รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ลาไป
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยงยืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร  ขุนน้อย
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูน้ำเย็น
 
1. นางสาวจิรภา  อัมฤตานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญถึง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปุณยนุช  เข็มงามดี
 
1. นางขนิษฐา  ศรีคำมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  น้อยโสมศรี
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายชัชวาล  สงด้วง
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงบงกต    สีจันหล้า
2. เด็กหญิงสุธาสิณี    ผาซิว
3. นางสาวอัญธิชา   อินทะจักร
 
1. นายวรวุฒิ   ค่อมสิงห์
2. นางสาวณัฐกาณต์    หลวงหลาก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธยาน์  สุทธิบุญ
2. นายทรงศักดิ์  หอมกระชาย
3. นางสาวนฤมล  สร้อยหล้า
 
1. นางคำปุ่น  ทิพทย์โชติ
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  ใจทน
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  ชายก่า
 
1. นางวราภรณ์  นิลพัฒน์
2. นางสาวภัสนี  มุนทานี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ยืนนาน
2. นางสาวสุภัตตรา  บุญพา
 
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวศลิษา  เจียง
 
1. นางสาวธัญญาวรรณ  สีลาทอน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายณัฐพล  นนสุรัตน์
 
1. นางสาวลักขณา  ประเสริฐสัง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรรณรักษ์
2. เด็กหญิงอรญา  กลมสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาริษา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
2. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุญญารัตน์  จักสวนวัว
2. นางสาวนวลนภา  ขอสุข
3. นางสาวอาภัสรา  ดงแสนสุข
 
1. นายจีรพันธุ์  ลีบ่อน้อย
2. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิโคทัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ประการโพธิ์
3. เด็กหญิงเอมอร  มงคลพันธ์ุ
 
1. นางสาวยุพิน  ปะวะเสนัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  จันทรดาวัน
2. นางสาวทวิวรรณ  จันทะบูลย์
3. นายอรรณพ  นรสาร
 
1. นางศิริมา  ทำเนาว์
2. นายเชิดศักดิ์  รัตนประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชนะพล    ดีพลงาม
2. นายพุฒิเมศวร์   สาคร
 
1. นายพิมพ์  กัมหาวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายคุณาวุธ  ขันธวิชัย
2. นายจิรายุทธ  ปัดถาวะโร
 
1. นางสุนทรีย์  สาวงศ์นาม
2. นายศิววงศ์  สาวงศ์นาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายนิคม  สิงห์ทอง
 
1. นายภานุุพงษ์  วิยะบุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายศักดา  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ   ศรีมงคล
2. เด็กชายธวัชชัย    สัพโส
3. เด็กหญิงสุภัสตรา    มูลเทพ
 
1. นายกิตติวุทธิ์    เสนาชุม
2. นางธนกร  พรหมพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายประสพ  นามวงษ์สา
2. นางสาวปาณิสรา   คำมี
3. นางสาวผกามาศ  ลำพองพวง
 
1. นางนิรัญญา  จันทจร
2. นางศรีนภา  ขุลีดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีครซ้าย
2. เด็กชายอภิรัตน์  ปนัสสัง
3. เด็กหญิงอรรถภาวดี  ปักเหนือ
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  มีคุณ
2. นางบุศรินทร์  ห้าวหาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  แสงตะปัน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ดวงพิลา
3. นางสาวปิยดา  ใจใส
 
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   พิมพ์ดวงสี
2. เด็กชายพลพล   ศรีชัยมูล
3. เด็กชายสหรัฐ   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวละอองฝน  พรมเสาร์
2. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  หวานแท้
2. นางสาวพรรณทิพา  แสงจันทร์
3. นางสาวยุวาภรณ์  ปัตถาวะโร
 
1. นางกัลยา  ขันสาลี
2. นางสาวสิริธร  โทวันนัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ก้อนกลมเปรี้ยว
2. เด็กหญิงวรินณา  ภูมีนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทมล
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกนกกร  โนนทิง
2. นางสาวจิราภรณ์  เสนเพ็ง
3. นางสาวสุนิสา  แฝงเมืองคุก
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วรยศ
2. เด็กชายอาทิตย์  ขันธวิชัย
 
