หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ..1-2.. เดือน .ตุลาคม.. พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพิษ จอมหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
2 นายพัชณรงค์ ศรีใส หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
3 นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
4 นายวรวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
5 นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
6 นายสุวรรณ นราศรี ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
7 นายคมสัน พิมพ์แพทย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
8 นายสายันต์ ทับแสง นักการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
9 นายธเนศ คำนนท์ นักการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
10 นายวีรศักดิ์ คำแก่น ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
11 นายสุริยา วุ่นชีลอง ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอปกรณ์ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
12 นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ประธานฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
13 นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
14 นางประภากร ทองน้อย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ประธานฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
15 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
16 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
17 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
18 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
19 นายสุขนิรันดร์ พันสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
20 นายณรงค์ชัย เอราวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
21 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
22 นายแมนพงษ์ เมฆเสนา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
23 นางสาวอมรรัตน์ มาตขาว ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
24 นางสาวอนุรี งามแก้ว ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
25 สิบเอกศักรินทร์ ดวงใจ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
26 นายสุกิจ คุณุรัตน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
27 นายสุบัน พรหมจารีย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
28 นายนครินทร์ ศรีคง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
29 นางนราภรณ์ รักษาสุข ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
30 นางเยาวดี เลิศเสรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
31 นางสาวสุชาดา เฉลี่ยวไว ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
32 นายอดุลย์ ไชยบุศย์ นักการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
33 นายทนงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ นักการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
34 นายบรรจง ส่งศรี นักการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
35 นางทัศนัย งามเนตร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
36 นางกฤษณา กุลทรัพย์ศักดิ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
37 ว่าที่ ร.ต.สมยงค์ มีแก้ว ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
38 นายบำเพ็ญ เยื่อใย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
39 นางสาวอนัญญพร สุขเฉลิม ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
40 นายเศกสรรค์ สังขทิพย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
41 นางสาวจารวี งามตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
42 นางสาวสิริรัตน์ งามสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
43 นางนันทนา บุญโสภา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
44 นายนิวัฒน์ สุรเสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
45 นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
46 นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
47 นายบัวผัน สมนึก นักการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
48 นายศิวนันท์ นานาค ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
49 นายไสว ผ่านเมือง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
50 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
51 นายสมพงศ์ คำดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
52 นายบุญเดชทรง นามวงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
53 นายสีนวล กงเงิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
54 นายรังษี แสนวงษ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
55 นายสมยศ อรัญพันธ์ ช่างปูน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
56 นายเยี่ยม เบ้าโสภา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
57 นางสาวปาริฉัตร นักร้อง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
58 นางสายใจ ปานพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
59 นางสาวสุริสา ปัตตาเคนัง ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
60 นางกัญญา สีดี ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
61 นางสาวชนัญชิดา กตะสิลา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
62 นางสาวรัตนาพร เวฬุวนาธร ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
63 นายเมธี พรมวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
64 นางสาวสุจิตรา แก่นจำปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
65 นางอุดมสิน โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
66 นางอรรัมภา ธรรมโรเวช ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
67 นางกรรณิการ์ ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
68 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
69 นายนิวาส แสนสุข ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
70 นางสุดาวดี หอมวงษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
71 นางนิตยา ผาจำปา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
72 นายวีระยุทธ คำผาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
73 นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
74 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
75 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
76 นางรุ่งณภา ถนอมบุญ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
77 นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
78 นางสาวชลธิชา มีชัย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
79 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
80 นางสาวพรทิพย์ สุนทรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
81 นางประภาภรณ์ ทีมา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
82 นางอิ่มใจ ฤทธิยงค์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
83 นางชวนพิศ ภูมิเหล่าแจ้ง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
84 นางวันวิสาข์ จตุภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
85 นายศิวนันท์ นานาค ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
86 นางสาวสิริรัตน์ งามสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
87 นางนันทนา บุญโสภา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
88 นางสาวจารวี งามตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
89 นางสุชาดา จันทวี ครูธุรการ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
90 นางสาวเกศมณี สุนทรา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
91 นางสาวกมลพร สีมาชัย นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
92 นายอารี กุบแก้ว ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
