รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..1-2.. เดือน .ตุลาคม.. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่แต้
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวรจนา  ทานะเวช
 
1. นางสาวชลศรัญย์  อุ่นศิริวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวนันทิตา  รัตนะวัน
 
1. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   มายูร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีฉลวย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเปรมิกา  พิมพะธรรม
 
1. นางอรุณี  มาลัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงณัฐฐิณัณฑ์  แดนศิลา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์อนันต์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  จิตบรรจง
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรรณัฏฎา  สุทธิปัญโญ
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  นิวัติ
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  พุทธา
 
1. นางระเบียบ  เพชรไกร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  ศรีละโคตร
 
1. นางสาวจิตอารี  ทองมันปู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต้นพุฒ
 
1. นางอุทัยวรรณ  จันดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายเฉลิมพล  นาเวียง
 
1. นางสาวมะลิ  สำโรง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤษณพงษ์  สุชะนะชา
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพุทธมนต์  เวชกามา
2. เด็กหญิงมาฆพร  บุญอนันต์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สืบศรี
 
1. นางสาววิภาวดี  มูลมณี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำแสง
2. เด็กหญิงวันวิสา   กาญจน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ผุดผ่อง
 
1. นายธนกร  พุทธพรหม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายณัฐพล  อินอ่อน
2. นางสาวธัญกาญจน์  ผัดเป้า
3. นางสาวปนัดดา  นาโสก
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภริดา  สีสด
2. นางสาวเนตรชนก  ดลสุข
3. นางสาวโศจิรัตน์  ศรีแสน
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ฤากำลัง
2. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  ธงชัย
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายศรันย์  ธรรมปัต
2. เด็กหญิงไอรดา  พรมบุตร
 
1. นางขวัญตา  สมคะเณย์
2. นางวราภรณ์  อมรฤทธิ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  บุญไสว
2. นางสาวสุรีย์พร  สิงห์ครุธ
 
1. นางสมพร  เพียรทำ
2. นางวันลี  หมุนอุดม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปิยธิดา  คำทอง
2. นายพีรัชชัย  บุญพิทักษ์
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
2. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีสุธรรม
 
1. นายชิษณุชา  พระสว่าง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายวิศววิท  บุญยิ่ง
 
1. นายเพชร  สะอาดเอี่ยม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสิทธิวัชร  สาริพันธ์
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  เสาวัตร
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนภัสรพี  ผิวคำสิงห์
2. นายยศกร  สว่างบ้าน
3. นายวรัญธร  จารุมาลัย
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิวาวรรณ  บรรลือหาญ
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  งามสง่า
3. เด็กชายเศรษฐกานต์  สิงห์ตา
 
1. นางสุกัญญา  สัมปันโณ
2. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกรฎา  เขียนพงศ์พันธ์ุ
2. นายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. นางสาวสุภัทรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์
2. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปิ่นนภา  โพธิษา
2. นางสาววิลาสินี  ผุดผ่อง
3. นางสาวอริศรา  มาลัยสวรรค์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  บัวจันทร์
2. นางสาวรุ่งนภา  กุลสิงห์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  โสภณ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัยรฎา  เต้าทอง
 
1. นางนุชรี  โสภณ
2. นางวรรณพร  วงศ์ก่อ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายจุลวงศ์  กันหาเล่ห์
2. เด็กหญิงพร้อมบุญ  สว่างวงษ์
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โยคะวัตร
 
1. นางสาวจริยา  เงาศรี
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณราช
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวบุษบง  เทียมวงค์
2. นางสาวศศิกมน  พรหมเงิน
3. นางสาวศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาณี  ศรีแก่นจันทร์
2. นางสาวจิรนันท์  หนองสิม
3. นางสาวศุภิสรา  ปิดชิต
 
1. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์
2. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายนวพันธ์  ลำพุทธา
2. เด็กชายวัชรพล  ตรีสัตยกุล
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  ไกยวรรณ์
2. เด็กชายศุภกานต์  มาทะวงษ์
 
1. นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาววิราวรรณ  เวชกามา
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวดวงมาลา  แสงฉวี
2. นายสุรศักดิ์  อู่คำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงษ์อินตา
2. นายสุทธิพงษ์  พึ่งเพ็ง
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นางอรทัย  วันดี
2. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอวัสดา  บุญเจริญ
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สีโย
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวสุรีชา  พิจาร
 
1. นายปรีชา  กุมภากูล
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพลธรา  พรมจันทร์
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญกาญจน์
2. นางสาวทักษพร  บุญยิ่ง
3. นางสาวอริสรา  สิทธิราช
 
1. นางธนัญญาภัค  อินไช
2. นางสาวปัทมปาณี  แวงวรรณ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  อินทะนนท์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ผุดผ่อง
3. นางสาวศิรประภา  โพธิ์ใต้
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกกานต์  พละสูนย์
2. นางสาวปวีณา  โสภา
3. นายอภิสิทธิ์  ดวงเคน
 
1. นายคมกริช  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาววบุษ  ทองบ่อ
2. นายสันต์  การวิชา
3. นางสาวอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางญาณิศา  แสงแสน
2. นางอรธิลา  บุญอาจ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงปภัสสร  มโนบุตร
2. เด็กหญิงผกามาศ  ลาสนธิ
3. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  ธนูชัย
 
1. นางสมนึก  ลินทอง
2. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิราอร  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงยอเกียรติ  ทำทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยศบุรี
 
1. นายธงชัย  แซวจันทึก
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวณิยะวรรณ์   สีดีวงศ์
2. นางสาวปัญญาพร   กันหารัตน์
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญยบุตร
 
1. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  กระเบา
2. นางสาวธัญวรัตม์  แสงแสน
3. นางสาวภักตรพิมล  เวชกามา
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  พิลาแดง
2. นายณรงค์ศักดิ์  แสนกระจาย
3. นางสาววิไลพร  คางงูเหลือม
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นายชัยโรจน์  ทองใบ
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนโชติ  สุนทรา
2. เด็กชายปณิธาน  ทองบ่อ
3. นายเมธิชัย  สิทธิ์ศรีจันทร์
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางสาวปราณี  วงเวียน
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรสุดา  พสุรัตน์
2. นายวรเลิศ  อินนันทะ
3. นางสาวเรือนฤทัย  สมชอบ
 
1. นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต
2. นางสาววิไล  จวนสาง
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  ผลจันทร์
2. นางสาวสินจัย  ชินมาตย์
3. นางสาวอรัญญา  สาระงาม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
2. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมา
2. เด็กหญิงยุริวรรณ   ทองขาว
3. เด็กหญิงวิชชุลดา  สีสาย
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางสาวอังศนา  น้อยคำมูล
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  นามมนตรี
2. เด็กหญิงชาคริญา  รำมะนา
3. เด็กชายเอกนิติ  อินประภา
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธิตยา  สร้อยจักร
2. นางสาวสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
3. นายหรัณย์  ตระกูลไพบูลย์กิจ
 
1. นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล
2. นางสาวกนกขวัญ  มารยาท
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัต
2. นายอานันท์  โป้กันยา
3. นางสาวเกศ  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทรา  บุญขาว
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤติกา  แพงศรี
2. นางสาวชลิตา  จันทร์สำราญ
 
1. นางมะลิวัลย์  แสงภักดี
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  สมลี
2. เด็กชายภูรินท์  สว่างแสง
 
1. นายฐาปนัท  เทียบสี
2. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  ศิลารักษ์
2. นายอัษฎาวุธ  ตาซื่อ
 
1. นายประหยัด  กาศักดิ์
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวมัทนีย์  บุญบรรลุ
2. นายแทนบุญ  บัวชัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
2. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภารัตน์  บุญรัตน์
2. เด็กชายเนมิราช  บุญศรี
 