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
2. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย   ชมชัยรัตน์
2. นางสาวอภัสรา   วรถ่ายฐาน
 
1. นางสาวรตินันท์   บุดดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายยุทธชัย  บริบาล
2. เด็กชายสิทธิพล  ขันทองคำ
 
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุริยา  พันสวัสดิ์
2. เด็กชายเสกสรรค์  อะนานัน
 
1. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายนัฐชัย  วงศ์กะโซ่
2. นายปรีชา  พนมไพร
3. นายเจษฎากร  แสนแก้ว
 
1. นายวิชชุกร  ทิพย์เสถียร
2. นายภุมรินทร์  ศิริธร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ   ดวงดุ
2. เด็กหญิงชมพูนุท   แคนมืด
3. เด็กชายพลพศุตม์   จราฤทธิ์
4. เด็กหญิงอภิชญา   โสรัตน์
5. เด็กชายเจษฎาภัทร   บุตตาศรี
 
1. นายไกรวิทย์  พิมาลัย
2. นางนิตยา  พิมาลัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาว พรรณิการ์  บอกบุญ
2. นายจีรศักดิ์  ทิธรรมมา
3. นายวราวุฒิ  สาแวงดวง
4. นางสาววิชุดา  ปัตถาวะโร
5. นางสาวเกศวดี  แวววงค์
 
1. นางบุญรัตน์  พุ่มทับทิม
2. นายบารมี  พรมบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีดารักษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันดาดาล
3. เด็กหญิงวรรัตน์  พรมศร
4. เด็กหญิงอธิชา  สงวนนาม
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางพิชชุดา  คทาเหม
2. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพิจิตตรา  แสงศร
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีชัยยศ
3. นางสาวภาระวี  สีหะนาจ
4. นางสาวมยุรฉัตร  ศาสนสุพินธ์
5. นางสาวศศิธร  พิมพา
 
1. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พลพินิจ
2. เด็กหญิงนัฐนรี  ฐานสีมี
3. เด็กชายพนา  ไชยแสน
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สุขสบาย
5. เด็กหญิงวราสรณ์  โพธิสิงห์
 
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวกรกมล  ศกภูเขียว
2. นายภาสกร  ศรีไพศาล
3. นางสาวยุภาพร  ตอนเหนือ
4. นายศุภกฤต  พลเชียงดี
5. นายเจษฎา  ป้อมมารดร
 
1. นายเกียรตินิพนธ์  สุริยนต์
2. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์ไทย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุดดีคำ
3. นายณัฐกิตติ์  พิมพ์ดวงสี
4. นางสาวทาริกา  ถากันหา
5. เด็กหญิงธารารัตน์   กองธรรม
6. เด็กหญิงธิติยาพร  จันทรสิงหาญ
7. นางสาวปภาดา  คำพิทุม
8. นายพงศ์พันธ์  ชมภูพาน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับธานี
10. นายภานุเดช  บุญพา
11. นางสาววราภรณ์  วงษ์คำพระ
12. นายวราวุฒิ  สาแวงดวง
13. นายวัชรพงษ์  เนื้อเย็น
14. นางสาววิยะดา  บุญเกิด
15. เด็กชายวีระภาพ  บุญบุตตะ
16. นางสาวสายธาร  คันทร
17. เด็กชายอัมรินทร์  ไพรสุวรรณ
18. นางสาวเกวลิน  เสริฐสาย
19. เด็กหญิงเนตรปรียา  บุญบุตตะ
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยคุณ
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
3. นางพิขขุดา  คทาเหม
4. นายกนกพล  เมืองแก้ว
5. นางวราภรณ์   นาสมทรง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุรวิทย์
 
1. นางสาวมัณทนา  ผาใต้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   คงสงคราม
 
1. นางมนัสนันท์  พันธ์อินากูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วหลักคำ
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุญภา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
2. นางสาวพรรณิดา  สานารินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  ปานเกิด
2. นางสาวแทนรัก  หลีกภัย
 
