รายงานผลการลงทะเบียน
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอรทัย  กงซุย
1. นางนิตยา    ฤาชากูล
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ด้วงนุช
1. นางสาวณัฐชุดา  จันดา
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัศละดา  แก่นนาคำ
1. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมเสาร์
1. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงรัสนารี   คำสียา
1. นางสาวนิภารัตน์   โอนากุล
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ลาไป
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวยุภาวดี  เพ็งเหลา
1. นางปราณี  กองเกิด
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  สรศักดา
1. นายจริณทร์  ประชุมชน
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  ลามัชสิมมา
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วกุล
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายนรพนธ์  สมสนุก
1. นายกิตติพงษ์  นิตยโรจน์
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาญจน์แก้ว
1. นางสาวผ่องนภา  โยธะพล
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายยอดเพชร  พิมพ์บน
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุตรักษ์
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ชานันโท
1. นางมินตรา  โดเวอร์
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายอิศเรศ  ตรีวุธ
1. นางสาวเกษรินทร์  สำราญบุญ
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวมุกรินทร์   กัญญารัตน์
1. นางสาวฐิณัฐชาพรรณ  จันทะจักร์
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  สุนทร
1. นางเอมอร  กองขันธ์
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทะโสม
1. นางมลิวัลย์  พันธนะบูรณ์
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นายอนุชิต  พวงรักษ์
1. นางสาวนภาลัย  อธิรัตนกรัณฑ์
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอริสา  ขาวแดง
1. นางเกื้อกูล  ปรัชญา
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวสายไหม  ไพจาน
1. นางสาวลักขณา  คลังแสง
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจารุวัฒน์  มานะโส
1. นายจริณทร์  ประชุมชน
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวณัฐริการ์  ทวีผล
1. นางสาวทัศนีย์  หาศิริ
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวปนัดดา  ไสโยธา
1. นายกิตติพงษ์  นิตยโรจน์
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์สด
1. นางสาวผ่องนภา  โยธะพล
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวสิริกาญจน์  สายคำกอง
1. นางทวีรัตน์  ภวภูตานนท์
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวณัฐกุล  ครุฑละคร
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุตรักษ์
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตน์ทิพย์
1. นางประเทือง  ไชยคุณ
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวปวีรา  ธาตุผา
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  เพลียวงศ์
1. นางมลิวัลย์  พันธนะบูรณ์
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวชวนพิศ  ใจทน
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวธาดาทิพย์  แสนสิมมา
1. นางสาวยุวดี  มงคล
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   ประเสริฐพงษ์
1. นางสาวทิพวรรณ  ยงยืน
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวพรวิมล  ดงบังสถาน
1. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจุฑาวรรณ  บึงสพาน
1. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ผา
1. นางปราณี  กองเกิด
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวอัญจิดา  ทันโหศักดิ์
1. นางมินตรา  โดเวอร์
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ภูแสนศรี
1. นางเอมอร  กองขันธ์
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ชัยคำ
1. นางสาวพจนีย์  ราชเจริญ
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สันตะวงษ์
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา   ป้ายงูเหลือม
1. นางเยาวพา  สร้อยกุดเรือ
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปารมี   ดวงท้าวเสศ
1. นายวรวุฒิ   ค่อมสิงห์
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญตา  มาวัน
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวสุภาพร  คำแก้ว
1. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  นำสม
1. นางสาวรุ่งทิวา  ธรรมเจริญ
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร  ขุนน้อย
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วภูบาล
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หาวิรส
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ชนะมี
1. นางสาวทัศนีย์  หาศิริ
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐลดา  จันทร์ทรัพย์
1. นางสาวเพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวพลอยไพลิน  ผันผ่อน
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวสุธาสินี  วงษ์ชาลี
1. นางเยาวพา  สร้อยกุดเรือ
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวอนงกร  ไสโยธา
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวมธุกร   ศรีชนะ
1. นางรจนา  พระภิเดช
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  พันโบ
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวอ้อยใจ  ยอดจันทร์
1. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูน้ำเย็น
1. นางสาวจิรภา  อัมฤตานนท์
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวธิดาสวรรค์  จันทะสี
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธะหงษ์
1. นางประเทือง  ไชยคุณ
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิภาธร  เชิญชม
1. นางวรรณภา  จันทร์อ่อน
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่นอก
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุตรักษ์
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวิมล  เหี้ยมเหิน
1. นางพรทิพย์  กุนะ
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ่ำพงษ์
1. นางสาววันนิษา  ลามัชสิมมา
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงลออ   ศรีชัยมูล
1. นางสาววิไลลักษณ์   สนดา
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีมี
1. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวภัทราพา  จันทรเสนา
1. นางสาววลีรัตน์  ปัสวาส
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญถึง
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาณี  ยืนนาน
1. นายจริณทร์  ประชุมชน
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงวิภา  ขันตีคำ
1. นายกิตติพงษ์  นิตยโรจน์
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวลัดดา  ผันผ่อน
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชนิกรณ์
1. นางมินตรา  โดเวอร์
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  ยะโสราษฎร์
1. นายนฤชัย  นาคลา
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ผ่องสีใส
1. นางสาวพจนีย์  ราชเจริญ
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิตยา  รักษาศรี
1. นางสาวเพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชีพจำเป็น
1. นางสุภาวดี   กุนะ
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์   เหง้าพรมมินทร์
1. นางสุวรรณี   ยุทตะรินทร์
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุนิตา  กาญแก้ว
1. นางพรทิพย์  กุนะ
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายสุพรชัย  ศิริโยธา
1. นางสาวดนุทัย  แคนสา
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาววรรณลัดดา  ไชยกิจ
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวอินทิรา  อินภูวงษ์
1. นางสวรินทร์  พูลประเสริฐ
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปุณยนุช  เข็มงามดี
1. นางขนิษฐา  ศรีคำมี
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวอรุณนี  ไมยะปัน
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยะดา  นามทวย
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวบุษบา  ปฏิขานัง
1. นางสาวเพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวธิวาพร  สุขเจริญ
1. นางวรรณภา  จันทร์อ่อน
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวอาทิตยา  นาโส
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุตรักษ์
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  สีดาดาน
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  น้อยโสมศรี
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายภัทราวุธ  คำเมืองแพน
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญภา
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  เพชรนาดี
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวยุภาวดี  เพ็งเหลา
1. นายนฤชัย  นาคลา
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หอมสมบัติ
1. นางทวีรัตน์  ภวภูตานนท์
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาววิภาวดี  นามวงษ์
1. นางมินตรา  โดเวอร์
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายธีรพงษ์  นามคุณ
1. นางสาวดนุทัย  แคนสา
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายภานุชัย  คงทวี
1. นางสุภาวดี  กุนะ
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ศรีแก้ว
1. นางสาวกนกอร   กาญบุตร
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายชัชวาล  สงด้วง
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุจิตตา  แสงศิลา
1. นางสาวกิ่งกมล  วัจนสุนทร
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวรัชนีพร  พาที
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนิศาชล  วงษ์พนาจันทร์
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวปภัสชญา  บุญก้อน
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาววิมลศิริ  คำวันดี
1. นางสาวณัฐชุดา  จันดา
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวทัศมณ  คูจินดา
1. นางทวีรัตน์  ภวภูตานนท์
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายธราดล  ปานฤทธิ์
1. นางสาวดนุทัย  แคนสา
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจณิสตา   อามาตย์มนตรี
1. นางสาวกนกอร  กาญบุตร
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ธรรมรักษา
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  เสนากูล
2. เด็กหญิงรัชนก  สรรพวุธ
3. เด็กหญิงสันศนีย์  นาวัน
1. นางเอมอร  กองขันธ์
2. นายพัฒนศักดิ์  สิงห์นลินธร
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรชุดา  สองเสียง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พาทอง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เสน่ห์ดี
1. นางสกลรัตน์  สวยรูป
2. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
109 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนฉัตร  คำศรีระภาพ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีไชยมูล
3. เด็กหญิงวาสินี  ศรีอ่อน
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงดนุลี  ภาภักดี
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พัทมี
3. เด็กหญิงนันทิญา  กงซุย
1. นายยุทธพงษ์  สุทธิรักษ์
2. นางนิตยา   ฤาชากูล
111 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงบงกต    สีจันหล้า
2. เด็กหญิงสุธาสิณี    ผาซิว
3. นางสาวอัญธิชา   อินทะจักร
1. นายวรวุฒิ   ค่อมสิงห์
2. นางสาวณัฐกาณต์    หลวงหลาก
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพรธวัล  ทับทิมใส
2. เด็กหญิงลักขณา  บุญพา
3. เด็กหญิงศิววาด  นาสิงห์ขันธ์
1. นางปราณี  กองเกิด
2. นายนฤชัย  นาคลา
113 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สมสนุก
2. เด็กหญิงปณัฐชา   ครุฑนอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กล้าหาญ
1. นางกุลรัตน์  สำเภาทอง
2. นางสาวชฎาพร  ไชยเชษฐ์
114 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจอมขวัญ  ภิรมย์เชย
2. นางสาวดวงดารา  เนตรขันทอง
3. นางสาวเบญจวรรณ  เชิงดี
1. นางสกลรัตน์  สวยรูป
2. นางสาวธนาภา  บุญครอบ
115 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวนฤมล  ภูโป่งชวน
2. นางสาววราภรณ์  ด้วงเบ้า
3. นางสาววันสว่าง  ฤทธิ์ไชยสงค์
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
116 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวทิพยวรรณ   จิตเพ็ง
2. นางสาวศรวณีย์  ศรีหัวโทน
3. นางสาวอุดมพร  ขันดี
1. นายยุทธพงษ์  สุทธิรักษ์
2. นางนิตยา   ฤาชากูล
117 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวณิชกุล  ทองกาล
2. นางสาวพิศมัย   นวะพิศ
3. นางสาวเสาวรส  มือมิน
1. นายรวมชัย   ศิริโอฐ
2. นางรจนา  พระภิเดช
118 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายธนพล  ชานันโท
2. นางสาวปริตา  รู้บุญ
3. นางสาวปาริชาติ  อ่อนตาจัน
1. นางประเทือง  ไชยคุณ
2. นางปราณี  บุตรศาสตร์
119 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนากร  พาลี
2. นางสาวปนัดดา  พลเรือง
3. นายสุริยา  ดีโคตร
1. นางขนิษฐา  ศรีคำมี
2. นางสาวสุมาลี  ศรีมาตย์
120 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธยาน์  สุทธิบุญ
2. นายทรงศักดิ์  หอมกระชาย
3. นางสาวนฤมล  สร้อยหล้า
1. นางคำปุ่น  ทิพทย์โชติ
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายตะวันฉาย  ศรีชัยมูล
2. นางสาวสุจิตตรา  โสดา
1. นางพรทิพย์  กุนะ
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กลั่นพจน์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวภา
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
2. นายไมตรี  อุดมศักดิ์
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สำมะลี
2. เด็กหญิงอรัญญา  อร่ามเรือง
1. นายยุทธพงษ์  สุทธิรักษ์
2. นางนิตยา   ฤาชากูล
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ลักษณะจันทร์
2. เด็กหญิงนิตยา  พลทะสี
1. นางสาวยุวดี  มงคล
2. นางเยาวพา  สร้อยกุดเรือ
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริญญา    เดชโม
2. เด็กหญิงแพรวพิมล   แก้วมงคล
1. นายปฏิภัทร   ปุณณขันธ์
2. นางสาวชุติมา   ขันทะชา
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ถาวรสาลี
1. นางปานใจ  หมู่สูงเนิน
2. นางสาวนงค์นุช  ศรีดามาตย์
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  ภูเด่นผา
2. เด็กหญิงปรางค์ทอง  จันทะแจ่ม
1. นางพาณี  แสนลคร
2. นางสาววานิช  บุญครอบ
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  ใจทน
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  ชายก่า
1. นางวราภรณ์  นิลพัฒน์
2. นางสาวภัสนี  มุนทานี
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวพรชิตา  อุไรวรรณ์
2. นางสาวภัคจิรา  ลอมโฮม
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   ศิริบุญคุณ
2. เด็กหญิงอารียา   เหมือนตา
1. นางสุภาวดี  กุนะ
2. นางอุษณีย์  จันจำปา
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  งอยแพง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พิลาวัลย์
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุตรักษ์
2. นางสาวพรทิพย์  บุญเรือง
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์ภูทัศน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณเพชร
1. นางเอมอร  กองขันธ์
2. นายพัฒนศักดิ์  สิงห์นลินธร
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวพลอยน้ำผึ้ง  ประสมศรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  คนซื่อ
1. นางปานใจ  หมู่สูงเนิน
2. นางสาวนงค์นุช  ศรีดามาตย์
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา  จำปานวน
1. นางสาวนฤมล  สนั่นเครื่อง
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวนันทยา   คุณนาม
2. นางสาวสุทธิดา   บัวทองสิงห์
1. นางรจนา  พระภิเดช
2. นายรวมชัย   ศิริโอฐ
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายน้อมจิตร  ปานสีดำ
2. นางสาวอาทิติ  แก้วภูบาล
1. นางพรทิพย์  กุนะ
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ยืนนาน
2. นางสาวสุภัตตรา  บุญพา
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
138 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวนิศาชล  วงศ์พนาจันทร์
2. นางสาวศิริกุล   กงซุย
1. นายยุทธพงษ์  สุทธิรักษ์
2. นางนิตยา   ฤาชากูล
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายนวพล   คำผา
1. นางมนเทียร   ไทยลำภู
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อารมณ์ชื่น
1. นายณัฐวุฒิ  จัดตาดี
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายพิสิษฐ์   กฤตยาภิวัฒน์
1. นายพิมพ์  กัมหาวงค์
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวศลิษา  เจียง
1. นางสาวธัญญาวรรณ  สีลาทอน
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวปรียาพร  เกตุคำขวา
1. นางเทียมจันทร์  บัวชา
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มารศิริ
1. นางสุคนธ์  บุญภา
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายบวร  คำโพธิ์
1. นายภานุุพงษ์  วิยะบุญ
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์นอก
1. นางสาวอารยา  ชูศรีโสม
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  เหลาสิงห์
1. นายธีระเชษฐ์  จันทะมนตรี
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กหญิงเรภาคย์  บริบาล
1. นายพีรพงศ์  หิริโกกุล
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์สิงห์
1. นางสุภาวดี  เหลืองอร่าม
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มาตขาว
1. นายจำเนียน  มุนธานี
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  อ๊อดผล
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริมา
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชัยชนะ  อินวันนา
1. นางสาวนิตยา  ไชยเดช
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  ไสโยธา
1. นางสาววราภรณ์  ขันตีคำ
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายธนชัย  คำไสย์
1. นางอุภาพร  สุขเกษม
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  พระอิสาน
1. นายยุทธภูมิ  ลาลด
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ขันตีคำ
1. นางสาวนีรนุช  อุดมศักดิ์
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นายศุภชัย  คำนาดี
1. นางสาวอาภาศิริ  ชินวัฒนา
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวปุณยาพร  คำโพธิ์
1. นายฉัตรชัย  จำปี
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์   ตรีวุธ
1. นางสาวภาวิณีย์   โสภัย
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกลดา  สิมมา
1. นางเนตรนภา  พรมสอน
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ปุริสังข์
1. นายวิรัตน์  สุทธิ
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายณัฐพล  นนสุรัตน์
1. นางสาวลักขณา  ประเสริฐสัง
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวดวงพร  ชมทอง
1. นางมนตรีรัตน์  แดงเหลือง
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจตุกานต์  เหลือสุข
1. นางสาวนิตยา  ไชยเดช
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชัชพงศ์  เบิกบานดี
1. นายวิชาญ  รอดขันเมือง
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวจักรีรันต์  โคตรชมภู
1. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอภิญญา    สว่างแสง
1. นายพิมพ์  กัมหาวงค์
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวรรณ  ภูกิ่งพลอย
1. นายนิรันดร์  อรปัญญา
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศินิภา  เหล่าจันขาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จารย์ยุ้ย
1. นางสาวภาวิณีย์   โสภัย
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรรณรักษ์
2. เด็กหญิงอรญา  กลมสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาริษา  นามวิเศษ
1. นางสาวเครือวัลย์  ทิพวัต
2. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุญญารัตน์  จักสวนวัว
2. นางสาวนวลนภา  ขอสุข
3. นางสาวอาภัสรา  ดงแสนสุข
1. นายจีรพันธุ์  ลีบ่อน้อย
2. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
172 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวขวัญภิรมย์   พรมโกฎิ
2. นางสาวจิราพร  ทรัพย์ประสม
3. นางสาวสุวรรณี  ภักดี
1. นางสุนทรีย์  สาวงศ์นาม
2. นายศิววงศ์  สาวงศ์นาม
173 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  พลพันธ์ขาง
2. เด็กหญิงปริศนา  โสภา
