หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-yst1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางละออง ทองมูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี โสมเกษตรินทร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไวพจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางบรรจง พรหมเงินโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษณี วรรณชัยมงคลโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร พจน์ชนะชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ผ่องสุขโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางบุษยา บุญยืนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ศรีฉลวยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภพร บุญพาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางชรินทร์ เนืองศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเปรมกมล มาศขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ศรีธรรมาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ช้อนศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
3. นางธนพร วงศ์กมลาไสยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉายรัศมี บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ชูรัตน์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมพร นามไพรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสารินี โสภาวรรณ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิยาพร ยาศรีโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทรา ฤทธิ์แผ่วโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีธรรมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางดวงตา เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา ป้องเขตโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
3. นางวราพร ศรีเสนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ เพชรไกรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายยุตพงษ์ สิงหาโรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ขันเงินโรงเรียนวิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ จันดีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภิน กงเงินโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรุชา สุฉายาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางมะลิ สำโรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิษ์ฐา สุทธิอาคารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา นามแก้วโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน เหมือนชาติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา วงศ์ทองโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง จันทคงโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พื้นพรหมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางมลัยศรี โพธิวรรณโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายแมนพงษ์ เมฆเสนาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศินันท์ สมประสงค์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางภูมมจิต งามสายโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริญา มิ่งขวัญโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
3. นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนกร พุทธพรหมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางมินตรา งามทรัพย์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นางอมร สายเนตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หอมกลิ่นโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางรจนา มาลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นางวิภานุรักษ์ พรหมศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบัวจูม เยี่ยมรัมย์โรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สมสอนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพร เพียรทำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศุภชัย ชูรัตน์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤตอร บุบผามาลาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุชา พระสว่างโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วงศ์อินตาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ จันทะริมาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวครียาภัทร ทองนาคโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ โพธิ์ไขโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริวัฒ เสาะแสวงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นายสุทธิพงษ์ พึ่งเพ็งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
8. นายสำเนียง บุญทรัพย์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศุภวิมล ผลดีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชิษณุชา พระสว่างโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วงศ์อินตาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ จันทะริมาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวครียาภัทร ทองนาคโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ โพธิ์ไขโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ พึ่งเพ็งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นายสำเนียง บุญทรัพย์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
8. นายปริวัฒ เสาะแสวงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาวศุภวิมล ผลดีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร โชติบุญโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นาครินทร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางยุดา มาตขาวโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีปโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งระวี สมชมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังเวียน แผนสุพัดโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางพงศ์ผกา บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐกานต์ ภาวะชัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร โชติบุญโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นาครินทร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางยุดา มาตขาวโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีปโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งระวี สมชมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสังเวียน แผนสุพัดโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางพงศ์ผกา บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐกานต์ ภาวะชัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี โสภณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.นงลักษณ์ จิรเมธาภัทรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภวจี ศรีเสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่ามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางบุศรา ศรีษะคำโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจริยา เงาศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
7. นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนุชรี โสภณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.นงลักษณ์ จิรเมธาภัทรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภวจี ศรีเสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่ามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางบุศรา ศรีษะคำโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจริยา เงาศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
7. นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธีระ แก้วพรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ นาครินทร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาติคม สาระวันโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายไพวัล ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายธีระ แก้วพรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ นาครินทร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาติคม สาระวันโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายไพวัล ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเพชร สะอาดเอี่ยมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วมะไฟโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นางบุษศรา สีดำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวรารัตน์ วิทูรางกูรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นางภาพตะวัน มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภัทรา บุญยิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
8. นายปรีชา กุมภากูลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วมะไฟโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นางบุษศรา สีดำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวรารัตน์ วิทูรางกูรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นางภาพตะวัน มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภัทรา บุญยิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
8. นายปรีชา กุมภากูลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทร์ ทอนศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ โพธิวรรณา โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
4. นางธนัญญาภัค อินไชโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสาวนิตยา มุลตรีภักดิ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณภา ฟาน ริกซ์เทลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ สีสรรค์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรธิสา บุญอาจโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฎ โชติสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
