รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.20
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวอักษรสวรรค์  สิงหเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายทรงสิทธิ์  อินทราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ลาดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  น่าชม
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวศศิกานณ์  คำพรม
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงพูลพิน  พูลพรม
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายศุภชัย  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนารี  ขุนพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายอภิชาติ  พงษ์เภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร  จุติมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาววาสนา  ด้วงชรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร  จุติมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงพิมลศิริ  ดีมั่น
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  พ้นทุกข์
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชาวดร
 
1. นางดวงใจ  จุติมา
2. นางสาวอำภา  กู่แก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  บุญกว้าง
2. นางสาวกุลสตรี  ผงอ้วน
3. นางสาวอุมาพร  วรบุตร
 
1. นางสาวอาริสา  บรรเลงรมย์
2. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายภาณุเดช  แสงอ่อน
2. เด็กชายสราวุฒิ  โนนทะราช
 
1. นางสุภาพร  พันธ์ชัย
2. นางสาวชุติมา  กิ่งนอก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาววิชชุดา  วงค์ชัย
2. นางสาวสุพัตรา  คนบุญ
 
1. นางจรัสศรี  เริ่มรักษ์
2. นางสาวพรวิภา  ชาวดร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงญดา  บัวทัน
 
1. นางบุญครอง  วรรณอุดม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายศรันย์  บุญศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  สุรภีร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนสวรรค์  มูลโต
2. เด็กชายวศิน  คุณความดี
3. เด็กชายศรุต  จันทบุตร
 
1. นางปัทมา  เพชรศรี
2. นางสุกัลยา  บุญพงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  ชาวดร
2. นายอนุชิต  ป้องภักดี
3. นางสาวอริยา  พองผลา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ผาวงค์
2. นางสาวภัทราภรณ์  โสชู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พาพันธ์
2. เด็กชายทนงชัย  ไชยโกฏ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ดาหอม
 
1. นายกฤษณะ  พฤกษ์ศรีรัตน์
2. นางชยานันท์  ภูห้องเพชร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวกังสดาล  นวลสว่าง
2. นางสาวมณฑา  ศรีแก้ว
3. นางสาวหฤทัย  กองสำลี
 
1. นายกฤษณะ  พฤกษ์ศรีรัตน์
2. นางชยานันท์  ภูห้องเพชร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายนพนัย  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายเมธัส  บัวชา
 
1. นางสกุลภรณ์  นาสุริวงษ์
2. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ช่วยนาเขตร์
2. นายวิษณุวัตร  สุทธิดี
 
1. นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก
2. นายปัญจพล  ไพรหลวง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายพีรภัฒน์   ฤทธิมหา
 
1. นางสาวกฤษณา  สุดใจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวอนุธิดา  ปราบคนชั่ว
 
1. นายวุฒิกร  แก้วอาษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวัช  ชาวดร
2. เด็กชายภานุพงศ์  พรหมชาติ
3. เด็กชายเทพราเชนต์  นันทจันทร์
 
1. นางมยุรี  เถาวัลย์
2. นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายพลังยุทธ  แสงแก้ว
2. นางสาววนิดา  แลดไธสง
3. นายวีระชัย  สมอหมอบ
 
1. นางสาววาริศา  ทีพารัตน์
2. นางสาวละมัย  แก้วสุรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงกชวรรณ  จันทะเลิศ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อกลางใหญ่
3. เด็กหญิงสุภชา  ศรีหาสว่าง
 
1. นางศิรินธร  ศิริจันทรา
2. นางสาวปราณี  รัชสมบัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตวงษ์
2. นางสาวชนวีร์  อินทะราช
3. นางสาวอรนันท์  แก้วกำ
 
1. นางจันทร์ประภา  ภูละมุล
2. นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  นาแพร่
2. เด็กชายธีรพงษ์  ลอยบัว
3. เด็กชายวรภัทร  ดุลบดี
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญแสง
2. นางสาวปวีณา  ไชยวงษ์
3. นางสาวอรทัย  จันทเหล็ก
 
1. นายประจักษ์  ราชโยธี
2. นายธานินทร์  งามสลวย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงกฤติกาญ  ศรีจันทร์เวียง
2. เด็กหญิงชลดา  คงไชย
3. เด็กหญิงสวรินทร์  บัวหลง
 
1. นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์   ดีด้วยชาติ
2. นางสาวสิรามล   ดวงเดช
3. นางสาวสุภาวิณี   บุตรีสุวรรณ
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายอรรคพล  ชาวยศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายธีรพรรณ  พิมพิสาร
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พูดเพราะ
 
