สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 98 8 1 1 107
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 92 11 3 1 106
3 เลิงนกทา 81 9 2 1 92
4 กุดชุมวิทยาคม 61 14 3 1 78
5 ค้อวังวิทยาคม 60 16 8 3 84
6 ทรายมูลวิทยา 52 6 7 2 65
7 สมเด็จพระญาณสังวร 46 16 8 3 70
8 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 46 12 1 1 59
9 มหาชนะชัยวิทยาคม 46 5 7 5 58
10 บุ่งค้าวิทยาคม 36 10 3 4 49
11 สอนแก้วว่องไววิทยา 30 13 5 4 48
12 ศรีแก้วประชาสรรค์ 29 8 4 1 41
13 คำเตยวิทยา 27 5 6 2 38
14 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 26 8 5 8 39
15 ดงมะไฟพิทยาคม 25 8 8 3 41
16 ศรีฐานกระจายศึกษา 24 8 2 0 34
17 สิงห์สามัคคีวิทยา 23 7 4 0 34
18 เมืองกลางประชานุกูล 22 6 2 2 30
19 ยโสธรพิทยาสรรค์ 22 4 8 4 34
20 ป่าติ้ววิทยา 21 9 6 4 36
21 ศรีธรรมวิทยา 18 16 7 3 41
22 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 18 11 4 1 33
23 กู่จานวิทยาคม 18 7 4 2 29
24 โพนทันเจริญวิทย์ 18 4 5 2 27
25 โพนงามพิทยาคาร 17 10 3 2 30
26 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 16 1 4 1 21
27 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 15 8 12 3 35
28 ห้องแซงวิทยาคม 11 6 4 2 21
29 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 9 6 2 1 17
30 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 7 6 1 19
31 น้ำคำวิทยาคม 6 4 1 3 11
รวม 1,019 263 145 71 1,498