93 นางขนิษฐา ปัญญา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
94 นางสาวจิตอารี ทองมันปู ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
95 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
96 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
97 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
98 นายเศกสรรค์ สังขทิพย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
99 นางสาวสิริรัตน์ งามสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
100 นางนันทนา บุญโสภา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
101 นายธรรมศักดิ์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
102 นางรัตติยา คณารักษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
103 นายสุรวุฒิ ทองจิตร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
104 นางสาวเกศมณี สุนทรา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
105 นางสาวสุริสา ปัตตาเคนัง ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
106 นางกัญญา สีดี ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
107 นางสาวชนัญชิดา กตะสิลา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
108 นางสาวรัตนาพร เวฬุวนาธร ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
109 นายเมธี พรมวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
110 นางสาวสุจิตรา แก่นจำปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
111 นางอุดมสิน โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
112 นางสาวอนัญญ พรสุขเฉลิม ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
113 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
114 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
115 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
116 นายดำรงค์ชัย มาปะโท ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
117 นายภูริช รอดวินิจ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
118 นางนิพาภรณ์ กัลปดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
119 นายประหยัด กาศักดิ์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
120 นางสำอาง บุศยอำคา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
121 นางดอกไม้ แสงพันธุ์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
122 นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
123 นางภาพตะวัน มาสขาว ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
124 นางรัศมี ช่างเกวียน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
125 นางนิรมล บุญถูก ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
126 นายเศกสรรค์ สังขทิพย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
127 นายพศิน พิจารณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
128 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
129 นางประภากร ทองน้อย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
130 นางสาวชลธิชา มีชัย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
131 นางปริตตาภา สุดแสน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
132 นางสุชาดา จันทวี ครูธุรการ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
133 นางสาวยุภาภรณ์ เสนสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
134 นางสาวพรสุดา มูลตรีพิลา นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
135 นางสาวกมลพร สีมาชัย นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
136 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
139 นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายยงยุทธ ภูมิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
142 นายเวียงชัย สวัสดี ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
143 นางสุดาวดี หอมวงษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
144 นางนิตยา ผาจำปา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
145 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
146 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
147 นายเฉลิมนคร บุญรักษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
148 นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
149 นายวีระยุทธ คำผาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
150 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
151 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
152 นายวรุทร์ วรรสุข ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
153 นางสาวสุริศา ประตาเคนัง ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
154 นายศิวนันท์ นานาค ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
155 นายนิวัฒน์ สุรเสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
156 นางสาวปนิดา สมหวัง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
157 นายบัวผัน สมนึก นักการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
158 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
159 นายเกรียงไกร ไทยตรง ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการ
160 นายวิทยา พรมเย็น พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 จังหวัดยโสธร กรรมการ
161 นายสุริยันต์ แก้วพวง ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
162 นางนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์ ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
163 นายอดิเรก ผิวขำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กรรมการ
164 นางนงลักษณ์ เพียรทำ ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการ
165 นางสาวจารุวรรณ มาลัย พนักงานราชการโรงเรียนโพนทันเจริญย์ กรรมการ
166 นายธนากร สุ่มมาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนโพนทันเจริญย์ กรรมการ
167 นางสาววาลิตา วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
168 นางเรืองอุไร พวงศรี ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการ
169 นางสาวฐณิชชา พลชัย ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการ
170 นางสาวฉัตรวิไล ตั้งสุภวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 จังหวัดยโสธร กรรมการ
171 นายธนากร สุ่มมาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนโพนทันเจริญย์ กรรมการ
172 นางสาวจารุวรรณ มาลัย พนักงานราชการโรงเรียนโพนทันเจริญย์ กรรมการ
173 นายสุวรรณ เหมือนเหลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการ
174 นางสาววาลิตา วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
175 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กรรมการ
176 นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
177 นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
178 นายวิเศษ น้อยพึ่ง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
179 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
180 นางสาวสุธีรา โสภิตะชา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
181 นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
182 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
183 นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำ พนักงานราชการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม กรรมการ
184 นายฤทธิ์ไกร ธงชัย ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการ
185 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
186 นางปทุมวดี แช่จู ครูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กรรมการ
187 นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
188 นายชัยวัฒน์ พลหาญ ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการ
189 นายเดชมณี เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรรมการ
190 นายเมธี หินทอง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