1. นางสายสุนีย์  คามเขต
2. นางจุฑามาศ  เณรฐานันท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ไชยมูล
2. นายณัฐวุติ  โสภาอุทก
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะแจ่ม
4. เด็กหญิงนภาพร  ลินเสนา
5. นางสาวปิยพร  โสดาเดช
6. นางสาวพัตรทรา  นามศรีแก้ว
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กงซุย
8. นางสาวภัทราวดี  จิตใส
9. เด็กหญิงวิภา  อินทะสร้อย
10. เด็กหญิงอภัสรา  คำคะ
 
1. นายมนัสวีร์  เอกวงษา
2. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
3. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มนต์นารายณ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัฒนกูล
3. นางสาวกัญญารัตน์  นัดทะยาย
4. นางสาวชัญญานุช  สุภาพ
5. นางสาวทิพนาฏ  ภิรมอยู่
6. นางสาวธัญมาส  สาสีทา
7. นางสาวนิโลบล  หลงพลอยพัด
8. นางสาวนุจรินทร์  ทศภา
9. นายพฤษชาติ  คมคาย
10. นางสาวสุกัญญา  ขันทองชัย
11. นางสาวสุทัศณี  สีทาพุฒ
12. นางสาวอริยา  โอชารส
13. นางสาวอาทิตยา  สมอุดร
14. นางสาวอามรินทร์  ทองดี
15. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
 
1. นายกฤช  สาขามุละ
2. นางพิสมัย  วงศ์คำจันทร์
3. นายเสฏฐสิษฐ์  สมบูรณ์
4. นางสาวพรรวินท์  ทศภา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เมืองมัจฉา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปัจจุฐาเน
 
1. นายสิทธิชัย   ปังอุทา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร  เจนสาคู
 
1. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
2. นายประเวทย์  ตู้จันโต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยรักษ์  บุญพา
 
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววนิตา  มีแวว
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายไกรเพชร  เย็นที
 
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  หาสุข
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  กริ่นบัว
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บริสาร
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญมา
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัดดา  นาสมผล
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  ศรีภิรมย์
2. นางสุคนธ์   บุญภา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอนุตา  สิงห์สาธร
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  ขวัญเนตร
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายธนกร  เชิงดี
2. เด็กชายภูธเนศ  กงซื่อ
3. เด็กชายสุคิด  แสนอ่อน
 
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิจจารีย์  โคตรโสภา
2. นางสาวศศิวิมล  อินทะสร้อย
3. นายสุริยา  โคตรน้ำเนา
 
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวนัฐผกา  แสนสุทธิ
2. นายพีรวิชญ์  พรานสมบูรณ์
3. นายยืนยงค์  กลมเกลียว
4. นายวรัญชิต  เสียงเลิศ
5. นายวาคิม  จันสุวรรณ
6. นายอรัญธรรม  บอกบุญ
 
