สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 100 8 1 1 109
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 95 11 3 1 109
3 เลิงนกทา 88 9 2 1 99
4 ค้อวังวิทยาคม 67 17 8 3 92
5 กุดชุมวิทยาคม 63 14 3 1 80
6 มหาชนะชัยวิทยาคม 57 6 7 5 70
7 ทรายมูลวิทยา 55 6 7 2 68
8 สมเด็จพระญาณสังวร 47 16 8 3 71
9 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 46 12 1 1 59
10 บุ่งค้าวิทยาคม 37 10 3 4 50
11 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 33 8 5 8 46
12 สอนแก้วว่องไววิทยา 30 13 5 4 48
13 ศรีแก้วประชาสรรค์ 29 8 4 1 41
14 คำเตยวิทยา 29 5 6 2 40
15 ดงมะไฟพิทยาคม 25 8 8 3 41
16 ศรีฐานกระจายศึกษา 25 8 2 0 35
17 สิงห์สามัคคีวิทยา 24 7 4 0 35
18 ป่าติ้ววิทยา 22 9 6 4 37
19 เมืองกลางประชานุกูล 22 6 2 2 30
20 ยโสธรพิทยาสรรค์ 22 4 8 4 34
21 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 21 8 12 3 41
22 กู่จานวิทยาคม 21 7 4 2 32
23 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 19 1 4 1 24
24 ศรีธรรมวิทยา 18 16 7 4 41
25 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 18 11 4 1 33
26 โพนทันเจริญวิทย์ 18 4 5 2 27
27 โพนงามพิทยาคาร 17 10 3 2 30
28 ห้องแซงวิทยาคม 12 6 4 2 22
29 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 9 6 2 1 17
30 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 7 6 1 19
31 น้ำคำวิทยาคม 6 4 1 3 11
รวม 1,081 265 145 72 1,491