191 นายประหยัด กาศักดิ์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
192 นายทรงศักดิ์ ทองเลิศ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
193 นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
194 นางอาลร สังกษัตริย์ ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
195 นางวาสนา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
196 นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
197 นายอดิศักดิ์ คำมะหรี่ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
198 นางเบญจมาศ จันทะมาลา ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
199 นางเกียรติสุดา สุดชาฎา ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
200 นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
201 นางทองเลื่อน สิทธิสาร ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
202 นางนิภาภรณ์ บุญทวี ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
203 นายผดุงศักดิ์ มาสขาว ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
204 นายสาธิต ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
205 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
206 นางสาวเบญจมาศ ทองบ่อ ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
207 นายวิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
208 นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
209 นายไพบูลย์ จำปาปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
210 นางดาราพิไล คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
211 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
212 นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
213 นางวันวิสาข์ จตุภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
214 นายพศิน พิจารณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
215 นายนพคุณ ดาโรจน์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
216 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
217 นางทัศนียา เวชสุนทร ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
218 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
219 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
220 นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
221 นางดาราพิไล คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
222 นางสุภวรรณ์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน,สวัสดิการและเอกสาร
223 นางนิตยา พันธะไชย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
224 นายสุขนิรันดร์ พันสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
225 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
226 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
227 นายไชยวัฒน์ พลหาร ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
228 นายกฤติเดช พันธ์แก้ว ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
229 นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
230 นายนพคุณ ดาโรจน์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
231 นายเวียงชัย สวัสดี ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
232 นางเพ็ญลักษณ์ สุภา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
233 นางสาวกิตติมา สาระรักษ์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
234 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
235 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
236 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
237 นางสาวพรสุดา มูลตรีพิลา นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
238 นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
239 นางสาวปทุมวดี แช่จู ครูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
240 นางวิลาวรรณ บุบผชาติ ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
241 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
242 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
243 นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
244 นางดาราพิไล คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
245 นางพิกุล เทพมณี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
246 นายสุชาติ ทองดี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
247 นายสุชาติ ทองดี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
248 นายไพบูลย์ จำปาปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
249 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
250 นานณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
251 นายวิเศษ น้อยพึ่ง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
252 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
253 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
254 นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
255 นางสาวสุธีรา โสภิตะชา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
256 นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
257 นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
258 นายธรรมศักดิ์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
259 นายพศิน พิจารณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
260 นายเมธี หินทอง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
261 นายทรงศักดิ์ ทองเลิศ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
262 นายโกศล ทวยทน ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
263 นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
264 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
265 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
266 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
267 นายสุขนิรันดร์ พันสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
268 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
269 นายไพบูลย์ จำปาปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
270 นางวิลาวรรณ บุบผชาติ ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
271 นางนิตยา พันธะไชย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
272 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล,รายงานผลและเกียรติบัตร
273 นางสาวธิชญา อายุยืน ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
274 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
275 นางสาวฉัตรสุดา ดีดวงพันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
276 นางสาวสมฤดี พาบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
277 นางสาวชนัญธิดา กตะสิลา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
278 นางสมพิศ บุญทัย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
279 นางเพ็ญลักษณ์ สุภา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
280 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
281 นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
282 นางสาวอนัญญพร สุขเฉลิม ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
283 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
284 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
285 นางกัญญา สีดี ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
286 นางวาสนา สิงหคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
287 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
288 นางสาวมยุรี มีแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
289 นางนิตยา พันธะไชย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
290 นายเฉลิมนคร บุญรักษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
291 นางนิตยา ผาจำปา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