1. นายสุเทพ  ชัยภูมี
2. นายสุเมธ  วิเศษเรียน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวบุญญิสา   กุลราช
2. นางสาวแก้ววราภรณ์   กุลษา
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  มหาพรม
2. เด็กชายสุริยา  ภูธรรมา
 
1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  สิทธิวงค์
2. เด็กชายวิโรจน์  กุลไชย
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธราธิป  ค้อนทอง
2. นายพงศกร  เทพชนะ
3. นายวันเฉลิม  ถิ่นก้อง
 
1. นางวาสนา  รุ่งอนุรักษ์
2. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานี  เสาทองดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
4. เด็กหญิงอรวรรยา   โสวาปี
5. เด็กหญิงอุไรพร  เพ็งพกา
 
1. นางนงคพร  พายอง
2. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  บุญแย้ม
2. นางสาวธันยชนก  พิมพิสาร
3. นางสาวยุวดี  ใจธรรม
4. นางสาวเจนจิรา  เวียงสมุทร
5. นางสาวแขฤดี  ศรีบุญมา
 
1. นางนงคพร  พายอง
2. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิรานุช  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงนาถญา  ทองเพชร
3. เด็กหญิงปทุมพร  บุญธรรม
4. เด็กหญิงปวัญรัตน์  บุญเรือง
5. เด็กหญิงเจนนิสา  กัลยา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
2. นางสาวรังสินี  อบชัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวศิริวรรณ   วรรณอุดม
2. นางสาวสุดารัตน์   ดวงมาลา
3. นางสาวสุทธิดา   ศรีทนงาม
4. นางสาวเปรมวดี   อย่างสวย
5. นายแสงสุรีย์  พวิทิ
 
1. นายวัฒนา   แข่งขัน
2. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โยธากุล
2. เด็กหญิงลออรัตน์  เรืองเทศ
3. เด็กหญิงวาสนา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงสริตา   รัตนะ
5. เด็กหญิงอภัสรา  คำภานัย
 
1. นายเอกลักษณ์  ใจดี
2. นายนุกูลเกียรติ  สินธุภูมิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายกฤษดา  มาลาศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สุดใจ
3. นางสาววิมลรัตน์  สุขส่ง
4. นางสาววิไลวรรณ  ขันทะวงค์
5. นางสาวสิริรัตน์  รุดบุญ
 
1. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
2. นายอลงกต  หาระคุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายคามิน  เทพประเสริฐ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวหลง
3. นายทศพร  รัตนประเสริฐ
4. นายธนากร  สายแก้ว
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทรมณี
6. นายธีรภัทร  นรนัด
7. นายนครินทร์  เกตุทองมา
8. นายนายภานุพงษ์  อวนอ่อน
9. นายภานุเดช  คำหล้า
10. นายภูมิภัทร  จันทร์ใบ
11. นายรติพงษ์  ป้อมหาญ
12. เด็กหญิงลักขณา  พิมพ์แก้ว
13. นายวรัญชัย  ป่าเขียว
14. เด็กชายวิสุทธิ์  สาลิกา
15. นายอภินันท์  หนันสุข
16. นายอัมรินทร์  ทวีจันทร์
17. นายอัศนี  หงษ์ประเสริฐ
18. นายเฉลิมเกียรติ  คงกะพัน
19. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญทัน
20. เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นายวีระ   ธรรมกาโร
3. นายยุทธศิลป์  พงษ์จินดารัศมี
4. นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร
5. นางรินทร์ทอง  สีโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายคีรีบูน  เรืองเพชร
2. นางสาวตีรณา  นิลทอง
3. นายธนากร  รองเมือง
4. นางสาวนิติพร  แสงศรี
5. นายพลวัฒน์  จันทุมมา
6. นายพิชญะ  ชูโชติ
7. นางสาวพิมพ์วิไล  โวหารา
8. นายภัทรพงษ์  พิมพิศาล
9. นายวิชญ์พล  พลธรรม
10. นางสาววิภาพร  ชัยคำมุง
11. นางสาววีรดา  ป่าเขียว
12. นายศตวรรษ  เนตรโสม
13. นายศุภสัณห์  ศรีทุม
14. นางสาวสุดารัตน์  คล่องจิต
15. นางสาวอทิตยา  อุทา
16. นางสาวอัญธิตา  ช่วยวัน
17. นายอุดมทรัพย์  อ่อนชัย
18. นายเกียรติศักดิ์   ภักดี
19. นางสาวเข็มพร  ศรีบุญเรือง
20. นายเชฐฎธาดา  สีดาห้าว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
2. นางสาวเกษมณี  คำฤทธิ์
3. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
4. นายขุนทอง  มูลสาร
5. นางสาวณาฏินี  ศิริิบรรพต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชิณพรม
 
