สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 56 19 13 88 100 8 1 1 109
2 เลิงนกทา 55 20 8 83 88 9 2 1 99
3 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 41 36 12 89 95 11 3 1 109
4 กุดชุมวิทยาคม 27 21 20 68 63 14 3 1 80
5 มหาชนะชัยวิทยาคม 19 15 16 50 57 6 7 5 70
6 ทรายมูลวิทยา 18 20 7 45 55 6 7 2 68
7 ค้อวังวิทยาคม 15 21 19 55 67 17 8 3 92
8 สิงห์สามัคคีวิทยา 10 7 3 20 24 7 4 0 35
9 คำเตยวิทยา 10 5 5 20 29 5 6 2 40
10 สมเด็จพระญาณสังวร 9 10 17 36 47 16 8 3 71
11 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 9 8 10 27 33 8 5 8 46
12 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 8 15 12 35 46 12 1 1 59
13 โพนทันเจริญวิทย์ 8 5 1 14 18 4 5 2 27
14 บุ่งค้าวิทยาคม 7 15 7 29 37 10 3 4 50
15 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 5 2 14 19 1 4 1 24
16 ป่าติ้ววิทยา 5 6 5 16 22 9 6 4 37
17 ศรีฐานกระจายศึกษา 5 5 2 12 25 8 2 0 35
18 ศรีแก้วประชาสรรค์ 5 3 10 18 29 8 4 1 41
19 ยโสธรพิทยาสรรค์ 4 5 7 16 22 4 8 4 34
20 เมืองกลางประชานุกูล 3 6 5 14 22 6 2 2 30
21 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 3 6 4 13 18 11 4 1 33
22 กู่จานวิทยาคม 3 3 4 10 21 7 4 2 32
23 สอนแก้วว่องไววิทยา 2 7 7 16 30 13 5 4 48
24 ดงมะไฟพิทยาคม 2 7 7 16 25 8 8 3 41
25 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 2 5 4 11 21 8 12 3 41
26 โพนงามพิทยาคาร 2 4 2 8 17 10 3 2 30
27 ศรีธรรมวิทยา 2 2 5 9 18 16 7 4 41
28 นาโปร่งประชาสรรค์ 2 2 1 5 6 7 6 1 19
29 ห้องแซงวิทยาคม 2 1 3 6 12 6 4 2 22
30 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1 2 6 9 9 6 2 1 17
31 น้ำคำวิทยาคม 1 0 1 2 6 4 1 3 11
รวม 343 286 225 854 1,081 265 145 72 1,491