1. นางสาวปทุมวดี  แซ่จู
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
2. เด็กชายบัญชา  สมแคล้ว
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายชัยภัทร  พันธ์เพชร
2. นายนายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพันธกร  เสียงใส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นักผูก
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  วงศ์เสน่ห์
2. นายสุริยะ  ไชยมี
3. นายอธิพนธ์  แสงสว่าง
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงมินตรา  เด็ดแก้ว
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคล่องแสง
3. เด็กหญิงสุนันทินี  สีดวงดี
4. เด็กหญิงอริสา  อินอ่อน
5. เด็กหญิงเกศินี  คำเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงณัฐชฌา  อุทพันธ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  กองหิน
3. เด็กหญิงพรทิพย์ทิวา  ทองใบ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  พิลาแดง
5. เด็กหญิงศิวาพร  โพธิพันธ์
 
1. นางจีระพา  ฉัตรสุวรณ
2. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวก้ามปู  ศิริโสม
3. นางสาวนุชบา  แสงศรี
4. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
5. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายประศาสน์  จันใด
2. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
3. นางสาวศุภรัตน์  ทองบ่อ
4. นายอนุรักษ์  พันธ์ุครู
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
2. นายกฤษฎางค์  พื้นแสน
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวญาดารัตน์  นีละวัน
2. เด็กหญิงบุญยนุช  ดวงเกษ
3. นางสาวปริยาภรณ์  กระแสโสม
4. นางสาวปวรา  โคดม
5. เด็กหญิงอินทิรา  หลังแก้ว
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพจมาน  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  บุตตะวงศ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรสาร
4. เด็กชายศุภกิจ  ธรรมปัต
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
2. นางสาวรจนา  ซอนพา
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   ประจงจิตร
2. นางสาวปรีชญา  สำราญจิตต์
3. นางสาววชิรินทร์ทรา  วงษ์กันยา
4. นายศราวุธ  เวียงแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  อัคภักดี
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  เมืองหงษ์
3. นางสาวศิริพร  วงศ์ราช
4. นางสาวศุภรัตน์  เพชรไพร
5. นางสาวเกณิกา   ดอกบัว
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สว่างวงษ์
2. นางสาวดาริกา  พุฒิฤทธิ์
3. นางสาวภานุสรา  ภาคแก้ว
4. เด็กชายสมเกียรติ  หุนติราช
5. นางสาวหฤทัย  กาลจักร
 
1. นายเจตน์  สิงห์ตา
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  ซ่อนกลิ่น
2. นายนครินทร์  คำดำ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  เสริฐศรี
4. นายอดุลยวัฒน์  ใยดี
5. เด็กชายอัครเดช  แซ่จ๋าว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชยพล  โพธิ์ศรี
2. นายบุญฤทธิ์  สุนทรพินิจ
3. นายปริญญ์  พรมโสภา
4. นางสาวสวิชญา  บุญทศ
5. นางสาวสุชานันท์  พรหมจารีย์
 
1. นายนพคุณ  ดาโรจน์
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวฐานิดา  จันทะมาตย์
2. นายณรงค์ชัย  คำผา
3. นางสาวดาราภัทร  แก้วมงคุณ
4. นายธีรศักดิ์  วงษ์จันทร์
5. นายปกิต  สามสี
 
1. นายนราศักดิ์  อบเชย
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายก้องไกร  สีนวน
2. นางสาวจุฑารัตน์  ตรงกลาง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พาลี
4. นางสาวณัฐษดา  ผุดผ่อง
5. นายธีรภัทร  บุญจรัส
6. นายธีรเดช  หลักคำ
7. นายธีเดช  หลักคำ
8. เด็กหญิงนฤมล  สุ่มสัตย์
9. เด็กหญิงปภาดา  คำสิงห์ชัย
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  เสาแก้ว
11. เด็กชายพิชิตชัย  ผ่านจังหาร
12. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หล่มชาลี
13. นางสาววิยะดา  ชาวไทย
14. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริโสม
15. นายสรศักดิ์  พูพวง
16. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์จำปา
17. นายอภิสิทธิ์  แพทย์ทองซิว
18. เด็กหญิงอรพิมพ์  ทองจันทร์
19. นายเอกชัย  บุญถูก
20. นางสาวไอลดา  เซี่ยวว่อง
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
3. นายพิษณุ  สมจิตร
4. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
5. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลศิลา  นางาม
 
1. นายศุภชัย  ชูรัตน์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายรัชติพงษ์  บุญทรัพย์
 
1. นายฐานันดร์  คุณโนนยาง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายวิรพล  ศรีอ่อน
 
1. นายนิวาส  แสนสุข
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสวะนาม
2. เด็กชายคณาฤทธิ์  บุญบรรลุ
 
1. นางศิริพร  ทุมจันทร์
2. นายปรินทร์  ทุมจันทร์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญเพชร
2. เด็กชายธนโชติ  เชื้อวณิชย์
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายณัฐกิตต์  สังคูเมือง
2. นางสาวพรพรรณ  กรไธสง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนกฤต  หินทอง
2. นางสาวเมทนี  มนต์ขลัง
 
1. นางจิรวรรณ  แนวบุตร
2. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยากร  เสาะสนธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์
3. นางสาวธัญลักษณ์  พลพันธ์
4. เด็กหญิงนวนันท์  เชื้ออุ่น
5. เด็กหญิงนวลวรรณ  ดาวเรือง
6. เด็กหญิงปพัศชา  แสงสว่าง
7. นางสาวพิรดา   บุญบรรลุ
8. นางสาวมณีรัตน์  สีมันตะ
9. นางสาววิรินทร์ญา  ทะสูญ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  กาลจักร
 
1. นายอลงกต  ดาโรจน์
2. นางสาวประภา  พวกพ้อง
3. นางสังคม  วงศ์ชารี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  รื่นกมล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ฑีฆะสุข
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   สีหานาม
4. เด็กหญิงพชรพรรณ   หยวกวิ่ง
5. เด็กหญิงมานิสา   ประทุมชัย
6. นายวัชระ  โคตรธรรม
7. นายวันชัย  ธรรมรักษ์
8. เด็กหญิงศิรินธร   บุญยิ่ง
9. เด็กชายศิวัช  เทียมทัด
10. นายเอกราช  บุญเอก
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายอ่อนสี  เหมือนมาต
3. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงดอก
2. เด็กชายธีรภัทร์  โนรินทร์
3. นางสาวนภัสสร  สายอุตส่าห์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เขียวอ้วน
5. เด็กหญิงรัฐติยาพร  ธาตุทอง
6. นางสาววิภาพร  ปานเกิด
7. เด็กชายศิริธนทรัพย์  นนทวงศ์
8. นายศุภวิชญ์  แสวงสาย
9. เด็กหญิงสริตา  สายศรี
10. เด็กหญิงสุชัญญา  คุ้มบุญ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุมารสิทธิ์
12. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ศรียุทธนา
13. เด็กชายอภิชาติ  ราชชิต
14. เด็กหญิงเจตสุภา  สมคะเน
15. เด็กชายโชคทวี  เพชรไพร
 
1. นายชัยชนะ  ศรีอุบล
2. นายคำแสน  กุลบุตร
3. นางน้ำเพชร  อภัยศิลา
4. นายศราวุธ  เพ็งวัน
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชุมถนอม
2. เด็กหญิงกัลยา  ทองสุข
3. นางสาวกาญจนา  สรรพภาษา
4. นางสาวจณิศตา  กำมะลุน
5. เด็กหญิงจิรัชยา  ภูโสภา
6. เด็กหญิงชาลิสา  บัวประเสริฐ
7. เด็กชายชิดชนก  วงษ์คชศักดิ์
8. นางสาวทศพร  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงพิชยา  จันทร์ณะรงค์
10. เด็กหญิงมติมนต์  แก่นจำปา
11. เด็กหญิงวิภาวดี  บัวศรี
12. เด็กหญิงศศิฉาย  วงษ์โสภา
13. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญทา
14. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุวรรณ
15. เด็กชายอรรถพล  อนุสรณ์
 
1. นายสุวรรณ  ศรีใส
2. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติชญา  พันสาย
2. เด็กหญิงวนัชพร  มูลเกตุ
 