1. นางสาวจีรภรณ์  วรเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวสุปรียา  บริบรูณ์มังสา
 
1. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ลีกุล
2. เด็กชายอาชานัย  แสงเภา
 
1. นางสาวนัฏฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวปานทิพย์  ดานจง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายวีระเชษฐ์  ไชยนนท์
2. นางสาวสิริยากรณ์  กลิ่นแมน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ
2. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิตติมา  อุ่นเที่ยว
2. นางสาวจิราภรณ์  สร้อยศรีทา
3. เด็กหญิงณัฐวีร์  อินทะราช
4. เด็กชายธนบดี  สิทธิโตคร
5. เด็กหญิงนพัชลดา  บุญกอง
6. นางสาวนริศรา  ชาวดร
7. นางสาวผุชรัตน์  ชาวดร
8. เด็กชายพงศธร  โชติทุม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  วารีลับ
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญมั่น
 
1. นายณรงค์  ภูนายาว
2. นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ
3. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  หินวิเศษ
3. เด็กหญิงญดาวรรณ  จันทะปัญญา
4. นางสาวธัญญาเรศ  ใสยาน้อย
5. เด็กหญิงนริศรา  กองชัย
6. เด็กหญิงพรชิตา  อุดทา
7. เด็กชายวรปรัชญ์  กินนะลี
8. เด็กชายวรเชษฐ์  จันโทแสง
9. เด็กหญิงสิดาภรณ์  มั่งทัด
10. เด็กหญิงสุภัสสร  ดีลุนชัย
11. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพารักษ์
12. นายอัศราวุธ  วรวิเวช
13. เด็กหญิงอาริยา  ขวัญสงค์
14. เด็กหญิงแขไข  ลิอินทร์
15. นางสาวแพรวนภา  ทุ่งหลวง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นิยม
2. นางฐิตินันท์  อุปการ
3. นางสาวอรัญติตา  ศรีบุญเรือง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทิศา  เขียวอรุณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  วิเศษ
2. นายจักรพงศ์  สีสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  ผางเวช
2. นายวรรณพล  บาลี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวทัทริยา  สุระเทวี
2. นางสาวพลอยชิณรัศม์  เรียงภวา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  ผางเวช
2. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  คะดุลย์
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายเสาวภาคย์  เพ็ชรหงษ์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายประวิทย์  สีม่วง
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายภัทรพงศ์  เจริญชนม์
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายชิงชัย  ชาวดร
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวนุนินันท์  ขุนใหญ่
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวจันทร์แก้ว  สากูล
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายภานุเกียรติ  มูลทอง
 
1. นายอภินันท์  หมายมั่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุฤทัย  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นางชะอ้อน  สีแก้ว
2. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายพิพัฒน์  ปราบพาล
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นางสาวภัทราวดี  สีนนท์
 
1. นายไสว  แซ่แต้
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  แก้วกองศรี
2. เด็กชายภัทนพงศ์  วิชาผา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุนทอง
 
1. นายปรมินทร์  ทักษิณ
2. นายมนตรี  สามารถ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายธนพล    หิละเดช
2. นายนวพล    บุตรดี
3. นายสัญติชัย    พลตะกรรม
 
1. นางโอรัตน์   หอมสมบัติ
2. นายอานนต์   นาคจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์กาลัญญู  กาพล
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณิตา  โยธากุล
2. นางสาวชนัดดา  ปราบคนชั่ว
3. นางสาวชนัดดา  ปราบคนชั่ว
4. เด็กหญิงชมัยพร  ขันทะวงค์
5. เด็กหญิงตติยาพร  สาระวิชัย
6. เด็กหญิงธัญพร  พันษา
7. นางสาวปู  สีดาคำ
8. เด็กหญิงวิยดา  คำสิงห์
9. เด็กหญิงศุภมาส  ยุพรักษ์
10. เด็กหญิงสิริยากร  ทวนท้าว
11. เด็กหญิงอนุชิดา  ธัญญารักษ์
12. เด็กหญิงอรปรียา  พรมรารัก
13. เด็กหญิงอรอนงค์  แวงคำ
14. นางสาวอริยา  มารบุรี
15. นางสาวอริศรา  อินง้อง
16. เด็กหญิงอะลิสา  ลาวันดี
17. เด็กหญิงอัญชลี  ดีดอม
18. นางสาวเกยุรา  เทศตะวงค์
19. นางสาวเพชรมาศ  โสภาพุฒ
20. เด็กหญิงแสงจันทร์  เจริญศรี
 
