การประกาศผล
enlightenedประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  =>8  พฤศจิกายน  2559
enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  => 9  พฤศจิกายน  2559
enlightenedศูนย์แข่งขันของ สพม.20 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค   =>10  พฤศจิกายน  2559
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  => 11-13 พฤศจิกายน 2559
yesโรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู => 14-21 พฤศจิกายน 2559
yesดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว   => 22  พฤศจิกายน 2559
yesตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
yesพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  =>1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
yesการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ =>7 - 9 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09:12 น.