หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 28 51 34
2 003 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 83 189 125
3 004 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 36 68 50
4 006 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 119 302 187
5 007 โรงเรียนคำเตยวิทยา 46 80 63
6 005 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 97 298 158
7 009 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 45 90 70
8 010 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 63 140 98
9 038 โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา 0 0 0
10 011 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 78 187 119
11 012 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 21 36 30
12 013 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 21 37 29
13 014 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 67 142 96
14 015 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 44 84 65
15 037 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินเดชา 0 0 0
16 018 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 84 212 120
17 021 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 115 404 185
18 022 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 41 79 58
19 026 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 40 74 59
20 025 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 42 90 59
21 028 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 53 118 80
22 029 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 78 177 122
23 030 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 55 102 74
24 032 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 38 71 48
25 036 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 27 52 35
26 039 โรงเรียนเทพสถิตวิทยาวัดสุมังคลาราม 0 0 0
27 020 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 38 75 54
28 024 โรงเรียนเลิงนกทา 105 331 174
29 016 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 35 62 47
30 017 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 32 65 48
31 008 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 0 0 0
32 019 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
33 027 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 49 98 71
34 002 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 0 0 0
35 031 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 0 0 0
36 033 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 18 26 22
37 035 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 37 98 49
38 023 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 55 141 75
รวม 1690 3979 2504
6483

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]