1. นายประหยัด  คุ้มบาง
2. นายฉลอง  วิประทุม
3. นายธวัชชัย  สุริยะจันทร์
4. นายณัฐณรงค์  ทุมสงคราม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายจตุภูมิ  ไชยคำสุข
2. เด็กชายชัยณรงค์  เศษฐาชัย
3. นายธีรนันท์  นารินยาง
4. เด็กชายอนุสรณ์  อุตอามาตย์
5. นายอโนชา  สินไชย
 
1. นายวิทยา  ขันธุลา
2. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
3. นางวิรัตน์  ภูรศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  ชาวดร
2. นายทยากร  รัตนแสง
3. นางสาวผ่องนภา  บุญเรือง
4. นายพงศกร  สายคำภา
5. นายภานุพงศ์  ผงอ้วน
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หยวกกุล
 
1. นายบรรจง  ภููเขียวคาม
2. นายชาญนรงค์  บุญหลักคำ
3. นายวรรณพล  บาลี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาวกิติยาพร  พิลาเทพ
3. นายจิตกร  ขันทอง
4. นายจิรายุทธ  นวลศรี
5. นางสาวชุลีพร  กันหาชัย
6. นายณัฐพงษ์  กั้นฝากลาง
7. นายธนพล  ทองไทย
8. นางสาวธนวัฒน์  ศรีธาวิรัตน์
9. นายธวัชชัย  พรมเทศ
10. นายธวัชชัย  พานคำ
11. นางสาวปาริฉัตร  ปะติโก
12. นางสาวปิ่นแก้ว  หนองศรีคุ้ม
13. นางสาวพีรญา  ชาวดร
14. นางสาวภัทรพร  จันทรมณี
15. นางสาวรัศมี  ปะติโก
16. เด็กชายรุจดนัย  บุญแสง
17. นางสาวรุจิรดา  เทียมแก้ว
18. นางสาววนิดา  ยาพรม
19. นางสาววรรณิภา  วิชัย
20. นายศิรวิทย์  ผลผาสุข
21. นางสาวศิริรัตน์  หล้ากุล
22. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์วงษ์
23. เด็กชายศิวกร  รวยทรัพย์
24. นายสหัสวรรษ  ดีบ้านโสก
25. เด็กหญิงสิริพร  ดุลบดี
26. นางสาวสิริยากร  กุตันเจริญ
27. นายอนุวัฒน์  กันยะวงษ์
28. นายอมรรัตน์  ภายไธสง
29. นางสาวอรชา  โพธิมล
30. นางสาวอรทัย  ม้าวแก้ว
31. นางสาวอรวรรยา  วันสา
32. นางสาวอริยา  นามดี
33. เด็กชายอัครชัย  วารีรัตน์
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวดร
35. นายอิทธิ  นามูล
36. เด็กหญิงเรืองตรีญา  นาดี
37. นางสาวเสาวรส  นามดี
38. เด็กหญิงโยษิตา  ใจหาญ
39. นางสาวไอรดา  กองเงิน
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
3. นางณิชารีย์  ทองเภ้า
4. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
5. นายอริญชยนันท์  โทษาธรรม
6. นางสาวอริศรา  หนันสุข
7. นางสาวเวณิกา  ใจจอกแก้ว
8. นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ศรีสุขา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงอทิตติยา  สุกใส
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  จันทวงษ์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายไกรศร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางสุรชัย  ทองทิพย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา   เปรมประโยชน์
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายโกเมศร์  ชามา
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
 
1. นายชาญนรงค์  บุญหลักคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  ไกรยะถา
 
1. นางสาวธนพร  วงค์คำสาย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  คำคูณ
 