3. เด็กหญิงพรณิตา  ภูเจิม
1. นายทองคำ  โพธิ์งาม
2. นางวิรพร  โพธิ์งาม
174 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิโคทัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ประการโพธิ์
3. เด็กหญิงเอมอร  มงคลพันธ์ุ
1. นางสาวยุพิน  ปะวะเสนัง
175 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงทิพญา  หาแก้ว
2. นางสาวนวพร  ยอดยืน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โภคาแสงสวัสดิ์
1. นางสาวอารยา  ชูศรีโสม
2. นางสาวพิสุทธนี  หอมหวล
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดนาม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เครืออวน
3. เด็กหญิงญาณี  อินทะสีดา
1. นางสาววนาวัน  เมืองมงคล
2. นางเปรมจิตร  เสียงเลิศ
177 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร   เหนือเกษ
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทรเสนา
3. เด็กชายสถาพร  สังสอาด
1. นางสาวภาวิณีย์   โสภัย
178 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาทิพย์  บุญทน
2. นางสาวภัคจิรา  บุญสิทธิ์
3. นายเอกพล  สิงห์เสนา
1. นางสาวภาวิณีย์   โสภัย
179 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวทิพย์ภิญญา  พละกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุขใจ
3. นางสาวอัจฉรา  ขันดี
1. นางญดา  เวียนเตียง
180 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  จันทรดาวัน
2. นางสาวทวิวรรณ  จันทะบูลย์
3. นายอรรณพ  นรสาร
1. นางศิริมา  ทำเนาว์
2. นายเชิดศักดิ์  รัตนประเสริฐ
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กชายธิตินันท์   ยาคง
2. เด็กชายมงคล  แสนสูง
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  รักบุตร
2. นางสาวกฤษลดา  ศรีพลลา
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชนะพล    ดีพลงาม
2. นายพุฒิเมศวร์   สาคร
1. นายพิมพ์  กัมหาวงค์
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  เพชรเสถียร
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คูณศรี
1. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
2. นางสาวสุทธิดา  บัวทัน
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรารัตน์  อินทร์ยก
2. เด็กหญิงวรนุช  งามสวย
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
2. นางสาวสุกัญญา  นามวงษา
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรกร  ศรีสุนาครัว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อามาตเมืองบัง
1. นางสาวชญาณิศา  ยืนสุข
2. นางสาวรังสิมาวดี  คำน้อย
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายทิมโมตรี ชอน  ฟอร์ด
1. นายทองคำ  โพธิ์งาม
2. นางวิรพร  โพธิ์งาม
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายชนายุทธ  นันทานี
2. นายชยณัฐ  อันทะสี
1. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
2. นางพรพรรณ  ศรีซุย
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายราเมศวร์   บุลานลม
2. นายอริยะ บรรจง  บรรจง
1. นายพิมพ์  กัมหาวงค์
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายคุณาวุธ  ขันธวิชัย
2. นายจิรายุทธ  ปัดถาวะโร
1. นางสุนทรีย์  สาวงศ์นาม
2. นายศิววงศ์  สาวงศ์นาม
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายพลวัลย์  เหมือนสิงห์
2. นายอิสรพงษ์  ตุระวิแสง
1. นางสาวสุกัญญา  นามวงษา
2. นายนุชิต  พุตเขียว
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจิตาพร  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวเกษมณี  วงษ์หนังสือ
1. นางสาวรังสิมาวดี  คำน้อย
2. นางสาวชญาณิศา  ยืนสุข
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  พลยศ
1. นางสุคนธ์  บุญภา
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เหล่า
1. นางสาวอาภาศิริ  ชินวัฒนา
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามแดง
1. นางสาววนาวัน  เมืองมงคล
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  เหล่าเสน
1. จ.ส.อ.ชิโนทัย  บุุญรอด
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  ภูวเดชากูล
1. นางภัทรพร  เดชศรีเมธีชัย
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ศรีสร้อยพร้าว
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมาภรณ์  ภูกลาง
1. นางสาวเกษราวรรณ  มหาพงษ์
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายชนภัทร   บุบผามาลัย
1. นางมลิวรรณ  วันทองสุข
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายอัฐพร  หาหวย
1. นายจำเนียน  มุนธานี
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นายภาคภูมิ  ลาไป
1. นายพีรพงศ์  หิริโกกุล
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  พรมรินทร์
1. นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน์
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายจักรกิต  ไกรราช
1. นายจิระพงศ์  ชนะสะแบง
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ชัยแสนลวด
1. นางวิมลพรรณ  สิงห์คำ
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายสามารถ  มัทปะนัง
1. นางสาวนันทิยา  แสนวันดี
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  มากเหลือ
1. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงอรทัย  จันดา
1. นางสาววราภรณ์  ขันตีคำ
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายนิคม  สิงห์ทอง
1. นายภานุุพงษ์  วิยะบุญ
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงจาสิตา   เสนาพรหม
1. นางสาวสุธาทิพย์  บรรเทาทุกข์
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงสรินทร  เสียงเลิศ
1. นายประวิทย์  ทวีทรัพย์
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เกิดเพชร
1. นางสาวนิลเนตร  โคตรชมภู
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  นาแถมเพ็ชร์
1. นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยสอาด
1. นางสาวฉันทพิชญาพร  ทุมแสง
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายศรราม  แสนแป้
1. นางเตือนใจ  หาญสีนาถ
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายศักดา  พิมพ์สอน
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวธนิสร  พรพิบูลย์ยศ
1. นางบังอร  ตันสุหัช
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายสุรเชษฐ์    มูลสาร
1. นางมลิวรรณ  วันทองสุข
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายธีระยุทธ  หนุนวงค์
1. นางสาวลักขณา  ประเสริฐสัง
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายสิทธิพล  อุทัยมา
1. นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน์
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายเจษฎา  บุตรวาปี
1. นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวอนุธิดา  มาลาเภา
1. นางสาวพิไลวรรณ  ดวงคำน้อย
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นายอภิชัย  จันทร์แดง
1. นางสาววราภรณ์  ขันตีคำ
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายสุธิราช  วิเศษถา
1. นายภานุุพงษ์  วิยะบุญ
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายทศพล  อ่อนละมุน
1. นางสาวนิยากรณ์  ม่วงท่า
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวเนตรนรี   ประทาศรี
1. นางสาวนีรนุช  อุดมศักดิ์
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  เพ็งปาน
1. นางสาวอาภาศิริ  ชินวัฒนา
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายเจษฏา  นิลมาตร
1. นางเปรมจิตร  เสียงเลิศ
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรกันหา
3. เด็กหญิงสุรภา  ทองกันยา
1. นางเปรมจิตร  ศรีหาเทพ
2. นางสาวประภาพร  โพิธิรัตน
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  กงซุย
2. เด็กหญิงวนิดา  สนทอง
3. นางสาวอาทิตยา  บุญช่วย
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
2. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองแสน
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมสนุก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายอาภรณ์
1. นางสาวกัญญรัตน์  พรมกุล
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายทัศนนท์  น้อยสุวรรณา
2. เด็กชายธัชพล  สีลา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานเกิด
1. นางสุภดี  โซ่สายคำ
2. นางอรทัย  ทองทา
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พลดงนอก
2. เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีชัยมูล
3. เด็กชายเจษฎา  จันทะภา
1. นางนภาพร   แก้วมูลตรี
2. นายธีระ  ประสงค์สุข
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กชายภูวรินทร์  พรมโคตร
2. นายสหรัฐ  สุราชวงค์
3. เด็กชายสหรัฐ  หมื่นพรม
1. นางสาวรุ่งทิวา  ธรรมเจริญ
2. นางสาวนภาลัย  อธิรัตนกรัณฑ์
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองปาน
2. เด็กหญิงกันตนา  พลไทย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โมคา
1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนันทะวัฒน์  พิลาวงศ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  นันทานี
3. เด็กชายวรวุฒิ  ทองพูน
1. นายจักรพันธ์  รัตนเพชร
2. นางกัลยานี  จำปาหาร
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงจริยา   เสน่ห์ดี
3. เด็กชายศตวรรษ  บึงสพาน
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ   ศรีมงคล
2. เด็กชายธวัชชัย    สัพโส
3. เด็กหญิงสุภัสตรา    มูลเทพ
1. นายกิตติวุทธิ์    เสนาชุม
2. นางธนกร  พรหมพล
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวชลิตา  สัตยากุม
2. นางสาวปฏิณญา  เทียมสม
3. นางสาวอารยา  ปานเชียงวงษ์
1. นางศรีนวล  พลนิโคตร
2. นางอุไรวรรณ  พาชื่น
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  สุจริต
2. เด็กชายวรายุส  ศรีมูลเขียว
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  พลยศ
1. นายกันทรากร  นาคจันทร์
2. นางสาววิภาพรรณ  พรชะตา
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ผาขาวบวช
2. เด็กชายสมเจตน์  คำสีลา
3. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วคอนไทย
1. นายจำลอง  แดงเหลือง
2. นายสัมพันธ์  พันชนกกุล
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  สาริมา
2. นางสาวนุภาดา  จดไชยภูมิ
3. นางสาววณิดา  ชนะลำทอง
1. นางนภาพร   แก้วมูลตรี
2. นางสาวนิภาพร  จุลอักษร
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวศุภกร  แสนหล้า
2. นางสาวสุภาพร  แสนหล้า
3. นางสาวเกศรินทร์  สุมงคล
1. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
2. นายไกรสร  แจ่มใสดี
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณภัทร  สวนสนิท
2. นายวรายุทธ  ศรีจันทร์
3. นายโชคชัย  ดีสม
1. นางสาวมยุเรศ  มหาโยธี
2. นายมณฑล  วัจนสุนทร
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวฉัตรรัชวินท์  ใจกล้า
2. นางสาวธันยพร  สงวนนาม
3. นางสาวศยามล  อธิราช
1. นางรุ่งอรุณ  โสภากุล
2. นางสาวผกาพรรณ  พรมดวงศรี
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวพุทธิดา  ใบภักดี
2. นายวุฒิไกร  พิมพ์พรมมา
3. นางสาวสุรารักษ์  นามวงษ์
1. นางอมรรัตน์  สุมาตรา
2. นางอุไรวรรณ  พาชื่น
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายธวัชชัย  สิงห์ศิริ
2. นางสาวปิยนาท  วิเศษดี
3. นายอนุสรณ์  บุญหล้า
1. นางสาวนพรดา  สมใจ
2. นางสาวบุศรินทร์  อ่อนสมัย
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายจริวัฒน์  เพชรนาดี
2. นายวิทยา  ไชยนา
3. นายสุเมธ  สันธนะศักดิ์
1. นายมีชัย    วงศ์นครธรรม
2. นายยงยุทธ  ศรีสุขา
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายประสพ  นามวงษ์สา
2. นางสาวปาณิสรา   คำมี
3. นางสาวผกามาศ  ลำพองพวง
1. นางนิรัญญา  จันทจร
2. นางศรีนภา  ขุลีดี
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายนฤเบศร์  อาจสุข
2. นายภาคีนัยต์  ดอบุตร
3. นางสาวเกวลิน  พิมพานิช
1. นายจำลอง  แดงเหลือง
2. นายสัมพันธ์  พันชนกกุล
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  คำมะโนชาติ
2. นายภูตะวัน  ใจเพ็ชร
3. นางสาวไอลดา  ทิวาพัฒน์
1. นางสุปรียา  กัตตะโร
2. นายณัฐดนัย  มูลฉวี
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกิยารัตน์  บัวรัตน์
2. นางสาวนุชจรี  ขันดี
3. นางสาวสุภาพักตร์  อดทน
1. นายสุทิน  สมมิตร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พรมวัง
252 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีกัน
2. เด็กหญิงพรรณพัตรษา  เพ็งเก่ง
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เบ้าทอง
1. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
2. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
253 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ยศเชียง
3. นางสาวอารยา  ไชยปัดทุม
1. นางนิฤบล  มั่งคั่งดี
254 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ถมอุดทา
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขานเพราะ
3. เด็กหญิงประกายฝัน  มุริจันทร์
1. นางรุ่งฤดี  อวยชัย
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจรรยพร  กงซุย
2. เด็กหญิงธัญสินี  ใจทน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  รู้บุญ
1. นางสาวเกศรา   น้องคนึง
2. นางสาววะธิดา   สีม่วง
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายคเชนทร์   แสนศรี
2. เด็กชายทรงวุฒิ   จันทร์ดก
3. นางสาวปิยาภัสร์  ต้นโพธิ์
1. นายทิวา   ทับศรีรักษ์
2. นางจันเพ็ญ   พูนสุวรรณ
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีครซ้าย
2. เด็กชายอภิรัตน์  ปนัสสัง
3. เด็กหญิงอรรถภาวดี  ปักเหนือ
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  มีคุณ
2. นางบุศรินทร์  ห้าวหาญ
258 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พาศรี
2. เด็กชายปธาณิน  วิชาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรสุดา  ใจดี
1. นางสาวเบญจวรรณ  รัตนวงค์
2. นายฐากูล  อาณารัตน์
259 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพงศ์  ลุนทะลา
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ์  ศรีสมรส
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตีบไธสง
1. นางสาวชัชชฎาภรณ์  มีคุณ
2. นางสาวชลิดา  วิเศษจุมพล
260 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกูลจิรา  ไชยมูล
2. เด็กหญิงกูลนิดา  ไชยมูล
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุดดีคำ
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นางกัลยาณี  จำปาหาร
261 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิภาพร  เสมามิ่ง
2. นางสาวพรนภา  มาเร็ว
3. นางสาวเจนจิรา  สรวงศิริ
1. นางรุ่งอรุณ  โสภากุล
2. นางสาวผกาพรรณ  พรมดวงศรี
262 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวคาเรน   เมดิสัน มีดย์
2. นางสาวจิรนันท์  พลหาญ
3. นางสาวนิภานันท์  ประการโพธิ์
1. นางสาวอรทัย   นนทะแสง
2. นางประคอง    เบ้าทองหล่อ
263 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  เหมือดอดทน
2. นางสาวนฤมล  นาหอมจันทร์
3. นางสาวนิชดา  ภูพิมทอง
1. นางสุปรียา  กัตตะโร
2. นางกัลยา  ขันสาลี
264 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายจักรกฤษ  อุตน้อย
2. นางสาวธนพร  คำวงษ์
3. นางสาวสุทธิดา  ขจรใจ
1. นางสาวนพรดา  สมใจ
2. นายสุรเดช  ชมภูนิมิตร
265 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายธีระวัฒน์  พงษ์สะพัง
2. นายสมชาย  เหมือนพงษ์
3. นายอนุชา  กิจพฤกษ์
1. นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน์
2. นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน์
266 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวสุทธิกานต์  หอมคำพัด
2. นางสาวสุนันทา  เสียงเลิศ
3. นางสาวสุรางคนา  เสียงเลิศ
1. นายสรศักดิ์  คำวัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  พรมวัง
267 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  แสงตะปัน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ดวงพิลา
3. นางสาวปิยดา  ใจใส
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
268 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  นาดี
2. นางสาวลลิตา  พรมพูนทรัพย์
3. นางสาวเมทินี  อ่างคำ
1. นายไกรสร  แจ่มใสดี
2. นางสาวสุพัตรา  แก้วคำสอน
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  จิติราช
2. เด็กหญิงณิชา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงโยทกา  สุริยันต์
1. นายจำลอง  แดงเหลือง
2. นายสัมพันธ์  พันชนกกุล
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   พิมพ์ดวงสี
2. เด็กชายพลพล   ศรีชัยมูล
3. เด็กชายสหรัฐ   โพธิ์ทอง
1. นางสาวละอองฝน  พรมเสาร์
2. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายวีรภัทร   สุรวิทย์
2. เด็กหญิงอลีนา   บูรณะพล
3. เด็กหญิงอัญชนา   แสงชาติ
1. นางสาวทิพย์มุขฎา   เชียงบาล
2. นางลัดดาพร   สุรวิทย์
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจณิสตา  บุญโพธิ์กอง
2. นางสาวพิยดา  สิทธิพรหม
3. เด็กชายโกวิทย์  อ่อนบึง
1. นายนำไทย  ชัยปัญหา
2. นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทะวินันทร์  อินธิเสน
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  เวชไทสงค์
3. เด็กชายเจษฎา  บุญพา
1. นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวสุพัตรา  แก้วคำสอน
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  บัวคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำศรีระภาพ
3. เด็กหญิงชลธิดา  ชนะสะแบง
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
2. นางกัลยาณี  จำปาหาร
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ปณต   แสนโบราณ
2. นายวิษณุ  สนกันยา
3. เด็กชายเพิ่มรัก   ศิริมนตรี
1. นางสาวศิริพร   แจ้งไชยศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์   เฒ่าอุดม
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายคุณากร  สีนวลเนาว์
2. นางสาวณัฐนรี  คำชลธาร์
3. นายธนวัฒน์  ยาคง
1. นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา
2. นางคำใหม่  ประสาร
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  หวานแท้
2. นางสาวพรรณทิพา  แสงจันทร์
3. นางสาวยุวาภรณ์  ปัตถาวะโร
1. นางกัลยา  ขันสาลี
2. นางสาวสิริธร  โทวันนัง
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วก่อง
2. นางสาวนราธร  ขำขุงเขต
3. นางสาวรัตติยากร  ตุ่นลำ
1. นางสาวเบญจวรรณ  รัตนวงค์
2. นายฐากูล  อาณารัตน์
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายชาญชัย  นาผล
2. นายอิทธิกร  แมดมีเหง้า
3. นายเกียรติศักดิ์  เมืองจันทร์
1. นายสรศักดิ์  คำวัง
2. นายสุทิน  สมมิตร
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายธีรเดช  ทองลับ
2. นายศราวุธ  ศรีวรรณ
3. นายเอกรัตน์  ยืนนาน
1. นางเสาวคนธ์  สมาน
2. นางสาววินัดดา  คำสาว
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา   ศิลปชัย
2. นายสันติภาพ   ประเวนัย
3. นายสุรเชษฐ์   มูลสาร
1. นางศุภร   ไชยขันธ์
2. นางลัดดาวัลย์   สิมลี
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดสาคร
2. เด็กชายศักดิ์เมธี  บุตรพรม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยลถนอม
1. นางสาวสิริธร  โทวันนัง
2. นายณัฐดนัย  มูลฉวี
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายภัทรภัทร  เทพไพศาล
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  อาร้อน
3. เด็กหญิงโซฮี  ดวงดีทิพย์
1. นางสาวอรุณี  นาคสะเล
2. นางสาววารุณี  สีจันดี
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วัฒนบุตร
2. เด็กชายอดิเทพ  นามกาสา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สาภักดี
1. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
2. นางสาวจันทร์จิรา  พรหมอารักษ์
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ก้อนกลมเปรี้ยว
2. เด็กหญิงวรินณา  ภูมีนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทมล
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงรวิสรา   ชุณหอุไร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โซ่เงิน
3. เด็กหญิงอินทิรา   สารีโท
1. นางสาวจารุณี  แสงจันทร์
2. นายสุริยา  นามราช
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจิราพงษ์  พรมแสงใส
2. เด็กหญิงพรชิตา  โยชน์สุวรรณ
3. เด็กชายอธิชา  ผาสีกา
1. นายธีระ  ประสงค์สุข
2. นางสาวนิภาพร  จุลอักษร
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนัฐธญา  จันทาศรี
2. เด็กหญิงนัยเนตร  อาป้อง
3. เด็กหญิงพึ่งนภา  โสภาพ
1. นางสาววะธิดา  สีม่วง
2. นางสาวนีรนุช  ชัยบิน
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์   สังข์ศรีโห