1. นางนิชาภา  สุทธนากาญจน์
2. นางนิตยา  นูสีหา
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝีปากดี
2. เด็กหญิงสุวิมล  กันตภาค
 
1. นางสาวนนทพร  ศิริบูรณ์
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายกันตนพ  คำจีนศรี
2. นายธนเกียรติ  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
2. นางจำปา  บุญมาก
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวธัญญพร  ทะเสนฮด
2. นางสาวอันธิยา  ทองเจียว
 
1. นายสลับ  นุตะไว
2. นายกำพล  พลพวก
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพร  ผิวเงิน
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  มะปรางค์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐกร  ไชยบัง
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวสุนิตตา  นักฟ้อน
 
1. นายดิเรก  ผิวขำ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวณิธิดา  ภาคแก้ว
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ดวงมาลา
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ทองไพฑูรย์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุมิตรา  เรียบภูเขียว
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  เสากลาง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษมล  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวศิรินาฎ  สุวะมาศ
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพฤษภา  ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ศรีทิน
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวเบญญาภา  เวฬุวณารักษ์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงเตชินี  นาเวียง
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิรุช  ปัดทาศรี
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายพงษ์ภูธาร  ทำดี
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชลรชา  โพธิ์แจ่ม
2. เด็กหญิงเกตสุดา  ผ่านเมือง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กชายจักรพงษ์  ลานุสัตย์
 
1. นางรำพรรณ  เสียงใส
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลายเมฆ
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสายลม  บุญโนนแต้
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนภรณ์  หัสกรณ์รัตน์
 
1. นายพรฤดี  มีชัย
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นายบดินทร์  ขุณิกากรณ์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายอนุวัช  คำใส
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายนนธวัช  สีทา
2. เด็กชายประกาศิต  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายรักเกียรติ  ชูรัตน์
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายชนาธิป  แก้วหาญ
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายมนัสวิน   ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายคุณากร  จันทรทัย
2. นายพลายงาม  ปิ่นวันนา
3. นายภาสกร  กลางเหลือง
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายสันทกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายอภิชาติ  มิ่งไชย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอิสระพงษ์  ปกป้อง
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สาธิวัน
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายอธิพงศ์  สาระวัน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา   แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปภาวรินทร์  พงษ์พันธ์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิสรา  สุขทวี
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ขาวผิว
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  จันทร์โสม
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัชชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวอรทัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  โภยอ่อนตา
2. นายจิรายุส  ไชยปัญหา
3. นายธณาวินท์  สินเติม
4. เด็กชายธนวัฒน์  สายรัตน์
5. เด็กชายนทีธร  ศรีระวัฒน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
7. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
8. นางสาวรวิวรรณ  เล่าผิวพันธ์
9. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
10. นายสันติภาพ  เดชวิเศษ
11. นายสันต์  การวิชา
12. นางสาวสุมาลี  คดเกี้ยว
13. เด็กชายอณรรชกฤต  ศิริโสม
14. นางสาวอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
15. นายอานุภาพ  แซ่เจีย
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
4. นายพศิน  พิจารณ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายจิรายุส  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  ดวงศรี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงธนวรรณ  เจริญชัย
5. เด็กชายธนวัฒน์  สายรัตน์
6. เด็กชายธีรภัทร  หวายลี
7. เด็กชายนครินทร์  อินสว่าง
8. เด็กหญิงปวีณา  เข็มทอง
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
10. เด็กหญิงพินวร  เวียงแก้ว
11. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
12. นายศิริพงษ์  จันทร์เพชร
13. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
14. นายสันต์  การวิชา
15. นายสิทธิชัย  ผลจันทร์
16. เด็กหญิงสุภิสรา  สมพงศ์พันธ์
17. นางสาวอภิชญาภรณ์   แก้วสนิท
18. นายอรรถวัฒน์  พรมาย
19. เด็กหญิงอรุณกมล  พูลผล
20. เด็กหญิงเอริสา  สาทองขาว
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
4. นายพศิน  พิจารณ์
5. นายศักดา  พันธ์ศรี
6. นายอนันต์  กังสดาร
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เวียนมานะพันธ์
2. เด็กชายชิตเมธี  วงศ์เมือง
3. เด็กชายราเชนทร์  ตาลสมรส
4. เด็กหญิงสรัญญา  อรกุล
5. เด็กชายสุธินันท์  จันทรภูมี
6. เด็กชายเกรียงไกร  ไชยสัจ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายสงบ  ทะวันทา
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชวนันท์  ชารีนิวัฒน์
2. เด็กชายพัชรชาติ  ทองทั่ว
3. เด็กหญิงวิรมน  เตชะพิญชยะ
4. เด็กชายวีระวัฒน์  สัมปันโน
5. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายยุทธชัย  งามถม
2. นายวายุ  ศรีมันตะ
3. นายสหัสวรรษ  ทรัพย์สิริ
4. นายอภิวัฒน์  ชื่นตา
5. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชลัมพล  วงศ์ศรีกุล
2. นายณัฐพล  ตันโป้
3. นายนัตติวัชน์  ทองโพธิ์
4. นายวันชนะ  บุญเดช
5. นายศราวุธ  ศรีจันทร์
6. นายเศรษณัฐ  พลชัย
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
3. นายสุวินัย  ผาดโผน
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็งเพราะ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  สมทรัพย์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาวะนิตย์
4. นางสาวกาญจนา  จากผา
5. เด็กชายจักรกริช  นาเวียง
6. นายจัตุรงค์  เนตรวงศ์
7. นางสาวจิดาภา  เสวะนา
8. นางสาวชลณดี  พิมพ์นนท์
9. นางสาวชลดา  สุโท
10. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
11. นายทนงศักดิ์  มูลบุตร
12. นางสาวธมลวรรณ  คุ้มบุญ
13. นายธรรมนูญ  สุวะศรี
14. นางสาวธาวิตา  ทองน้อย
15. นายธีรพงษ์  วันฤกษ์
16. นายนราธิป  พรรษา
17. เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยสิงห์
18. นายปณิธาน  หารลือ
19. นางสาวปิยดา  มหาชัย
20. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
21. เด็กหญิงมัทนา  คุ้มบุญ
22. นางสาวยุวดี  ศรีหาฤทธิ์
23. เด็กหญิงรัตนมณี  หนูเจริญ
24. นางสาวรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
25. นางสาวลักษณพร  ธิบูรบุญ
26. นางสาววชิราภรณ์  คำปัน
27. นายวรรณกิต  จันดี
28. นางสาววิลาวรรณ  นาสำแดง
29. นายศตวรรษ  แก้วกัญญา
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมิอ่อน
31. นายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นางสาวสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
33. นางสาวสุพัตรา  บริบูรณ์
34. นายอดิศักดิ์  รักบุญ
35. เด็กชายอภิชัย  หาริชัย
36. นายอมรเทพ  หลาบคำ
37. นางสาวอรัญญา  สาระ
38. นางสาวอริศรา  สังวรจิตร
39. นางสาวเจศฎาภรณ์  เผ่าผม
40. นางสาวไพริน  ปรือทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายสงบ  ทะวันทา
3. นางสาวอรุชา  สุฉายา
4. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
5. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
6. นางสาวเกสร  โสมณวัตร
7. นางนิรมล  จงจินากูล
8. นางสาวเทพี  มณีกุล
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีเสมอ
2. นางสาวกรรณิกา  ลุนผง
3. นางสาวกาญจนา  ลุนผง
4. นางสาวกิตติยาพร   ทองเฟื้อง
5. เด็กหญิงกิติวรรณ  ทองเฟื้อง
6. นายขจรเกียรติ  บุญลพ
7. นายคุณารักษ์   งามล้วน
8. นางสาวจันจิรา   ลุผล
9. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปี
10. นางสาวชลีพรรณ  แสนกล้า
11. นางสาวฐิติพร  เลี่ยมแจง
12. นายณัฐพงศ์   คามทิตย์
13. นางสาวธัญญลักษณ์   รูปสวย
14. นายนาราภัทร  สายจันดี
15. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  อัคบุตร
16. นางสาวนิษฐา   ลุผล
17. นายพงศกร   ศรีสกุล
18. นางสาวพรรณนิภา  พันธ์สาย
19. นางสาวพิมลพรรณ  เยี่ยมญาติ
20. นายพีรพัฒ   ทิมา
21. นายภาณุพงษ์   เคนสิงค์
22. เด็กชายภาณุวัฒน์   สายสมบัติ
23. นายภูมินทร์  แหลมฉลาด
24. นางสาววรรณวิสา  สมเชื้อ
25. นายวีรวัฒน์   ลุนพิลา
26. นายศรพิชัย   ป้องแก้ว
27. เด็กหญิงศศิดานันท์   กันหา
28. เด็กชายศุภฤกษ์  ทินวัน
29. นายสรัฐวุฒิ  คำนึง
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจลุน
31. นางสาวสุพัตตรา  ธนาคุณ
32. เด็กหญิงสุภาพร  มาศสกุล
33. นายอธิพันธ์   กองแก้ว
34. นายอนาวิน  คลังกลาง
35. นางสาวอภิญญา   สายสกุล
36. นางสาวอรพินทร์  บุญมาตย์
37. นางสาวอรัญญา  โสภี
38. นางสาวเกวลิน  ลำเพย
39. นางสาวเบญจมาศ  อ่อนหลง
40. นายเมธี    ชินศรี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
4. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
5. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
6. นายนิคม  ไชยะนา
7. นายนัฐพล  จำปา
8. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวขนิษฐา  สีดำ
3. นางสาวจณิสตา  ผลาชัย
4. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
5. นางสาวจิตสุภา  มูลสาร
6. นายชลันธร  ทองบ่อ
7. นางสาวชัญญา  ทองบ่อ
8. นายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
9. นางสาวนภัสสร  มุละสีวะ
10. เด็กหญิงนริศรา  บุญทศ
11. นางสาวนฤมล  ศรีวะรมย์
12. นางสาวนันท์นภัส  ชื่นตา
13. นางสาวนาฏชนก  โพธิ์นางรอง
14. นางสาวบุษกร  ศรีจันทร์
15. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พรมบุญทา
16. นางสาวพัชรมัย  ชูศรีวาส
17. นายภราดร  สิริโส
18. นางสาวมยุรี  สีมันตะ
19. นางสาวมินตรา  หนูจิตร
20. นายยุทธชัย  งามถม
21. นางสาววรนุช  ลาพัน
22. นายวายุ  ศรีมันตะ
23. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
24. นางสาวศิริลักษณ์  กาลจักร
25. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
26. นางสาวสราญจิต  น่าบัณฑิต
27. นางสาวสวรรญา  อัมพรรัตน์
28. นายสหัสวรรษ  ทรัพย์สิริ
29. เด็กหญิงสิรินยารัตน์  สุริโย
30. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
31. นายอภิวัฒน์  ชื่นตา
32. นางสาวอลิสรา  ประทุมวัน
33. นายอานนท์  แสวงชัย
34. นายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. เด็กชายเด่นดนัย  ทองเฟื่อง
36. นายเติมศักดิ์  สีมะหันต์
37. เด็กหญิงเนตรดาว  ไชยแสง
38. เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์ศรี
39. นายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นายไชยพงษ์  ในจิตร
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายเพชรินทร์  วาดสีดา
3. นายคมกริช  ปัดถาทุม
4. นายวุฒินันท์  บุญพา
5. นางสาวพงศ์ผกา  บัวหอม
6. นายอนุภาพ  ชูรัตน์
7. นายนายเสรี  สามาอาพัฒน์
8. นายธนกร  พุทธพรหม
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายอรรถชัย  จันทร์จิตร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพีรวัส  คงบุญวาส
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธวัธชัย  มูลสาร
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  แหวนหล่อ
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  โคตรสมบัติ
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางสุภาพ   แก่นบุบผา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  โคดม
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  มณีรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มนขัง
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงอิงอร  ดวงมาลย์
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  มีศิริ
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวอภิริยา  คำย้าว
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางรัชยา  ไวนิยมพงศ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายธยานวัต  หลวงสนาม
 
1. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายวรินทร  ขุมรัตน์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล   ลุผล
 
1. Mr.Arnold   Tag-at
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจรินธร  ศรีพอ
 
1. นายปฤษฎางค์  เกี้ยงเก่า
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เกวียนเล
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  โคดม
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวพัชราภา  คำหา
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายนุติตะวัน  สิงห์แข็งแรง
 
1. นายพิศาล  ไพรบึง
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์ชัย   วิ่งเดช
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์   คามทิตย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายศุภวิชณ์  บุญทศ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชชุฎา  สมขำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา   แซ่ตัน
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจักรกริช  นาเวียง
2. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
3. นายทนงศักดิ์  มูลบุตร
4. นายพงศกร  ผงทอง
5. นางสาวพรพร  ทองบ่อ
6. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
7. นายรัฐวิสา  บุตรสาร
8. นายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
9. นางสาวสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
10. นางสาวอารียา  บุตรอำคา
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธิดามาตย์
2. เด็กหญิงทานตะวัน  จิตสาร
3. เด็กหญิงนัฐนรี  สุวพานิชย์
4. นายนัตติวัชต์  ทองโพธิ์
5. เด็กชายนิพัธ  กกแก้ว
6. เด็กชายพงศพัศ  เหมาะธุรินทร์
7. เด็กหญิงพนิดา  บุตรศาสตร์
8. นางสาวรพีพัฒน์  ป้องไฟสิริศักดิ์
9. เด็กหญิงสุประวีณ์  คำมะลุพัฒนะกูล
10. เด็กหญิงสุวภัทร  เวชกามา
 
1. นายอนันต์  กังสดาร
2. นายสุวินัย  ผาดโผน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติภาพร   โกรินทร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   วาทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงฉัตรกมล   มิกราช
4. เด็กหญิงฉันท์สินี   ถือทอง
5. เด็กหญิงชมษร    ราชบัวผัน
6. เด็กหญิงชลธิชา   ปัญญาใส
7. เด็กหญิงชัญญา   สุวรรณศรี
8. เด็กหญิงณัฐกมล    เห็มทอง
9. เด็กหญิงณัฐนารี    โหม่งมาตร
10. เด็กหญิงณัฐนิชา   ยอดใส
11. เด็กหญิงนลินี  จันทร์หา
12. เด็กชายนัทชา   สีหาอาจ
13. เด็กหญิงนิภาพร   หอมอ่อน
14. นายพงษกรณ์  โกษากุล
15. เด็กหญิงพรธิตา    โพทาทอง
16. เด็กหญิงพรนภา  รัตนวัน
17. เด็กหญิงพรพิมล   โกกะพันธ์
18. เด็กหญิงภรพัทร   กุมารสิทธิ์
19. เด็กหญิงภูริชญา   ลีลา
20. เด็กหญิงรัชฎา   เงินถม
21. เด็กหญิงรัชนี  คำฆ้อง
22. เด็กหญิงรัญระวี   เสี้ยวทอง
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา   หงษาคำ
24. เด็กหญิงวชิรญาณ์    โกกะพันธ์
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์    โศกศรี
26. เด็กหญิงวิภาวี   ศรีสอน
27. เด็กหญิงวิไลรัตน์   แสนบุตดา
28. เด็กหญิงศศิธร    มหาจันทร์
29. เด็กหญิงสุกัญญา    จิรังดา
30. เด็กหญิงสุชาดา   สำอางค์
31. เด็กหญิงสุธิฌา   บุราคร
32. เด็กหญิงสุรัสวดี   ดวงศรี
33. เด็กหญิงอรยา   แก้วเกิด
34. เด็กหญิงอริสรา    รัตนพิเดช
35. เด็กหญิงอัจฉรา   ทองลือ
36. เด็กหญิงอารยา    โศรกศรี
37. เด็กหญิงเกร็จมณี    อินทะวงษ์
38. เด็กหญิงเทวิกา    คำนวล
39. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   เปรมศิริ
40. เด็กหญิงเมธาวี   แสวงดี
 