1. นางพัชรียา  สิงห์คำป้อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายศุภสัณห์  ผิวขาว
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธานันท์
2. เด็กหญิงกิติญาดา  พิมพิศาล
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  กู่แก้ว
4. เด็กชายคฑาวุธ  ลือคำหาญ
5. เด็กชายจารุวัฒน์  สิงหเดช
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุรุษภักดี
7. เด็กชายณัฐพล  ทองเคน
8. เด็กหญิงณิชา  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงดุสิตา  ถิ่นมะนาว
10. เด็กชายทัชติยา  ชัยมณี
11. เด็กหญิงทิพยมนต์  พรมทอง
12. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุกใส
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีวิใจ
14. เด็กชายนพรัตน์  หลวงสี
15. เด็กชายนัทกา  สุทธิดี
16. เด็กชายนันท์นภัทร  เหง้าบุญมา
17. เด็กหญิงนิรมล  ชาวดร
18. เด็กหญิงปรียาภัทร  กันนัย
19. เด็กหญิงปาริชาติ  อุบลบาน
20. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชาวดร
21. เด็กหญิงพรฟ้า  เฆ้นา
22. เด็กหญิงพรรณวร  ไชยยัง
23. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์สะดี
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองมา
25. เด็กหญิงภัทรฬาฎา  ขวัญศรี
26. เด็กชายภานุวัฒน์  จันพรมมี
27. เด็กชายภูมิบดินทร์  เกษโสภา
28. เด็กชายภูวดล  จันริวงค์
29. เด็กชายรุจดนัย  บุญแสง
30. เด็กหญิงวันวิสา  เรืองวงษ์ดี
31. เด็กชายศิวกร  รวยทรัพย์
32. เด็กชายสถาพร  ขันอ่อน
33. เด็กหญิงสิริพร  ดุลบดี
34. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วมณีรัตน์
35. เด็กหญิงอริยา  พูลชัย
36. เด็กชายอัครชัย  วารีรัตน์
37. เด็กชายอัครยา  ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวดร
39. เด็กหญิงอิสริยา  กองทอง
40. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ปราบพาล
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
3. นางณิชารีย์  ทองเภ้า
4. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
5. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
6. นายศักดิ์ชัย  คันธี
7. นายกฤษกร  พุ้มบัณฑิต
8. นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชาญชัย  มะณีศรี
2. นายชานนท์  ประทุมรัตน์
3. นางสาวชิดชนก  อาจองค์
4. นายณัฐกานต์  ใจดี
5. นายณัฐพงศ์  ชัยภักดี
6. นางสาวณัฐพร  ผิวคำ
7. นายตะวัน  ไชยเสนา
8. นางสาวทิพย์พวรรณ  มาลาแสง
9. นายธราดล  สุขสีดา
10. นายธวัชชัย  คำเหลืองดี
11. นางสาวธัญยาลักษณ์  สุจริต
12. นายธีรพัทร์  แก้วกันหา
13. นางสาวบุษบากร  อุระมา
14. นางสาวปภัสรา  สุทธิพะพร
15. นายปรมินทร์  เพชรหิน
16. นางสาวประกายกรานต์  ประทุม
17. นายปิติ  พรมสอน
18. นางสาวพรซิตา  แซ่กู่
19. นายพรสวรรค์  เจริญรอย
20. นายพันธกานต์  ชุมพล
21. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์จวง
22. นางสาวพิมลพรรณ  สุทธิพะพร
23. นางสาวภัทราภรณ์  คันธี
24. นายรติพงษ์  กำมหาวงศ์
25. นางสาวรัญชิดา  ลีลาด
26. นางสาววรินยุภา  ภู่โปร่ง
27. นายวัชรินทร์  ประทุมรัตน์
28. นางสาวศศิธร  ศรีภูวงษ์
29. นายศุภศร  ใจชื่นบาน
30. นางสาวสิรินดา  เสนาวัง
31. นางสาวสุพัตตรา  พิมพาแสง
32. นางสาวสโรชินี  นักประทุม
33. นายอาทิตย์  ใจหาญ
34. นายอานุภาพ  สาศรีรัตน์
35. นางสาวอุทุมพร  ภูขำ
36. นางสาวเจนจิรา  ประทุมรัตน์
37. นายเชาว์วิวัฒน์  คันธี
38. นางสาวเทิดศักดิ์  แก้วมา
39. นางสาวเรณุกา  นันทะแสง
40. นายเวโรจน์  หยวกกุล
 
