หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
2 นายชัยนาท พรมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
3 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
4 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
5 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
6 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
7 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
8 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
9 นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
10 นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
11 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
12 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
13 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
14 นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะุอาดชุมแสงวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
15 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
16 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
17 นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
18 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
19 นายสมภาร นามมะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
20 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
21 นายสุทา สาวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
22 นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
23 นายจักรกฤช ฟ้ากระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
24 นายพิศุทธิ์ นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
25 ดร.กิตติศักดิ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
26 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
27 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
28 นางสุธิดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
29 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
30 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
31 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
32 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
33 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
34 นางสุธิดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 นายกมล ไสโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นางสาวยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
38 นายไพบูลย์ พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
39 นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นายพรเทพ อกศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 นายอัครพล บริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นายเจตพนต์ จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นายปรีชา สิงห์เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
44 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
45 นางภัคธร ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
46 นายประหยัด ปัตถาวะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
47 นายปฏิพล แก้วมูลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
48 ว่าที่ ร.ต.อนุพงษ์ รักบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นางกุลรัตน์ สำเภาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นางสุนทรีย์ สาวงศ์นาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นางสุภดี โซ่สายคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นางสาวศิรินุช สนิทชน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นางพิสมัย วงศ์คำจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นายนาวิน มุกดากิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นางวันเพ็ญ ชวรุ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นายสินาด นิลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นายชาญฤทธิ์ เบญจจินดา ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นายสมชาย บูระทิศ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นางจิรภา อัมฤตานนท์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นางขนิษฐา ศรีคำมี ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
61 นางสุภารัตน์ สนิทชน ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
62 นางแสงจันทร์ พรมมาลุน ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
63 นายธนูพิษ มานะจักร์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
64 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
65 นางสาวจริยา สาเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
66 นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
67 นางยุภาพิศ ชูหนู ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
68 นางเตือนใจ หาญสีนาถ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นายทวีศักดิ์ สารีโท ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นางรพีพร ขุนหาญ เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
72 นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
73 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
74 นางยุภาพิศ ชูหนู ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
75 นางเตือนใจ หาญสีนาถ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
76 นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
77 นายนพดล แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
78 นางสาวรพีพร ขุนหาญ เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
79 นางสาวภัสนี มุนทานี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
80 นางสาวชฏาพร ไชยเชษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
81 นางสาวจริยา ประวันไว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
82 นางสาวนิตติยา ไกรกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
83 นางอรุณ พลนามอินทร์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
84 นางสาวมลฤดี ใต้วารินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
85 นางสาวพนิชดา ธิมะเณย์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
86 นางสาวแสงเดือน สมผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
87 นายนรากร นนทคำจันทร์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
88 นายณัฐพล ณ หนองคาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
89 นางสาวณัฏฐ์กฤตา โภคาพานิชย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
90 นางสาวอัชลีญา จิตร์จำนงค์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
91 นายวิศวะ ห้าวหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
92 นางสุวรรณี ทองโคกสี ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
93 นางสาวสุนิษา บุดดีคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
94 นายทวีศักดิ์ สารีโท ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
95 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นายปฏิพล แก้วมูลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นายพรเทพ อกศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นางสาวยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
107 นายกมล ไสโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 ดร.กิตติศักดิ์ ต้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชย์ ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นายปรีชา สิงห์เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 นายสุทา สาวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
115 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นายอัครพล บริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นายประหยัด ปัตถาวะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นายพิศุทธิ์ นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายไพบูลย์ พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นางสาศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 นายจักรกฤช ฟ้ากระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท์ ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางสุธิดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นายชัยนาท พรมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายทวีศักดิ์ สารีโท ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจำศูนย์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
132 นางปรีญาภรณ์ พรมเสาร์ ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
133 นางสาวมัณทนา ผาใต้ ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
134 นางสาวมะลุลี คณารศ ครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
135 นายสนั่น บุดดีคำ ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
136 นายนิลพงษ์ กุนะ ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
137 นางสาวสุกัญญา นามวงษา ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
138 นางสาวนุชนาถ โคตะแวง ครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
139 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
140 นายธนพงษ์ เพลงสา ครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
141 นายไกรสร แจ่มใสดี ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
142 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
143 นายทวีศักดิ์ สารีโท ครูโรงเรียนหนองหานวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
144 นายภานุพงษ์ วิยะบุญ ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
145 . ครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
146 นายบัณฑิต ทับพิลา ครูโรงเรียนไชยวานวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
147 นางสาวนภาลัย อธิรัตนกรัณฑ์ ครูโรงเรียนกฤชานันท์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
148 ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ รักบุตร ครูโรงเรียนพิชญพิชญ์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
149 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวงค์ ครูโรงเรียนพิชญวิทย์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
150 นายพิศุทธิ์ นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
151 นางสาวเมทินี ไทยลำภู ครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
152 นายวิรัตน์ สุทธิ ครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
153 นางสุคนธ์ บุญภา ครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน
154 นายวิชชุกร ทิพย์เสถียร ครูโรงเรียนพังงูพิทยาคม ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับโรงเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]