2. นายอภิชิต   โพธิสุวรรณ์
3. นายเอกรัตน์   จันทะคาม
1. นายธาวิต   สุวรรณไตร
2. นายพงศธร   จรุงไทย
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยดา   ติสองเมือง
2. นางสาวรัตติยากรณ์  สันทัด
3. นางสาวสวิชญา  นนทะปะ
1. นางสาวนีรนุช  ชัยบิน
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวนลินนิภา  มูลจันที
2. นางสาวปิยธิดา  คำเลิศ
3. นางสาววิภารัตน์  เพชรโก
1. นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวจันทร์จิรา  พรหมอารักษ์
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวกันทิมา  ศรีพระจันทร์
2. นางสาวนนธิชา  นาเชียงใต้
3. นายบัญญวัต  คำพรมมา
1. นางอุไรวรรณ  พาชื่น
2. นางอมรรัตน์  สุมาตรา
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกนกกร  โนนทิง
2. นางสาวจิราภรณ์  เสนเพ็ง
3. นางสาวสุนิสา  แฝงเมืองคุก
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  สิงห์คา
2. นางสาววริศรา  ถาบุตร
3. นางสาวสุรารักษ์  ราชาธรรมมา
1. นายสุทิน  สมมิตร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พรมวัง
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายนายก่อเกียรติ  อาลัย
2. นายพัฒนศักดิื์  มูลราช
3. นางสาวศรัญญา  จันทร์เอื่ยม
1. นางพรรณ์นี  รัตนประเสริฐ
2. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาทิพย์   บุญทน
2. เด็กชายภัคจิรา   บุญสิทธิ์
3. นายเอกพล   สิงห์เสนา
1. นางสาวเพ็ญพร  พิเภก
2. นางสาวพัชรี  วัชโรสินธุ์
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เมืองเจริญ
2. นางสาวอทิตยา  วิเชียรเครือ
3. นางสาวอารีรัตน์  บุญปั่น
1. นางสาวสิริธร  โทวันนัง
2. นางสาวชลิดา  วิเศษจุมพล
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายประสิทธิ์  คำธงชัย
2. นายศรันย์  ด้วงคำ
3. นายเอ็มวาย  อินตา
1. นายกันทรากร  นาคจันทร์
2. นางสาววิภาพรรณ  พรชะตา
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงรักษิณา  คุริมา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ภูมิเพ็ง
1. นายสุวรรณชัย  สุทธิบริบาล
2. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายวทัญญู   ศรีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงโชติกา   พุฒพันธ์
1. นางสาวทิพย์มุขฎา  เชียงบาล
2. นางทัศนีย์   ปุยสาลี
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายนภษกฤต   ชัยโยธา
2. เด็กหญิงอรุณีกาญจ์   บุดดา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยกร   พรมนาไร่
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพรตะวัน  วังทอง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชาติวงศ์
1. นางเสาวคนธ์  สมาน
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ยุทธไกร
2. เด็กหญิงอารียา  อินภูวงษ์
1. นายวิชัย  พลประจักษ์
2. นางศรีนวล  พลนิโคตร
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วรยศ
2. เด็กชายอาทิตย์  ขันธวิชัย
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
2. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐนิชา  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแสน
1. นายนำไทย  ชัยปัญหา
2. นางกัลยา  ขันสาลี
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  จองตะคุ
2. นายภานุเดช  คุณมี
1. นางศรีนวล  พลนิโคตร
2. นายวิชัย  พลประจักษ์
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายสุนทร  เบียดกลาง
2. นายสุรชาติ  เติบกายา
1. นายสุทิน  สมมิตร
2. นายสรศักดิ์  คำวัง
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย   ชมชัยรัตน์
2. นางสาวอภัสรา   วรถ่ายฐาน
1. นางสาวรตินันท์   บุดดา
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายจีรวัฒน์  เมืองกุดเรือ
2. นายพีรพล  ดวงพรมยาว
1. นางยุพรักษ์  พรหมภักดิ์
2. นายนำไทย  ชัยปัญหา
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจิตรกร  ทองเภา
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีเสนา
1. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
2. นายจักรพันธ์  รัตนเพชร
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวจันทิมาพร  ลาดมี
2. นางสาวศุภาวรรณ  ตางจงราช
1. นางเสาวคนธ์  สมาน
2. นางสาววินัดดา  คำสาว
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จอมคำสิงห์
2. นายอภิสิทธิ์  ปักคะมา
1. นางสุภาพร  สิงห์นลินธร
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายประธานพร  นามมูลสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีโสภา
1. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายประทานพร   ชาวดงบัง
2. เด็กชายภูไทจอร์ท   พรมเทพ
1. นายพงศธร  จรุงไทย
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายธีรชาติ  ทับสีหรักษ์
2. เด็กชายปราบดา  ศรีพรหม
1. นางศิริลักษณ์  ภักดีศรี
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ละคร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสนแก้ว
1. นายวิชชุกร  ทิพย์เสถียร
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวานนท์  ตราจันทร์
2. เด็กชายสรศักดิ์  เทศบุตร
1. นางยุพรักษ์  พรหมภักดิ์
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนราธิป  คนซื่อ
2. เด็กชายพีรพงษ์  สิงห์สงค์
1. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายยุทธชัย  บริบาล
2. เด็กชายสิทธิพล  ขันทองคำ
1. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายณัฐชนน  สาครเจริญ
2. นายศราวุฒิ  นามโยธี
1. นายชนะศักดิ์  พลแสน
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  วงษ์ชาลี
2. เด็กชายบุญนาค  ศิริบุตร
1. นางสาวนิภาพร  จุลอักษร
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายอนุชา  บัวจำนง
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  ทองวิธิ
1. นายอำนาจ  ดอนจันทร์โคตร
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชลชาติ  ปราณีตพลกรัง
2. เด็กชายปลายฟ้า  เนื่องมัจฉา
1. นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ผ่องแพ้ว
2. เด็กชายสินธพ  ลั่นทมเหลือง
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายสุรชัย  ชนะแสบง
2. เด็กชายอัมรินทร์  คำวันดี
1. นายพลวัฒน์  นันทะสอน
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายธิเบต  กำยานหอม
2. นายอัษฎาวุธ  ยืนนาน
1. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายสหภาพ  ปัญญะ
2. นายอภิชาติ  พรมแสงไส
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายธนานุวัฒน์  พรหมสิงห์
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยดี
2. เด็กชายอธิทชัย  พูลสวัสดิ์
1. นายวิชชุกร  ทิพย์เสถียร
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤตฤน  ผิวบาง
2. นายชลชิต  ประณีตพลกรัง
1. นางยาจิตร  นามโยธา
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายศตวรรษ  แย้มศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  นันตะสูตร
1. นางยุพรักษ์  พรหมภักดิ์
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอำพล  ไชยแก้ว
2. เด็กชายเลิศวินัย  พึ่งโสภา
1. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุริยา  พันสวัสดิ์
2. เด็กชายเสกสรรค์  อะนานัน
1. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายธีรเดช   รัตนศรี
2. เด็กชายรัชพงษ์   เดยะดี
1. นายธาวิต   สุวรรณไตร
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายทักษิณ  ภูคำวงษ์
2. นายอัชชาลิม  ปัดถาวะโร
1. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  ทุ่งลาด
2. เด็กชายศุภวัฒน์  แก้วแสงอ่อน
1. นางสาวนิภาพร  จุลอักษร
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายชัยนันท์  จำปาคำ
2. เด็กชายวันชัย  คำชลธาร์
1. นายอำนาจ  ดอนจันทร์โคตร
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  ดอนโคตร
2. เด็กชายอภิชิต  พิมสอน
1. นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ์
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายธนากร  อินทร์ยก
2. เด็กชายสุรพงษ์  สารีกุล
1. นายพิศุทธิ์  นามบุตร
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายนัฐชัย  วงศ์กะโซ่
2. นายปรีชา  พนมไพร
3. นายเจษฎากร  แสนแก้ว
1. นายวิชชุกร  ทิพย์เสถียร
2. นายภุมรินทร์  ศิริธร
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ   ดวงดุ
2. เด็กหญิงชมพูนุท   แคนมืด
3. เด็กชายพลพศุตม์   จราฤทธิ์
4. เด็กหญิงอภิชญา   โสรัตน์
5. เด็กชายเจษฎาภัทร   บุตตาศรี
1. นายไกรวิทย์  พิมาลัย
2. นางนิตยา  พิมาลัย
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  พรมภักดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  ผิวดำ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงเรืองลัดดา  บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงแพรทองธาร  ธรรมเจริญ
1. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
2. นางสกลรัตน์  สวยรูป
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บันดิษเสน
2. เด็กหญิงวรัญญา   ดวนดี
3. เด็กชายวศิน  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงวิสา  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายวีรภัทร  พิลาพรม
1. นายกนกพล  เมืองแก้ว
2. นายวัชพงษ์  อุ้ยวงศ์
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงชนม์ธิภา  สารทะนิน
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ท้าวมะลิ
3. เด็กหญิงนวลนภา  ลาลด
4. เด็กหญิงศศิรินทร์  บุขุนทด
5. เด็กหญิงสุพัตรา  อาร้อน
1. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
2. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายจิระพงศ์  อัศวภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  คงบุญมา
3. เด็กชายภานุพงศ์  ยี่โถ
4. เด็กหญิงศุภานันท์  หงษ์พิมพ์ทอง
5. เด็กหญิงเกศกนก  กล่ำเถื่อน
1. นายคุณาวุฒิ   สิงห์ทอง
2. นางจินตนา  หัสดร
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีดาใหญ่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พังภักดี
3. เด็กชายดนุพร  ศรีชัยมูล
4. เด็กชายธิติวุฒิ  แสงฤทธิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอบรู้
1. นายวิรุฬห์ชิต  ขุบุญชิต
2. นางสาวพัทธิ์ปิยา  สิงหเสนา
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาคำ
2. เด็กชายนำชัย  คะมะฤกษ์
3. เด็กชายนุติพงษ์  พลเสน
4. เด็กชายอนุชิต  ตางจงราช
5. เด็กชายอนุสรณ์  พานเมือง
1. นายโกวิทย์  ประทุมชาติ
2. นางสาวกิติยรัตน์  ภูดวงดาษ
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงปนัญยา  มาลาน้อย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชนะมี
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สายสิงห์
5. เด็กหญิงไพรพณา  สีหาท้าว
1. นายสรรชัย  ยางชุม
2. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีนวล
2. เด็กชายธนภัทร  โลสิงห์
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ดุจอ่อน
4. เด็กหญิงพรวดี  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงรัตติกา  พลเสนา
1. นางสาวอริสรา  วรยศ
2. นายทักษิณ  เกษต้น
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาว พรรณิการ์  บอกบุญ
2. นายจีรศักดิ์  ทิธรรมมา
3. นายวราวุฒิ  สาแวงดวง
4. นางสาววิชุดา  ปัตถาวะโร
5. นางสาวเกศวดี  แวววงค์
1. นางบุญรัตน์  พุ่มทับทิม
2. นายบารมี  พรมบุญ
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวลักษิกา  ปัญแสน
2. นางสาวศิวพร  วัดทอง
3. นางสาวอนุสรา  พลศักดิ์
4. นางสาวเกษมณี  เย็นวัฒนา
5. นางสาวแมนธาน่า  วิลมินค์
1. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
2. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  นามมหาวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  บุญแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ  มะกุล
4. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
5. นางสาวอัยรดา  คุรุโคตร
1. นายโกวิทย์  ประทุมชาติ
2. นางสาวกิติยรัตน์  ภูดวงดาษ
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายทิวากร  ผันผ่อน
2. นายนาวิน  สิทธิศรี
3. นายพิธา  ปีนะเก
4. นายเกรียงไกร  ปานิเสน
5. นายเอกรินทร์  ไรแก้ว
1. นายทักษิณ  เกษต้น
2. นายศิริโชค   ไชยทักษิณ
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลลดา    โสภณณี
2. นางสาวณัชกานต์    สมบูรณ์
3. นายยิ่งศักดิ์   ทองใบ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    ช่วยตัว
5. นายศิริศักดิ์    ชื่นชม
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นางเยาวะนา  ดีตา
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  รู้บุญ
2. นางสาวพิลม  อาจหาญ
3. นางสาววิลัยวรรณ  หาวงษ์
4. นางสาวศิริลักษณ์  มูลเพ็ญ
5. นางสาวสุภิญญา  เครื่องประดับ
1. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
2. นางสกลรัตน์  สวยรูป
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีดารักษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันดาดาล
3. เด็กหญิงวรรัตน์  พรมศร
4. เด็กหญิงอธิชา  สงวนนาม
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลเยี่ยม
1. นางพิชชุดา  คทาเหม
2. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงทิพพาดา  ปล้องชาลี
2. เด็กหญิงยศวดี  สงคำจันทร์
3. เด็กหญิงศรินยา  ผิวดำ
4. เด็กหญิงศินิทรา  วรยศ
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  หนูยศ
1. นายวิรัตน์  หรดี
2. นางสาวกรวรรณ  ดอนปราบ
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไวยพัฒน์
2. เด็กชายธนบดินทร์    ศีลรักษา
3. เด็กหญิงนรินทิพย์   แสงมนตรี
4. เด็กชายนุติพงษ์   แจนโกนตี
5. เด็กหญิงศิรประภา   แต้ตระกูล
1. นางสาวเกษดาพร   บุญยืน
2. นางวัลรัตน์   แก้วมาก
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พรมประราบ
2. เด็กหญิงพนิดา  นามจำปา
3. เด็กหญิงอนิตยา  สีโสภณ
4. เด็กหญิงอัจฉรารัศมิ์  สังวาลย์วงษ์
5. เด็กหญิงโชติกา  คุณมี
1. นายสรรชัย  ยางชุม
2. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวเงิน
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ลีโพนทอง
3. เด็กหญิงศุกภากร  จรุงพันธ์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ลีลด
5. เด็กหญิงเบญจพร  แสนแก้ว
1. นางนงลักษณ์  จันสุภีร์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  กัญญาบัตร
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   สอนเฒ่า
2. นางสาวนนท์ธิยา   กุเวสา
3. นายนายสมเดช   พาพลงาม
4. นางสาววรญา   มีพุทธา
5. นางสาวสุพัตรา   รินทรักษ์
1. นางสาวจันทรา  เฮืองโฮม
2. นายสุพจน์  ส่องโสม
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พลเยี่ยม
2. นางสาวชุติมา  พุทธา
3. นางสาวนฤมล  วงศ์วาลย์
4. นางสาวนิภาพร  แสงสุริยะ
5. นางสาววรรณิภา  เมนไทยสงค์
1. นายวัฒนะ  มั่งคั่งดี
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวฐิติมา  คำทองอินทร์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สินทร
3. นางสาวมณีรัตน์  สินทร
4. นางสาวสันฤทัย  ล่ำลือ
5. นางสาวสุทธิมา  วิระลา
1. นางสาลินี  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพัตรา  รัศมี
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปวีณา  จันทะเสน
2. นางสาวปิยะธิดา  พันธุ์พรม
3. นางสาวศิรินภา  โคตรสุโน
4. นางสาวอุบลวรรณ  สุขวาปี
5. นางสาวอุไรศรี  รักญาติ
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพิจิตตรา  แสงศร
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีชัยยศ
3. นางสาวภาระวี  สีหะนาจ
4. นางสาวมยุรฉัตร  ศาสนสุพินธ์
5. นางสาวศศิธร  พิมพา
1. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  โชติพินิจ
2. นางสาวกาญจนา  คำศรีระภาพ
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีชัยมูล
4. นางสาวสิริวรรณ  บุดดีคำ
5. นางสาวสุพินยา  บุรีเพีย
1. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
2. นายโกวิท  ชูปัญญา
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีหาใต้
2. เด็กชายณัฐชนน   ถนอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุชาวดี   เลิศใหม่
4. เด็กหญิงเนตรชนก   อยู่กรุง
5. เด็กชายเนตินายก์  แต้มกลางวิเชียร
1. นางสาวรัตน์ดาวัลย์   ตาลเจิม
2. นางสาวแพรวพรรณ    มูลแก้ว
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พลพินิจ
2. เด็กหญิงนัฐนรี  ฐานสีมี
3. เด็กชายพนา  ไชยแสน
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สุขสบาย
5. เด็กหญิงวราสรณ์  โพธิสิงห์
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมสนุก
2. เด็กชายชัยชนะ  ศรีสมรส
3. เด็กชายชานนท์  เพิ่มดี
4. เด็กชายศิลา  ลุนชัยภา
5. เด็กหญิงศุภัทรศรี  หาญประทุม
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจิระศักดิ์  บุดดีคำ
2. นางสาวณัฐริกา  คำมะโนชาติ
3. นางสาวบุษบา  ธรรมสงค์
4. นางสาววรวรรณ  เพชรจันทร์
5. นางสาวสุธิดา  คำมะโนชาติ
1. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
2. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายกิตติพจน์  ชินชนาธรณ์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรมโกฏิ
3. นางสาววนิดา   ชนะลำพอง
4. นางสาวสุขคณา  วงษ์ภูธร
5. นายสุเมธา  คานโนนทัน
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนานนท์  โซ่เงิน
2. นางสาววรัญญา  จูมพลหล้า
3. นางสาววิมลมาศ  สำรวจพล
4. นางสาวสรัญญา  สมบัติกำไร
5. นายอภิวัฒน์  สมศรี
1. นางสาวมนัญชยา  อัมรินทร์
2. นายเฉลิมชัย  กุคำใส
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิติรัตน์  เพิ่มพูลวัฒนกูล
2. นายภานุเดช  เงินพักตร์
3. นางสาวศุภลักษณ์  ฟันเฟือย
4. นางสาวอภิญญา  สิงห์โสภา
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  เวียงคำ
1. นายฉลอง  ป้องสีดา
2. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวกรกมล  ศกภูเขียว
2. นายภาสกร  ศรีไพศาล
3. นางสาวยุภาพร  ตอนเหนือ
4. นายศุภกฤต  พลเชียงดี
5. นายเจษฎา  ป้อมมารดร
1. นายเกียรตินิพนธ์  สุริยนต์
2. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายนันทวัฒน์  วังภูมิใหญ่
2. นางสาวปภัสรา  ถมหนวด
3. นายวรรณชัย  จันทร์ประเทือง
4. นางสาวสุธิตา  ตาพริก
5. นางสาวอาริศรา  หินกระโทก
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์ไทย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุดดีคำ
3. นายณัฐกิตติ์  พิมพ์ดวงสี
4. นางสาวทาริกา  ถากันหา
5. เด็กหญิงธารารัตน์   กองธรรม
6. เด็กหญิงธิติยาพร  จันทรสิงหาญ
7. นางสาวปภาดา  คำพิทุม
8. นายพงศ์พันธ์  ชมภูพาน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับธานี
10. นายภานุเดช  บุญพา
11. นางสาววราภรณ์  วงษ์คำพระ
12. นายวราวุฒิ  สาแวงดวง
13. นายวัชรพงษ์  เนื้อเย็น
14. นางสาววิยะดา  บุญเกิด
15. เด็กชายวีระภาพ  บุญบุตตะ
16. นางสาวสายธาร  คันทร
17. เด็กชายอัมรินทร์  ไพรสุวรรณ
18. นางสาวเกวลิน  เสริฐสาย
19. เด็กหญิงเนตรปรียา  บุญบุตตะ
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยคุณ
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
3. นางพิขขุดา  คทาเหม
4. นายกนกพล  เมืองแก้ว
5. นางวราภรณ์   นาสมทรง
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายวาคิม  สุตัน
1. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงขัณณิตา  เสน่ห์ดี
1. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุธงษา
1. นางมนัสนันท์   พันธ์อินากูล
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธินี  คำชาลี
1. นางสาวพัทธิ์ปิยา  สิงหเสนา
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุรวิทย์
1. นางสาวมัณทนา  ผาใต้
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พลพันธ์ขาง
1. นางสาวกิติยรัตน์  ภูดวงดาษ
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวดี  แสงจันทร์
1. นางสาวมนัญชยา  อัมรินทร์
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนชมไพร
1. นายพิศุทธิ์  นามบุตร
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายอนิรุจน์  พรหมภิภักดิ์
1. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มหาจักร
1. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  หิริโกกุล
1. นายโกวิท  ชูปัญญา
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   คงสงคราม
1. นางมนัสนันท์  พันธ์อินากูล
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  บุญพา
1. นางสาวพัทธิ์ปิยา  สิงหเสนา
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายจิรายุ  โทนะหงษา
1. นางสาวกิติยรัตน์  ภูดวงดาษ
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวมยุดา  ภูน้ำทอง
1. นางสุลาวัลย์  จันทร์แสง
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ศีลา
1. นางสาวมนัญชยา  อัมรินทร์
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวเนาว์
1. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวช่อผกา  โพธิผล
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายสิริมงคล  แสงสา
1. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจริยาภรณ์  กองแสน
1. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายธนภูมิ  โสมา
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุราณศรี
1. นายน่านฟ้า  อนันทสิทธิ์
2. นายลิขิต  สามานิต
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายภูสิทธิ์  รู้บุญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ภิรมเชย
1. นางสาวเสาวนีย์  เพ็ชรนาดี
2. นางสาวกรวรรณ  ดอนปราบ
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  งามตรง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เส็งนา
1. นางธันยพร  จันทะศรี
2. นางวราภรณ์  นาสมทรง
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทะนาม
2. เด็กชายพงษ์ธวัช  สีโสดา
1. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
2. นายเกียรตินิพนธ์  สุริยนต์
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วหลักคำ
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุญภา
1. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
2. นางสาวพรรณิดา  สานารินทร์
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เข็มงามดี
2. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณา
1. นางสาววารุณี  จันทร์ดี
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมธี
2. เด็กชายพงศกร  เห็มบุรุษ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ดาวศรี
2. นางจินตนา  หัสดร
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรปัจจิม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คนซื่อ
1. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายชยธร   ย่านกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา   บุญตามทัน
1. นางกุลชลี   อนันทสิทธิ์
2. นางอมรา    หันจางสิทธิ์
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวันวิสา  กงซุย
2. เด็กชายสิทธิโชค  ประชุมชัย
1. นายศิริโชค   ไชยทักษิณ
2. นางสาวอริสรา  วรยศ
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเพชร
2. เด็กหญิงยุภาพร  บุญสิทธิ์
1. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
2. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วสุโพธิ์
2. เด็กหญิงอารยา  ทับลา
1. นายวรสิทธิ์  ลุยตัน
2. นางสาวสุธากร  จันทะยาง
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายกรวัฒน์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ชัยมัชฌิม
1. นางญาณิศา  ยลถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  มุทนาเวช
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุดดีคำ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  ใคร่นุ่นกา
1. นางอรัญญา  ภักดีอำนาจ
2. นายโกวิท  ชูปัญญา
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กชายประจักษ์  หอมกระชาย
2. นางสาวเบญจรัตน์  นำสม
1. นางชนม์นิภา  หงษ์คำ
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   ชาตินันท์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   ขันชารี
1. นางสาวจิรวรรณ  แสนพินิจ
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กหญิงฐนัฏฌา  ปัคคะมา
2. เด็กชายพงศ์ณภัทร  แก่นเขียว
1. นายทิวา  ศรีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  รักบุตร
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายกฤชฎา  หลิว
2. เด็กหญิงอินทิรา  ภูสีเขียว
1. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
2. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  อำนาจเจริญ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทรเสนา
1. นางศรัณย์พร  ป่าผึ้ง
2. นางสาวอัญญรัตน์  สุกประเสริฐ
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงคริยา  ชอบชิด
2. เด็กชายโกศล  คบขุนทด
1. นางปิยะนัย  นาสว่าง
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชนะบุญ
2. นางสาวสุมาลี  ระมินโท
1. นายน่านฟ้า  อนันทสิทธิ์
2. นายลิขิต  สามานิต
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายพลวัฒน์  เทพจั้ง
2. นางสาววิชุดา  โพธิ์ศรีดา
1. นางศรัณย์พร  ป่าผึ้ง
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวณัฐมล  สอนใจ
2. นายสุทธิกันต์  หอมคำพัด
1. นายวิรัตน์  หรดี
2. นางสุลาวัลย์  จันทร์แสง
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายพิพัฒน์  ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
2. นางสาวภาพิมล  จันดาบุตร
1. นางสุดารัตน์  ไสยเลิศ
2. นายเกียรตินิพนธ์  สุริยนต์
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวญาดา  สุภาแสน
2. นายพงษ์ศักดิ์  วิชาชัย
1. นางวิเชียร  อุทุมภา
2. นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หวังสุข
2. นางสาวอาภาภรณ์  จันทบาล
1. นายวรสิทธิ์  ลุยตัน
2. นางปิยะมิตร  ไวยะ
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทอง
2. นายภานุวัฒน์  สูนทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ดาวศรี
2. นางจินตนา  หัสดร
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจริยา  ทาให้งาม
2. นายพสุธร  อินสุวอ
1. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายจักรี  เพชรนาดี
2. นางสาวจิตรวรรณ  เพชรนาดี
1. นายทักษิณ  เกษต้น
2. นางสาวอริสรา  วรยศ
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวสุภาทิพย์  ไสโยธา
2. นายโชคทวี  นันทะสอน
1. นางสาวเนตรนภา  ภูชอบชม
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  ปานเกิด
2. นางสาวแทนรัก  หลีกภัย
1. นางสายสุนีย์  คามเขต
2. นางจุฑามาศ  เณรฐานันท์
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  อ่อนอ้วน
2. นายปรีชา  มาระภูมิ
1. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
2. นางสาวสุภาวดี  เหลืองอร่าม
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณิชากร  ศรียางนอก
2. นางสาวนริน  มีชั้นช่วง
1. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา
2. จ.ส.อ.สุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  แก่นนาคำ
2. นายภาณุพงศ์  สุดาเดช
1. นางผ่องใส  จันทร์สมคอย
2. นางญาณิศา  ยลถนอม
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายณภัทร   มงคลพันธุ์
2. นางสาววรัญญา   พูนสวัสดิ์
1. นางวัลรัตน์   แก้วมาก
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวปวิญา  อาริฟอง
2. นายอัษฎาวุธ  สุมามาลย์
1. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
2. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำนานใส
2. เด็กหญิงดวงพร  วงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงธนัญญา  ศิลาโคตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปีเถาะ
5. เด็กหญิงปนิดา  สุระมรรคา
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภาพร  โสวันนี
7. เด็กชายภูรินท์  ยศยิ่ง
8. เด็กหญิงอพินญา  ไชยบุปผา
9. เด็กหญิงอภิษฎา  พรหมวิเศษ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์คำพระ
1. นางสาวพนิชดา   ธิมะเณย์
2. นางสาวปัทมา  แซ่เอ็ง
3. นางจุฑามาศ  เณรฐานันท์
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ไชยมูล
2. นายณัฐวุติ  โสภาอุทก
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะแจ่ม
4. เด็กหญิงนภาพร  ลินเสนา
5. นางสาวปิยพร  โสดาเดช
6. นางสาวพัตรทรา  นามศรีแก้ว
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กงซุย
8. นางสาวภัทราวดี  จิตใส
9. เด็กหญิงวิภา  อินทะสร้อย
10. เด็กหญิงอภัสรา  คำคะ
1. นายมนัสวีร์  เอกวงษา
2. นางสาวนิติยา  ศรีเสน
3. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงตรีรักษ์   ช่องบัว
2. เด็กหญิงบุษยมาศ   ทองภู
3. เด็กชายปฐมภพ   โพธิรัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   พวงกุหลาบ
5. เด็กชายภิสัก   เจริญธรรม
6. เด็กชายวุฒิชัย   โสภณณี
7. เด็กชายวุฒิพงษ์   วงษ์เนตร
8. เด็กชายศตวรรษ   กุลนะวงษ์
9. เด็กหญิงอาภัสรา  นามศรี
10. เด็กหญิงโยษิตา   แจ้งจิตร
1. นายวีระพันธ์   เชาว์ขุนทด
2. นางมณีจันทร์   รักษาภักดี
3. นายกฤษณพงษ์   รักษาภักดี
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงญารินทร์ดา  ศรีมูลเขียว
3. เด็กหญิงประกายดาว  แป้นสุขา
4. เด็กหญิงพรกมล  นาสุบิน
5. เด็กหญิงพัณณิตา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงพิชญา  บุญกระจ่าง
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพ็งผ่าน
8. เด็กหญิงศุภารัตน์  แสนสีมล
9. เด็กหญิงสุนันทา  ชุ่มจีน
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  ฝางแก้ว
1. นางสาวสุภาวดี  ทาปลัด
2. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
3. นางสาวเบญจวรรณ  รัตนวงค์
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมเหิน
2. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  ลักษณะจันทร์
3. เด็กหญิงนิตยา  พลทะสี
4. นางสาวมัลชลิกา  ถิ่นทัพไทย
5. นางสาววรรณทิพย์  แสนสิมมา
6. นางสาววิภาดา   วันนี
7. นางสาวสุธิดา  วันนี
8. นางสาวอริสา  ศรีชัยมูล
9. เด็กหญิงอัจฉรา  วิจารณรงค์
10. นางสาวอาริยา  สมสนุก
1. นายวิรุฬห์ชิต  ขุบุญชิต
2. นางปิยะนัย  นาสว่าง
3. นางสุพัตรา  เหล่ายา
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มนต์นารายณ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัฒนกูล
3. นางสาวกัญญารัตน์  นัดทะยาย
4. นางสาวชัญญานุช  สุภาพ
5. นางสาวทิพนาฏ  ภิรมอยู่
6. นางสาวธัญมาส  สาสีทา
7. นางสาวนิโลบล  หลงพลอยพัด
8. นางสาวนุจรินทร์  ทศภา
9. นายพฤษชาติ  คมคาย
10. นางสาวสุกัญญา  ขันทองชัย
11. นางสาวสุทัศณี  สีทาพุฒ
12. นางสาวอริยา  โอชารส
13. นางสาวอาทิตยา  สมอุดร
14. นางสาวอามรินทร์  ทองดี
15. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
1. นายกฤช  สาขามุละ
2. นางพิสมัย  วงศ์คำจันทร์
3. นายเสฏฐสิษฐ์  สมบูรณ์
4. นางสาวพรรวินท์  ทศภา
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สาคะรินทร์
2. นางสาวขนิษฐา  วงศ์บุญมา
3. นางสาวจริญาภรณ์  หารภูมิ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มารศรี
5. เด็กหญิงประภัสสร  ประดับสน
6. นางสาวปรียาภรณ์  ตรีวิเศษ
7. นางสาวพรสุดา  โง้นทอง
8. นางสาวลลิตา  ดุงจำปา
9. เด็กหญิงวันวิษา  อินบำรุง
10. นางสาววิยะดา  เข็มทอง
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  อาจหาร
12. นางสาวศุภลักษณ์  กำเนิดมะไฟ
13. เด็กหญิงสิริมา  รัตนสีหา
14. นางสาวสุพรรณษา  หารมาก
15. เด็กหญิงอารียา  คำพิชิต
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยสังกา
4. นายกฤษดา  ดอกเข็ม
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เมืองมัจฉา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปัจจุฐาเน
1. นายสิทธิชัย   ปังอุทา
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ครุฑละคร
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อยู่นอก
1. นางสาวนงลักษณ์  ธรรมภักดี
2. นายอานนท์  โยธี
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิมอ้วน
2. เด็กหญิงนุธิตา  ศรีพวง
1. นายนุกูล  โคมทอง
2. นายธานินทร์  บำรุงภักดี
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นางสาวจิระนันท์  บัวเลิง
2. นางสาวธิดาพร  สมสนุก
1. นางสาวธนัชพร  แจ่มใสดี
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวจินตหรา  จันทร์ภูทัศน์
2. นายมงคลรัตน์  ศรีเม้ม
1. นายประเวทย์  ตู้จันโต
2. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  หาแก้ว
2. เด็กหญิงอรสา  มาอาษา
1. นายเรวัตร  บริบาล
2. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์สนิท
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัลยกร  ฮังคำ
2. นางสาวชนาภัทร  หงษ์วิชัย
1. นายปฏิภาน  พันโพธิ์
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชนิตา  นันทขันธ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  เปรกัลยา
1. นายบุญรัก  จันทะยาง
2. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายศราวุธ  โสภาพร
1. นายสมหมาย  สำราญบำรุง
2. นายอนุชิต  กลางพรหม
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นายทศพร  อุปทัง
2. นางสาวศุภารัตน์  นิรานนท์
1. นายพลวัฒน์  นันทะสอน
2. นางสาวรัชนี  สิงมาดา
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา    บุญตามทัน
2. เด็กหญิงสุทธิตา    บุญทรัพย์
1. นางวราภรณ์  วงศ์แสนศรี
2. นายธีระยุทธ  การะชิต
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิติพร  ไชยทักษิณ
2. เด็กหญิงพัชรา  โฮมแพน
1. ว่าที่ร้อยตรีทวี  หลงน้อย
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชลิดา  รอบรู้
2. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญพา
1. นางสุวพิชญ์  ภาวะชาติ
2. นายกำธร  สวัสดิ์นที
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายคามิน  ศรีแสง
2. นางสาวนลินทิพย์  อินทรแสง
1. นายจักรพงษ์  สร้อยจันดา
2. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  คุณวงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ระมินโท
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจิราพร  แสนสูง
2. นางสาวธนิตา  ไชยตะมาตย์
1. ว่าที่ร้อยโทศราวุฒิ  ทานินนท์
2. นายพิษณุกรณ์  ชนะพจน์
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวธยานี  คำเพชร
2. นางสาวปราณปรียา  วิบูลย์กุล
1. นายทวีศักดิ์  ขันธวิชัย
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  บางสา
2. เด็กหญิงสิรินารี  ทุ่งฝนภูมิ
1. นางสุดคนึง  ดาศรี
2. นายนรากร  นนทะคำจันทร์
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงเยาวภา  จันทะสิงหาญ
1. นายชนะศักดิ์  พลแสน
2. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  ลำเพยพล
2. นางสาวมะลิสา  บุดดีคำ
1. นายอานนท์  โยธี
2. นางสาวนงลักษณ์  ธรรมภักดี
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร  เจนสาคู
1. นายสุนทร  วาทะสิทธิ์
2. นายประเวทย์  ตู้จันโต
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ยางสุด
2. นางสาวสุกานดา  ทานสายตา
1. นายเรวัตร  บริบาล
2. นายอากร  ธนารักษ์
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวปาริชาต  สิทธิศรี
2. นายอภิวัฒน์  ทวีทรัพย์
1. นายปฏิภาน  พันโพธิ์
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวประภัสสร  ศรีดา
2. นางสาวแคทรีพร  บุญศรี
1. นายบุญรัก  จันทะยาง
2. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายปิรวิช  จันทา
2. นายวสันต์  พิลาแดง
1. นายสมหมาย  สำราญบำรุง
2. นายอนุชิต  กลางพรหม
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวพิชญา  มูลธานี
2. นางสาวสุนันทา  ขามเชิด
1. นายพลวัฒน์  นันทะสอน
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสภาวเดือน  บุดดีคำ
2. นางสาวอภิญญา  บุตรพรหม
1. นายสัญญา  สุริยภา
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  จันทา
2. นายอัษฎาวุธ  จันทา
1. นางสุวพิชญ์  ภาวะชาติ
2. นายกำธร  สวัสดิ์นที
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวประไพริน  บุดดีคำ
2. นางสาววรรณภา  บุดดีคำ
1. นายจักรพงษ์  สร้อยจันดา
2. นายวีระศักดิ์  พลศรีดา
469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อุทุมภา
2. นางสาวพัชนิดา  ก้านแก้ว
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวทัศนพรรณ  คงปรีชา
2. นางสาวอินทิรา  แก่นพันธ์
1. ว่าที่ร้อยโทศราวุฒิ  ทานินนท์
2. นายวิษณุพงษ์  วิเศษทอง
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจพงษา
2. นางสาวนภาศิลป์  วรกมลธรรม
1. นายศุภกิจ  สมบูรณ์พร้อม
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายนฤเดช  ผ่องใส
2. นายเมฆินทร์  เพ็งทุมมี
1. นางเบญจพร  พุทธโก
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายวิเชียร  พันธุพรม
2. นายสภารัฐ  ละดาดาษ
1. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
2. นายชนะศักดิ์  พลแสน
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศรันยา  จันทรัตนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ปิตะโน
1. นางลักขณา  ปิตะแสง
2. นายกฤช  สาขามุละ
475 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   วรรณพฤกษ์
2. นายเจษฎา   ศรีสร้างคอม
1. นายอำนาจ   แรงประโคน
476 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายสยาม  ภูมี
2. นายสุบรรณ  นันธิจารย์
1. นายธานินทร์  บำรุงภักดี
2. นายนุกูล  โคมทอง
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงภัสศรินทร์ญา  พันทอง
1. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ทองทศ
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงอริศรา  โยชน์สุวรรณ
1. นายอนุชา  ตาปะสี
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยรักษ์  บุญพา
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววนิตา  มีแวว
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวมณฑารัตน์  แสงใส
1. นายสมหมาย  เพชรนาดี
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายธนกฤต  โพนสูง
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญไชยศรี
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิศา  พงค์ธนู
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ศรีชัยมูล
1. นางสาวณัฎฐนันท์  ศรีภิรมย์
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมาย  ไชยวุฒิ
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  ประไมยะ
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายไกรเพชร  เย็นที
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกร  หมทอง
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอารยา  อาป้อง
1. นายสมหมาย  เพชรนาดี
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  เฉลิมแสน
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัสภ์  สาลีโท
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวพันธิตา  ละโป้
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายทินกร  จันทะไหม
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ยอดยิ่งยง
1. นายกงหลา  นารินทร์
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนฤมล  กองสำลี
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายนายทรงฤทธิ์  ศรีอ่อน
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ถำวาปี
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อนานันต์
1. นายโปรดปราน  บาลเพ็ชร
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมูล
1. นายทองอินทร์  พลเขมร
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  หาสุข
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเสาวภา  นามแก้ว
1. นายราชัน  คำพิมาน
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  กงซุย
1. นายกงหลา  นารินทร์
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายประวัติ  ประโพธิ์ชนัง
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายณรงค์เดช  บันนารักษ์
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  กริ่นบัว
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวภิรมญา  ละโป้
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดจันทร์
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์พรม
1. นายโปรดปราน  บาลเพ็ชร
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  ฉิมงาม
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ตามทัพไทย
1. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บริสาร
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสิงห์
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสุภาพร  ถิ่นทัพไทย
1. นายทองอินทร์  พลเขมร
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญมา
1. นายราชัน  คำพิมาน
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายสุรชาติ  ศรีสว่าง
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชมชัยรัตน์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์บุญมี
1. นางสาวกัญญรัตน์  พรมกุล
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อุปรินทร์
2. เด็กหญิงธีริศรา  มะนิราช
1. นายนิกร  คำแสนกุล
2. นายปรีชาชัย  เอี้ยงลักขะ
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนิพรพรรณ  บุญพา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ภูเกตุ
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กหญิงพาฝัน  อบมะรี
2. เด็กหญิงมินลดา  ขันอาษา
1. นายทิวา  ศรีจันทร์
2. นายประเสริฐ  นำชัย
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  พรรควัน
