สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 31 8 3 1 42
2 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 20 9 2 1 31
3 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 20 6 2 0 28
4 ชุมชนไร่สีสุก 19 5 1 3 25
5 อนุบาลปทุมราชวงศา 17 2 1 1 20
6 เมืองอำนาจเจริญ 16 4 1 1 21
7 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 15 6 2 3 23
8 บ้านจานลาน 15 4 2 5 21
9 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 15 2 5 3 22
10 บ้านหินเกิ้ง 15 1 2 0 18
11 บ้านสร้างถ่อ 14 7 2 3 23
12 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 14 5 1 0 20
13 ชุมชนโคกสารวิทยา 13 14 2 0 29
14 นาเจริญหนองแดง 13 2 0 1 15
15 บ้านไก่คำ 11 5 0 1 16
16 ตชด.บ้านป่าก่อ 11 4 1 1 16
17 ชุมชนบ้านคำพระ 11 2 0 0 13
18 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 0 1 0 12
19 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 10 8 3 2 21
20 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 10 4 1 1 15
21 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 10 3 1 0 14
22 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 10 3 1 0 14
23 บ้านโคกพระวินัยดี 9 6 1 2 16
24 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 9 4 2 0 15
25 บ้านลือนาคำ 9 3 3 0 15
26 นาผือโคกกอก 8 4 0 1 12
27 บ้านบ่อชะเนง 8 3 0 0 11
28 บ้านหนองคล้า 8 1 0 0 9
29 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 7 6 1 0 14
30 บ้านกุดปลาดุก 7 4 1 2 12
31 นาแต้โคกสำราญ 7 3 1 1 11
32 บ้านเสียว 7 3 1 1 11
33 บ้านห้วยทม 7 2 1 1 10
34 บ้านหนองแก้ว 7 1 6 0 14
35 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 7 1 2 0 10
36 บ้านบุ่งเขียว 7 1 0 0 8
37 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 7 0 0 4 7
38 บ้านนาหมอม้า 6 5 2 2 13
39 บ้านไร่ขี 6 5 2 1 13
40 ชุมชนบ้านเสารีก 6 5 2 0 13
41 บ้านน้ำท่วม 6 5 0 4 11
42 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 6 3 1 2 10
43 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 6 3 1 0 10
44 อนุบาลเสนางคนิคม 6 2 0 0 8
45 บ้านโนนกุง 6 1 1 2 8
46 บ้านหัวตะพาน 6 1 1 1 8
47 บ้านโพนทอง 6 1 0 0 7
48 บ้านก่อนาดี 6 1 0 0 7
49 ธันยธรณ์พิทยา 5 3 0 0 8
50 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 5 2 3 1 10
51 บ้านนายม 5 2 0 1 7
52 บ้านนาหนองใหญ่ 5 2 0 0 7
53 บ้านโนนแคน 5 2 0 0 7
54 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 5 1 1 0 7
55 บ้านหนองแมงดา 5 1 0 2 6
56 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 5 1 0 2 6
57 บ้านทุ่งสว่าง 5 1 0 0 6
58 เจริญวิทยา 5 0 1 0 6
59 บ้านคำสร้างบ่อ 5 0 0 2 5
60 บ้านโนนค้อ 5 0 0 0 5
61 บ้านคำปอแก้วคำไหล 4 4 0 0 8
62 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 4 3 4 1 11
63 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 4 3 3 1 10
64 บ้านหนองบัวสงยาง 4 3 3 1 10
65 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 4 3 0 0 7
66 วิสุทธิวงศ์ 4 3 0 0 7
67 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 4 2 2 2 8
68 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 4 2 1 0 7
69 บ้านโคกกลางเหนือ 4 2 0 1 6
70 พัฒนาสามัคคี 4 2 0 1 6
71 บ้านโนนงาม 4 2 0 0 6
72 บ้านโคกก่องนคร 4 2 0 0 6
73 บ้านนาเรือง 4 2 0 0 6
74 บ้านหนองเทา 4 1 0 0 5
75 ดอนหวายหวายตาใกล้ 4 1 0 0 5
76 บ้านแยหนองแคน 4 0 1 2 5
77 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 0 1 0 5
78 บ้านตาด 4 0 0 0 4
79 บ้านนาสีนวน 4 0 0 0 4
80 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 3 6 1 0 10
81 บ้านนายูง 3 5 0 1 8
82 บ้านดอนแดงนาโนน 3 3 0 0 6
83 ชุมชนบ้านจิกดู่ 3 2 3 3 8
84 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 3 2 2 1 7
85 บ่อบุโปโล 3 2 0 2 5
86 บ้านคำแก้ว 3 2 0 0 5
87 บ้านหินสิ่ว 3 1 3 2 7
88 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 1 3 0 7
89 บ้านกุงชัย 3 1 1 1 5
90 บ้านดอนหมู 3 1 0 1 4
91 บ้านนาเวียง 3 1 0 0 4
92 บ้านคันสูง 3 1 0 0 4
93 บ้านห้วยงูเหลือม 3 0 3 0 6
94 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 3 0 1 1 4
95 สามแยกผดุงวิทย์ 3 0 1 0 4
96 บ้านโคกก่ง 3 0 1 0 4
97 คุรุประชาสรรค์ 3 0 0 2 3
98 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 0 0 1 3
99 บ้านแสนสุข 3 0 0 0 3
100 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 0 0 0 3
101 บ้านนาสะแบง 3 0 0 0 3
102 บ้านโพนเมืองน้อย 3 0 0 0 3
103 บ้านถ่อนดอนม่วง 2 4 0 2 6
104 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 4 0 0 6
105 บ้านโคกกลาง 2 2 4 0 8
106 บ้านนิคม 2 2 0 1 4
107 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 2 2 0 0 4
108 ธันยธรณ์พิทยา2 2 1 3 2 6
109 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 2 1 2 0 5
110 บ้านนางาม 2 1 2 0 5
111 บ้านหนองสะโน 2 1 2 0 5
112 บ้านเป้า 2 1 1 0 4
113 บ้านโนนสูง 2 1 1 0 4
114 บ้านพุทธรักษา 2 1 0 1 3
115 โพธิ์ศิลานาหว้า 2 1 0 1 3
