หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.20
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 18 พ.ย. 2559 09.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 18 พ.ย. 2559 09.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 18 พ.ย. 2559 09.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 18 พ.ย. 2559 09.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 18 พ.ย. 2559 09.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 18 พ.ย. 2559 09.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 3 18 พ.ย. 2559 09.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 3 18 พ.ย. 2559 09.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 18 พ.ย. 2559 09.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 18 พ.ย. 2559 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 18 พ.ย. 2559 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 18 พ.ย. 2559 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ICT 2 18 พ.ย. 2559 09.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 18 พ.ย. 2559 09.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 18 พ.ย. 2559 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 18 พ.ย. 2559 09.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง ICT 1 18 พ.ย. 2559 14.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 432 18 พ.ย. 2559 09.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ห้อง 317 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
3 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 12.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 12.00
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 12.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 08.30
2 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 10.30
3 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 08.30
4 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 10.30
5 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 08.30
6 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 12.00
7 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 08.30
8 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 18 พ.ย. 2559 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 08.30
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 พ.ย. 2559 08.30
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 พ.ย. 2559 08.30
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 18 พ.ย. 2559 08.30
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 พ.ย. 2559 08.30
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 พ.ย. 2559 08.30
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 08.30
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 18 พ.ย. 2559 08.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 18 พ.ย. 2559 08.30
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 18 พ.ย. 2559 08.30
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 08.30
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ถนนหน้าห้องน้ำอาคาร 1 18 พ.ย. 2559 08.30
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 18 พ.ย. 2559 08.30
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 18 พ.ย. 2559 08.30
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 18 พ.ย. 2559 08.30
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 2 18 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
2 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
3 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
4 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30
5 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 18 พ.ย. 2559 08.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]