1. นายปราการ  เวียนเตียง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนศักดิ์  บุญทน
2. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
3. เด็กชายนราธร   ผันผ่อน
4. นายล้อมเดช   วินทะไชย
5. นายวีรยุทธ  สิงการ
6. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย   ศิริบุตร
2. เด็กชายกัมปนาท   กุดสมบัติ
3. เด็กชายกิตติพันธุ์   คำวันดี
4. เด็กชายชนาธิป   เรืองทิพย์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   หีบแก้ว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำเรืองศรี
7. เด็กชายธนพล   ธรรมวงษ์ศา
8. นายธนศักดิ์  บุญทน
9. เด็กชายธนากร    ปัจจนัง
10. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
11. เด็กหญิงธันยามาศ   จันทนา
12. เด็กชายธีระยุทธ    บัวบาน
13. เด็กหญิงนงเยาว์   ฝีปากเพราะ
14. นายนราธร   ผันผ่อน
15. เด็กชายนิรมารกาย   ใต้จันทร์กอง
16. เด็กหญิงนุชจรี   บุรี
17. เด็กชายบูรพา  ขุนมาร
18. เด็กหญิงปนัดดา   พุดกุดเรือ
19. เด็กชายพัชระ    ภูมิมิตร
20. เด็กชายพีรภัทร   ครุฑนอก
21. เด็กชายภานุพงศ์   ทูนทรัพย์
22. เด็กชายภูภักดิ์   ก้องเวหา
23. เด็กหญิงรักษิณา   คุริมา
24. นายล้อมเดช   วินทะไชย
25. เด็กชายวรรธนะ   จันทรเสนา
26. เด็กหญิงวรัญญา   เดชรักษา
27. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ภูมิเพ็ง
28. นายวีรยุทธ  สิงการ
29. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
30. เด็กชายสุรศักดิ์   แสงบุญ
31. เด็กชายหญิงสมัทฌา   ทองสี
32. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
33. เด็กหญิงอารยา   ฟูมบุญ
34. เด็กชายอำพร   ผันผ่อน
35. เด็กชายอิสระ    กระแสร์
36. เด็กหญิงแรพวา   นามวิเศษ
37. เด็กชายโชคทวี   ศรีหาบุตร
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกฤษดา  แสนโคก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีคะฮาด
3. นายณัฐธวัช  ละดาดาษ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  จักรทอง
5. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
6. นายดนุพร  บุญสิทธิ์
7. นายทวีศักดิ์  ศรีสุขา
8. นายทักษิณ  อินทสร้อย
9. เด็กชายธนบดี  ลาพิมล
10. เด็กชายธนพล  จันทะบัวลา
11. เด็กชายนนท์ธิชา  พรหมศร
12. เด็กชายนัฐพล  ดวงดี
13. นางสาวปณิตา  อินทสร้อย
14. เด็กชายปริพล  ขวาแซ้น
15. เด็กชายพงศกร  แก้วเรียง
16. นายพีรพล  สอนสา
17. นายภานรินทร์  สงวนนาม
18. นางสาวรัชนีพร  ลินเสนา
19. เด็กชายวรวัฒน์  บุแก้ว
20. นางสาวศิรินทิพย์  รันวงษา
21. นายสถิตย์  อินทสร้อย
22. นางสาวสุวิมล  รัตนวงษา
23. นางสาวอนัญญา  สาอุด
24. เด็กชายอนุพงษ์  จันทะเสน
25. เด็กหญิงอพิยะดา  ลานอก
26. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสาย
27. เด็กชายอภิทักษ์  อินทสร้อย
28. นายอรรถกร  อินทะสร้อย
29. นายเกื้อพงษ์  ละดาดาษ
30. นายเจษฎากรณ์  หาญณรงค์
31. นางสาวเบญญาภา  เสน่ห์ดี
32. เด็กชายเสกสรร  ศรีสุดาจันทร์
33. นางสาวเสาวลักษณ์   ช่วยสำเร็จ
34. นายเอกรัฐ  บุษดี
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบโทมนัสวีร์  เอกวงษา
3. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
4. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายวทัญญู  เปรี่ยมดี
 
1. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  สลับแก้ว
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิเชียร
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายรังสรรค์   ดีรักษา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  ปิตตะคะโส
 
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   มาลาวรรณ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายอนิรุจน์  พรหมภิภักดิ์
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายภานุวงศ์   ศรีเชียงสา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญลือ
 
