สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 55 19 13 87 98 8 1 1 107
2 เลิงนกทา 50 19 7 76 81 9 2 1 92
3 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 38 36 12 86 92 11 3 1 106
4 กุดชุมวิทยาคม 25 21 20 66 61 14 3 1 78
5 ทรายมูลวิทยา 17 18 7 42 52 6 7 2 65
6 ค้อวังวิทยาคม 13 18 19 50 60 16 8 3 84
7 มหาชนะชัยวิทยาคม 13 11 14 38 46 5 7 5 58
8 สิงห์สามัคคีวิทยา 9 7 3 19 23 7 4 0 34
9 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 8 15 12 35 46 12 1 1 59
10 สมเด็จพระญาณสังวร 8 10 17 35 46 16 8 3 70
11 คำเตยวิทยา 8 5 5 18 27 5 6 2 38
12 โพนทันเจริญวิทย์ 8 5 1 14 18 4 5 2 27
13 บุ่งค้าวิทยาคม 7 14 7 28 36 10 3 4 49
14 ศรีฐานกระจายศึกษา 5 4 2 11 24 8 2 0 34
15 ศรีแก้วประชาสรรค์ 5 3 10 18 29 8 4 1 41
16 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 4 8 8 20 26 8 5 8 39
17 ป่าติ้ววิทยา 4 6 5 15 21 9 6 4 36
18 ยโสธรพิทยาสรรค์ 4 5 7 16 22 4 8 4 34
19 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 4 5 2 11 16 1 4 1 21
20 เมืองกลางประชานุกูล 3 6 5 14 22 6 2 2 30
21 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 3 6 4 13 18 11 4 1 33
22 สอนแก้วว่องไววิทยา 2 7 7 16 30 13 5 4 48
23 ดงมะไฟพิทยาคม 2 7 7 16 25 8 8 3 41
24 โพนงามพิทยาคาร 2 4 2 8 17 10 3 2 30
25 ศรีธรรมวิทยา 2 2 5 9 18 16 7 3 41
26 นาโปร่งประชาสรรค์ 2 2 1 5 6 7 6 1 19
27 กู่จานวิทยาคม 1 3 4 8 18 7 4 2 29
28 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1 2 6 9 9 6 2 1 17
29 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 1 1 4 6 15 8 12 3 35
30 ห้องแซงวิทยาคม 1 1 3 5 11 6 4 2 21
31 น้ำคำวิทยาคม 1 0 1 2 6 4 1 3 11
รวม 306 270 220 796 1,019 263 145 71 1,427