หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.20
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมาน ประวันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสันทัต หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายจำนง ศิลารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอนันต์ มอโท ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทรงสรรค์ รูปสม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางเจนจิรา ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายชัชวาล เจริญชนม์ รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายโชคชัย แก้วดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางขนิษฐา ลุนชัยภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 จ่าสิบเอกอัครเดช วุฒิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางอภิสรา ซินเม รองผูู้้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
18 ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวสุธาทิพย์ นิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชานุเคราะห์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายจิรศักดิ์ ผิวสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชานุเคราะห์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายลือศักดิ์ ศิษยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิทวัส ก่อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุชาดา ทิพยชีวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปรียวิศร์ คงผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบุญเฮือง ไชยเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายเสถียร สุกรีฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
34 นายเสถียร สุกรีฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
35 นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
36 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
37 นายชัยวัฒน์ สุรภีร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
38 นายสงวนชัย ทีปสว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
39 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
40 นางสาวทิพวรรณ รสชา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
41 นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
42 นายถนอม ทีคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
43 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
44 นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
45 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
46 นางรุ่งนภา ทองทิพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
47 นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
48 นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
49 นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
50 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยฮ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
51 นางวิยะดา หัตถีชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
52 นางสาวทัศนีย์ ผลแสวงคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
53 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
54 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
55 นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
56 นางสุภาพร บุญตาระวะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
57 นางสาวจุฑารัตน์ ลาดำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
58 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
59 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
60 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
61 นายชัยวัฒน์ สุรภีร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
62 นายสงวนชัย ทีปสว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
63 นายอนุชม นามโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
64 นางณิชาภัทร บุตรไชย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
65 นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
66 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
67 นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
68 นางศุภรักษ์ วรรณลี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
69 นางสาวทิพวรรณ รสชา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
70 นายศักดิ์ชัย คันธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
71 นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
72 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
73 นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
74 นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
75 นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
76 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยฮ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
77 นางสาววยุรี โสภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
78 นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
79 นางสาวศุภมาศ ขาวขำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
80 นางสาวทัศนีย์ ผลแสวงคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
81 นางวิยะดา หัตถีชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
82 นางสาวพิมพ์ดาว คนไว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
83 นายกฤษฎากร พุ้มบัณฑิต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
84 นายอริญชยนันท์ โทษาธรรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
85 นายสุเมษ วิเศษเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
86 นายณัฎฐชัย ซ่อมเซียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
87 นางสาวพรวิภา ชาวดร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
88 นางสาวชุติมา กิ่งนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
89 นายธานินทร์ งามสลวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
90 นางสาวอำภา กู่แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
91 นางสาวเวณิกา ใจจอกแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
92 นายสุธินันท์ กัณหาชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
93 นางสาวอริศรา หนันสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
94 นางสาวสมหญิง แข็งขัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
95 นางสาวทิพวรรณ แสงโยธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
96 นางสาวรังสินี อบชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
97 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
98 นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
99 นายสงวนชัย ทีปสว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
100 นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
101 นายวรวุฒิ สุทธิประภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
102 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
103 นายชัยวัฒน์ สุรภีร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
104 นายอนุชม นามโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
105 นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
106 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
107 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
108 นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอาคารสถานที่
109 นางปานทอง ศิริอารยพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
110 นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
111 นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
112 นางสาวพิมพ์ดาว คนไว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
113 นายกฤษฎากร พุ้มบัณฑิต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
114 นางสาวอริศรา หนันสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
115 นางสาวทิพวรรณ แสงโยธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
116 นางสาวรังสินี อบชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
117 นางสุภาพร บุญตาระวะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
118 นางวาสนา บุญชู ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล
119 นางสาวเกศินี จันทรประทักมี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล
120 นายวุฒิกร แก้วอาษา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล
121 นางชมพู เทาดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล
122 นายวันเฉลิม บุญเกษม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล
123 นายกฤาชนัท วงษ์คำพระ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]