1. นายกู้เกียรติ   เศรษฐีแสง
2. นายคมสัน   เสาหงษ์
3. นายรักเสมอ   ไชยมาโย
4. นายปฏิภาณ    วงศ์พรหมศรี
5. นางสาวทิพวรรณ   ทองไพฑูรย์
6. นางสาวบุณยาพร   ทองสมบัติ
7. นางประภา  บุญโญ
8. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  คำทอง
2. นายกิตติพงษ์  ชาติชาย
3. นางสาวญาณีนาถ  แก้วพวง
4. นายดุษฎีชัย  ปั้นทอง
5. นายธนวุฒิ  แซ่ลี้
6. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปัดตังทานัง
7. นายธีรวัฒน์  แก่นจัด
8. นางสาวนฤมล  โชติแสง
9. นางสาวนันทนา  หล่าธรรม
10. นางสาวนุจรี   สุขสัมพันธ์
11. นางสาวน้ำทิพย์  จันงาม
12. นายบุญชู  กกแก้ว
13. นางสาวปภาวดี  เหลือบแล
14. นางสาวปานวาด  แก่นของ
15. นางสาวปิยะธิดา  เหลาทอง
16. นายพรพิมนต์  คำหอม
17. นายพิเชษฐ์ไชย  ภวะวิจารณ์
18. นายภัทรพล  ทับพิลา
19. นางสาวรยา  สุกใส
20. นางสาววรินทร  ทองสถิตย์
21. นายวัชระวิทย์  ขันธพัฒน์
22. นางสาววิลาวรรณ  อุตอามาตย์
23. นางสาวศศิณี  ขันธรักษ์
24. นายสหัสวรรษ  ดาทา
25. นางสาวสิริยากร  ศรีมะเรือง
26. นางสาวสุดารัตน์  หอมแก้ว
27. นางสาวสุพรรณี  สีนะพรม
28. นางสาวสุมาลี  กองสะดี
29. นางสาวหฤทัย  โคมร้าย
30. นายอภิวัฒน์  โยธี
31. นายอภิสิทธิ์  เกษมสุข
32. นางสาวอารียา  หมุนลี
33. นางสาวเกษฎาภรณ์  ไกยบุตร
34. นางสาวเขมมิกา  เต็มใจ
35. นายเตชาภณ  นนทสินธ์
36. นางสาวเบญจมาศ  สิมาฤทธ์
37. นางสาวเพ็ญประภา  สีสด
38. นายเมธัส  สิทธิ์ศรีจันทร์
39. นางสาวเรขะวรรณ  สมเหมาะ
40. นายเศรษณัฐ  พลชัย
 
1. นายอนันต์  กังสดาร
2. นายสุวินัย  ผาดโผน
3. นางกองทอง  จันธิมา
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาศณี  แสงเมืองปัก
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายนภัสกร  วะลิวรรณ์
4. เด็กหญิงพฤกษา  ไพฑูรย์
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พุทธานุ
6. เด็กชายวรวิช  คณานิตย์
7. เด็กชายสิทธิพร  ศรียะวงศ์
8. เด็กชายสุรชาติ  ผลบุญ
9. เด็กหญิงอทิตยา  สุวรรณา
10. เด็กชายเจษฎา  ยอดดี
 
1. นางอังคณา  ดลสุข
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
3. นายต่อพงษ์  ซื่อตรง
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจีรยุทธ  เพชราชัย
2. เด็กชายทศพร  บุตรพรม
3. เด็กหญิงทิติภา  ทองวรรณ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยาษาภา
5. เด็กชายนันทชัย  ภูตีกา
6. เด็กหญิงวนัธพร  อภัยภักดิ์
7. เด็กชายวรรณชาติ  ไชยสิงห์
8. เด็กชายวัชรพล  พระคุณเลิศ
9. เด็กหญิงอาภาพร  ปัสสาพันธ์
10. เด็กหญิงแก้วมณี  พรมจันทร์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนดล  เสาม่วง
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวะอุไร
3. นายพงศธร  ศรีชุม
4. นางสาวพรรณิกา  จันทร์เรือง
5. นางสาวพัชรี  บัวลุน
6. นางสาววราภรณ์  ดีล้วน
7. นายวัฒนศิลป์  การินทร์
8. นางสาวหัสดีวรรณ  ภาคแก้ว
9. นายเกียรติพงษ์  กาลจักร
10. นายเจษฎาวุฒิ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายนิกร  โพธิ์กฎ
3. นางสาวธิชญา  อายุยืน
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติรัตน์  แก้วสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  น้ำทอง
3. นางสาวจันจิรา  พิมพ์ทอง
4. นายจิระวัตร  วงศ์แดง
5. นางสาวชลมาศ  หินทอง
6. นางสาวชลลดา  ไชยนา
7. นายธนาวุฒิ  วงศ์ชมภู
8. นายธรรมรัฐ  ชวลิต
9. นายวิศรุต  สุขแสน
10. นางสาวอรอนงค์  นนทวงษ์
 
1. นางอังคณา  ดลสุข
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
3. นายต่อพงษ์  ซื่อตรง
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชมล  ไชยมงคล
2. นางสาวกนกพร  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์ทอง
4. นางสาวพักตร์พริ้ง  แพงสนาม
5. นางสาวรสิตา  เจริญผล
6. นางสาวเมขลา  เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นภรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงบุศรากรณ์  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงปัณณพร  แก้วทอง
5. เด็กหญิงปิยดา  อินทนาม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  หงษ์คำ
7. เด็กหญิงสโรชา  ไตรยพันธ์
8. เด็กหญิงอรทัย  จันดี
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายนิกร  โพธิ์กฎ
3. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
4. นางสาวอนุรี  งามแก้ว
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลาลัย  พงษ์แสน
2. เด็กหญิงทัตพิชา   บุญไสว
3. เด็กหญิงนันดา   อ่อนสี
4. เด็กหญิงปานฤดี  พึ่งกิจ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศตะกูรมะ
6. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวบุษยา  สุตคาน
2. นางสาวสุพิชญา   สว่างวงษ์
3. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
4. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจันจิรา  สำราญจิต
2. นางสาวฐานิดา   เสียงหวาน
3. นางสาวธนภรณ์  ดาวเรือง
4. นางสาวธิวาพร  ขาวผิว
5. นางสาวปาจรีย์  นินศรี
6. นางสาวภาณุมาศ  ภูสง่า
7. นางสาวรจรินทร์  ชะตารัมย์
8. นางสาวสาวิตรี  วิสัยเกตุ
9. นางสาวเกศลาภรณ์   เสียงหวาน
10. นางสาวเมทินี  แท่งทอง
 
1. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
2. นางสาวดาวนภา  นาคพันธ์
3. นายกัณวรินศ์  นามแก้ว
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ทาทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนะพรม
3. นางสาวทัศวรรณ  วงษ์สีแก้ว
4. นางสาวธนัตดา  แก้วบังสัน
5. นางสาวศิริรัตน์  มุละชิวะ
6. นางสาวสุภัค  การินทร์
 
1. นายพิศาล  ไพรบึง
2. นายพนา  บุญทวี
3. นางสาวแก้วตา  ศรีจันทร์
4. นางสาวดวงตา  บุญปก
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยากร  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธัญภัค  เล็บขาว
4. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ  บุญดีวงค์
5. เด็กหญิงพิมนภา  เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงมัทนียา  ลีลา
7. เด็กหญิงวลัยพร  เงิบสูงเนิน
8. เด็กหญิงศิริพรรษา  นะราราช
9. เด็กหญิงสิรินญา  ดาศรี
10. เด็กหญิงสุมินตรา  ไกรศรี
11. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีวะรมย์
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  รัตนโชศิริกุล
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงหาญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาสุข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จงใจสิทธิ์
4. เด็กชายธนวิทย์  บุญไทย
5. เด็กหญิงปภาวิน  บุตรสาร
6. เด็กหญิงปวริศา  ศรีพลาย
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
8. เด็กชายพิชิตชัย  กำมันตะคุณ
9. เด็กหญิงพีรพิมล  สุ่นสา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์   ผ่านเมือง
11. เด็กหญิงรุจิรา  ตาสา
12. เด็กหญิงศศินา  ทองดี
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  สุริยะบุตร
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชูนิตย์
15. เด็กหญิงอารียา  กองคำ
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามคำ
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
3. นางก่อกนก  เวชคงกิตติกร
4. นางวัชรีกร  อินทร์หา
5. นางสำรวย  ชมอินทร์
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมพ์อินทร์
2. นายธีระพงษ์  เชื้อดี
3. นายพิเชษฐ์  กฤษณกาฬ
4. นายวรเชษฐ์  ภาคแก้ว
5. นายไพโรจน์  ศิริแวว
 