1. นายสงัด  หาริกัน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ยศสา
 
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายวรวิช  มาลาน้อย
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา   แก้วพิมพา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์   โพธิ์พรม
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนศักดิ์   บุญทน
2. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
3. นายนราธร  ผันผ่อน
4. นายพัชระ   ภูมิมิตร
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ภูมิเพ็ง
6. นายวีรยุทธ  สิงการ
7. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
8. เด็กชายสุรศักดิ์   แสงบุญ
9. นายอำพร  ผันผ่อน
10. นายอิสระ   กระแสร์
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยอดจันทร์
2. เด็กชายฐานันดร  ศรีคะฮาด
3. เด็กหญิงฐิติมา  ภูสมตา
4. เด็กชายธนวัฒน์  ประชุมชัน
5. เด็กหญิงรุจี  สุนทรชัย
6. เด็กหญิงวิภวรรณ  พิณราช
7. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสาย
8. เด็กชายอภิทักษ์  อินทสร้อย
9. เด็กชายอิทธิพล  จันทะพา
10. เด็กชายเสกสรร  ศรีสุดาจันทร์
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
3. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยอดจันทร์
2. นายชัยวุฒิ  ราชบุรี
3. เด็กชายฐานันดร  ศรีคะฮาด
4. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
5. นายนันทวัฒน์  ยอดแก้ว
6. นางสาวพัชราวัลย์  ดวงพรม
7. นางสาวมนทิรา  เกษานนท์
8. นายอรรถพล  ปัดถาวะโร
9. นางสาวอาภัสรา  จันทะแจ่ม
10. นางสาวเบญจวรรณ  จันทะแจ่ม
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
3. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ป้อมจันทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  สมวงษา
3. นางสาวณัฐธยาน์  โพธิ์สาขา
4. นางสาวปรียาพร  พรมจันทร์
5. นางสาววราพรรณ  รัตนพลธี
6. นางสาวศศิวิมล  ศรีโคตร
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีโคตร
8. นางสาวอรัญญา  รัตนพลที
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวพรนภา  สีสมรส
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติรักษ์  วงขีลี
2. เด็กชายจักรพงษ์  โยชน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชิดชนก  พังพี
4. เด็กชายทัชชัย  คำมะโนชาติ
5. เด็กชายปัทนาพล  บุญภา
6. เด็กหญิงพีรดา  จันธิราช
7. เด็กหญิงวราภรณ์  โสภา
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเศษทอง
9. เด็กหญิงอารยา  ขันทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายธนพร  คำมะโนชาติ
2. นายระพีพันธ์  เพชรเสถียร
3. เด็กชายราเชนทร์  บุญชอบ
4. นายเกรียงศักดิ์  ชากุลนา
5. นายไชยวัฒน์  บัวป่า
 
1. นายไกรสร  แจ่มใสดี
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์อัมพร
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักนรินทร์  ท้าวจันทร์
 
1. MissHuang  Qi
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรภา   เอกศิริ
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพิชชาภรณ์   ปกป้อง
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวภัทราภา  รัตนเสนศรี
 
1. นางสาวเอมอร  ยางสำเนียง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกฤตยกรณ์  กัลยาไสย์
 
1. MissLi   Rong Juan
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทรศิริ   ศรีสร้างคอม
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนายวิษณุ   สวดดี
 
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ศรีชัยยศ
2. นางสาวนันทิยา  แสนพันธ์
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  พงศ์มหัทธนาธร
4. นายวิทวัส  รอบรู้
5. นางสาวเจนจิรา  แก้ววันนา
 
1. นางสาวเอมอร  ยางสำเนียง
2. นายสินาด  นิลพัฒน์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขยันพูด
2. นางสาวสิดารัศมิ์  มณฑล
 
1. นางนางสุรีรัตน์  ดอนเกิด
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายก้องพิภพ  จันทร์ลา
2. เด็กชายปติมา   อ่อนสนิท
3. นายพงศกร   หงษ์ประดิษฐ์
4. นายภิบูรณ์    เลิศเศียร
5. เด็กชายมิตรชัย    ตะวันศรี
6. นายวชิระ   พูนสุวรรณ
7. นายศุภณัฐ    รู้ทั่วรัมย์
8. เด็กชายสรชล  ศิริแสง
 
1. นายศุภชัย   สุระขันธ์
2. นายอัฉริยะวัฒน์   พงษ์เมธา
3. นายสุริโย    แก้วเกิดมี
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวัฒน์  ทองพาพันธ์
2. นายดำรงศักดิ์  โพธิสุวรรณ
3. นายรถิก  เสระพล
4. นายวีระพงษ์  นามแสง
5. นายวุฒิพงษ์  คำนุชิต
6. นายสุภชิต  สมจิตร
 
1. นายวัชรวิชญฺ์  บุญตาระวะ
2. นายวิทยา  อินสุวอ
3. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  อบบุญ
2. นายนัฐพงษ์  หงษ์คำ
3. นายภาณุเดช  ชาลีผาย
4. นายภาวัต  ธรรมจินดารักษ์
5. นางสาวสายฝน  อ่อนศรี
6. นางสาวสิริรัตน์  ภูมิโยช
7. นางสาวสุวาสินี  คำเกิด
8. นายเกียรติศักดิ์  ชมชัยรัตน์
9. นางสาวแพพรวพราว  ไตรกลิ่น
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกัญณัฐ   พิมสาร
2. นางสาวชุติกาญจน์    โพธิรัตน์
3. นางสาวธิติสุดา    เกียรติสยมภู
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ไทรตระกูล
5. นางสาวปิยธิดา   อยู่กรุง
 