1. นางสาวพรสุดา  อุตตะกะ
2. นายลิขสิทธิ์  พลทัศสะ
3. นายบรรจง  ภููเขียวคาม
4. นายปกรณ์  รสโสดา
5. นางสาวจันทิมา  โพธิ์รัตน์
6. นางสาวณัฐพร  เนื่องมหา
7. นายสุวิทย์  ผางเวช
8. นางสมคิด  พลทัศสะ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วิจิตรจันทร์
2. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
3. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
4. เด็กชายปกรณ์  อภิลา
5. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  หัสดี
7. เด็กชายอนุกูล  บุตรโคตร
8. เด็กชายเขตตะชัย  ลุนกา
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวอัญญาภัค  สุครีพ
3. นายคณิต  น้อยอุ่นแสน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายคุณากร  เสียงใส
2. นางสาวนิตติยา  บุญศรี
3. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
4. นางสาวพรรณนิดา  นามมี
5. นายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
6. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
7. นายรัตนศักดิ์  ชาวดร
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
9. นางสาวสุดารัตน์  คันธี
10. นายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยตะมาต
2. เด็กหญิงทิพรดา  ใสจูง
3. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
4. เด็กหญิงนัฐทฤตา  เกียรติสุรเดช
5. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
6. เด็กหญิงภัคพร  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
8. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวอัญญาภัค  สุครีพ
3. นางสาวนัฐณิชา  หาได้
4. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริยา  บุญอ่ำ
2. นางสาวธารวิมล  ชมภูน้อย
3. นางสาวมนต์ฤดี  ศรีบุรินทร์
4. นางสาวลักษณา  สิงหัดชัย
5. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
6. นางสาววิลาวัลย์  มิ่งโอโล
7. นางสาวศิริพร  ลามนอก
8. เด็กหญิงสุพรรษา  หัสดี
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวอัญญาภัค  สุครีพ
3. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
4. นายคณิต  น้อยอุ่นแสน
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายกรรณิการ์  กันฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญปา
3. เด็กหญิงปิยดา  พุทธคู
4. เด็กหญิงพรทิพา  ริมคำ
5. เด็กหญิงพันพัสสา  ชนะชัย
6. เด็กหญิงพิไลวรรณ  คำใบ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลสังข์
8. เด็กหญิงวรรนิสา  ปราณสิงห์
9. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศิริ
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสนาวิเศษ
11. เด็กหญิงอุไรพร  เทียรเภา
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุดดาชัย
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
3. นางสาวอักษรสวรรค์  สิงหเดช
4. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายคุณากร  เสียงใส
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สีลาคำ
3. นางสาวณัฐชยา  ศรีวรรณะ
4. นางสาวนฤมล  กองแก้ว
5. นางสาวนิตติยา  บุญศรี
6. นางสาวปวีร์ธิดา  แสงสว่างวิจิตร
7. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
8. นางสาวพรรณนิดา  นามมี
9. นายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
10. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญไชยะ
11. นายพิสิษฐ์  ศรีสำราญ
12. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
13. นายรัตนศักดิ์  ชาวดร
14. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธ์ชัย
15. นางสาวสุดารัตน์  คันธี
16. นายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายณัฐวัฒน์  พระจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร   ใจบุญ
3. เด็กชายพงศธร  เจริญชนม์
4. นางสาววิลาวัลย์  แสนศรี
5. เด็กชายอภิลักษณ์  บุญใหญ่
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
2. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศรายุทธ  ขนุนทอง
2. นางสาวเกวลิน  ทองเกต
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีทนงาม
 
1. นางสาวกุนตี   ภูพานเพชร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวอินทิรา  บุตรวงศ์
 
1. MissShi  Yanrui
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญรุฬ
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวศิริญากร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพล   ศรีสุวงค์
 
1. นางสาวกุนตี   ภูพานเพชร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวรัชณีวรรณ  จันทะเลิศ
 
1. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ขะทุม
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวสุดาวรรณ  พุทธรักษา
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวกิติยาพร   ฐานะ
2. นางสาวฐิติกานณ์   สังขพงษ์
3. นางสาวทิพวรรณ   ไชยวาริต
4. นางสาวธิดารัตน์   อดทน
5. นางสาวนิตยา   วงศ์ธรรม
 
1. Misschu  Qianrui
2. นางภาวนา  จันทร์มี
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายณัฐพงษ์  นามจันทร์
2. นางสาวนันทนัช  คันธี
3. นางสาวพณิตา  คนซื่อ
4. นายสิทธิชัย  จินุกูล
5. นายเอกรัตน์  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม
2. นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์   ชาวหมู่
2. นางสาวอาทิตยา   เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวกุนตี   ภูพานเพชร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวชนิตรา  ทองอุดร
2. นางสาวสาวิตรี  ไชยศรีโห
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายถิรวิทย์  ศรีทนงาม
3. เด็กชายธารเทพ  คชราช
4. เด็กชายปิยวัฒน์  สามารถ
5. เด็กชายพงศกร  ศรีสุวงศ์
6. เด็กชายสุภร   คันธี
7. เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
8. เด็กชายอลงกต  สารธยากูล
 
1. นายวัฒนา   แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ   คำมุงคุณ
3. นางสาวกฤษณา   สุดใจ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายจิตติชัย   สุรินทร์
2. นายณัฐชัย   คำสวัสดิ์
3. นายธีรวัฒน์   คะแก้ว
4. นายศุภสันห์    คันที
5. นายสุนทร   โภคนา
6. นายอดิศร   คันที
 