3. นายสมาน สุระสรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิรุญาณ์ ค้อชากุลโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร สุดบนิดโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ลินทองโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางวัชรา พรหมจารีย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนสรรพ์ กลางบุรัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นายธงชัย แซวจันทึกโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี วงเวียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา เจือจุลโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรีรัตน์ ศิริโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ไชยชนะโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ หมื่นมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
6. นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ปัดภัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัศตราภรณ์ สมนึกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางอาลร สังกษัตริย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชญานิน คำทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางภิรพา สุวรรณเพชรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ วงษ์ไกรโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยาใจ เจริญพงษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
4. นายปรัชญา โมระดาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล พรมลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
7. นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัตโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา มิรัตนไพรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไปรดา เกตุไชยเลิศโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ค้าคล่องโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอังศนา น้อยคำมูลโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
5. นางสาวกุลนิดา ศรีคำเวียงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนี พรหมกสิกรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร จันทร์งามโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรองกาญจน์ แก้วนิมิตรโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวบังอร นิลกิจโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพงศ์ ศรีอรห์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณพร บุญทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสกล เดชพละโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญสารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ แสงภักดีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายฐาปนัท เทียบสีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิช แสงโชติโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทองเข็มโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวกัญชพร นาห่อมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภคพร ผงทองโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนมหาขนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จำปาปั่นโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิืทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิ์ไกร ธงชัย โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
7. นางปทุมวดี แช่จู โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษาโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พลหาญโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรรมการ
11. นายเมธี หินทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นายประหยัด กาศักดิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
13. นายทรงศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
15. นางอาลร สังกษัตริย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
16. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จำปาปั่นโรงเรียนตระกูลปรเะเทืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสัน โพนทัน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิ์ไกร ธงชัย โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
7. นางปทุมวดี แช่จูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษาโรงเรียนกลางประชานุกูล กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พลหาญโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรรมการ
11. นายเมธี หินทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นายประหยัด กาศักดิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
13. นายทรงศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
15. นางอาลร สังกษัตริย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
16. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จำปาปั่นโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสัน โพนทัน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิ์ไกร ธงชัย โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
7. นางปทุมวดี แช่จูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พลหาญโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรรมการ
11. นายเมธี หินทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
12. นายประหยัด กาศักดิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
13. นายทรงศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
15. นางอาลร สังกษัตริย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
16. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิตยา ผาจำปาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายแก้ว ดีล้วนโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐนิภา ศรีวิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา กันภัยโรงเรียนสิงห์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย สวัสดีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วหาญโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจุรี คำทวีโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นางสุรีมาศ สุขทาษโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมาน มาตขาวโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯประธานกรรมการ
2. นางดาราพิไล คำแพงโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วายโสกาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายพิพัฒน์ พันธ์พรหมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไชยา คำแพงโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรรัมภา ธรรมโรเวชโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวดี คาวีโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสไบแพร เศษสุวรรณโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นางสาวกิตติมา สาระรักษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ สาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุดาวดี หอมวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสนโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ ดาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุดาวดี หอมวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสนโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางคำฮู้ นันทภักดิ์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภรณ์ ทันกิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ดิษดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นายคุณากร แก้วหลวงโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญลักษณ์ สุภาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเจตน์ สิงห์ตาโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวาส แสนสุขโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตติยา คณารักษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญล้อม เกสรจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรพิน สว่างวงษ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณ ช่อจำปีโรงเรียนสิงห์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ทองสมบัติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสหมอน ประชาชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นางสมพิศ บุญทัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางยุวดี บุญฑลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศโรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสรา ไชยรักษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอ่อนสี เหมือนมาตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวโสรัจจ์ บุญช่วยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร โคตรสมบัติผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แตงทองนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ชายเมฆนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางพัชรากร บุญวิเศษนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางบังอร ดุมกลางโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระยุทธ คำผางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายคำสอน สร้อยสิงห์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางปุณยวีร์ มาลัยนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคำแพง ช่วงโชตินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางชลดา สถิตนิลรัตน์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาพงษ์ทราทิพย์ สุธีโรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ บุญวรรณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภูมินทร์ กฤษณาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลวัฒน์ มุ่งงามโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธรรมธัช บาศรีโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายรัชชานนท์ พรมะณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
7. นางวไลพร แก่นคูณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สร้อยจักร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ คำแก่น ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ พรมชาติครูโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
