หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 4 10 8
2 002 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 4 5 4
3 003 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 3 15 6
4 004 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 2 2 2
5 007 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 0 0 0
6 008 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 2 12 6
7 009 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 5 18 8
8 017 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 14 22 19
9 018 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 11 23 17
10 019 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 7 17 12
11 020 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 16 31 24
12 021 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 15 29 26
13 016 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 36 65 47
14 023 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 28 54 39
15 024 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0
16 025 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 3 6 4
17 026 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 5 21 7
18 027 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 17 42 27
19 028 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 2 2 2
20 037 โรงเรียนนาผือโคกกอก 13 23 19
21 038 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 0 0 0
22 040 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 2 5 3
23 035 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 20 44 29
24 036 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 12 28 14
25 039 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 5 4
26 041 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 5 7 5
27 042 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 5 6 5
28 044 โรงเรียนบ่อบุโปโล 7 33 17
29 046 โรงเรียนบ้านกุงชัย 6 14 8
30 047 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 2 4 2
31 048 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 15 41 26
32 049 โรงเรียนบ้านกุดสิม 5 15 7
33 045 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 7 9 8
34 052 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 3 6 4
35 053 โรงเรียนบ้านคันสูง 4 25 9
36 054 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 4 15 6
37 056 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 7 6
38 060 โรงเรียนบ้านคำน้อย 1 1 1
39 059 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 5 4
40 061 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 8 12 9
41 063 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 13 34 22
42 064 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 3 7 3
43 065 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 8 17 10
44 057 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 0
45 058 โรงเรียนบ้านคำเดือย 2 5 4
46 055 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 6 10 8
47 062 โรงเรียนบ้านคำโพน 2 4 3
48 066 โรงเรียนบ้านคึมข่า 2 9 5
49 067 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 12 6
50 080 โรงเรียนบ้านจอก 2 2 2
51 081 โรงเรียนบ้านจานลาน 26 71 44
52 082 โรงเรียนบ้านจิก 1 1 1
53 084 โรงเรียนบ้านชะแงะ 6 8 6
54 085 โรงเรียนบ้านชาด 3 11 6
55 086 โรงเรียนบ้านชูชาติ 2 4 2
56 088 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 6 5
57 089 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 13 28 16
58 090 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 2 2
59 091 โรงเรียนบ้านดงสีโท 2 7 4
60 092 โรงเรียนบ้านดอนชาด 3 3 3
61 093 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 2 3 2
62 094 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 6 13 10
63 095 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 5 15 6
64 100 โรงเรียนบ้านดอนว่าน 0 0 0
65 101 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 16 11
66 098 โรงเรียนบ้านดอนเมย 1 1 1
67 097 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
68 096 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 8 20 10
69 099 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 1 2 1
70 102 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 3 9 6
71 103 โรงเรียนบ้านตาด 4 12 5
72 104 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 7 21 12
73 105 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 11 38 22
74 106 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 3 3 3
75 107 โรงเรียนบ้านทวีผล 5 7 6
76 108 โรงเรียนบ้านทับเมย 1 2 2
77 110 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 7 8 7
78 109 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 2 6 4
79 112 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
80 111 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 0 0 0
81 113 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2
82 114 โรงเรียนบ้านนางาม 5 10 7
83 115 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 6 3
84 116 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 8 12 11
85 117 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 15 39 25
86 120 โรงเรียนบ้านนายม 13 29 20
87 121 โรงเรียนบ้านนายูง 9 14 11
88 126 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 0 0 0
89 125 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 3 4 3
90 127 โรงเรียนบ้านนาสีดา 0 0 0
91 128 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 18 6
92 129 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 7 19 13
93 130 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 22 40 34
94 132 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1 3 2
95 131 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1 1 1
96 119 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 4 3
97 122 โรงเรียนบ้านนาเยีย 5 15 9
98 123 โรงเรียนบ้านนาเรือง 7 24 12
99 124 โรงเรียนบ้านนาเวียง 4 5 4
100 118 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 1 1
101 135 โรงเรียนบ้านนิคม 5 12 8
102 133 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 6 1
103 134 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 18 28 19
104 153 โรงเรียนบ้านบก 5 9 7
105 155 โรงเรียนบ้านบาก 1 5 2
106 156 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 9 29 18
107 154 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 14 56 24
108 159 โรงเรียนบ้านผึ้ง 5 6 6
109 160 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 20 6
110 165 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 0 0 0
111 166 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 4 8 4
112 167 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 2 2 2
113 169 โรงเรียนบ้านยางช้า 2 2 2
114 173 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 3 4 3
115 174 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 16 42 24
116 175 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 2 2
117 177 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0
118 178 โรงเรียนบ้านศรีราชา 2 4 2
119 179 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 0 0 0
120 180 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 4 12 4
121 181 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 22 41 32
122 182 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 26 62 36
123 183 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1 3 2
124 185 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 6 4
125 184 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 6 16 11
126 186 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 0 0 0
127 193 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 4 4
128 194 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 9 10 9
129 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 11 27 19
130 199 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 7 5
131 201 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 10 18 12
132 204 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 3 3
133 206 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 7 17 12
134 207 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 11 29 18
135 211 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 0 0 0
136 196 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 9 8
137 202 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 2 1
138 205 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 2 2
139 192 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 14 38 24
140 195 โรงเรียนบ้านหนองแคน 0 0 0
141 203 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 9 27 15
142 210 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 4 3
143 208 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 4 7 6
144 209 โรงเรียนบ้านหนองแสง(อำเภอเมือง) 0 0 0
145 197 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 4 2