1. นายพิศาล  ไพรบึง
2. สิบเอกประทุม  ทองใบ
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  เกิดแก้ว
2. นายศรายุทธ  คำอ่อนสา
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเกษตร
4. เด็กชายสุจินดา  เครือวัลย์
5. นางสาวแสงวิไลวรรณ  ผิวนวล
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพูลศักดิ์  นามะนุ
2. นายศรุต  ฉิมสุข
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
2. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มาคำพันธ์
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  สร้างช้าง
 
1. นางสาวดวงตา  บุญปก
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวเกสราภรณ์  สุวรรณโค
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐาพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  ไพรทอง
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนาธรณ์  ศิริโสม
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  โสมะวงค์
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
205 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงภัทรพร  พูนพัฒน์
 
1. นางสาวปนัดดา  นัทวัตร
 
206 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ผิวเหลือง
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวพัชรนันท์  สารโท
 
1. นางสาวปาจรีย์  ไพรทอง
 
208 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวแสงดาว  สุริแสง
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
209 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจิตรลดา  สังเกตกิจ
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงษ์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนันทมาศ  สุมณีงาม
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
211 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา   บุญโถน
2. นางสาวณัฐวดี  ศรีไชยา
3. นางสาวพัชราภรณ์  มาสุข
4. นางสาวสุดารัตน์  อัศวภูมิ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  สารบูรณ์
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
2. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
 
212 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ไพศาลศักดิ์
2. นายปรีชา  มานะจักร
3. นางสาวพิชามญชุ์  กุศลธนาบูรณ์
4. นางสาวสุกัญญา  เนาว์โรจน์
5. นางสาวสุพิชญา  นิลน้อย
 
1. นางสาวสุธีรา  โสภิตะชา
 
213 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ภูอ่อน
2. นางสาวชลธิชา  ประกอบศรี
3. นางสาวทิพาภรณ์  เที่ยงธรรม
4. นายปฏิภาณ  สมดี
5. นายอภิสิทธิ์  มีสุข
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
2. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธิ์
 
214 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกัลจนา  รักสวย
2. นางสาวรินรดี  เรืองประคำ
 
1. นางสาวประภัสสร  หารวย
 
215 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนริศรา  สอนคุณ
2. นางสาวษาธิมล  ลิภา
 
1. นางสาวปนัดดา  นัทวัตร
 
216 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ศรีปัดถา
2. นางสาวภูษิตา  นกสกุล
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ   พวกขุนทศ
2. เด็กชายณัฐนันท์  บุญธรรม
3. เด็กชายดนุพล  ชูชื่น
4. เด็กชายดุสิต   ศรีสอน
5. เด็กชายธนพล  ดาวสี
6. เด็กชายนิธิกร  วงค์สง่า
7. เด็กชายปฏิเวท  สารศรี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเต็ม
 
1. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
2. นายเชี่ยวชาญ   เทือกเทพ
3. นายสำเนียง   บุญทรัพย์
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนครินทร์  บุญเติม
3. นายพรทวี  คำลอย
4. เด็กชายภัทรพล  โนนตูม
5. นายวรเดช   หมื่นสาย
6. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  นางาม
8. เด็กชายอนุชัย  รุ่งเรือง
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นายมิตรชัย  ใจหวาน
3. นายพนมศักดิ์  กุสโร
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษ  วัฒนาไชย
2. นายทวีชัย  ใสกันดก
3. นายธวัชชัย   สายสีแก้ว
4. นายพายุ  พลเยี่ยม
5. นายมังกร  สนองหงอก
6. นายอิศเรศ  เสียงล้ำ
 
1. นายดำรงค์ชัย  มาปะโท
2. นายภูริช  รอดวินิจ
3. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายคงคา  โชติเชื้อวงศ์
2. นายคทาวุธ  สีกา
3. นายธีรพงษ์  กุณรักษ์
4. นายธีรวัช  ไตรยวงศ์
5. นายศิริชัย  คุณธรรม
6. นายอภิเดช  ยวนยี
 
1. นายสุพิศ  ครองบุญ
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
3. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  เกียรติจรุงพันธ์
2. นางสาวจุฑาพรรณ  เหลาคำ
3. นางสาวดุสิตา  บรรจุทรัพย์
4. นางสาวปาณิสรา  หลักหาญ
5. นางสาวปิยธิดา  โพธิ์ศรี
6. นางสาวรุ่งฟ้า  ค่ำคูณ
7. นางสาวศุภนิดา  รัตนสุวรรณ
8. นายสันติภาพ  ขันเงิน
9. นางสาวสุดาวรรณ  ศรีใส
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
3. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจุฬารัตน์  พรมจันทร์
2. นายชญานิน  ทัพแสง
3. นางสาวทิชานันท์  หิตะรัตน์
4. นางสาวมุทิตา  สุดชาลี
5. นายวัชร  อุย
6. นางสาววิภาพร  ทัพแสง
7. นางสาวสิรินภา  ป้องสีดา
8. นายอภิสิทธิ์  ราชชิต
9. นางสาวอรวี  วังทอง
10. นางสาวอรอุมา  ผ่านเมือง
 
1. นายรุจน์  กลางคาร
2. นายอัฐพล  ดำริห์
3. นายจตุพร  ชมภูพื้น
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวฉัตรมณี  เมืองพิล
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  แสงภักดี
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  รมย์รส
4. นางสาวพิชญาภัค  แสงศรี
5. นายอรรถสิทธ์  จันใด
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมบัติทิพย์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญทศ
3. เด็กหญิงปิยะพร  มงคลการ
4. เด็กหญิงวรรณธนาภรณ์  นาทัน
5. เด็กชายสถาปัตย์  แซมสีม่วง
 
1. นางวัฒนา   วงศ์พานิชย์
2. นางสาวนงเยาว์  พิญญศักดิ์
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกิตติยา  ศรีธาตุ
2. นางสาวจิราพร  แก้วใส
3. นางสาวณัฐณิชา  ทองจันทร์
4. นางสาวนุชศรีกมล  ไชยสาคร
5. นางสาววิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
2. นางจรรยา  ศรีใสคำ
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัณธิณี  วงศ์เวคิน
2. นางสาววรัญญา  เกื้อสกุล
3. นางสาววิภาดา  ชูรัตน์
4. นางสาวศิริโสภา  ไชยปัญหา
5. นางสาวอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางจินตนา  พราวศรี
2. นางจิรภา  สมหวัง
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำมีแก่น
2. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรัก
3. เด็กชายอดิลักษณ์  หลักงาม
 
1. นางราตรี  วามะลุน
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ธรรมวิฐาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรมธิราช
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวลิลนี  ดอกไม้จีน
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมันตะ
3. นางสาวเพชรมณี  ผุดผ่อง
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายชนะวุฒิ  วงษีแก้ว
2. นางสาวณิชาวีร์  บุญทศ
3. นางสาวลัดดา  เศิกศิริ
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกุลกานดา  ประสารศรี
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  พิศวง
 
1. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สุภาพ
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญโสม
3. เด็กหญิงสุภาพร   นนทบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
2. นางมณีเนตร  โสมเกษตรินทร์
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวนิลบน  ถวิล
2. นางสาวสุดารัตน์  สมบัติเกิด
3. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
 
1. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวพรธิดา  ใจใชย
2. นางสาวอรยา  ทวีกัน
3. นางสาวเบธิตา  ใจใชย
 
1. นางมณีเนตร  โสมเกษตรินทร์
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายภูวดล  ทองอุ่น
2. เด็กชายเจริญเกียรติ  นักผูก
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นายชานล  นนทกุลพงศ์
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธรีรัตน์  ศรีมันตะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาระบาล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายพิสุทธิ์  เศิกศิริ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีลับศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  หูตาชัย
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แจ่มสุข
2. เด็กชายเรวัต  ชินขุนทด
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายสุวรรณชัย  บุญยอ
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายทรงพล  โพธิ์งอก
2. นายพีระดล  กางแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายธนทัต  จัตวาภักดี
2. นายศิริชัย  ทองคำ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวัต  สมจิตร
2. เด็กชายพิวัฒน์  ปติโก
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายธนาธิป  ดวงไข
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพรมมา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางกุสุมาลย์  สมประสงค์
2. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพิทยุตม์    วิเศษแก้ว
2. นางสาวสบันงา  พันธ์ศรี
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์
2. นางงามจิต  แก้วพรม
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  จิตบรรจง
2. นางสาวพรสวรรค์  ป้องสีดา
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวสุจิตรา  แก่นจำปา
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เทพโยธา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนนรา
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาววิกานดา  กงเพชร
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์   ศรีมะลัย
2. เด็กหญิงประภาพร   เจริญพันธ์
 
1. นายวสันต์  คงภิรมย์
2. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชนะเกียรติ  สุภา
2. เด็กชายพีรพล  กัลยารัตน์
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพชรพล  แดงมณี
2. เด็กชายวีรภัทร  ซีซอง
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมจันทร์
2. เด็กชายผ้าไตร  มั่นคง
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงอริษา  คดเกี้ยว
2. เด็กหญิงเนตรศิริ  พงษ์สนิท
 
1. นายประคอง  ทองขาว
2. นางวรางคณา  ทองขาว
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุระวดี  ชัยมี
2. นายอาคเนย์  บุญเสริม
 
1. นายศิวพล  ลันละนา
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพลอยพรรณ  มีชัย
2. นางสาวอรดา  ศรีมันตะ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพนธกร  เมืองพิล
2. นายวิรานุพงษ์  จากผา
 
1. นายชาตรี  สมคะเณย์
2. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายศิวกร  ปามา
2. นายเอกรัตน์  ศิวิวัฒน์
 
1. นายถาวร  เพ็งธรรม
2. นางวนิดา  ผุดผ่อง
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายนนทนันทน์  ทองศิริ
2. นายเฉลิมเกียรติ  เตียวพานิชย์กิจ
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวธีนริศสา  นามสมบูรณ์
2. นางสาวนงนุช  ประภาตนันท์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภาวดี  บุญประคม
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์อนันต์
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ถุงคำ
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายกตัญญุตา  จรรยาเลิศ
 
258 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ผิวบาง
3. เด็กหญิงวชิรดา   รักประเทศ
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นายพิสุทธิ์  เศิกศิริ
 
259 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวมลิวัลย์  สังชัย
2. นางสาวศศิวิมล  พงษ์เฉลียว
3. นางสาวอรุโณทัย  รวมธรรม
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
260 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สราญรมย์
2. นางสาวสายธารทิพย์  มูลมานัส
3. นายอาทิตย์  มาลินทา
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  ศรีสง่า
2. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายชัชชล  โนนตูม
2. นายธีธัช  พงษ์ภูริพัฒน์
 
1. นายศุภชัย  อุดรกิจ
2. นายศักดิ์ศรี  กัญยะ
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สุดตา
2. เด็กชายธีรพันธ์  ล่ำสัน
3. เด็กชายศรัณย์  หลอดคำ
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายภาคิน  หลอดแก้ว
2. เด็กชายรัชพล  ศรีสงวนพาณิชย์
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  ลีทหาร
 
1. นางสาวสุวัจนา  อาจวิชัย
2. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  เนาวรัตน์
2. นายนิติวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. นายวีระชัย  เจริญพงษ์
 
1. นายยุทธชัย   โกลิยวงศ์สกุล
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายคัมภีร์  สายแวว
2. นายธนากร  สมประสงค์
3. นายศิริชัย  บุญกอง
 
1. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
2. นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายทักษิณ  ชื่นตา
2. เด็กชายมนัสวิน  ทองขาว
3. เด็กชายอัฏวีร์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวจิรภาพร  รักพวก
2. นายรัฐธรรมนูญ  นาเวียง
3. นายศิริดล  ดอกคำ
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
269 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายภูวนาท  แก่นจำปา
2. นายศราวุธ  สามัญทิตย์
3. นายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
270 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนดนย์  แซ่เจีย
2. นางสาวพรไพลิน  หาญสันเทียะ
3. นายเกียรติศักดิ์   นามแสง
 
1. นายนิรุจน์  ยืนสุข
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อู่เจ๊ก
2. เด็กหญิงปริมประภาพร  พวงศรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมป้อง
 
1. นางรัชนี   คุณานุวัฒน์
2. นายสมสมัย  อินทะมน
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายตะวัน  ลุล่วง
2. เด็กชายบูรพา  หอมหวล
3. เด็กชายวัชรพล  จันเหลือง
 
1. นายสุทัศน์  ระม้อม
2. นายโกศล  ทวยทน
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนันทกาญจน์  อ่อนสนิท
2. นางสาวอรัญญาภรณ์  ชื่นบาน
3. นางสาวอารียา  โคตรพันธ์
 
1. นางเรณู  ซื่อตรง
2. นางวิจิตรา  พรมชาติ
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวประจบ  ส่วนเสน่ห์
2. นางสาวอินทิรา  หลักคำ
3. นายเติมศักดิ์  ชินบรรเทา
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาววาสนา  คำแสน
3. นางสาวไอลดา  พิเคราะห์แน่
 
1. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญาพร  เสนาพรม
2. นางสาวกัญพร  เศิกศิริ
3. นางสาวนัทมณ  เล็กอ่อน
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  บุญคำ
2. เด็กชายสุกัญญา  บำเพ็ญ
3. นายอนุสรณ์  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  วงษ์คนิช
2. นางสาวเกวลิน  วรรณวงษ์
3. นางสาวเกศริน  ไชยมาตย์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
2. เด็กหญิงมัธฌิมาย์  ทานะเวช
3. เด็กหญิงวารินทิพย์  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุุทธิดา  สตรีพันธ์ุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เสริมศรี
2. เด็กหญิงรัตติยา  เอ็มรัตน์
3. เด็กหญิงวริสรา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงสุพิชชา  กระมล
5. เด็กหญิงหฤทัย  จุระยา
6. เด็กหญิงอิศราภรณ์  โรมพันธ์
 
1. นางบุษบา  ครองยุทธ
2. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
3. นางอุบลวดี  วงษ์ใหญ่
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายทิวานนท์  สานนท์
2. นางสาวนรีรัตน์  สิทธิ์น้อย
3. นายสิรภัทร  ใหม่คามิ
4. นายสุวัฒน์  ดุสิต
5. นายสุวิทย์  ดุสิต
6. นายอรรถพล   ติ่งทอง
 
1. นายวิชิต  แทบท้าว
2. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกวรรณ  กาสี
2. นายคมสัน  สุภาพันธ์
3. นางสาวบุศรินทร์  เดชคุณ
4. นางสาวพัชราภรณ์  เมืองพิล
5. นางสาวอริศรา  แสนมา
6. นางสาวเกษฎา  พละสิงห์
 
1. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
2. นางสิรินารี  ยังคง
3. นายสุรศักดิ์   มูลสถูป
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายวรายุทธ  โสภาวัน
3. นางสาวสุทธิดา  จันเหลือง
 