2. เด็กหญิงสุภาพร  เลิกนอก
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงมินนตรภรณ์  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสิรินาฎ  นารี
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัดดา  นาสมผล
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีชัยมูล
1. นางสาวณัฎฐนันท์  ศรีภิรมย์
2. นางสุคนธ์   บุญภา
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  เพชรนิล
2. เด็กชายสมใจ  สีดาน้อย
1. นางสาวกัลยาณี  เมืองเหลา
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายชุติพัฒน์  ตู้สกาศ
1. นางสาวสุนันต์  รุ่งภูเขียว
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายเจษฎา  บุดดีคำ
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอนุตา  สิงห์สาธร
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์   ปะทะกิ
1. นายสามารถ  ไทยลำภู
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  โชคชัย
1. นายโปรดปราน  บาลเพ็ชร
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวีรศักดิ์  วงค์ภัทรนันท์
1. นายสมหมาย  เพชรนาดี
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นายสุขสันต์  แสงจันทร์
1. นายณัฐวุฒิ  บัวจันทร์
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงปวีณา  ชินภักดี
1. นางสาวศศิธร  จันทสี
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ดุลยลา
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กหญิงนรารักษ์  สมาลีย์
1. นายทิวา  ศรีจันทร์
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เพ็ชรหึง
1. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายศิริชัย  บุญพา
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายจักรกฤษ  จิตเพ็ง
1. นายสมหมาย  เพชรนาดี
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นายวันชัย  พูลผล
1. นางสาวศศิธร  จันทสี
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  ขวัญเนตร
1. นายราชัน  คำพิมาน
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาววราพร  พิมมหา
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ธาตุมี
1. นายณรงค์  จันทร์งาม
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายศุภกิจ  เทเวลา
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวนาตยา  แสนแก้ว
1. นางสาวศิโรรัศมิ์  ขุราษี
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชลลดา  กุโรรัตน์
1. นายธนูพิษ  มานะจักร์
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ช่างทอง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีเดช
3. เด็กชายมินธดา  มั่งมูล
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายธนกร  เชิงดี
2. เด็กชายภูธเนศ  กงซื่อ
3. เด็กชายสุคิด  แสนอ่อน
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิจจารีย์  โคตรโสภา
2. นางสาวศศิวิมล  อินทะสร้อย
3. นายสุริยา  โคตรน้ำเนา
1. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจิรกิตติ์  อันภัย
2. นายทัศนัย  ไชยบุบผา
3. นายธนพล  อุ่นสมัย
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวรรณภา  คำจุล
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
552 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวนัฐผกา  แสนสุทธิ
2. นายพีรวิชญ์  พรานสมบูรณ์
3. นายยืนยงค์  กลมเกลียว
4. นายวรัญชิต  เสียงเลิศ
5. นายวาคิม  จันสุวรรณ
6. นายอรัญธรรม  บอกบุญ
1. นายปราการ  เวียนเตียง
553 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  ตุธรรม
2. เด็กชายธนพล  ลือเรื่อง
3. เด็กชายบัณฑิต  ชูศรีขวัญ
4. เด็กชายศุธากร  ทาเภา
5. เด็กชายเอนก  สิงห์คำ
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
554 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วพรม
2. เด็กชายธนบดี  ลาพิมล
3. เด็กชายธนพล  จันทะบัวลา
4. เด็กชายนัฐพล  ดวงดี
5. เด็กชายปริพล  ขวาแซ้น
6. เด็กชายภาราดร  สลับแก้ว
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบโทมนัสวี  เอกวงษา
555 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายชคดี    เต็มตาวงค์
2. นายทศพร  ตลิ่งไธสงค์
3. เด็กชายธวัชชัย   ดุงศรีแก้ว
4. เด็กชายพร้อมพงษ์   กองอุดม
5. เด็กชายศราวุธ    ภักดีวิเศษ
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
556 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายคุณากร  ชุมคุณ
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  สุุวรไตร
3. เด็กชายทรงฤทธิ์  ศรีอ่อน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  คำลา
5. เด็กหญิงพัชรา  อินทร์แสง
6. เด็กชายศิริอนันต์  ตาลอินทร์
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
557 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนศักดิ์  บุญทน
2. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
3. เด็กชายนราธร   ผันผ่อน
4. นายล้อมเดช   วินทะไชย
5. นายวีรยุทธ  สิงการ
6. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
1. นายพชร  ภูเกตุ
558 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายชัยณเรศ  ดอกรัง
2. นางสาวธัญญา  ทบชิน
3. นางสาวรัตนา  อนันตภูมิ
4. นายสิทธิไกร  ศรีชัยมูล
5. นายอัมรินทร์  ทองลาย
6. นายอาทิตย์  วรจักร์
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
559 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกฤษดา  แสนโคก
2. นายทวีศักดิ์  ศรีสุขา
3. นายพีรพล  สอนสา
4. นายภานรินทร์  สงวนนาม
5. นายสถิตย์  อินทสร้อย
6. นายเกื้อพงษ์  ละดาดาษ
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบโทมนัสวีร์  เอกวงษา
560 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายธนชัย   ธาตุทำเล
2. นายธราเทพ   ไกยสวน
3. นายพงศ์วรินทร์   แดงเหลือง
4. นางสาวมะลิสา   สาคะรินทร์
5. นายศิวพงษ์    ซาตา
6. นายอนันตชัย   หลาบหนองแสง
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
561 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  บรรยงค์
2. นายบพิตร  ใจดี
3. นายภราดร  จันทร์ศรี
4. นายรัฐพล  นาชัย
5. นายวีระวัฒน์  งามราศรี
6. นางสาวสุชาวดี  โคตรวงษ์
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
2. นางสาวณัฎฐนันท์  ศรีภิรมย์
562 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายคุณภัทร์  ภูมิเย็น
2. นายธีรวัฒน์  ภักดีสีทอน
3. นายวีระพงษ์  บุดดีคำ
4. นายอภิลักษณ์  โพสาธิ
5. นายเกียรติศักดิ์  สมสล้าง
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
563 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ผิวเหลือง
2. นายณัฐดนัย  ดวงใจ
3. นายฤทธิศักดิ์  พร้อมพรั่ง
4. เด็กชายศักรินทร์  พันแสน
5. เด็กชายสุทธิวัท  จันทา
6. เด็กชายโชคชัย  จันทบุรี
1. นายธนภัทร  สุขวัฒนา
2. นางสาวนริศรา   ศรีบุรินทร์
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย   ศิริบุตร
2. เด็กชายกัมปนาท   กุดสมบัติ
3. เด็กชายกิตติพันธุ์   คำวันดี
4. เด็กชายชนาธิป   เรืองทิพย์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   หีบแก้ว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำเรืองศรี
7. เด็กชายธนพล   ธรรมวงษ์ศา
8. นายธนศักดิ์  บุญทน
9. เด็กชายธนากร    ปัจจนัง
10. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
11. เด็กหญิงธันยามาศ   จันทนา
12. เด็กชายธีระยุทธ    บัวบาน
13. เด็กหญิงนงเยาว์   ฝีปากเพราะ
14. นายนราธร   ผันผ่อน
15. เด็กชายนิรมารกาย   ใต้จันทร์กอง
16. เด็กหญิงนุชจรี   บุรี
17. เด็กชายบูรพา  ขุนมาร
18. เด็กหญิงปนัดดา   พุดกุดเรือ
19. เด็กชายพัชระ    ภูมิมิตร
20. เด็กชายพีรภัทร   ครุฑนอก
21. เด็กชายภานุพงศ์   ทูนทรัพย์
22. เด็กชายภูภักดิ์   ก้องเวหา
23. เด็กหญิงรักษิณา   คุริมา
24. นายล้อมเดช   วินทะไชย
25. เด็กชายวรรธนะ   จันทรเสนา
26. เด็กหญิงวรัญญา   เดชรักษา
27. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ภูมิเพ็ง
28. นายวีรยุทธ  สิงการ
29. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
30. เด็กชายสุรศักดิ์   แสงบุญ
31. เด็กชายหญิงสมัทฌา   ทองสี
32. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
33. เด็กหญิงอารยา   ฟูมบุญ
34. เด็กชายอำพร   ผันผ่อน
35. เด็กชายอิสระ    กระแสร์
36. เด็กหญิงแรพวา   นามวิเศษ
37. เด็กชายโชคทวี   ศรีหาบุตร
1. นายพชร  ภูเกตุ
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกฤษดา  แสนโคก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีคะฮาด
3. นายณัฐธวัช  ละดาดาษ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  จักรทอง
5. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
6. นายดนุพร  บุญสิทธิ์
7. นายทวีศักดิ์  ศรีสุขา
8. นายทักษิณ  อินทสร้อย
9. เด็กชายธนบดี  ลาพิมล
10. เด็กชายธนพล  จันทะบัวลา
11. เด็กชายนนท์ธิชา  พรหมศร
12. เด็กชายนัฐพล  ดวงดี
13. นางสาวปณิตา  อินทสร้อย
14. เด็กชายปริพล  ขวาแซ้น
15. เด็กชายพงศกร  แก้วเรียง
16. นายพีรพล  สอนสา
17. นายภานรินทร์  สงวนนาม
18. นางสาวรัชนีพร  ลินเสนา
19. เด็กชายวรวัฒน์  บุแก้ว
20. นางสาวศิรินทิพย์  รันวงษา
21. นายสถิตย์  อินทสร้อย
22. นางสาวสุวิมล  รัตนวงษา
23. นางสาวอนัญญา  สาอุด
24. เด็กชายอนุพงษ์  จันทะเสน
25. เด็กหญิงอพิยะดา  ลานอก
26. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสาย
27. เด็กชายอภิทักษ์  อินทสร้อย
28. นายอรรถกร  อินทะสร้อย
29. นายเกื้อพงษ์  ละดาดาษ
30. นายเจษฎากรณ์  หาญณรงค์
31. นางสาวเบญญาภา  เสน่ห์ดี
32. เด็กชายเสกสรร  ศรีสุดาจันทร์
33. นางสาวเสาวลักษณ์   ช่วยสำเร็จ
34. นายเอกรัฐ  บุษดี
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. สิบโทมนัสวีร์  เอกวงษา
3. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
4. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวกฤตติยา  บุตรใส
2. นายกฤษฎา  หาญณรงค์
3. นายกฤษฎาวุฒิ  ผิวเหลือง
4. นายกิติพงษ์  บุญอภัย
5. นายจักรพันธ์  เตชะผล
6. เด็กชายจิตภาณุ  จันทรเสนา
7. นางสาวชลธิชา  ผันผ่อน
8. นายณัฐดนัย  ดวงใจ
9. นายทินกร  นนทวิชัย
10. นางสาวนิชานาถ  อาจมาลา
11. นางสาวน้องจิน  พูลสวัสดิ์
12. นางสาวปพิชญา  ชอบชิด
13. นายปรเมษฐ์  แถลงคำ
14. นางสาวปวีณา  ศรีค้อ
15. นางสาวพัชราภา  โหมดนอก
16. เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วเจริญ
17. เด็กชายภักดี  นนทวิชัย
18. เด็กชายยุทธพิชัย  ชื่นใจ
19. นางสาวรัชดา  เฉิดฉาย
20. นายฤทธิชัย  จันทรเสนา
21. นายฤทธิศักดิ์  พร้อมพรั่ง
22. นายวรพันธ์  หาญณรงค์
23. นางสาววรรณิดา  สุนทะลา
24. เด็กชายศักรินทร์  พันแสน
25. เด็กชายศุภกิจ  บำรุงภักดี
26. นางสาวสายสุดา  โสนางาม
27. นางสาวสุกัญญา  บานเย็น
28. เด็กชายสุทธิวัท  จันทา
29. นางสาวสุวิมล  บริบูรณ์
30. เด็กชายอนุสรณ์  ผ่องใส
31. เด็กชายโชคชัย  จันทบุรี
1. นายธนภัทร  สุขวัฒนา
2. นางสาวนริศรา  ศรีบุรินทร์
3. นายณกรณ์  ผการัตน์
4. นางอภิรัตน์  ปัดถาวะโร
5. นายชาญวิทย์  พลแพงขวา
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติพร  วิไชมูล
2. นายกิตติพงษ์  ปิตตะคะโส
3. นางสาวจตุรพร  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงจันทิรา  ทับสุริ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงนันดา
6. นางสาวชโรชา  ละดาขันธุ์
7. นางสาวฐาปนีย์  กุลวงศ์
8. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์แสง
9. นางสาวประภาดา  มะณีกัน
10. นายปิยะ  นันทากุล
11. นางสาวพรชิตา  อุไรวรรณ์
12. นางสาวพรเพ็ญ  พลเสนา
13. นางสาวพลอยงาม  ไชยแสง
14. นางสาวพิยะดา  คงระกำ
15. นางสาวภัคจิรา  ลอมโฮม
16. นางสาวมะลิวรรณ  สัตตะโส
17. เด็กหญิงศรัญยา  อนุสนธ์
18. นางสาวศุภรัตน์  บุญพา
19. นายสิขรินทร์  กิติพัฒน์มนตรี
20. เด็กชายสิทธิพงษ์   มะณีกัน
21. นางสาวสุธิดา  ดงบังสถาน
22. นายสุริยะ  บุตรอุดม
23. นางสาวสไบทอง  ขันมะณี
24. นางสาวหัสยา  วิเชียรเครือ
25. นางสาวอภิวรรณ  ภูพวก
26. นางสาวอัยดา  แสงนันดา
27. นางสาวเจนสุภา   มีฮุง
28. นายเมธา  นาบง
29. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
2. นายอาวุธ  กัตตะโร
3. ว่าที่ร้อยตรีทวี  หลงน้อย
4. นางสุปรียา  กัตตะโร
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายกุลเดช  บรรยงค์
2. เด็กชายจันทร์วิวัฒน์  ์ไชยมาตร
3. เด็กหญิงจิระประภา  วิสิทธิ์
4. เด็กชายชยุทธพงษ์  นาชัย
5. นายธนวัฒน์  บรรยงค์
6. นายบพิตร  ใจดี
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีชัยมูล
8. นายปิยะพงษ์  โคตรวงษ์
9. นางสาวพรทิพา  กินรี
10. นายภราดร  จันทร์ศรี
11. เด็กหญิงมัทนา  นาสมผล
12. เด็กหญิงยลดา  มรรคนา
13. เด็กหญิงรัชฎา  บุุดดา
14. นายรัฐพล  นาชัย
15. นางสาววิภาภัทร  ศรีชัยมูล
16. นายวีระพล  อุยุตะ
17. นายวีระวัฒน์  งามราศรี
18. เด็กชายวีระศักดิ์  หมอกใส
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีแสง
20. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีชัยมูล
21. นายอภิรักษ์  ลุนชัยภา
22. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาติวงษ์
23. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จำปานวน
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
2. นางสาวณัฎฐนันท์  ศรีภิรมย์
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ทะวะดี
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายวทัญญู  เปรี่ยมดี
1. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายฤทธิพงษ์  จันทรเสนา
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายวิศรุต  นามหินลาย
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นายเอกลักษณ์  แสนอุดม
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายล้อมเดช   วินทะไชย
1. นายพชร  ภูเกตุ
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  สลับแก้ว
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายอัจฉริยะ  โสภาวัง
1. นายปราการ  เวียนเตียง
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  สบายใจ
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัญยา  อนุสนธ์
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษร
1. นายวัชรวิชญฺ์  บุญตาระวะ
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ขันสอาด
1. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวประภาพร  บุดดีคำ
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ราชาลี
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เข็มพรหยิบ
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงเบญจพร  โสนางาม
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวศิรินาฏ  คิดถูก
1. นายปราการ  เวียนเตียง
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
1. นายพชร  ภูเกตุ
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงเมษา  วันชา
1. นางสาวกัลยาณี  เมืองเหลา
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงพิสมัย   จันทร์สวย
1. นายศตวรรษ   มณีรุ่งรัตน์
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวศิริวิมล  อ่อนสมบัติ
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอนุธิดา  อุทัยโย
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาววิฤดี  ยืนนาน
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวรัชนีพร  ลินเสนา
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิเชียร
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวชุตินันท์  วงษ์เนตร
1. นายปราการ  เวียนเตียง
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  พลบำรุง
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายรังสรรค์   ดีรักษา
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สาระทนงค์
1. นายศตวรรษ  มณีรุ่งรัตน์
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  ศรีหาวงศ์
1. นางวิมลพรรณ  สิงห์คำ
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายพิพัฒน์  ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  ปิตตะคะโส
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ศรีสะอาด
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ราชาลี
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวนัฐผกา  แสนสุทธิ
1. นายปราการ  เวียนเตียง
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  โพนทอง
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   มาลาวรรณ
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงปณิดา    เกราะยุทธ
1. นายศตวรรษ  มณีรุ่งรัตน์
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชุติญาภรณ์  จำปาทอง
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพา  กินรี
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวพัชราภา  หารินชัย
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวชุตินันท์  วงษ์เนตร
1. นายปราการ  เวียนเตียง
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวศิริญากร   มงคะวิระ
1. นายอภิชาติ  ศรีปาณ
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอนัญญา  ราชละคร
1. นายพชร  ภูเกตุ
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวนงนุช  หลักทอง
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาววันวิสา  เหมือนขุนทด
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  อุต้น
1. นายนัทธ์รพี  มาลาศรี
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กชายภูวรินทร์  พรมโคตร
1. นางสาวศศิธร  สอนพรหม
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายอนิรุจน์  พรหมภิภักดิ์
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสาคร  ช่างศรี
1. นายวัชรวิชญฺ์  บุญตาระวะ
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายเอ็มวาย  อินตา
1. นายธงชัย  ภาโนมัย
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายภานุวงศ์   ศรีเชียงสา
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญลือ
1. นายสงัด  หาริกัน
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงไอรดา   ช่างทอง
1. นายศตวรรษ  มณีรุ่งรัตน์
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงเกศสุดา  นาเหล็ก
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. นางสาวอุทัยรัตน์  แก้วบูโฮม
1. นางสาวศศิธร  สอนพรหม
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอภิชญา  พานิชย์
1. นางวิมลพรรณ  สิงห์คำ
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  ซอนอินทร์
1. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาววิภาวี  ภูน้ำต้น
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสุริตตรา   บุตรสาวะ
1. นายอภิชาติ  ศรีปาณ
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  กรีนแบ็งค์
1. นายปราการ  เวียนเตียง
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวโสรญา  โคตรชมภู
1. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาววิลัยลักษณ์  โพลังกา
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพิชญาภัค  สุขรี
1. นายพชร  ภูเกตุ
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ยศสา
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายอัจฉริยะ  โสภาวัง
1. นายปราการ  เวียนเตียง
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายวรวิช  มาลาน้อย
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายยิ่งศักดิ์   ทองใบ
1. นายอภิชาติ  ศรีปาณ
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  อยู่พูน
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงสุภัสษร   คำพันธ์
1. นายศตวรรษ  มณีรุ่งรัตน์
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  รัตนมงคล
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัญยา  อนุสนธ์
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลิตรา  ศรีสุธรรม
1. นางวิมลพรรณ  สิงห์คำ
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา   แก้วพิมพา
1. นายอภิชาติ  ศรีปาณ
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวนัฐผกา  แสนสุทธิ
1. นายปราการ  เวียนเตียง
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีแสง
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวพิมพิลา  สินทร
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวอลิษา  อ้วนกัลยา
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์   โพธิ์พรม
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวเพียงฟ้า  ศรีสุขา
1. นายปราการ  เวียนเตียง
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  โคตรวงษ์
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวสุรีย์พร  แก้ววุฒิวงศ์
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
655 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนพดล  พันสารภูมิ