1. นายวัฒนา   แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ   คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  นครไชย
2. นางสาวนงลักษณ์  มีชาลือ
3. นายพรพรหม  พรหมปัญญา
4. นางสาวพฤกษา  โยธากุล
5. นางสาวพาขวัญ   เก็กฮั้ว
6. นายมงคล  วรารัตน์
7. นายวรัญญู  ดอนชาม่วง
8. นางสาวสุจิตรา  ชินจักร์
9. นางสาวสุพัตรา  ไพศูนย์
10. นางสาวสุภณิดา  ไชยสาร
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นายธวัช  ธาตุทอง
3. นายอาทิตย์  โสดา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  มาฤทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  หอมสมบัติ
4. เด็กชายอิทธิกร  พลแสง
5. เด็กหญิงอินทิรา  มูลคร
 
1. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
2. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 99.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกัลยารัตน์  ปานกล้า
2. นางสาวชลดา  ผิวผ่อง
3. นางสาวธัญญารัตน์  นาคเสน
4. นางสาววรฤทัย  ศรีหาบุตร
5. นางสาวอารดา  แก้วกล่ำประเสริฐ
 
1. นางสาววยุรี  โสภา
2. นางบุปผา  ชาวดร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  ศิริโยธา
2. นางสาววรินทร  วาดวงษ์
3. นางสาวสวรรยา  ชาวสวน
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
2. นางกรรณิกา  มีลา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  เพียงงาม
2. นางสาวมาวิกา  ไชยรักษา
3. นางสาวอารียา  เทพบุปผา
 
1. นางจำนงค์  โฮ้หนู
2. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ชัยศรีหา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วอแพง
3. เด็กหญิงมินตรา  บัวผัน
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางสาววิรัชฎา  น้ำโมง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปฏิญาภรณ์  มุลทาประดิษฐ์
2. นางสาวพิกุลทอง  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีจันทร์หม้อ
 
1. นายกมลาศ  วรรณอุดม
2. นางสาวบุษรา  อ่ำศรี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วารีศรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  เอียงอิ่ม
 
1. นางสุภาพร  สีส่อง
2. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงชลณิชา  เมืองเหลา
2. เด็กหญิงเมขลา  รบช้าง
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายปิยวัช  เมฆวัน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  พานา
2. นายชยากร  ประทุมทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  คันธี
2. เด็กชายศราวุธ  อุตรพรม
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แสนประเสริฐ
2. นายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธาราดล  พวงพี
2. นายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายนนทนันท์  วงษาบุตร
2. เด็กชายศุภกร  บุญกอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ   รสชา
2. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ลีลาคุณากร
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงราช
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  ลอยนอก
2. นายนฤมินทร์  สมโชค
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวพัชราภา  เกาะกาใต้
2. นางสาวพิชญ์สุดา  ลาดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ   รสชา
2. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แซ่ตั้ง
2. นายอรชุน  ลุนทอง
 
1. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
2. นายวัชระ  ปะละทัง
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิชา  อุดทา
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงอันธิกา  ชาวดอน
 
1. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
2. นางสาววิชชุลดา  ศรีแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจิรารักษ์  เวียงสุข
2. นายชาญวิทย์  พรมจักษ์
3. นางสาวเกวลิน  เทพบุปผา
 
1. นางสาวขนิษฐา  พรมทา
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวดาวิกา  พาละหาด
2. นายพงษ์ศิริ  ไชยสีดา
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวหล่ม
2. เด็กชายธนากร  นาคเสน
3. เด็กชายภัทรพงศ์  โขมพันธ์
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
2. นางปวีณา  อินทะวงษา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายธนากรณ์  เรียงดี
2. นายอธิวัฒน์    ป้อมมันดร
3. นายอนุสรณ์  นามบุญมี
 
1. นายมานัส   มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ใจขาล
2. เด็กชายภานุกริช   ชาวดร
3. เด็กชายวัชรพล   นนทะแสง
 
1. นายยงยุทธ  เรืองเพชร
2. นางโสพิศ  เรืองเพชร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจิรพักตร์  เคลือบสีใส
2. นายพันกร  อินตุ้ย
3. นางสาวศุภรา  มาวงษ์
 
1. นางรัชฏากรณ์  คงประเสริฐ
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานธิดา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงมลฤทัย  อินสุกัน
4. เด็กหญิงมินตรา  ปุราชะกา
5. เด็กหญิงยุภาพร  จันทาทอง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ถิ่นก้อง
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ
3. นางเอื้อมพร  ไชยนนท์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  นาจาน
2. นางสาวชิดชนก  สุทธิแสน
3. นายปุริม  จันทร์สว่าง
4. นางสาววราภรณ์  เนาแก้วใหม่
5. นางสาวศิริยาภรณ์    ประวันนา
6. นางสาวอรดา  คงสามหมอ
 