6. นายคำแสน กุลบุตรครูโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกรกต คงทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ เจริญตาครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธันฐกรณ์ คิวประสิทธิกุลครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ จั่นเนตร ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนนทพร ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุราณี ผองคำครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกรกต คงทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิติพร ทองไชย ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรินทร์ สมศรี ครูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ งามหลาย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
5. นายกำพล พลพวกครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
6. นางสาวสนุกภรณ์ชนก ชูชัยโตธนพัฒน์ ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุมนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณนากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
5. นางสุภัชญา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสุมนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัชญา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
5. นายคุณนากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรฤดี มีชัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรฤดี มีชัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติกรณ์ บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรณ์กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติกรณ์ บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรณ์กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิสา อุตราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายคุณนากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิสา อุตราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายคุณนากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวนิสา อุตราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรำพรรณ เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ สุขกุลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นายคมกฤษ ปัดถาทุมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ สุขกุลโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ สุขกุลโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนิต ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นายอานุภาพ ชูรัตน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ศรเผือกโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนิต ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นายอานุภาพ ชูรัตน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ศรเผือกโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายนายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ ไทยเครือวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮโรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทั้นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ ทองศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
11. นายไพศาล ฝนกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
12. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
13. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
11. นายไพศาล ฝนกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
12. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
13. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
9. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
10. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
11. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
12. นายไพศาล ฝนกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
13. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
14. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
6. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
9. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
10. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
12. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
13. นายไพศาล ฝนกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมเกียรติ เภานางผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายจงมิตร ศรีไชยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ที่ปรึกษา
5. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางสาววาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ เอนกแสนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรที่ปรึกษา
7. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุณยาพร ทองสมบัติโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
8. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิยะศักดิ์ ภูบุญอ้วนโรงเรียนสอนแก้วว่องไวกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พงษ์สุวรรณโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวประกายดาว สืบวงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พงษ์สุวรรณโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา มาระดิษฐ์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประกายดาว สืบวงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
5. นายจิยะศักดิ์ ภูบุญอ้วนโรงเรียนสอนแก้วว่องไวกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา โสภิตะชาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
5. นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุดใจ บุญพร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายวุฒิศักดิ์ เครือแสงโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
11. นายเศกสันติ์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
12. นายสง่า แสวงหา โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
13. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ กุสโร โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
5. นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุดใจ บุญพร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายเศกสันติ์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ เครือแสงโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
12. นายสง่า แสวงหาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางมยุรี โพธิแสนโรงเรียนทรายมูลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพาณี พิมพิสุทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญสร้าง ทองเข้ม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
5. นางนนทิรา พิจารณ์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
6. นางสาวภัคจิรา สมสะอาดโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
7. นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วงศ์พานิชย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา ศรีใสคำ โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางยลดา ทองภูบาล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันทา ทุมจันทร์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางยุภาพร สมภารเพียงโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายไพโรจน์ สืบสายลาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วงศ์พานิชย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา ศรีใสคำ โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวยลดา ทองภูบาล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันทา ทุมจันทร์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางยุภาพร สมภารเพียงโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายไพโรจน์ สืบสายลาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ประธานกรรมการ
2. นางราตรี วามะลุน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
3. นางกิตติยา วงษ์ทองโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ
4. นางวิภานุรักษ์ พรหมศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
6. นางทัศนีย์ เสาหงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ กาศักดิ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิ สำโรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวไพศาล สุนทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
6. นายชวลิต ตะกรุดเงินโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิคม ไชยะนา โรงเรียนค้อวังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ เนืองศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ขันเงิน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางศิริวรรณ จิตพงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางจีรภา มีหวายหลึมโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัยโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิคม ไชยะนา โรงเรียนค้อวังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ เนืองศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ขันเงิน โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางศิริวรรณ จิตพงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางจีรภา มีหวายหลึมโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ที่ปรึกษา