2. เด็กชายพรชัย  นาตา
3. เด็กชายภูวนัย  ฤทธิ์ยา
4. เด็กชายวัชรินทร์  แสงโทโพธิ์
5. นายวีระชัย  บุญพา
6. เด็กชายอนุกร  ศรีนามเกียรติ
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
656 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชโรชา  ละดาขันธุ์
2. นางสาวฐาปนีย์  กุลวงศ์
3. นายปิยะ  นันทากุล
4. นางสาวสไบทอง  ขันมะณี
5. นางสาวหัสยา  วิเชียรเครือ
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
657 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนศักดิ์   บุญทน
2. นายธนากรณ์   เบิกบานดี
3. นายนราธร  ผันผ่อน
4. นายพัชระ   ภูมิมิตร
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ภูมิเพ็ง
6. นายวีรยุทธ  สิงการ
7. นายสิทธิชัย   สุขหล้า
8. เด็กชายสุรศักดิ์   แสงบุญ
9. นายอำพร  ผันผ่อน
10. นายอิสระ   กระแสร์
1. นายพชร  ภูเกตุ
658 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แม่เหล็ก
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงซารีน่า  สะระดล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กงพลี
5. เด็กหญิงธัญรดา  เทนสุนา
6. เด็กหญิงพรรธรัตน์  ผาริโน
7. เด็กชายพัชรพล  ลุนทะลา
8. เด็กชายพิทยาธร  แก้วยางนอก
9. เด็กหญิงอาทิมา  นารถสิทธิ์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตาแก้ว
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวพรนภา  สีสมรส
659 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิง มลิสา  กงซุย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เทียมทะนงค์
3. เด็กชายธีรพงษ์  ระดาดาษ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยชมภู
5. เด็กชายสุรชัย  เมืองมัจฉา
6. เด็กชายอนุชิต   สุวรรณศรี
7. เด็กหญิงเพียงนภา  วิเชียร
8. เด็กหญิงไอยรา  วงษ์เชียงยืน
1. นายอภินันท์  จันทรเสนา
2. นางสาวนีรนุช  ชัยบิน
660 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยอดจันทร์
2. เด็กชายฐานันดร  ศรีคะฮาด
3. เด็กหญิงฐิติมา  ภูสมตา
4. เด็กชายธนวัฒน์  ประชุมชัน
5. เด็กหญิงรุจี  สุนทรชัย
6. เด็กหญิงวิภวรรณ  พิณราช
7. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสาย
8. เด็กชายอภิทักษ์  อินทสร้อย
9. เด็กชายอิทธิพล  จันทะพา
10. เด็กชายเสกสรร  ศรีสุดาจันทร์
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
3. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
661 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยอดจันทร์
2. นายชัยวุฒิ  ราชบุรี
3. เด็กชายฐานันดร  ศรีคะฮาด
4. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
5. นายนันทวัฒน์  ยอดแก้ว
6. นางสาวพัชราวัลย์  ดวงพรม
7. นางสาวมนทิรา  เกษานนท์
8. นายอรรถพล  ปัดถาวะโร
9. นางสาวอาภัสรา  จันทะแจ่ม
10. นางสาวเบญจวรรณ  จันทะแจ่ม
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นายอมฤต  หัศกรรจ์
3. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
662 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายกรณินทร์  บุญอภัย
2. นางสาวกัลยาณิน  ชวนไชลึก
3. นายกิตติพงษ์  ศรีปัญญา
4. นายกิตติศักดิ์  ศรีปัญญา
5. นางสาวทิพย์สุดา  ช่างพิมพ์
6. นางสาวบุษกร  สายโสม
7. นางสาวสุพัตรา   จรุงพันธ์
8. นายอนุชิต   พิมพิโล
1. นางสาวนีรนุช  ชัยบิน
2. นายอภินันท์  จันทรเสนา
663 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล   หนองแบก
2. เด็กหญิงนพมาศ   ทามาศ
3. เด็กหญิงภัคนันท์   ปานปรีดา
4. เด็กหญิงวรดา   ดวงภา
5. เด็กหญิงศศิวรรณ   พลแก้ว
6. เด็กหญิงสิริกัลยา   พันมหา
1. นางสาวนฤมล   พรมมาโอน
2. นางสาวอรญา   ศรีสมรส
664 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ท้าวจันทร์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  สงวนนาม
3. เด็กหญิงศศิธร  วิไลวงศ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อาจเจริญ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โคตรบุญมา
6. เด็กหญิงเฌอมาลย์  ศรีภิรมย์
1. นางสาวชรัญดา  บุษราคัม
2. นางสาวลดาวัลย์  เหล่าเรือง
3. นางสาวสุวดี  นุ่นสีดา
665 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวฐิติชญา  ทองสุกใส
2. นางสาวดวงนภา  สอนคำภา
3. นางสาวนุสรา  บุตรวิชา
4. นางสาวศศิธร  พานชัย
5. นางสาวสุจิตตรา  กินาวัน
6. นางสาวอรวรา  บัวผัน
7. นางสาวอรไพลิน  วงศ์คำภู
1. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
2. นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์
666 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ป้อมจันทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  สมวงษา
3. นางสาวณัฐธยาน์  โพธิ์สาขา
4. นางสาวปรียาพร  พรมจันทร์
5. นางสาววราพรรณ  รัตนพลธี
6. นางสาวศศิวิมล  ศรีโคตร
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีโคตร
8. นางสาวอรัญญา  รัตนพลที
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวพรนภา  สีสมรส
667 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติรักษ์  วงขีลี
2. เด็กชายจักรพงษ์  โยชน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชิดชนก  พังพี
4. เด็กชายทัชชัย  คำมะโนชาติ
5. เด็กชายปัทนาพล  บุญภา
6. เด็กหญิงพีรดา  จันธิราช
7. เด็กหญิงวราภรณ์  โสภา
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเศษทอง
9. เด็กหญิงอารยา  ขันทอง
1. นางสาวรุ่งทิวา  แคล่วคล่อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงลี
668 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายธนพร  คำมะโนชาติ
2. นายระพีพันธ์  เพชรเสถียร
3. เด็กชายราเชนทร์  บุญชอบ
4. นายเกรียงศักดิ์  ชากุลนา
5. นายไชยวัฒน์  บัวป่า
1. นายไกรสร  แจ่มใสดี
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
669 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  อินทชุบ
2. นายธันยานิษฐ์  ศรีลาวงศ์
3. นายธีระชัย  พรศรี
4. นายพลวิทย์  พรมเสาร์
5. นายพีระวัฒน์  ปัญญาใส
1. นายปราการ  เวียนเตียง
670 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เหล่าวงษา
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
671 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายอนาวิน  บัวละคุณ
2. นายอิทธิพล  สงวนนาม
1. นายปราการ  เวียนเตียง
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงอภิยดา   กับบุญ
1. นางสาวฑิตยา   บุญศักดิ์
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิวาภัทร  คำชลทา
1. นางสาวสุวิตตา  เสนาวงศ์
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  วิรุณพันธ์
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เจริญศักดิ์
1. นายนัทธ์รพี    มาลาศรี
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์อัมพร
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์   ศิริสมบูรณ์
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญไชย
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักนรินทร์  ท้าวจันทร์
1. MissHuang  Qi
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  ศาลาแก้ว
1. นางสาวขวัญฤทัย  ชัยรัตน์
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาว อภิญญา  กงซุย
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวสลักจิตร  อดทน
1. นางสาววริศรา  อุทัยชัย
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวนิศรา  บุญพา
1. นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์   ทองสุข
1. Mr.Qiu   Gong Ming
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรภา   เอกศิริ
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพิชชาภรณ์   ปกป้อง
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
686 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสิณี   วิต๊ะกุล
1. นางสาวฑิตยา   บุญศักดิ์
687 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวภัทราภา  รัตนเสนศรี
1. นางสาวเอมอร  ยางสำเนียง
688 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิง ปวีณา   สินทาน
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
689 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกฤตยกรณ์  กัลยาไสย์
1. MissLi   Rong Juan
690 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  ขันธวิชัย
1. นางเจษรินทร์  วัจนสุนทร
691 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวทรรศยา   เบิกบานดี
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
692 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทรศิริ   ศรีสร้างคอม
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
693 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนายวิษณุ   สวดดี
1. นางสาวทัดเกล้า   ชุปวา
694 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ศรีชัยยศ
2. นางสาวนันทิยา  แสนพันธ์
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  พงศ์มหัทธนาธร
4. นายวิทวัส  รอบรู้
5. นางสาวเจนจิรา  แก้ววันนา
1. นางสาวเอมอร  ยางสำเนียง
2. นายสินาด  นิลพัฒน์
695 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาว ธิราวรรณ    เพ็ชรนาดี
2. นางสาว เยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
3. นายวัชรากร    ผันผ่อน
4. นางสาวศศิธร   กงซุย
5. นางสาวอรัญญา  ชานันโท
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
2. นางมยุรฉัตร   วงศ์นครธรรม
696 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขยันพูด
2. นางสาวสิดารัศมิ์  มณฑล
1. นางนางสุรีรัตน์  ดอนเกิด
697 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวผกามาส   สินสมบัติ
2. นางสาวอรจิรา    เดือนจันทร์
1. นางสาวเดือนฉาย  อยู่จุมพล
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายก้องพิภพ  จันทร์ลา
2. เด็กชายปติมา   อ่อนสนิท
3. นายพงศกร   หงษ์ประดิษฐ์
4. นายภิบูรณ์    เลิศเศียร
5. เด็กชายมิตรชัย    ตะวันศรี
6. นายวชิระ   พูนสุวรรณ
7. นายศุภณัฐ    รู้ทั่วรัมย์
8. เด็กชายสรชล  ศิริแสง
1. นายศุภชัย   สุระขันธ์
2. นายอัฉริยะวัฒน์   พงษ์เมธา
3. นายสุริโย    แก้วเกิดมี
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีเดช
2. เด็กชายชัยรัตน์  รอดขันเมือง
3. เด็กชายณัฐกร  ศรีเต่า
4. เด็กชายนพรัตน์  บุญภา
5. เด็กชายพิทักษ์  เชิดนอก
6. เด็กชายสิทธิภัทร  ศรีวิชา
7. เด็กชายอโณทัย  โคตรสาขา
8. เด็กชายเรวัฒน์  โนราช
1. นายไมตรี  อุดมศักดิ์
2. นายอภิทวัฎฐ์  ศรีอวน
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษฎา   ประสีระเตสัง
2. นายกิตตินันท์   ศรีนิล
3. นายณัฐพล  พวงสุวรรณ
4. นายณัฐวุฒิ   นาเข้ม
5. นายพงศกร  ผิวผ่อง
6. นายวทัญญู  จันทโพธิ์
7. นายวิศรุธ  คำวันดี
8. นายเมธาสิทธิ์  ล่าสุวรรณ์
1. นายชุมพล   นาแถมเพชร
2. นายวรพจน์   มัฆนาโส
3. นางลักษณา  นาแถมเพชร
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจตุพร  คุณมะนะ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  สุดหอม
3. เด็กชายธนาพร  อนุมาต
4. เด็กชายศักรินทร์  หงษ์อินทร์
5. เด็กชายสงกรานต์  แก่นพรม
6. เด็กชายสุรินทร์  ศิริบุตร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  รักษาโสม
8. เด็กชายอาทร  ผาจันทร์
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
2. นายวิทยา  อินสุวอ
3. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายคณพล   พุทธตาล
2. นายจรัญ    จันหล่น
3. นายณัฐพร    บัวผัน
4. นายพิชัยยุทธ   แสวงสุข
5. นายพีรพัฒน์  ไหวพริบ
6. นายวุฒินันท์   ไชยชาติ
1. นายกิตติวุทธิ์   เสนาชุม
2. นายสวัสดิ์   ศรีทอนสุด
3. นายคมสันต์    เอ็นคะวัน
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวัฒน์  ทองพาพันธ์
2. นายดำรงศักดิ์  โพธิสุวรรณ
3. นายรถิก  เสระพล
4. นายวีระพงษ์  นามแสง
5. นายวุฒิพงษ์  คำนุชิต
6. นายสุภชิต  สมจิตร
1. นายวัชรวิชญฺ์  บุญตาระวะ
2. นายวิทยา  อินสุวอ
3. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  จุเมือง
2. นางสาวนภัสรา  แฝงสีคำ
3. นายนราธิป  จันทรขันตี
4. นายนรินทร์กร  สุทธิวรรณา
5. นายภาณุเดช  บุญพา
6. นายภานุเดช  นานอก
7. นายวิทยา  หาแก้ว
8. นางสาวสิรินภา  บุญคุปต์กฤษ
9. นางสาวอมรรัตน์  นามราช
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
3. นายวัชพงษ์  อุ้ยวงค์
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  อบบุญ
2. นายนัฐพงษ์  หงษ์คำ
3. นายภาณุเดช  ชาลีผาย
4. นายภาวัต  ธรรมจินดารักษ์
5. นางสาวสายฝน  อ่อนศรี
6. นางสาวสิริรัตน์  ภูมิโยช
7. นางสาวสุวาสินี  คำเกิด
8. นายเกียรติศักดิ์  ชมชัยรัตน์
9. นางสาวแพพรวพราว  ไตรกลิ่น
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายคมสันต์   พันมหา
2. นางสาวชฎาพร   เชียงกางกุล
3. นายชนินทร์   บัวบาน
4. นายธนพนธ์   อินทะนาม
5. นางสาวธัญญพร   ทะวาศิริ
6. นางสาวนฤภร   เดชศิริ
7. นางสาวนิพัธทรา   มะธิปะปัง
8. นางสาวสุทธิดา   ไชยเสริม
9. นางสาวอ่อนฤดี   พลเสน
10. นางสาวเขมิกา   ยืนนานพิชากุล
1. นางสาวณัฐพัชร์  วิบูลโชติหิรัญ
707 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายกฤษณะ  อัคฮาด
2. นางสาวกิติยาภรณ์  วันละ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ผิวอ่อน
4. นางสาวณัฐณิชา  นนทลักษณ์
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  วันคำ
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกัญณัฐ   พิมสาร
2. นางสาวชุติกาญจน์    โพธิรัตน์
3. นางสาวธิติสุดา    เกียรติสยมภู
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ไทรตระกูล
5. นางสาวปิยธิดา   อยู่กรุง
1. นางมานี   เชาว์ขุนทด
2. นางนางลัดดาวัลย์    สิมลี
709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวนลินรันต์   ภูมิศรี
2. นางสาวสุนิสา   หากันได้
3. นางสาวสโรชา   สัมพโว
4. นางสาวอทิติยาพร   หยุยนาดง
5. นางสาวโสรยา   พาณะรมย์
1. นางมานี   เชาว์ขุนทด
2. นางลัดดาวัลย์   สิมลี
710 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีระหอม
2. นางสาวชลธิชา  ศรีชัยมูล
3. นางสาวพรรณรินทร์  ฝ่ายจตุรัส
4. นางสาวพิศมัย  คำมะโนชาติ
5. นางสาวรัตนาพร  ทวีทรัพย์
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  ประจำเมือง
2. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ปะติตัง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุกดา
1. นางสาวอมรรัตน์  กองสู
2. นายอยุทธนา  แสงเดือน
712 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ไกรรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  พิมแสนศรี
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีชัยมูล
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นายธีระพงษ์  ธรรมกิจ
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญภา
2. เด็กหญิงประภาพร  ตาระเต็ง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมพ์บึง
1. นายไมตรี  อุดมศักดิ์
2. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิดา  สอนสกุล
2. เด็กหญิงประภาพร   ปัญญาใส
3. เด็กหญิงอารยา  อาป้อง
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
2. นางสาวศิริรัตน์  กงซุย
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุริยสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทวิชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  มีผล
1. นางสาวเกษรินทร์  สำราญบุญ
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพพิชัย
2. นายปภณ  มูลลี
3. เด็กชายพีรณัฐ  พงศ์ไทย
1. นายทวีศักดิ์  ขันธวิชัย
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  คำพิมาน
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทร์ศรี
3. นายเจษราภรณ์  แสงชาติ
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
718 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ชาวประชา
2. นางสาวพัชรา  บุญภา
3. นางสาวพาขวัญ  ปัญญามงคล
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
2. นายจริณทร์  ประชุมชน
719 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิราพร  กงซุย
2. นายชัยเยนทร์  พ่อค้าช้าง
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  เบ้าคันที
1. นางนิตยา   ฤาชากูล
2. นางสาวศิริรัตน์  กงซุย
720 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ปัญญา
2. นายธนกร   โพนสูง
3. นางสาวปิยทิพย์   บุบผาเทพ
1. นางรจนา  พระภิเดช
2. นางสาววารุณี  คัตวงศ์
721 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. นางสาวศนันท์ญา  นิลหงษ์
3. นางสาวสุชาวดี  นุสนทรา
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
722 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  บูรพันธ์
2. นายสินธนา  ไชยโม
3. นางสาวเดือนนภา  กุลกั้ง
1. นางสาวทัศนีย์  หาศิริ
2. นางสาวปิยะวรรณ  แก้วกุล
723 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  สุวรรณโคตร
2. นายวรินธร  สุดาทิพย์
3. นางสาวไหมแก้ว  พลสิมมา
1. นางมลิวัลย์  พันธนะบูรณ์
2. นางสาวภรัตน์ดา  อลิสนั่น
724 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงผาณิตา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำวันดี
3. เด็กหญิงศิริญา  สีดาดาน
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวมนัญชยา  อัมรินทร์
725 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ไทย
2. นายอดิศร  โกศลเจริญ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  สอนสมบัติ
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นายทิวากร  รอดขันเมือง
726 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายมิณฑดา  อุทัยศรี
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ดีษะเกตุ
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
727 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   ศรีวิลาศ
2. เด็กชายภาคภูมิ   เป้าไธสง
1. นายมานิตย์    พระวิเศษ
2. นางสาวรวงทอง    นนทะชัย
728 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายจักรฆรินทร์   ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  อินทะสร้อย
1. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
2. นายจตุรพล  ชานันโท
729 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แทบทาน
2. เด็กชายสดุดี  ชาวเหนือ
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
730 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันตีคำ
2. เด็กชายศุภกร   ธานี
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
731 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวบุษกร  แสนโคตร
2. นางสาววรรณภา  ขนาดกลาง
1. นายวสันต์  เมิกข่วง
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายฐิติโชติ  แขครรไล
2. เด็กชายวริศ  บัวฮมบุรา
1. นายชานนท์  ประชุมชื่น
2. นายธนพงษ์  เพลงสา
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาวาปี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญดอนกลาง
1. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา   ชำกรม
2. เด็กชายปรพิพัฒน์   แก่นพุฒ
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
2. นายนัทธ์รพี  มาลาศรี
735 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายวรากร  โครตโสภา
2. นายเกียรติรัตน์  อรอัฐ
1. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
2. นายจตุรพล  ชานันโท
736 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กชายอมรเทพ  ละโป้
2. เด็กชายเจษฎากร  วังหอม
1. นายศักดิ์ศรี  อินทนู
2. นายวสันต์  ปุ่นสกุล
737 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  ลุนทรา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ขุนค้า
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
738 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวนัทธิดา  สว่า
2. นางสาวอารียา  คำสีลา
1. นายวสันต์  เมิกข่วง
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายวรณัฐ  นันทขันธ์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บิดร
1. นางสาวสาริณี  ช่างแคน
2. นางสาวลภัสธร  มั่นคง
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์อมร  ประกอบศรี
2. เด็กชายสันติสุข  ขยันพูด
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
741 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายภควัตร  วิเศษชัย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยมูล
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายจักรกฤษณ์  ชานันโท
2. นายธนากร  สายสิงห์
1. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
2. นายจตุรพล  ชานันโท
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  โนนทิง
2. นายอิทธิพล  พรมสอน
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายธนภัทร  ขันชาลี