292 ว่าที่ ร.ต.สมยงค์ มีแก้ว ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
293 นางเกษิณีย์ ราณีเวชช ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
294 นานบำเพ็ญ เยื่อใย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล
295 นายโยธิน สิงห์คำ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
296 นายบุญเดชทรง นามวงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
297 นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
298 นางสุพิศ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
299 นางสาววนิดา จันทรศิริ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
300 นางจิราวรรณ มีตน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
301 นางรัชยา ไวนิยมพงศ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
302 นางสุภิน กงเงิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
303 นางรัชนี คุณานุวัฒน์ ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-๓
304 นายสมคิด ไชยปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-๓
305 นายพินิจ ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-๓
306 นางบุญตาม ใจงาม ครู โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๑-๓
307 นางรัชนี คุณานุวัฒน์ ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-๖
308 นายสมคิด ไชยปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-๖
309 นายพินิจ ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-๖
310 นางบุญตาม ใจงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือดอนเรือ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.๔-๖
311 นางศิวพร ครองสิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
312 นายชนะชัย ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
313 นางสุทัศน์ มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเป้า กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
314 นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
315 นางศิวพร ครองสิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖
316 นายชนะชัย ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖
317 นางสุทัศน์ มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเป้า กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖
318 นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖
319 นางวิจิตตรา พรมชาติ ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
320 นางพูนสุข บรรหารบุตร ครู โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
321 นางวาสนา มูลเกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
322 นางเข็มทอง สมลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
323 นางสุชารัตน์ รัตนภู ครู โรงเรียนบ้านบาก กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
324 นางวิจิตตรา พรมชาติ ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
325 นางพูนสุข บรรหารบุตร ครู โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
326 นางวาสนา มูลเกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
327 นางเข็มทอง สมลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
328 นางสุชารัตน์ รัตนภู ครู โรงเรียนบ้านบาก กรรมการตัดสินการแข่งขันดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
329 นางณัฏฐินี สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
330 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแนน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
331 นางศุภกานต์ ศรียุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
332 นางสาวรัตนาภรณ์ กลางมณี ครู โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
333 นางมยุรี โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
334 นางณัฏฐินี สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
335 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแนน กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
336 นางศุภกานต์ ศรียุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
337 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรียุทธ ครู โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
338 นางมยุรี โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
339 นายพินิจ โคตะการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓
340 นายอุทัย เกษกัน ครู โรงเรียนบ้านดอนบากน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓
341 นางชไมพร ไชยช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓
342 นายวิชิต แทบท้าว ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓
343 นายพนิจ โคตะการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
344 นายอุทัย เกษกัน ครู โรงเรียนบ้านดอนบากน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
345 ครูชไมพร ไชยช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
346 นายวิชิต แทบท้าว ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
347 นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอก กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-๓
348 นางอรุณี พรหมสุข ครู โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-๓
349 นางศิริสมร เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-๓
350 นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอก กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-๖
351 นางอรุณี พรหมสุข ครู โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-๖
352 นางศิริสมร เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-๖
353 นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุด ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
354 นางวิมลรัตน์ ศรีสอน นักวิชาการศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
355 นางสุภิญญา นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
356 นางสุรางรัตน์ สายพล ครู โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
357 นางบุญเสริม สาสอน ครู โรงเรียนบ้านเหมือดขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
358 นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุด ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
359 นางวิมลรัตน์ ศรีสอน นักวิชาการศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
360 นางสุภิญญา นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
361 นางสุรางรัตน์ สายพล ครู โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
362 นางบุญเสริม สาสอน ครู โรงเรียนบ้านเหมือดขาว กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
363 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-๓
364 นางนิรมล ปกป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-๓
365 นางประคอง จำปาขุม ครู โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-๓
366 นางเพชรา สารโท ครู โรงเรียนบ้านคำฮี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-๓
367 นางวิมลรัตน์ บาระชล ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-๓
368 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-๖
369 นางนิรมล ปกป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-๖
370 นางประคอง จำปาขุม ครู โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-๖
371 นางเพชรา สารโท ครู โรงเรียนบ้านคำฮี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-๖
372 นางวิมลรัตน์ บาระชล ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-๖
373 นางเรณู ซื่อตรง ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓
374 นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓
375 นางบัวสา ขันธ์โมลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓
