 4
103 บ้านคันสูง 3 1 0 0 4
104 บ้านโสกกระแต้ 3 1 0 0 4
105 บ้านห้วยงูเหลือม 3 0 3 0 6
106 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 3 0 1 1 4
107 บ้านโคกก่ง 3 0 1 0 4
108 คุรุประชาสรรค์ 3 0 0 2 3
109 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 0 0 1 3
110 บ้านแสนสุข 3 0 0 0 3
111 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 0 0 0 3
112 บ้านนาสะแบง 3 0 0 0 3
113 บ้านโพนเมืองน้อย 3 0 0 0 3
114 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 4 0 0 6
115 บ้านโคกกลาง 2 2 4 0 8
116 บ้านนิคม 2 2 0 1 4
117 บ้านคำข่า 2 2 0 0 4
118 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 2 2 0 0 4
119 ธันยธรณ์พิทยา2 2 1 3 2 6
120 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 2 1 2 0 5
121 บ้านนางาม 2 1 2 0 5
122 บ้านโนนสูง 2 1 1 0 4
123 บ้านพุทธรักษา 2 1 0 1 3
124 โพธิ์ศิลานาหว้า 2 1 0 1 3
125 บ้านดอนชาด 2 1 0 0 3
126 บ้านชาด 2 1 0 0 3
127 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 2 1 0 0 3
128 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 1 0 0 3
129 บ้านหนองยาง 2 1 0 0 3
130 บ้านถ่อนใหญ่ 2 1 0 0 3
131 บ้านกุดสิม 2 0 3 0 5
132 บ้านผึ้ง 2 0 2 1 4
133 บ้านภูเขาขาม 2 0 2 0 4
134 ประชาสามัคคี 2 0 1 2 3
135 บ้านคำย่านาง 2 0 1 0 3
136 บ้านดู่พัฒนา 2 0 1 0 3
137 บ้านโนนผักหวาน 2 0 0 1 2
138 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 0 2
139 บ้านคึมใหญ่ 2 0 0 0 2
140 บ้านเวียงหลวง 2 0 0 0 2
141 นาห้วยยางสองคอน 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองขอน 2 0 0 0 2
143 บ้านเชือก 2 0 0 0 2
144 โคกศรีหนองคลอง 1 4 1 0 6
145 บ้านบก 1 4 0 0 5
146 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1 3 2 0 6
147 บ้านโนนดู่ 1 3 0 0 4
148 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
149 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 2 1 1 4
150 บ้านหนองปลิง 1 2 0 0 3
151 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 2 0 0 3
152 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 1 2 0 4
153 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 1 2 0 4
154 บ้านหนองเรือ 1 1 1 0 3
155 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 1 1 0 3
156 บ้านโสกใหญ่ 1 1 0 2 2
157 บ้านขุมเหล็ก 1 1 0 1 2
158 บ้านกุดน้ำกิน 1 1 0 0 2
159 ประชารัฐวิทยา 1 1 0 0 2
160 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
161 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1 1 0 0 2
162 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 1 1 0 0 2
163 นาแวงหนองหัวลิง 1 1 0 0 2
164 บ้านคำเดือย 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
166 บ้านหินขัน 1 1 0 0 2
167 บ้านโคกช้างฮ้าย 1 0 3 1 4
168 โนนสูงโคกกลาง 1 0 1 1 2
169 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 1 0 2
170 บ้านคำโพน 1 0 1 0 2
171 บ้านดงสีโท 1 0 1 0 2
172 บ้านนาเมือง 1 0 1 0 2
173 บ้านยางช้า 1 0 1 0 2
174 บ้านสามัคคี 1 0 1 0 2
175 บ้านเกษมสุข 1 0 1 0 2
176 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1
177 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 1
178 บ้านชูชาติ 1 0 0 1 1
179 โสกโดนคำไหลคำเตย 1 0 0 1 1
180 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1 0 0 1 1
181 ห้วยไร่หาดทรายมูล 1 0 0 1 1
182 บ้านทับเมย 1 0 0 0 1
183 บ้านสว่างใต้ 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 0 1
185 อนุบาลชานุมาน 1 0 0 0 1
186 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 0 1
187 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
188 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 0 0 0 1
189 บ้านดงบังพัฒนา 1 0 0 0 1
190 บ้านดอนเมย 1 0 0 0 1
191 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
192 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 0 1
193 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 0 1
194 บ้านน้ำซับ 1 0 0 0 1
195 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนเมือง 1 0 0 0 1
197 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 2 2 0 4
198 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 2 1 2 3
199 บ้านโคกสูง 0 2 0 0 2
200 บ้านโพนเมือง 0 1 1 1 2
201 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 1 1 0 2
202 บ้านโสกท่าวังหิน 0 1 1 0 2
203 บ้านท่ายางชุม 0 1 0 1 1
204 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
205 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 0 1
206 บ้านจิก 0 1 0 0 1
207 บ้านดอนไร่ 0 1 0 0 1
208 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 1 0 0 1
209 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 0 0 1
210 หัวดงหนองคลอง 0 1 0 0 1
211 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 2 0 2
212 บ้านจอก 0 0 2 0 2
213 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 1 1 1
214 บ้านศรีราชา 0 0 1 1 1
215 บ้านโคกค่าย 0 0 1 1 1
216 บ้านคำน้อย 0 0 1 0 1
217 บ้านดงสวาง 0 0 1 0 1
218 บ้านห่องเตย 0 0 1 0 1
219 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 0 1
220 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 1 0 1
221 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 2 0
222 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 2 0
223 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 2 0
224 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 2 0
225 บ้านนาอุดม 0 0 0 1 0
226 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 1 0
227 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 1 0
228 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 1 0
229 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
230 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0
231 บ้านบาก 0 0 0 0 0
รวม 944 370 168 128 1,482