2. นายสุทธีราช  รักเสมอวงศ์
1. นายวสันต์  เมิกข่วง
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายบดินทร์  บุรีเพีย
2. นายพุทธางกูร  ทองประจันทร์
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นายอัครพล  สาระรัตน์
2. นายเกียรติศักดิ์  สอนเต็ม
1. นางสาวสาริณี  ช่างแคน
2. นางสาวลภัสธร  มั่นคง
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  สาริมา
2. นายชัชชนม์  ตราศรี
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
748 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกมลพร  เทือกโฮม
2. นางสาวมัลลิกา  เหมือนขุนทด
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวณัฐณี   พันธุ์ภักดิ์นุพงษ์
2. นายธนพนธ์  โพธิ์ทรัพย์
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
750 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  บุราณ
2. เด็กชายศุภโชค   ศิริบุญคุณ
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
751 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณัฐโรจน์   แสงจันทร์
2. นายวรวัฒน์  ลุนไชยภา
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
752 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทิรา  ทับสุริ
2. นางสาวดลนภา  พรรณสูตร
1. นางสาวโสภิษฐ์  สินล้าน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทเกษ
753 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายคมสัน  ผันผ่อน
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ไชยวาน
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
754 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายวชิรพงษ์  แก้วไผ่
2. เด็กชายเอนก  ด้านซอม
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
755 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายณัฐสิทธิ  อังคะพนมไพร
2. นายสราวุธ  ลักษณะจันทร์
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายพัชระ  พรมเวินโขง
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกมลชนก   สวรรค์สกุล
2. นายมนศิลวัธน์  รชตพิทักษ์
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายจิรพัฒน์  เพ็ชรเสนา
2. นายอนุสรณ์    แสนพลมาตย์
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงทักษพร  ภูครองตา
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นายบรรลุชัย  ศรีภิรมย์
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวิมล  แจ่มใส
2. นางสาวเนตรนภา  สุราชวงษ์
1. นางสาวโสภิษฐ์  สินล้าน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทเกษ
761 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปริสยาภรณ์  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงอริศรา  รักษาโสม
1. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวพิยดา  ทุมนานอก
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุธรรม
1. นายวสันต์  เมิกข่วง
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เครื่องปานดุง
2. เด็กหญิงนุสบา  ทองแดง
1. นายศักดิ์ศรี  อินทนู
2. นายวสันต์  ปุ่นสกุล
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โพธิ์ศรีราช
1. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงจุติพร  จันทร์วิเศษ
2. เด็กชายอัมฤทธิ์  ศรีประเสริฐ
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทา
2. เด็กหญิงอินทราณี  พาสุข
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  หงวนสง่า
2. นายจีระภัทร  พาชาตรี
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศักรินทร์  สำลี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อรอัฐ
1. นางสาวสุพัตรา    มหาพรหม
2. นายจตุรพล  ชานันโท
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงสุทาธินี  พงษ์ไทย
1. นายธนากร   ศรีภูวงษ์
2. นางสกาวนภา  บุญเย็น
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายคณพศ  สินทร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หังษาบุตร
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นางสาววิปัศยา  ลายแก้ว
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ผ่องใส
2. เด็กหญิงสุวภี  คงเจริญถิ่น
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายวรเทพ  ตั้นพันธุ์
2. เด็กชายอภิชาติ  ไสยศาสตร์
1. นายฉกรรจ์  สิทธิพรม
2. นายธนพงษ์  เพลงสา
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวณหทัย  คำมะโนชาติ
2. นายอดิศักดิ์  สมสนุก
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ราคาทรัพย์
2. เด็กหญิงเบญญพร   สงวนนาม
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
2. นายธีรเชษฐ์  จันทา
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1. เด็กหญิงธนัฐดา  พรมเกษา
2. เด็กหญิงอินทิรา  แม่นศิริ
1. นายศักดิ์ศรี  อินทนู
2. นายวสันต์  ปุ่นสกุล
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายปรวัตร  ดวนดี
2. นายวงศ์สิทธิ์   อินนอก
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมิภัทร  ภูนาเพ็ชร
2. นายสิทธิพงศ์  ธุระพันธ์
1. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดดา  พรมบุตร
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สัจจมณี
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายชานนท์  ประชุมชื่น
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายภัทรกร   ทองทุม
2. นายวัฒนะ  พ่อสิงห์
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีระวงศ์ษา
2. นายวิศรุต  รอดบุญมา
1. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
2. นายภูริวัฒน์  สุคนธวัฒน์
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ใสโยธา
2. เด็กชายปริญญา   อินทะสร้อย
1. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
782 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายนรอินทร์  ดีประเสริฐดำรง
2. เด็กชายศิริโชค  วงค์ใหญ่
1. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
2. นางสาวจินตหรา  รูปงาม
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรินทร์  หอมกระชาย
2. เด็กชายภ้ทรพล  แสงนันดา
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วแสงอ่อน
2. เด็กชายอนัต  มูลผาลา
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายภูชิชย์  ด้านซอม
2. นายอภิชาติ  ไสยศาสตร์
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายชานนท์  ประชุมชื่น
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวกัณนิชา  สะพังเงิน
2. นางสาวชลธิชา  แสนดี
1. นางสาววิปัศยา  ลายแก้ว
2. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ   คำมะโนชาติ
2. นางสาววณิฎา  ผาริโน
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เกิดเพชร
2. เด็กหญิงวรกานต์  โมงขุนทด
1. นายชานนท์   โพธิชาเนตร
2. นางสาวเพ็ญพร  พิเภก
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงปทิตญา   ครุฑละคร
2. เด็กหญิงสุพิชชา   พันธ์หอม
1. นายมานิตย์  พระวิเศษ
2. นางสาวรวงทอง  นนทะชัย
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. เด็กชายธนเดช  ทองคำแสน
2. เด็กชายภัทรพล  มีเกาะ
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวออนเทพิน  จังพรม
2. นางสาวเบญจภรณ์  ถิ่นทัพไทย
1. นายนิรันดร์  อรปัญญา
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ด้านวังขวา
2. นายสุรชาติ  ป้อมแสนพล
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายชานนท์  ประชุมชื่น
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายณัฐกาญจน์  สมสนุก
2. นายวันชนะ  หมีแหม่ว
1. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี
2. นางสาวดุจฤดี  หลักหนองบุ
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายฉัตรมงคล  จันทร์เทา
2. นายปิยังกูร   ขันทองแดง
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วงศ์จันดา
2. นางสาวดอกไม้  วรรณจันทร์
1. นายทองคำ  โพธิ์งาม
2. นางวิรพร  โพธิ์งาม
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายภานุเดช  ระภากุล
2. นายสราวุฒิ  บุญกล้า
1. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาว อิสรา   ขันดี
2. นางสาวจิรสุดา   จันทรเสนา
1. นายชานนท์  โพธิชาเนตร
2. นางสาวเพ็ญพร  พิเภก
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายธวัชชัย  หลวงหลาก
2. นายอนันตชา  ทับทิมใส
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นางสาวฌญนพัธต์  ปักคะมา
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรวัฒน์  ศรีขัยมูล
2. นายศตวรรษ   สิงห์หอม
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวพิชามญชุ์   บุดดีคำ
2. นางสาวรัตนาพร   ทวีทรัพย์
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สุขี
2. นายณัฐวัฒน์  พิลาวัลย์
1. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
2. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสินทรัพย์
2. นายยุทธชัย   ศรีชัยมูล
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนาถลดา   คงดี
2. นายสุพจน์  บุญเกิด
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
804 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองมณี
2. เด็กหญิงพิมฤทัย  ไชยวาน
3. เด็กหญิงวรกัญญา  สุเนตร
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
805 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีขัน
2. เด็กหญิงวิรัจยา  ยศธิพานา
3. เด็กหญิงสุรตยา  พรหมโคตร
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธ์
806 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวนภาวัลย์  รัตน์ทิพย์
2. นางสาวลักษยา  บุญคาน
3. นางสาวอัจฉรา  บุญห่อ
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
807 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ทองสงคราม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทุ่งไธสง
3. นายแทนไท  ซุยกระเดื่อง
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
808 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาววิภาดา  จันทร์มี
2. นางสาวอภิญญา   ประทีปทอง
3. นางสาวโศรยา   สิงห์สาธร
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิกา  แสงแก้ว
2. นางสาวแก้วฤทัย  ธรรมไหม
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจักรินทร์   จันทวงษา
2. นางสาวพิชามญฐ์  บุดดีคำ
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทิยา  พรมสุวรรณ
2. นางสาวหยกศิริ  โสภาดี
1. นายธนพิชญ์  สาชะนะ
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ  ประวันเนาว์
2. นางสาวเพ็ญฤดี  พูสาย
1. นายทองคำ  โพธิ์งาม
2. นางวิรพร  โพธิ์งาม
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายยุทธนา   กล้าหาญ
2. นายอภิวัฒน์  สมศรี
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  ทวาศิริ
2. นายภากร  คุ้มแว่น
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายฉกรรจ์  สิทธิพรหม
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจรูญศักดิ์  ติ๊บสุภา
2. นายมรกต  ศาลา
1. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี
2. นางสาวดุจฤดี  หลักหนองบุ
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  มาลัยทัศน์
2. นายอภิสันต์  จุมพลหล้า
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
2. นายมินทร์สภัฏ  บุญพา
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายจิรายุ  รูปสม
2. นายสราวุธ  บุญสิทธิ์
1. นายชานนท์  โพธิชาเนตร
2. นางสาวเพ็ญพร  พิเภก
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพิมภัชระ  ใจเปรียว
2. นางสาวเปรมยุดา  คำวันดี
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  เข็มอูบ
2. นายเกียรติชัย  น้อยมณี
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายนพรัตน์  ผันผ่อน
2. นายนรากร  ทวีทรัพย์
1. นายบัณฑิต  ทับพิลา
2. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
821 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวบุษบง  จันโหล่น
2. นายวิษรุตณ์  สมบุตร
3. นางสาวอรัญญา  ลีทัพไทย
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
822 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชิณกฤษ  โทนะหงษา
2. เด็กชายธนพล  ชัยเสริม
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจต่าง
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีชัยมูล
2. เด็กชายสุพิพงษ์  จันทา
3. เด็กชายไชยสิทธิ์  มาดี
1. นายสุรเดช  จันทา
2. นายเกรียงไกร  สมบูรณ์
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินวิ
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  โพธิยะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ซ้ายรักษา
1. นายณัฐวุฒิ  มูลสาร
2. นายพีระพัชร์  นวกะคาม
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุปะมานะ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  จันทร์อุตร
3. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์ศรี
1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์เจริญ
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
826 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงมยุริญ  ดอกรัง
2. เด็กหญิงวรรณภา  เปพันดุง
3. เด็กหญิงวริศรา  ดีนุช
1. นางยุพิน  ป้านภูมิ
2. นายประสาท  ป้านภูมิ
827 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทิพย์วิมาน  อาจอินทร์
2. เด็กหญิงนุชรีพร  ชาติคำ
3. เด็กหญิงพิยดา  พิลาลัย
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นางสาวธิดาพร  นาคเพชร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สาลิคา
3. นางสาวอริศรา  นครเขต
1. นายณัฐวุฒิ  มูลสาร
2. นายพีระพัชร์  นวกะคาม
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  อินทิแสน
2. นายประนัย  สารมานิตย์
3. นายภาณุวัฒน์  สุระมะณี
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีทวี  หลงน้อย
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชลดา  ปานาพุฒ
2. นางสาวสิริภา  นาสินส่ง
3. นายเอกพล  อินทร์ถาวร
1. นางยุพิน  ป้านภูมิ
2. นายประสาท  ป้านภูมิ
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายจักรธร  ไสโยธา
2. นายพงศธร  นันทะสอน
3. นายภาคภูมิ  จุมพลหล้า
1. นายเกรียงไกร  สมบูรณ์
2. นายสุรเดช  จันทา
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายปัณณธร  เงางาม
2. นางสาวอัญชรินทร์  บุญอภัย
3. นางสาวไอยดา  สุวรรณวาท
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวอมรรัตน์  กองสู
833 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ละโป้
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทะนาม
3. เด็กหญิงสุลัดดา  นะธิศรี
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
2. นางสาวลำไพร  พูลพุทธา
834 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บุญธรรม
2. เด็กหญิงทิพวัน   แห่ภูมิ
3. นางสาวธัญญารัตน์  แห่ภูมิ
1. นายกมล  ไสโยธา
2. นายพิศุทธิ์  นามบุตร
835 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงมุธิตา  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมเมฆ
1. นางสาวจิตรตา  หล้าษา
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
836 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญพา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมสนุก
3. เด็กหญิงศศินา  บุญพา
1. นางรินรดา  นรินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพนอม
837 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วภูบาล
2. เด็กหญิงปณิดา  คำศรีระภาพ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยศกล
1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์เจริญ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
838 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุรารัตน์  คณาโรจน์
2. นายวุฒิไกร  พิมพรมมา
3. นายศุภกร  หอมกระชาย
1. นางสาวลำไพร  พูลพุทธา
2. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
839 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมวิชา
2. นางสาวนวพร  ไชยบุบผา
3. นางสาวพรพิมล  ศรีวิชา
1. นายกมล  ไสโยธา
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายกำพล  คำปากกา
2. นายนนทนันต์  แน่นดี
3. นายนพรุฒ  พรมหมอก
1. นางสาวจิตรตา  หล้าษา
2. นางสาวสุนันทา  หาผลดี
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายกิตติเดช  จันทร์งาม
2. นายธวัชชัย  เขาไตร
3. นายวุฒิชัย  เขาไตร
1. นายศุภกิจ  สมบูรณ์พร้อม
2. นางละอองศรี  สมบูรณ์พร้อม
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สินงาม
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ลาดละคร
3. เด็กหญิงวนิดา  จันทรเสนา
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  หาญมุนี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  นึกชอบ
6. เด็กหญิงอินทิรา  เรียงดี
1. นางชนิดา  อุตรโส
2. นางนวลจันทร์  สุวรรณจันลา
3. นางสาวลักขณา  ใจวัน
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  มาตรวิชิด
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีบัว
3. เด็กหญิงธนารี  อ้วนเสมอ
4. เด็กหญิงนันธิดา  ป้านภูมิ
5. เด็กหญิงประติมากร  ตุ่นลำ
6. เด็กหญิงรัตติยา  กิจเกวียน
1. นายทัศชัย  พรมศรี
2. นางสาวลภัสธร  มั่นคง
3. นางสาวเบญจวรรณ  รัตนวงค์
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่สันเทียะ
3. เด็กหญิงพิชญา  สำหรับสุข
4. เด็กหญิงวิภาดา  ชาวลำปาว
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สีสุขา
6. เด็กหญิงอรกาน  คำวันสา
1. นางวาธินี  พาสีราช
2. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  ชานันโท
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงจิราภา  ฮามะใส
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุรารักษ์
5. เด็กหญิงอัมพร  วรพนม
6. เด็กชายเทพทัด  สาริยา
1. นายศุภกิจ  สมบูรณ์พร้อม
2. นางละอองศรี  สมบูรณ์พร้อม
3. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโคตร
2. เด็กชายดนพล  โคตด้วง
3. เด็กชายธนภัทร  คำมิตร
4. เด็กชายนุติพงษ์  ละเอียด
5. เด็กชายพิทักษ์  ภูแง้ผา
6. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  กำยานหอม
1. นางวัชรีวรรณ  พงษ์เมธา
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
847 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นางสาวพรไพลิน  กันยวิมล
2. นางสาวพลอยไพลิน  นันทานี
3. นางสาวศิริญา  นาชัย
4. นางสาวสาวิตรี  บำรุงรัตน์
5. นางสาวอริสรา  ชุ่มยิ้ม
6. นางสาวอินทิรา  ประทุมสูตร
1. นายกมล  ไสโยธา
848 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวกรปรียา  จันทรเสนา
2. นางสาวจริญญา  จันนาวัน
3. นางสาวนิภารัตน์  บุญปก
4. นางสาวน้ำผึ้ง  รูปสม
5. นางสาวปภาวรินทร์  สงวนนาม
6. นางสาวสุชาวดี  สุขเกษม
1. นางสาวเพลินจิตร  กล้าหาญ
2. นางวาธินี  พาสีราช
849 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ธิคำ
2. นางสาวขิมทอง  นนทะนำ
3. นางสาวฉันทนา  พลคราม
4. นายภัทรพงษ์  เสียงแก้ว
5. นางสาวอินทิรา  บรรณารักษ์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  โพสาธิ
1. นางสาวณัฐชยา  ชุมชน
2. นางสาวจันทวดี  บุญเกิด
850 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายชลันธร  ชานันโท
2. นางสาวธิวาณี  แห้วเนตร
3. นายบัญชา  ลมสมบุตร
4. นางสาวปริณี  สองเมือง
5. นางสาวปริวดี  สองเมือง
6. นางสาวเพียงฟ้า  ศรีสุขา
1. นายศุภกิจ  สมบูรณ์พร้อม
2. นางสาวดาวศิริ  สมบูรณ์พร้อม
3. นางละอองศรี  สมบูรณ์พร้อม
851 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายกิตติพัฒน์  ดิสเจริญ
2. นายจรัญ  ไชยเพ็ชร
3. นางสาวภัทราภร  พวงทอง
4. นางสาวศิรัญทิพย์  พนมวัน ณ อยุธยา
5. นางสาวอภิญญา  กุลพา
6. นางสาวอรพิณ  พรมลาย
1. นายวัชรพงษ์  ผาขาวบวช
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ดาวศรี
3. นางสาวสุนันต์  รุ่งภูเขียว
852 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บุญพา
2. นางสาวจินดาภรณ์  นาเจิมพลอย
3. นางสาวนริศรา   ประเทศ
4. นางสาวพัชราพรรณ  กางกาละ
5. นางสาววโรชา  สำแดงชัย
6. นายอดิศร  มโนรา
1. นางวัชรีวรรณ  พงษ์เมธา
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
853 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  น่าชม
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงวราภร  ขาวกุญชร
1. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
2. นางวาธินี  พาสีราช
854 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายวรรณวุธ  ภิญโยวัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทุ่งฝนภูมิ
3. นางสาวสิริพักตร์  สีขาว
1. นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง
2. นายนำไทย  ชัยปัญหา
855 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวิยะดา  นันธานี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มีจันที
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  ศรีกุลวงศ์
1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์เจริญ
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
856 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงภานุภรณ์  วิชาคำ
2. เด็กชายวชิราวุธ  เนื่องไชลี
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  วรจักร
1. นางยุพิน  ป้านภูมิ
2. นายประสาท  ป้านภูมิ
857 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  หาริกัน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันทะศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนานาม
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
858 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ท้าวเนาว์
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  แสนวันดี
3. เด็กหญิงอรปรียา  อานัย
1. นายสุขกิจ  พิศกุล
2. นายเคน  บัวชา
859 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวทองทิพย์  ศิริโยธา
2. นางสาวพรนิตา  วรยศ
3. นางสาวสุนิสา  ลุนไชยภา
1. นางสาวปาหนัน  สุวรรณชัยรบ
860 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทภา  ทองกันยา
2. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโม
3. นางสาวดวงฤทัย  ปุระกัน
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นางสุพรรณี  เกตุลาด
861 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  คัตวงษ์
2. นางสาววลัดดา  สร้อยวิทยา
3. นางสาววารุณี  ศรีชัยภูมิ
1. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
2. นางนางสุรักษ์  นิรานนท์
862 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ประวันเนาว์
2. นายสัญทชัย  ใยสิงห์
3. นายอดิศักดิ์  หารินไสล
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
863 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกัลยาณ๊  ศรีเมือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  นนทะลาด
3. นางสาวสุพัตรา   ผดุงเวียง
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
864 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธารวิมล  เคาสิม
2. นางสาวนันทนา  วิเชียร
3. นางสาวพรพิมล  นิลทระ
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
865 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  จันดาเรือง
2. นางสาวรัตติยา  กัมมันตคุณ
3. นายสุทธิชัย  วงศ์ภาคำ
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายสุขกิจ  พิศกุล
866 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวร่มเย็น  พรมโสภา
2. นางสาวศุภนิดา  ศิริภักดิ์
3. นางสาวสุริสา  อามาตรมนตรี
1. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
2. นางนิรานี  ตราศรี
867 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวศุภนุช  ลาไป
2. นางสาวอนงค์นาฏ  พงศ์จินดารัศมี
3. นางสาวเกษแก้ว  บุญสิทธิ์
1. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
2. นางรุ่งฤดี   อวยชัย
868 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดงชมภู
2. เด็กหญิงวิญาดา  สงเสส
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทรแสน
1. นายสนธิ  มั่งมูล
2. นายสิริมาศ  ราชภักดี
869 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชัยมัชฉิม
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ใคร่นุนกา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีชัยมูล
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุปรียา  กัตตะโร
870 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  บุญภา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ประมะฆัง
3. เด็กชายเจษฎา  เอนกนวล
1. นายประสาท  ป้านภูมิ
2. นางยุพิน  ป้านภูมิ
871 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาววัชรีพร  จันทรเสนา
2. นางสาววิไลพร  แสนต่างนา
3. เด็กหญิงศุฬิษา  ประทุมเขต
1. นายศิริโชค   ไชยทักษิณ
2. นายทักษิณ  เกษต้น
872 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  บุดดีคำ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สารมานิตย์
3. เด็กหญิงพันธ์ภัสสา  บุญทศ
1. นางชัญญ์ญาณ์  สุริยะจันทร์
2. นางนิศากร  สุวรรณบุตร
873 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงลลิตา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณไตร
1. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  โภคาพานิชย์
874 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลดา  ชนะสะแบง
2. เด็กชายธนพงษ์  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงอรณี  บุดดีคำ
1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์เจริญ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
875 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  โพยนอก
2. นายประสิทธิ์  ผลภิญโญ
3. นายศุภวิชญ์  จันทะบุตร
1. นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์
876 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงธันยุรีย์  แพงคำ
2. เด็กหญิงปิยะพร  วงศ์ตั้ง
3. เด็กหญิงอารยา   อินทร์ลา
1. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์
877 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปาทวาด
2. เด็กหญิงศรัญญา  เสมามิ่ง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์ศรี
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
878 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวนราพร  ศิริบุตร
2. นางสาวมณีรัตน์  หงษ์วิชัย
3. นางสาวสิริมนต์  กงซุย
1. นายศิริโชค   ไชยทักษิณ
2. นายทักษิณ  เกษต้น
879 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธิดารัสม์  คำแพม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พิลาวัลย์
3. นางสาวสุนิสา  อุตตระทร
1. นางชัญญ์ญาณ์  สุริยะจันทร์
2. นางนิศากร  สุวรรณบุตร
880 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวดาราภรณ์  โอษฐ์ละออ
2. นางสาวศิริรัตน์  ด้อมกลาง
3. นางสาวแพรวพราว  ไชยมาตร์
1. นางสาวสุภาวดี  วงษ์เจริญ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
881 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  รู้บุญ
2. นางสาวมธุนิภา  ศาลาแดง
3. นางสาวอนัญพร  แก้วงาม
1. นายศุภกิจ  สมบูรณ์พร้อม
2. นางละอองศรี  สมบูรณ์พร้อม
882 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  เนื่องแก้ว
2. นางสาวสุธรรมลักษณ์  ประวันโน
3. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
1. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์
883 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุดดีทน
2. นางสาวจิราวรรณ  ชาวดร
3. นางสาวพรไพรินทร์  มูลสระ
1. นายสุกิจ  อุทุมภา
2. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี
884 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิกา  แสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงอพันตรี  ดอนเมืองพรม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วอุดม
1. นางสาวจันทวดี  บุญเกิด
2. นางสาวณัฐชยา  ชุมชน
885 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทะโย
2. เด็กหญิงอรนิภา  ราชโส
3. เด็กหญิงอริศรา  เหล่าราช
1. นายฉลอง  ป้องสีดา
2. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
886 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  แก้ววงศ์ษา
2. นางสาวสาวิทตรี  แวงวรรณ์
3. นางสาวสไบทิพย์  นิลเนตร
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
887 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  อินแสง
2. นางสาวบุณรดา  สิงห์วิชัย
3. นางสาวแพรวพรรณ  หลวงเพชร
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
888 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  คำไฮ
2. นางสาวศศินา  ศรีบุโฮม
3. นางสาวสุวรรณา  กุผาลัง
1. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
2. นางสุรักษ์  นิรานนท์
889 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  สุขรมย์
2. นางสาวนิตยา  เหมาะราศรี
3. นางสาวสาวิตรี  พงษ์ไทย
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
890 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดุจเดือน  หมื่นจิตรน้อย
2. นางสาวศรัญญา  คงคะปัญญา
3. นางสาวอรพรรณ  ผำไชย
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
891 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยเสริม
2. เด็กหญิงนริศรา  พาสันจร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์คำป้อง
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
892 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีแสง
2. เด็กหญิงนิรัชพร  เชื้อสาร
3. เด็กหญิงอรปรียา  สีแสง
1. นางสาวพัทธิ์ปิยา  สิงหเสนา
2. นางรินรดา  นรินทร์
893 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาววันวิสา  บุญกุศล
2. นางสาววารุณี  บุรีเพีย
3. นายอนนท์  ขันทะพล
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมย์
2. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
894 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  บุดดีคำ
2. นางสาวสุชาดา  จันทร์หอม
3. นางสาวอมิตรา  นันธานี
1. นางรินรดา  นรินทร์
2. นางสาวพัทธิ์ปิยา  สิงหเสนา
895 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปรีญาภรณ์  อ่อนละมุล
2. นางสาววรฤทัย  ทีพัง
3. นางสาววิชชุดา  เลิศสงคราม
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
896 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรนภา  สังขพงษ์
2. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อังคบุตร
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
897 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุพรรณ  บุญเมือง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงอำไพ  ภูมิสวย
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
898 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวมุจรินทร์  สลับแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  นามมนตรี
3. นางสาวเรืองลัดดา  เบ้ามี
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางลัดดาวัลย์  มิสาธรรม
899 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนาพร  อันอ่อน
2. นางสาวพิชชากร  สร้อยสุข
3. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สวย
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาววิไลลักษณ์  โภคาพานิชย์
900 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกกาญจน์  กาบสร้อย
2. นางสาวปิยะดา  สูงเสริฐ
3. นางสาววรรณวรี  สมชัยยา
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาววาทินี  ชินบุตร
901 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  โอษฐ์ละออ
2. นางสาวนุชนารถ  พรพันธ์นุกูล
3. นางสาวสิริญญา  น้อยแสงศรี
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
2. นางสุปรียา  กัตตะโร
902 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกฤชานันท์ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พรมศร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พากุล
3. เด็กหญิงสมิตา  หงษ์ไทย
1. นางชนิดา  อุตรโส
2. นางนวลจันทร์  สุวรรณจันลา
903 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวนนทิชา  พรหมศร
2. นางสาวพชร  พนารัตน์
3. เด็กหญิงพัชริดา  สาครเจริญ
1. นางสุรักษ์  นิรานนท์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
904 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงภาวดี  ทันโหศักดิ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ประมา
3. เด็กชายสุวรรณ  ไปนาน
1. นายพีระพัชร์  นวกะคาม
2. นางสาวศิริพร  บัวใหญ่รักษา
905 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  โสนางาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุมินทร์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันตี
1. นางนิรานี  ตราศรี
2. นางวาธินี  พาสีราช
906 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลมุน  สียางนอก
2. เด็กหญิงอินทิรา  ผลาการ
3. เด็กชายเจษฎา  ช่องวารินทร์
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุพัตรา  ภูผินผา
907 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิพย์มณี  แหล่วไธสง
2. นางสาวพนิดา  ชาวยศ
3. นางสาววราวรรณ  ศรีบุญเรือง
1. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
908 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสาวทน
2. นางสาวสุพัตรา  พัดนาก
3. นางสาวเบญจมาศ  โพธิผล
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
2. นางสุพรรณี  เกตุลาด
909 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุดดีคำ
2. นางสาวจีรภิญญา  ไชยมาตย์
3. นายเพชรอนันต์  บุญชำนาญ
1. นายสราญวิฐ  นามบุดดี
2. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
910 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนารี  ฤทธิ์มหา
1. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
911 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุญเกิด
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
912 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายเอกพงษ์  ศรีเดช
1. นางผริตา  คำศรีระภาพ
913 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
914 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ก้อนภักดี
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
915 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวอชิรญา  แก้วมูลตรี
1. นางสาวเนรมิต  ธรรมรังษี
916 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนุจรี  อาจเอี่ยม
1. นางลัดดา   ประสมทรัพย์
917 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ภูดวงดาษ
1. นางพัชรินทร์  ปัดชาลี
918 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โสระพิมพ์
2. เด็กชายเอกรักษ์  สุขเจริญ
1. นางลัดดา   ประสมทรัพย์
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
919 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
920 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายปาณรวัฐ  แสนวันดี
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
921 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายทินกร  ลุนบัวบาน
1. นายอนุพงษ์  ภานุรังกุล
922 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. นายนัทธพงษ์  ไชยยันต์
1. นายอนุพงษ์  ภานุรังกุล
923 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
924 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายชิณกฤษ  โทนะหงษา
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
925 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายปณิธิ  จีพิมาย
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
926 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบุญ
1. นายอนุพงษ์  ภานุรังกุล
927 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายเสถียร  แก้วไวยุทธิ์
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
928 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์แสง
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
929 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สักขาพรม
1. นายอนุชา  ตาปะสี
930 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  พลชารี
1. นายสง่า  ดาศรี
931 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจต่าง
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
932 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  นามวงษ์
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
933 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนายุทธ  จันเรืองศรี
1. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
934 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
935 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตางจงราช
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
936 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  แสนวันดี
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
937 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายคุณภัทร  สุขใจ
2. นางสาวจริยา  ฉิมงาม
3. นางสาวจิราพร  เทพตาแสง
4. นางสาวจิราภรณ์  ปีเถาะ
5. นางสาวณิชากร  เสนคำ
6. เด็กชายธนากร  ทองเพชร
7. นายนันทวัฒน์  แสนวันดี
8. นางสาวนันทิดา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสม
10. นายปณิธิ  จีพิมาย
11. นางสาวปวีณา  ปะนามะเส
12. เด็กชายปาณรวัฐ  แสนวันดี
13. เด็กชายปานอินทร์  แสงศิลา
14. นางสาวพรพรรณ  ลาดละคร
15. นางสาวพัชราภรณ์  เขียวน้ำชุม
16. เด็กชายภานุพงษ์  นามวงษ์
17. เด็กชายมินทะดา  ประเสริฐสม
18. นางสาวรัชฎาภรณ์  พลเสนา
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ไพศาล
20. นายวชิโรจน์  บุญพินิจ
21. นายวรวิช  มาลาน้อย
22. นายสิทธิโชค  สิทธิพรหม
23. นางสาวสิริยากร  ดงไมตรี
24. นางสาวสิริวิมล  สุวรรณโคตร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงคล้าย
26. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิเชียร
27. นางสาวสุริยาพร  นนทะคุณ
28. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงดี
29. นางสาวอาภัสรา  พันธ์สาง
30. เด็กชายเมธา  ธีระวัช
1. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
2. นายสกลสุข  ยืนสุข
3. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
4. นายพรชัย  นนท์เข็มพรม
5. นายณัฐดนัย  ชูแก้ว
6. นายสมดุลย์  โฉมหาญ
7. นายศิวกร  เหมือนสีเลา
938 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
2. นายจักรพล  กมลคราม
3. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสร้อยพร้าว
4. นางสาวชญานิษฐ์  ทองแสน
5. เด็กชายชัยเฉลิมพล  ตรีสัตย์
6. เด็กหญิงณัชชา  ไชยเชียงพิณ
7. เด็กชายณัฐพล  วิชาญ
8. เด็กหญิงณิชามาศ  คำเรือน
9. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
10. เด็กชายธนาธร  พลชารี
11. เด็กหญิงธัญรดา  ผลเพิ่ม
12. เด็กหญิงธาริกา  ไชยหาญ
13. เด็กชายธีรเดช  สายผัน
14. เด็กชายนิติธร  คำนวลอินทร์
15. นายภูมินทร์  มุกดากิจ
16. นางสาววนิชยา  คำตัน
17. นายวิชยุตม์  พาเทพ
18. นางสาวสลักฤทัย  เครือคำใหล
19. เด็กหญิงสาริน  สีน้ำเงิน
20. เด็กหญิงสุนิตา  ยอดยิ่ง
21. เด็กหญิงสุวพิชญ์  หาระคุณ
22. เด็กหญิงสุวิตรา  ศาลาคำ
23. นางสาวอนุธิดา  อุทัยโย
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
25. เด็กหญิงอริศรา  แก้วคำ
26. นางสาวอาทิมา  พลชารี
27. นายเกษม  อินนอก
28. นายเดวิท  เทพจันทร์
29. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อามาตรวงศ์
30. เด็กหญิงไพลิน  บุญเกิด
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
2. นายสง่า  ดาศรี
3. นางสุรีรัตน์  ดอนเกิด
4. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  โภคาพานิชย์
5. นายธนูพิษ  มานะจักร์
6. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
7. นางสาวสุธีรา  เย็นฉ่ำ
939 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1. เด็กชายจาตุรงค์  สุดา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อึงสะกาว
3. เด็กหญิงชลธิชา  พระทัยบุตร
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ฮมภิรมย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบุญ
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  เวียนวัน
7. เด็กหญิงทิชาภัทร  ไชยแก้ว
8. เด็กชายทินกร  ลุนบัวบาน
9. เด็กหญิงทิพย์อาพร  ศรีเปรม
10. เด็กชายธนชัย  ศรีชัยมูล
11. เด็กชายธนภัทร  แสงศิลา
12. เด็กชายธนากร  คำวันดี
13. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรียากุล
14. นางสาวนุชจิตตรา  น่านอูบ
15. เด็กหญิงปวีณา  ชิณภักดี
16. เด็กหญิงพันภษา  ศรีเดช
17. เด็กชายพีรดนย์  วงศ์แสนสุข
18. เด็กชายพีรพัฒน์  นามน้อย
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำสอิ้ง
20. เด็กชายวิทยา  นาชัย
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ทับจันทร์
22. เด็กหญิงศศิธร  ไชยแก้ว
23. เด็กหญิงศุภารัตน์  นันธานี
24. เด็กหญิงสุภาพร  เม้าราษี
25. นางสาวอภิญญา  เม้าราษี
26. เด็กหญิงอรุณี  ขันตีคำ
27. เด็กหญิงเกศกนก  อินทกูล
28. เด็กหญิงเกศวริน  ทุมดี
29. เด็กหญิงเข็มอัปสร  เม้าราษี
30. เด็กหญิงแพรวา  แก้วประสิทธิ์
1. นายอนุพงษ์  ภานุรังกุล
2. นางสาวสินใจ  มินะสิงห์
รวม 2349 1442