376 นางวัลภา ชารีนิวัตร ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยอดราษฎร์นิยม กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓
377 นางลำดวน วงษ์สมุทร ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓
378 นางเรณู ซื่อตรง ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
379 นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
380 นางบัวสา ขันธ์โมลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
381 นางวัลภา ชารีนิวัตร ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยอดราษฎร์นิยม กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
382 นางลำดวน วงษ์สมุทร ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖
383 นางสมุนมาลย์ ทะวันทา ครู โรงเรียนเลิงนกทา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
384 นางสุธันยนาติย์ อินชะนะ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
385 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
386 นายคุณากร สมสาย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
387 นางสุภัชญา ผาเวช ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์
388 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
389 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกลงคะแนน
390 นายสุชาติ ทองดี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกลงคะแนน
391 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
392 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
393 นายวีระศักดิ์ คำแก่น ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
394 นายอนุรักษ์ พรมชาติ ครูโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
395 นายคำแสน กุลบุตร ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
396 นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
397 นายไพบูลย์ จำปาปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
398 นายวิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
399 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
400 นายเมธี หินทอง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
401 นายประหยัด กาศักดิ์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
402 นายเดชมณี เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
403 นายสุริยันต์ ศรีใสคำ ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
404 นายนิรันดร์ ขันเงิน ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา รอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
405 นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำ พนักงานราชการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,พิธีกรและบันทึกภาพ
406 นายสรรเพชญ อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย จังหวัดยโสธร
407 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม ครู โรงเรียนเลิงนกทา เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาไทย จังหวัดยโสธร
408 นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน
409 นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
410 นายอมร ฤกษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขัน
411 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน
412 นายวิวัฒนา ไชยา ผุ้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน
413 นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
414 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
415 นายวิวัฒนา ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน
416 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน
417 นางลักขณา พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
418 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
419 นางขวัญตา สมคะเณย์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
420 นางสาวดวงจิต ชาธิพา ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
421 นางสุนันท์ ตั้งวิโร ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
422 นางสาวอรุชา สุฉายา ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
423 นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
424 นางสาวกิตติยา วงศ์ทอง ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
425 นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
426 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
427 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว ครู โรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
428 นางชุมจิต มนูญสราญ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
429 นางสมพร นามไพร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
430 นางสาวกรรณิการ์ ศรีฉลวย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
431 นางศิริพร มาตะราช ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
432 นางดวงตา เวชกามา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
433 นางสาววราภรณ์ ไวพจน์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
434 นางภูมมจิต งามสาย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
435 นางจิราพร บุ้งทอง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
436 นางธนพร วงศ์กมลาไสย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
437 นางวิภาวดี มูลมณี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
438 นายปรีชา สารโท ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ภาษาไทย จังหวัดยโสธร
439 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน
440 นายศราวุธ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
441 จ.ท. ปริวัตร ดาวังปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
442 นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
443 นายกิตติ ดวงแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
444 นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน
445 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน
446 นายเชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
447 นายยงยุทธ ภูมิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
448 นายเชิดชัย สิงห์คิบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
449 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร รองประธานศูนย์การแข่งขัน
450 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน
451 นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
452 นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขัน
453 นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา รองประธานศูนย์การแข่งขัน
454 นายอุทาน ศรีละโคตร ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
455 ร้อยเอกสุริยศุภกรณ์ แสนโท ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
456 นายมานิต เขียนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
457 นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
458 นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
459 นายมนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
460 นางรัชณู ไวยพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
461 นางปิยกาญน์ บุญทศ ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
462 นางปริตตาภา สุดแสน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
463 นายไสว ผ่านเมือง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
464 นายบุญเดชทรง นามวงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
465 นางรัตติยา คณารักษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
466 นายพัชณรงค์ ศรีใส ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
467 นายจิรภัทร ชาแท่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการอำนวยการ
468 นางนิรมล จงจินากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการอำนวยการ
