หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.20
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 พ.ย. 2559 09.00
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 พ.ย. 2559 09.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 17 พ.ย. 2559 09.00
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 17 พ.ย. 2559 09.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 17 พ.ย. 2559 09.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 17 พ.ย. 2559 09.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 3 17 พ.ย. 2559 09.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 3 17 พ.ย. 2559 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 17 พ.ย. 2559 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 17 พ.ย. 2559 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 17 พ.ย. 2559 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 17 พ.ย. 2559 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ICT 2 17 พ.ย. 2559 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 2 17 พ.ย. 2559 09.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2559 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานเต็นท์หน้าอาคาร 1 17 พ.ย. 2559 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2559 09.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 14.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 432 17 พ.ย. 2559 09.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2559 09.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าเสาธง(เวทีกลาง) 17 พ.ย. 2559 09.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ห้อง 317 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานด้านหลังอาคาร1 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 10.00
2 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 10.00
3 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 10.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 15.30
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 12.00
6 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30
7 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
8 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
10 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
12 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีหอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 10.00
14 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 10.00
15 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 17 พ.ย. 2559 08.30
2 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 17 พ.ย. 2559 10.30
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 17 พ.ย. 2559 08.30
4 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ ERIC 17 พ.ย. 2559 10.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานสวนป่า 17 พ.ย. 2559 08.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานสวนป่า 17 พ.ย. 2559 08.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 17 พ.ย. 2559 08.30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 17 พ.ย. 2559 08.30
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 17 พ.ย. 2559 08.30
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 08.30
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 17 พ.ย. 2559 08.30
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 08.30
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 08.30
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 08.30
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 08.30
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 17 พ.ย. 2559 08.30
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 08.30
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 08.30
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 17 พ.ย. 2559 08.30
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคาร 1 17 พ.ย. 2559 08.30
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ถนนหน้าห้องน้ำอาคาร 1 17 พ.ย. 2559 08.30
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 17 พ.ย. 2559 08.30
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 17 พ.ย. 2559 08.30
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ลานหน้าอาคารชั่วคราว 17 พ.ย. 2559 08.30
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อาคาร 2 17 พ.ย. 2559 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30
2 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30
3 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30
4 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เวทีกลางหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 08.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]