1. นางมานี   เชาว์ขุนทด
2. นางนางลัดดาวัลย์    สิมลี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีระหอม
2. นางสาวชลธิชา  ศรีชัยมูล
3. นางสาวพรรณรินทร์  ฝ่ายจตุรัส
4. นางสาวพิศมัย  คำมะโนชาติ
5. นางสาวรัตนาพร  ทวีทรัพย์
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ไกรรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  พิมแสนศรี
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นายธีระพงษ์  ธรรมกิจ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. นางสาวศนันท์ญา  นิลหงษ์
3. นางสาวสุชาวดี  นุสนทรา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงผาณิตา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำวันดี
3. เด็กหญิงศิริญา  สีดาดาน
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวมนัญชยา  อัมรินทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ไทย
2. นายอดิศร  โกศลเจริญ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  สอนสมบัติ
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นายทิวากร  รอดขันเมือง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายฐิติโชติ  แขครรไล
2. เด็กชายวริศ  บัวฮมบุรา
 
1. นายชานนท์  ประชุมชื่น
2. นายธนพงษ์  เพลงสา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา   ชำกรม
2. เด็กชายปรพิพัฒน์   แก่นพุฒ
 
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
2. นายนัทธ์รพี  มาลาศรี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกมลพร  เทือกโฮม
2. นางสาวมัลลิกา  เหมือนขุนทด
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณัฐโรจน์   แสงจันทร์
2. นายวรวัฒน์  ลุนไชยภา
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกมลชนก   สวรรค์สกุล
2. นายมนศิลวัธน์  รชตพิทักษ์
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายคณพศ  สินทร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หังษาบุตร
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นางสาววิปัศยา  ลายแก้ว
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีระวงศ์ษา
2. นายวิศรุต  รอดบุญมา
 
1. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
2. นายภูริวัฒน์  สุคนธวัฒน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ใสโยธา
2. เด็กชายปริญญา   อินทะสร้อย
 
1. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรวัฒน์  ศรีขัยมูล
2. นายศตวรรษ   สิงห์หอม
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสินทรัพย์
2. นายยุทธชัย   ศรีชัยมูล
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนาถลดา   คงดี
2. นายสุพจน์  บุญเกิด
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองมณี
2. เด็กหญิงพิมฤทัย  ไชยวาน
3. เด็กหญิงวรกัญญา  สุเนตร
 
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ทองสงคราม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทุ่งไธสง
3. นายแทนไท  ซุยกระเดื่อง
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิกา  แสงแก้ว
2. นางสาวแก้วฤทัย  ธรรมไหม
 
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวบุษบง  จันโหล่น
2. นายวิษรุตณ์  สมบุตร
3. นางสาวอรัญญา  ลีทัพไทย
 
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชิณกฤษ  โทนะหงษา
2. เด็กชายธนพล  ชัยเสริม
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจต่าง
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีชัยมูล
2. เด็กชายสุพิพงษ์  จันทา
3. เด็กชายไชยสิทธิ์  มาดี
 
1. นายสุรเดช  จันทา
2. นายเกรียงไกร  สมบูรณ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  อินทิแสน
2. นายประนัย  สารมานิตย์
3. นายภาณุวัฒน์  สุระมะณี
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีทวี  หลงน้อย
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ละโป้
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทะนาม
3. เด็กหญิงสุลัดดา  นะธิศรี
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
2. นางสาวลำไพร  พูลพุทธา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุรารัตน์  คณาโรจน์
2. นายวุฒิไกร  พิมพรมมา
3. นายศุภกร  หอมกระชาย
 
1. นางสาวลำไพร  พูลพุทธา
2. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่สันเทียะ
3. เด็กหญิงพิชญา  สำหรับสุข
4. เด็กหญิงวิภาดา  ชาวลำปาว
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สีสุขา
6. เด็กหญิงอรกาน  คำวันสา
 