469 นายพิทยา อุตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการอำนวยการ
470 นายมนตรี แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการอำนวยการ
471 นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
472 นางนิภรณ์ เนตรหาญ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
473 นางพจนี สร้อยเงิน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
474 นางรจนา สาธุสัตย์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
475 นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
476 นางสาวศิรินันท์ สีสรรค์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
477 นางสาวกุลนิดา ศรีคำเวียง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
478 นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
479 นางสาวอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
480 นางสาววิไล จวนสาง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
481 นางภัทราพร จำรูญจิตร ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
482 นางสาวศิริพร วามะลุน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
483 นายประหยัด กาศักดิ์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
484 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
485 นายธงชัย แซวจันทึก ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
486 นางสาววงเดือน แสวงผล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
487 นางชนิกานต์ แข็งขัน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
488 นายฐาปนัท เทียบสี ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
489 นางสาวเกวลิน บุญทวี ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
490 นายบันเทิง สุดแสน รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
491 นายเวียงชัย สวัสดี ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
492 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
493 นางวาสนา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
494 นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรี ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
495 นางสาวศิริพร สุวะไกร ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
496 นายสังวาลย์ งามแก้ว ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
497 นางปิติพร ทองไชย ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
498 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
499 นายสุรจิต สิมมา ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
500 นายนิคม ไชยะนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
501 นายรักเสมอ ไชยมาโย ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
502 นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
503 นางนิราภรณ์ ผลจันทร์ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
504 นางอภิรักษ์ ทีฆะ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
505 นายพรรษา ห้องแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
506 นายวิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
507 นางอรธิลา บุญอาจ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
508 นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
509 นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
510 นางประพันธ์ วงศ์วรรณา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
511 นางไปรดา เกตุไชยเลิศ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
512 นางปวัณรัตน์ ม่วงอ่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
513 นางสาวนนทพร ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
514 นายไพโรจน์ สืบสายลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
515 นายสำเนียง บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
516 นายเอกสิทธิ์ มุลคุตร ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
517 นางสาวประเทือง ประจวบสุข ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
518 นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
519 นางทัศนีย์ เสาหงษ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
520 นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
521 นายวสันต์ คงภิรมย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
522 นางสาวกุลชดา บุญพร ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
523 นางประภา บุญโญ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
524 นางสาวยุภาพร สมภารเพียง ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
525 นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
526 นางวรรณภา ฟาน ริกซ์เทล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
527 นายสุพิษ จอมหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
528 นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
529 นางสุมาลี มูลสาร ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
530 นายทินกร จักษุทิพย์ ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
531 นางฐิติมญชุ์ โสดก ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
532 นายพงษ์เทพ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
533 นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ ครูพิเศษ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
534 นายพงษ์เทพ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
535 นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
536 นางสาวกาญจนา สุกุล ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
537 นางสาวพรวิภา ทองไส ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
538 นางฐิติมญชุ์ โสดก ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
539 นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
540 นางสาววิไลวรรณ มาศขาว ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
541 นางสาวนวพร พรหมพิลา ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
542 นายสุพิศ ครองบุญ ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
543 นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
544 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
545 นางสาวดวงตา บุญปก ครูพิเศษ โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
546 นางจริยาวดี คุณสุทธิ์ ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
547 นางดาราพิไล คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
548 นางญาณิศา แสงแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
549 นางทัศนา กองศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
550 นางแก่นจันทร์ ทอนศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
551 นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
552 นางสาวกนกขวัญ มารยาท ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
553 นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
554 นางสาวประเทือง ประจวบสุข ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
555 นายชวลิต ตะกรุดเงิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
556 นางจีรภา มีหวายหลึม ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
557 นางนภาไล ศรีภักดี ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
558 นางสาวรัตนา คอแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
559 นางสาวพิไลลักษณ์ ทัพแสง พนักงานราชการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
560 นางสาวเสาวรัตน์ จันเหลือง ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
561 นางสาวอิศรา จันทจร ครู โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
562 นายวิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน
563 นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน
564 นายสง่า แสวงหา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
565 นายเมธี หินทอง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
566 นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อย ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
567 นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
568 นายไชยา คำแพง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
569 นางสมสวาท โพธิ์กฎ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
570 นายศราวุธ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
571 นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
572 นายสุขนิรันดร์ พันสาย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
573 นายภูวิน ชูกลิ่น ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
574 นายไพบูลย์ จำปาปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
575 นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
576 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
577 นายอนุชา อุ่นตา ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
578 นางสาวแก้วตา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
579 นางสาวสร้อยมุก สุยังกุล ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
580 นายไพรัตน์ ศรีวะโสภา ครูพิเศษ โรงเรียนคำเตยวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
581 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
582 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
583 นายพศิน พิจารณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน
584 นางเพลินพิศ สิงห์คำ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
585 นางสมสวาท โพธิ์กฎ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
586 นางสาวครียาภัทร ทองนาค ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
587 นายทักษิณ ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
588 นางบังอร ดุมกลาง ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
589 นายเวียงชัย สวัสดี ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
590 นายวีระยุทธ คำผาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
591 นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
592 นายพัชณรงค์ ศรีใส ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
593 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
594 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
595 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวโปงลาง
596 นายคมสันต์ พิมพ์แพทย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวโปงลาง
597 นายสุรสิทธ์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการเดี่ยวโปงลาง
598 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการเดี่ยวโปงลาง
599 นางสุมาลี ลุนาบุตร ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร คณะกรรมการเดี่ยวโปงลาง
600 นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวโหวด
601 นายคมสันต์ การถวิล ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวโหวด
602 นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการเดี่ยวโหวด
603 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการเดี่ยวโหวด
604 นายเฉลิมชัย พันธุโน ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวโหวด
605 นางวาสนา สร้อยจักร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
606 นายณัฐวัฒน์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันแอโรบิก
607 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวพิณ
608 นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการเดี่ยวพิณ
609 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการเดี่ยวพิณ
610 นายคมสันต์ การถวิล ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวพิณ
611 นางสุมาลี ลุนาบุตร ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร คณะกรรมการเดี่ยวพิณ
612 นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวแคน
613 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการเดี่ยวแคน
614 นายคมสันต์ การถวิล ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการเดี่ยวแคน
615 นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการเดี่ยวแคน
616 นางสาวดาวนภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ คณะกรรมการเดี่ยวแคน
617 นายเชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ คณะกรรมการวงโปงลาง
618 นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการวงโปงลาง
619 นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการวงโปงลาง
620 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการวงโปงลาง
621 นายเฉลิมชัย พันธุโน ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการวงโปงลาง
622 นายคมสันต์ การถวิล ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการวงโปงลาง
623 นางสุมาลี ลุนาบุตร ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร คณะกรรมการวงโปงลาง
624 นางสาวดาวนภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ คณะกรรมการวงโปงลาง
625 นายคมสันต์ พิมพ์แพทย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการวงโปงลาง
626 นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันแอโรบิก
627 นายวิทยา เพชรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ จังหวัดยโสธร
628 นางพรฤดี มีชัย ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
629 นายวัฒนา ยอดมงคล ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
630 นางสุมนมาลย์ ทะวันทา ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
631 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ ครูโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
632 นางสุธันยนาติย์ อินชะนะ ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
633 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
634 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
635 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
636 นางวนิสา อุตรา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
637 นายคุณากร สมสาย ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
638 นางวนิสา อุตรา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
639 นางรำพรรณ เสียงใส ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
640 นายธีรยุทธ สุขกุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
641 นางปลอบขวัญ สมสอางค์ ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
642 นายคมกริช ปัตถาทุม ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
643 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
644 นายธีรยุทธ สุขกุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
645 นายวัฒนา ยอดมงคล ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
646 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครูโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
647 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
648 นายนพดล อารีรมย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
649 นายมนิตย์ ปรัชญคุปต์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
650 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
651 นายอานุภาพ ชูรัตน์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
652 นายศุภชัย ศรเผือก ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย
653 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
654 นายกิตติกรณ์ บุญยืน ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
655 นายนพดล อารีรมย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
656 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]