116 บ้านดอนชาด 2 1 0 0 3
117 บ้านชาด 2 1 0 0 3
118 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองยาง 2 1 0 0 3
120 บ้านโสกกระแต้ 2 1 0 0 3
121 บ้านนาเยีย 2 1 0 0 3
122 บ้านถ่อนใหญ่ 2 1 0 0 3
123 บ้านกุดสิม 2 0 3 0 5
124 บ้านผึ้ง 2 0 2 1 4
125 บ้านภูเขาขาม 2 0 2 0 4
126 ประชาสามัคคี 2 0 1 2 3
127 บ้านคำย่านาง 2 0 1 0 3
128 บ้านโนนผักหวาน 2 0 0 1 2
129 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 0 2
130 บ้านคึมใหญ่ 2 0 0 0 2
131 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 0 0 0 2
132 บ้านเวียงหลวง 2 0 0 0 2
133 บ้านโคกเลาะ 2 0 0 0 2
134 นาห้วยยางสองคอน 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองขอน 2 0 0 0 2
136 โคกศรีหนองคลอง 1 4 1 0 6
137 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1 3 2 0 6
138 บ้านโนนดู่ 1 3 0 0 4
139 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
140 บ้านบก 1 3 0 0 4
141 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 2 1 1 4
142 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 2 0 0 3
143 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 1 2 0 4
144 บ้านหนองเรือ 1 1 1 0 3
145 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 1 1 0 3
146 บ้านโสกใหญ่ 1 1 0 2 2
147 บ้านชะแงะ 1 1 0 1 2
148 บ้านขุมเหล็ก 1 1 0 1 2
149 บ้านกุดน้ำกิน 1 1 0 0 2
150 ประชารัฐวิทยา 1 1 0 0 2
151 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
152 นาแวงหนองหัวลิง 1 1 0 0 2
153 บ้านคำข่า 1 1 0 0 2
154 บ้านคำเดือย 1 1 0 0 2
155 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
156 บ้านหินขัน 1 1 0 0 2
157 บ้านโคกช้างฮ้าย 1 0 3 1 4
158 โนนสูงโคกกลาง 1 0 1 1 2
159 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 1 0 2
160 บ้านคำโพน 1 0 1 0 2
161 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 1 0 2
162 บ้านดู่พัฒนา 1 0 1 0 2
163 บ้านนาเมือง 1 0 1 0 2
164 บ้านยางช้า 1 0 1 0 2
165 บ้านสามัคคี 1 0 1 0 2
166 บ้านเกษมสุข 1 0 1 0 2
167 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1
168 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 1
169 บ้านชูชาติ 1 0 0 1 1
170 โสกโดนคำไหลคำเตย 1 0 0 1 1
171 บ้านทวีผล 1 0 0 1 1
172 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1 0 0 1 1
173 ห้วยไร่หาดทรายมูล 1 0 0 1 1
174 บ้านทับเมย 1 0 0 0 1
175 บ้านสว่างใต้ 1 0 0 0 1
176 อนุบาลชานุมาน 1 0 0 0 1
177 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 0 1
178 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
179 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 0 0 0 1
180 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 0 0 0 1
181 บ้านดงบังพัฒนา 1 0 0 0 1
182 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 1 0 0 0 1
183 บ้านดอนเมย 1 0 0 0 1
184 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
185 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 0 1
186 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 0 1
187 บ้านน้ำซับ 1 0 0 0 1
188 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
189 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 2 2 0 4
190 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 2 1 2 3
191 บ้านโคกสูง 0 2 0 0 2
192 บ้านโพนเมือง 0 1 1 1 2
193 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 1 1 0 2
194 บ้านโสกท่าวังหิน 0 1 1 0 2
195 บ้านท่ายางชุม 0 1 0 1 1
196 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
197 บ้านจิก 0 1 0 0 1
198 บ้านดอนไร่ 0 1 0 0 1
199 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองปลิง 0 1 0 0 1
201 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 0 0 1
202 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 0 1 0 0 1
203 หัวดงหนองคลอง 0 1 0 0 1
204 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 2 0 2
205 บ้านจอก 0 0 2 0 2
206 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 1 1 1
207 บ้านศรีราชา 0 0 1 1 1
208 บ้านโคกค่าย 0 0 1 1 1
209 บ้านคำน้อย 0 0 1 0 1
210 บ้านดงสวาง 0 0 1 0 1
211 บ้านดงสีโท 0 0 1 0 1
212 บ้านห่องเตย 0 0 1 0 1
213 บ้านเหล่าหนาด 0 0 1 0 1
214 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 1 0 1
215 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 2 0
216 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 2 0
217 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 2 0
218 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 2 0
219 บ้านนาอุดม 0 0 0 1 0
220 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 1 0
221 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 1 0
222 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 1 0
223 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
224 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0
225 บ้านบาก 0 0 0 0 0
รวม 825 337 165 128 1,455