1. นางวาธินี  พาสีราช
2. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวกรปรียา  จันทรเสนา
2. นางสาวจริญญา  จันนาวัน
3. นางสาวนิภารัตน์  บุญปก
4. นางสาวน้ำผึ้ง  รูปสม
5. นางสาวปภาวรินทร์  สงวนนาม
6. นางสาวสุชาวดี  สุขเกษม
 
1. นางสาวเพลินจิตร  กล้าหาญ
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  หาริกัน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันทะศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนานาม
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวศุภนุช  ลาไป
2. นางสาวอนงค์นาฏ  พงศ์จินดารัศมี
3. นางสาวเกษแก้ว  บุญสิทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
2. นางรุ่งฤดี   อวยชัย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  โพยนอก
2. นายประสิทธิ์  ผลภิญโญ
3. นายศุภวิชญ์  จันทะบุตร
 
1. นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  เนื่องแก้ว
2. นางสาวสุธรรมลักษณ์  ประวันโน
3. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
 
1. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทะโย
2. เด็กหญิงอรนิภา  ราชโส
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าราช
 
1. นายฉลอง  ป้องสีดา
2. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  แก้ววงศ์ษา
2. นางสาวสาวิทตรี  แวงวรรณ์
3. นางสาวสไบทิพย์  นิลเนตร
 
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเสริม
2. เด็กหญิงนริศรา  พาสันจร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปรีญาภรณ์  อ่อนละมุล
2. นางสาววรฤทัย  ทีพัง
3. นางสาววิชชุดา  เลิศสงคราม
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรนภา  สังขพงษ์
2. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อังคบุตร
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  โอษฐ์ละออ
2. นางสาวนุชนารถ  พรพันธ์นุกูล
3. นางสาวสิริญญา  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
2. นางสุปรียา  กัตตะโร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนนทิชา  พรหมศร
2. นางสาวพชร  พนารัตน์
3. เด็กหญิงพัชริดา  สาครเจริญ
 
1. นางสุรักษ์  นิรานนท์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสาวทน
2. นางสาวสุพัตรา  พัดนาก
3. นางสาวเบญจมาศ  โพธิผล
 
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุพรรณี  เกตุลาด
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุญเกิด
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ก้อนภักดี
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ภูดวงดาษ
 
1. นางพัชรินทร์  ปัดชาลี
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายปณิธิ  จีพิมาย
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายเสถียร  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  พลชารี
 
1. นายสง่า  ดาศรี
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนายุทธ  จันเรืองศรี
 
1. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  แสนวันดี
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายคุณภัทร  สุขใจ
2. นางสาวจริยา  ฉิมงาม
3. นางสาวจิราพร  เทพตาแสง
4. นางสาวจิราภรณ์  ปีเถาะ
5. นางสาวณิชากร  เสนคำ
6. เด็กชายธนากร  ทองเพชร
7. นายนันทวัฒน์  แสนวันดี
8. นางสาวนันทิดา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสม
10. นายปณิธิ  จีพิมาย
11. นางสาวปวีณา  ปะนามะเส
12. เด็กชายปาณรวัฐ  แสนวันดี
13. เด็กชายปานอินทร์  แสงศิลา
14. นางสาวพรพรรณ  ลาดละคร
15. นางสาวพัชราภรณ์  เขียวน้ำชุม
16. เด็กชายภานุพงษ์  นามวงษ์
17. เด็กชายมินทะดา  ประเสริฐสม
18. นางสาวรัชฎาภรณ์  พลเสนา
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ไพศาล
20. นายวชิโรจน์  บุญพินิจ
21. นายวรวิช  มาลาน้อย
22. นายสิทธิโชค  สิทธิพรหม
23. นางสาวสิริยากร  ดงไมตรี
24. นางสาวสิริวิมล  สุวรรณโคตร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงคล้าย
26. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิเชียร
27. นางสาวสุริยาพร  นนทะคุณ
28. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงดี
29. นางสาวอาภัสรา  พันธ์สาง
30. เด็กชายเมธา  ธีระวัช
 
1. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
2. นายสกลสุข  ยืนสุข
3. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
4. นายพรชัย  นนท์เข็มพรม
5. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
6. นายสมดุลย์  โฉมหาญ
7. นายศิวกร  เหมือนสีเลา