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิสระ นันทจักร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกุสุมาลย์ สมประสงค์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจิราพร ชูรัตน์โรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรณิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรณิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัฒชัย รัตนะวันโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัฒชัย รัตนะวันโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชานล นนทกุลพงศ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธวัฒชัย รัตนะวันโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ผุดผ่องโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรชัย โคตรมณีโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิวพล ลันละนาโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางวีรณา หลายวิวัฒน์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ อินไชโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ภูภู้โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กองสินแก้วโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อักษรโรงเรียนป่าติ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวยุพา ภูมิฐานโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร จักษุทิพย์โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร จักษุทิพย์โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กองสินแก้วโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ภูมิฐานโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุภาพโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภเกียรติ สร่างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นายกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
5. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลยโสธรรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ประสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางบุญตาม ใจงามโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลยโสธรรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ประสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางบุญตาม ใจงามโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศิวาพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮกรรมการ
4. นางสุทัศน์ มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางศิวาพร ครองยุทธโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮกรรมการ
4. นางสุทัศน์ มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข บรรหาญบุตรโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา มูลเกสรโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางเข็มทอง สมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข บรรหาญบุตรโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา มูลเกสรโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางเข็มทอง สมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางสุชารัตน์ รัตนภูโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐินี สมสะอาดโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮดประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสะแนนรองประธานกรรมการ
3. นางศุภกานต์ ศรียุทธโรงเรียนบ้านทุ่งแต้กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางมะณีโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตองกรรมการ
5. นางมยุรี โพธิแสนโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฎฐินี สมสะอาดโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮดประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสะแนนรองประธานกรรมการ
3. นางศุภกานต์ ศรียุทธโรงเรียนบ้านทุ่งแต้กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางมะณีโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตองกรรมการ
5. นางมยุรี โพธิแสนโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ โคตะการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เกษกันโรงเรียนบ้านดอนบากน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร ไชยช่วยโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพินิจ โคตะการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เกษกันโรงเรียนบ้านดอนบากน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร ไชยช่วยโรงเรียนอนุบาลยโสธรกรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พรหมสุขโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริสมร เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งแต้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พรหมสุขโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริสมร เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งแต้กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ศรีสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสุภิญญา นนทะวงศ์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางสุรางรัตน์ สายพลโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
5. นางบุญเสริม สาสอนโรงเรียนบ้านเหมือดขาวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ศรีสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสุภิญญา นนทะวงศ์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางสุรางรัตน์ สายพลโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอนกรรมการ
5. นางบุญเสริม สาสอนโรงเรียนบ้านเหมือดขาวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนบ้านคุยตับเต่ารองประธานกรรมการ
3. นางประคอง จำปาขุมโรงเรียนบ้านดอนมะยางกรรมการ
4. นางเพชรา สารโทโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ บาระชลโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ปกป้องโรงเรียนบ้านคุยตับเต่ารองประธานกรรมการ
3. นางประคอง จำปาขุมโรงเรียนดอนมะยางกรรมการ
4. นางเพชรา สารโทโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ บาระชลโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบัวสา ขันธ์โมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบัวสา ขันธ์โมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สุกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกาญจนา สุกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สุกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สุกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สุกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพิษ จอมหงษ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ประเสริฐศิลป์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เมืองพิลโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ มาศขาวโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา เขตสกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิญชาณ์ภัค แก้วคำลาโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิราภรณ์ ผลจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางจริยาวดี คุณสุทธิ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสชา สุภัสชาโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพนา บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทองโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสชา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพนา บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทองโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสชา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพนา บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทองโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสชา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพนา บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทองโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นายอัคครินทร์ แสงโยจารย์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอมร ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนคำเตยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสชา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพนา บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทองโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึง โรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ทองจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร โตไทยะโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวะไกรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี พลขันธ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยมุก สุยังกุลโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิษ จอมหงษ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำนาจ สุยะทาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี มูลสารโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
6. นายสุวรรณ นราศรีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิษ จอมหงษ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ สุยะทาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุมาลี มูลสารโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
6. นายสุวรรณ นราศรีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิษ จอมหงษ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬ แก่นบุบผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ สุยะทาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี มูลสารโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
6. นายสุวรรณ นราศรีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ พิมพ์แพทยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสุมาลี ลุนาบุตรโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ พิมพ์แพทยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสุมาลี ลุนาบุตรโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุวิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย พันธุโน พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสุวิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี ลุนาบุตรโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี ลุนาบุตรโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดาวนภา นาคพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสุวิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดาวนภา นาคพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเชษฐา ค้าคล่องโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธ์ กองสินแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย พันธุโนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุมาลี ลุนาบุตรโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวดาวนภา นาคพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการ
9. นายคมสันต์ พิมพ์แพทยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]