1. นางอรพิน  เข็มเพ็ชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันพวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายธนกร  สุขเกษม
2. นายมงคล  ทองเจียว
3. นายอภิวัฒน์  คำแพงทอง
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายณัฐ  อุปนิสัยพล
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาริวงษ์
2. เด็กชายวรปกรณ์  ประกอบแก้ว
3. เด็กชายสรยุทธ์  สาลาซาร์
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีพรม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โสมณวัฒ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐภัทร  หลักคำ
2. นายนันทวัฒน์  พิมพ์วงษา
3. นายเจตวัฒน์  แก้วแฝด
 
1. นายวิชิต  แทบท้าว
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรพรรณ  ผิวทอง
2. นายณัฐพงษ์  อินทนา
3. นายวิชิตพงษ์  คำเถื่อน
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวภัทรวดี   เนินทราย
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงส่อง
3. นางสาวอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพ็ชร
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ล้วนศรี
2. เด็กหญิงจตุพร   นาคจันทึก
3. นางสาวชนิกานต์  โพธิ์คำ
 
1. นายศิริศักดิ์  ชูรัตน์
2. นายมงกุฏ  ปราสาร
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายกันติชา  สง่าศรี
2. นางสาวณัฐริกา  ทองประสาน
3. นางสาวศิริทิพย์  โครตทิพย์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกัลยาวดี  หมื่นจิตร
2. นางสาวธิติมา  ทองหลาง
3. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพ็ชร
2. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ศิลป์
2. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  ยิ้มสงบ
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. นางสาวนภาพร  ศรีเนตร
2. นางสาวรัตนาภรณ์   หอมหวล
3. นางสาววนิดา  เสนาพรม
 
1. นางยุวลักษณ์  อินทะมน
2. นางสาวศุุพศร  แก้วเกาะ
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายธีระกร  กำ่โน
2. เด็กหญิงบันฑิตา   ดีมงคล
3. เด็กหญิงสุชาดา  เมฆวัน
 
1. นางสาวศิริพร  รูปทอง
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชมภูพาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุณุรัตน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุตอามาตย์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ทิตา  ศิริโส
2. นางสาวปฎิญญา  โมคาพันธ์
3. นางสาวเกษรินทร์  แก้วไลย์
 
1. นางสาวศิริพร  รูปทอง
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวอนุธิดา  สงวนทรัพย์
3. นางสาวอารียา  ศรีตากร
 
1. นางสาวสุพิชญา  สว่างวงษ์
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรคำคา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  อารัตผล
 
1. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
2. นางสิรินารี  ยังคง
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญลา
2. เด็กหญิงพิยดา   สองศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ลบศรี
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขวัญธิดา  จันทะคง
2. นางสาวพิชญา  งามแก้ว
3. นางสาวเมริยา  เศิกศิริ
 
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางสำอาง  บุศยอำคา
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ยุติภักดิ์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สุยคำใฮ
3. นางสาวศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
 
304 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์ใหญ่
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
305 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เวนุอาธร
2. เด็กชายอนุชา  บุญทศ
3. เด็กชายอลงกต  ชมภูพื้น
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
306 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวณัฐพร   รัตนพล
2. นางสาวนฤมล   สืบเชิ้อ
3. เด็กชายอดิลักษณ์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวฉัตรวิไล  ชิตชม
 
307 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายชาญเดช  แสงกล้า
3. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
308 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายกิตติภูมิ  จันโยธา
2. นายชวลิต  ยางนอก
3. นายปฐมชัย  สีกาศรี
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เมืองคง
 
1. นายไพรัตน์  ศรีวะโสภา
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายจิรวุฒิ  หลอดแก้ว
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลัทธิวรรณ
 
1. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นางสุธันยานาติย์  อินชะนะ
 
313 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุตตะรี
 
1. นายไพรัตน์  ศรีวะโสภา
 
314 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพร  นามมุงคุล
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
315 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายปิตุรัตน์  ศรีอร่าม
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
 
316 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
317 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัชชา  ประนันท์
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
318 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายอมรฤทธิ์  แสงเพชร
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วคนตรง
 
319 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
 
320 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  อาเทศ
 
1. นางนัตยา  จันทกรณ์
 
321 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
322 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายทวีเดช  ศรีโชค
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ทนทาน
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
2. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
323 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนิลมังกร  ศรีหล้า
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
324 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เบญจวงหิรัญ
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
325 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวุฒินันท์  รามัญ
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
326 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายขจรเกียรติ   บุญลพ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
327 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ศรีนวล
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
 
328 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายศรัณย์  กิ่งสุวรรณ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
329 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
330 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนากร  รักสะอาด
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
331 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  คัชกรณ์
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
 
332 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
333 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พวงศรี
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
334 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายณรงค์วิทย์  ธรรมรักษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
 
335 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
336 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายเมธี  ชินศรี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
337 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
338 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจันจิรา  สำราญจิต
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
3. นางสาวฐานิดา  เสียงหวาน
4. เด็กชายดรัณ  เดชอุทัย
5. นายทรงพล  ดวงจันทร์
6. นางสาวธนภรณ์  ดาวเรือง
7. นางสาวธนันทิชา  เวฬุวนารักษ์
8. นางสาวธิวาพร  ขาวผิว
9. เด็กชายนพรัตน์  สุนทรา
10. นายนิติศาสตร์  เสียงหวาน
11. นางสาวปาจรีย์  นินศรี
12. นายปิยดนัย  จันทร์แสง
13. นางสาวภาณุมาศ  ภูสง่า
14. นางสาวรจรินทร์  ชะตารัมย์
15. นายรัตนตรัย  ยอดหงษ์
16. นายวชิรพงศ์  ยุทธรรม
17. นายวัฒนา  ลุนโน
18. นางสาวสาวิตรี  วิสัยเกตุ
19. นางสาวสุนิตตา  นักฟ้อน
20. นางสาวสุภาพร  วรรณรัตน์
21. เด็กชายสุรพร  ปากหวาน
22. นายอภิชาติ   ธาตุลม
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมัครศรี
24. นางสาวเกศลาภรณ์   เสียงหวาน
25. นายเฉลิมชัย  เศิกศิริ
26. นายเดชดำรง  รุ่งศรีรัตน์
27. นายเทพพร  หงษ์ลอยวงค์
28. นางสาวเมทินี  แท่งทอง
29. เด็กหญิงเรวิกา  สุฤทธิ์
30. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
2. นางสาวดาวนภา  นาคพันธ์
3. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
4. นายทนงศักดิ์  ส่วนบุญ
5. นายอดิเรก   ผิวขำ
 
339 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นายจิรวัฒน์  วงศ์หาญ
3. เด็กชายจีรยุทธ  เพชราชัย
4. นายชนะชล  เยาวนุช
5. นางสาวชลดา  ศรีมา
6. นางสาวชลลิดา  สารกาญจน์
7. นางสาวณัฐวดี  กางภาพันธุ์
8. นายทศพร  บุตรพรม
9. เด็กหญิงทิติภา  ทองวรรณ
10. นางสาวทิพย์สุดา  ธราพร
11. นายธนากร  รักสะอาด
12. นายธนาพันธุ์  นันทา
13. นางสาวธิดารัตน์  เพชรไพร
14. นายธีรศักดิ์  เสาะเเสวง
15. นายธีระ  มัธวรัตน์
16. นางสาวนพมาศ  เวียงคำ
17. เด็กชายนันทชัย  ภูตีกา
18. นางสาวนิลธิรา  ผิวชัย
19. เด็กชายนิลมังกร  ศรีหล้า
20. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
21. เด็กชายพิชิตชัย  กัมมันตะคุณ
22. นายรัฐพงษ์  เทือกทา
23. นางสาวรัศมี  ไตรรงค์
24. นายวุฒินันท์  รามัญ
25. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
26. นางสาวสุปภาวดี  ผงทอง
27. นายสุปัญญา  ลำภา
28. นายสุวิชา  ลำภา
29. นายอรรถกร  ชมภูเทพ
30. เด็กหญิงแก้วมณี  พรมจันทร์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
3. นางก่อกนก  เวชคงกิตติกร
4. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
6. นางบังอร  คูเมือง