1. นางรัชฏากรณ์  คงประเสริฐ
2. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
3. นางเอื้อมพร  ไชยนนท์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชริกา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิสมัย  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
2. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายชัยประสิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
2. นายพรเทพ  สมต้น
3. นางสาวแพรวพราว  จันทร์ดี
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางสาวทัศนีย์  ผลแสวงคำ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายทัตพงศ์   ชื่นใจ
2. เด็กหญิงนันทพร   อุดเมืองเพีย
3. เด็กหญิงวิภาดา  สิมมา
 
1. นายสมสวัสดิ์   ศรีนันท์ดอน
2. นางนิตยา   โนนสุรัตน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวบุษบา   เหลาสุพะ
2. นางสาวปารวี   วิเศษคำใส
3. นางสาววราพร    วิปุระ
 
1. นายสมสวัสดิ์   ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์   หอมสมบัติ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  อุนาพรม
3. เด็กหญิงพัสตราพร  ยงไชยสงค์
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  นาทองบ่อ
2. นางสาวณัฐมล  เสนาเรือง
3. นางสาวบริมาส  ฉลาดสุข
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นนอก
2. เด็กหญิงจิราพร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงศศิธร  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  คำศรี
2. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  ขันธะศรี
2. นางสาวอาภาศิริ  นางัว
3. นางสาวเจตวดี  สีอ่อน
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  สิงห์เทพ
2. นางสาวจรรย์อมร  แวงคำ
3. นางสาวพรรณวรินทร์  คงนุรัตน์
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวปนัดดา  สุทธิแพทย์
2. นางสาววรรณิศา   บุตรพิลา
3. นางสาวสุพัตรา  วงษ์เสนา
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงนิสาชล  ทิมพุฒ
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วสาธร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปัถยา  แวงวรรณ
2. นางสาวมณีวรรณ  โคตรคันทา
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมพงษ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หอมหวล
3. เด็กชายอนุชิต  จันทร์สุธรรม
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวบัวพิษ  มูลประโก
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  รัศมีธรรม
 
1. นางสุกัลยา  บุญพงศ์
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธนันต์  ไตรรงค์
 
1. นายไสว  แซ่แต้
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายวรากร  สำแดงชัย
 
1. นายชูชัย  สุรภีร์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กุลชัย
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นางสาวปณิดา  ทองมา
2. นายวัฒชา  นางัว
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวชลดา  นิลม้าย
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สารสินธ์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวมนัชญา  สีทอน
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลทอง
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายพีระเดช  ไพคำนาม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิมา  พิมพ์พันธ์
2. นางสาวชนากานต์  อุปชาบาล
3. นายชยางกูร  อ่อนเกิด
4. นางสาวฐิติรัตน์  มีคุณ
5. นางสาวนุชนารถ  เครือสุวรรณวงษ์
6. นางสาวปัทมาวดี  ทองมี
7. นางสาวปานชีวา  จันทร์น้ำคำ
8. เด็กหญิงพรพิมล  ดงเจริญ
9. เด็กหญิงพัชรี  อินทร์ถะวา
10. นายพิพัฒน์  ขุริหา
11. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลทอง
12. นายพีรเดช  ไพคำนาม
13. นางสาวภัทราภรณ์  แสงนาค
14. เด็กหญิงมณีจันทร์  พรมหา
15. นายยุทธิพงษ์  จันทศร
16. นายระพีพัฒน์  วงษ์ลา
17. นางสาววราภรณ์  ทองคำ
18. เด็กหญิงวริศรา  ไชยโย
19. นายวุฒิกาล  เคางาม
20. เด็กหญิงศรัณย์พร  หงษ์ทอง
21. นายศุภกรณ์  บุญสะอาด
22. นางสาวสิดาพร  สาริวงษ์
23. นายสิทธิพร  เจริญสิงห์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวหลง
25. นายอดิศักดิ์  บุญเที่ยง
26. นายอรรถชัย  สีตาล
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  ญามิน
28. นางสาวเพชรา  เชียงแสน
29. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
30. นางสาวไพรริน  คุณตา
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นายอุทัย  บัวลาย
3. นายวรกิจ  เคนสีลา
4. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
5. นางสาวภูษะณิศา  เผ่าวณิช
6. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
7. นางยุพิน  บ่อคำเกิด