146 200 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 4
147 212 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 32 82 58
148 213 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 23 43 34
149 218 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 13 31 22
150 219 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 11 27 17
151 220 โรงเรียนบ้านหัวภู 0 0 0
152 221 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 13 30 22
153 222 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 9 3
154 224 โรงเรียนบ้านหินขัน 2 5 4
155 225 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 9 24 15
156 223 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 20 38 29
157 217 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 1 1
158 214 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 10 24 14
159 215 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 6 53 16
160 216 โรงเรียนบ้านห้วยทม 11 37 20
161 232 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 5 12 8
162 233 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 2 1
163 050 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 17 6
164 083 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 5 2
165 087 โรงเรียนบ้านเชือก 2 2 2
166 157 โรงเรียนบ้านเป้า 5 11 8
167 176 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 2 6 4
168 187 โรงเรียนบ้านเสียว 16 39 28
169 226 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 4 3
170 227 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1 1 1
171 228 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 2 4 2
172 230 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1 3 2
173 229 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 0 0 0
174 170 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 8 21 11
175 188 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 11 6
176 070 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 17 13
177 069 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 7 19 12
178 068 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 4 9 6
179 071 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 6 9 8
180 072 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 2 8 4
181 073 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1 2 2
182 074 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 5 10 7
183 075 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 23 65 38
184 077 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
185 078 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 5 3
186 076 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 8 6
187 079 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 3 2
188 136 โรงเรียนบ้านโนนกุง 10 22 11
189 138 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 6 16 11
190 137 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0
191 140 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 18 15
192 141 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
193 142 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 4 10 6
194 143 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 3 8 5
195 144 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 3 23 9
196 147 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
197 148 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 3 2
198 149 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 9 4
199 151 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 1
200 150 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 2 3 2
201 152 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0
202 146 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1 1 1
203 139 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 11 9
204 145 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
205 158 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 0 0 0
206 161 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 0 0 0
207 162 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 22 16
208 164 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 3 4 4
209 163 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 3 6 5
210 189 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 4 11 7
211 190 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 2 4 3
212 191 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 5 12 9
213 231 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
214 051 โรงเรียนบ้านไก่คำ 17 33 22
215 168 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 3 6 5
216 171 โรงเรียนบ้านไร่ขี 15 34 22
217 172 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 4 14 7
218 234 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 2 3 3
219 235 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 21 9
220 236 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 11 38 22
221 237 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 27 46 34
222 238 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 10 24 18
223 241 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 16 42 26
224 244 โรงเรียนมิ่งมงคล 0 0 0
225 243 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 19 13
226 242 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 12 54 21
227 247 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 7 9 8
228 248 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 0 0 0
229 249 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 2 6 4
230 250 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 5 15 9
231 251 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 2 13 5
232 252 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 3 2
233 253 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 2 4 2
234 255 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 22 56 36
235 254 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 4 21 7
236 256 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 1 1 1
237 257 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 22 40 29
238 259 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1 1 1
239 258 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 2 3 3
240 263 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1 15 4
241 262 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา 0 0 0
242 266 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 22 53 37
243 267 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 16 37 23
244 022 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 32 78 48
245 269 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 25 62 40
246 270 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 43 136 72
247 268 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 8 15 12
248 010 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 10 27 14
249 239 โรงเรียนเพียงหลวง9 0 0 0
250 245 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 26 90 46
251 260 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 10 13 13
252 261 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 5 10 9
253 005 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 1 1 1
254 011 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 16 5
255 012 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 6 50 15
256 013 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 3 2
257 014 โรงเรียนโคกสูง-เหล่าหนาด 0 0 0
258 043 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 3 7 5
259 240 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 4 12 7
260 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 0 0 0
261 006 โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา 0 0 0
262 034 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 10 30 12
263 033 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 8 26 12
264 265 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า 0 0 0
265 271 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 12 44 19
266 015 โรงเรียนเจริญวิทยา 6 9 6
267 272 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) 0 0 0
268 264 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก 0 0 0
269 030 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 0 0
270 031 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 0
271 246 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 6 13 10
272 029 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 0 0 0
รวม 1640 4064 2518
6582

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณธนพร วรวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9188373 คุณสุปราณี แป้นนอก 087-2459188
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]