หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ประชุมชนครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี กุนะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี บุตรศาสตร์ครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ หาศิริครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ไชยอุบลครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายจริณทร์ ประชุมชนครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล ปรัชญาครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาว่่ผ่องนภา โยธะพลครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวมะลุลี คณารศครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ยงยืนครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรจนา พระภิเดชครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารณี หงษ์ชุมแพครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
3. นางวารุณี พิเนตรครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรภา อัมฤตานนท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ไชยคุณครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ หลวงหลากครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมฤดี ศรีดาพรมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปานใจ หมู่สูงเนินครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สนดาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ แก้วกุลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคำปั้งครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ศรีคำมีครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ยุทตะรินทร์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี อุดมศักดิ์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคำปั้งครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ กุนะครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปราณี กองเกิดครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกอร กาญบุตรครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร กองขันธ์ครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทราภรณ์ นรินทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ฤาชากุลครูโรงเรียนโนนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นุช ศรีดามาตย์ครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี มงคลครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดนุทัย แคนสาครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกมล วัจนสุนทรครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกุลรัตน์ สำเภาทองครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรสูงเนินครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางคำปุ่น ทิพย์โชติครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรวมชัย ศิริโอษฐ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ศรีมาตย์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิภัทร ปุณณขันธ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยมาศ ไชยเทศครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ สุทธิรักษ์ครูโรงเรียนโนนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางกฤษดา อุดมศักดิ์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล สนั่นเครื่องครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุดมศักดิ์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยมาศ ไชยเทศครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางปานใจ หมู่สูงเนินครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ กุนะครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระเชษฐ์ จันทะมนตรีครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาวรรณ สีลาทอนครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ ศิริมาครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธภูมิ ลาลดครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันธพันธ์ สุพะรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ รอดขันเมืองครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง พรมกล้าครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมนตรีรัตน์ แดงเหลืองครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนีรนุช อุดมศักดิ์ครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธภูมิ ลาลดครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ สุทธิวรรณาครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัตครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางญดา เวียนเตียงครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ ศรีวงค์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อยครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางเจริญขวัญ นำพาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางณฐพร สานธิยากูนครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิลิลักษณ์ ชัยคำครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ โพธิ์งามครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางมาพร สุขเกษมครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัตครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ศรีซุยครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุภาพร สุขเกษมครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ โพธิ์งามครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางณฐพร สานธิยากูนครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางศิริมา ทำเนาว์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาณิศา ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองคำ โพธิ์งามครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิววงศ์ สาวงศ์นามครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายศรีทำบุญ วิทวัส ครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายสุธาสิน เขียวทองครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพิมพ์ กัมหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองคำ โพธิ์งามครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ สาวงศ์นามครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศรีซุยครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุทธิครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ วิยะบุญครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นามวงษาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ประเสริฐสังครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ขันตีคำครูโรงเรียนมัธยมวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ วิยะบุญครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ อาจเจริญครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ หักขุนทศครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ หิริโกกุลครูโรงเรียนกฤชานันท์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภดี โซ่สายคำครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ พันธนกกุลครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร โพธิ์รัตนครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภาพร แก้วมูลตรีครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนกร พรหมพลครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ คำวังครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำไทย ชัยปัญหาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สุมาตราครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ รัตนเพชรครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางศรีนภา ขุลีดีครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ ด้านสิงห์ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มุขฎา เชียงบาลครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิตร ศรีหาเทพครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิณณ์ธิตา มีคุณครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางยุภาพิศ ชูหนูครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมเจริญครูโรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ รัตนเพชรครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริธร โทวันนังครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ด้านสิงห์ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เที่ยงธรรมครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อินสุวอครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยาณี จำปาหารครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกัลยา ขันสาลีครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวละอองฝน พรมเสาร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดาครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จำปาหารครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนวงศ์ครูโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พรมวังครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสุปรียา กัตตะโรครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เที่ยงธรรมครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พาชื่นครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุดา ใจดีครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริธร โทวันนังครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชนี ดวงวันทองครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจารุดา ใจดีครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธาวิต สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ พาชื่นครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุณี แสงจันทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดีครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชชฎาภรณ์ มีคุณครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย นนทะแสงครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาวศิริ สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล พลนิโคตรครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรตินันท์ บุดดาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ สมานครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมีชัย วงศ์นครธรรมครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร จรุงไทยครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พลศรีดาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางบุศรินทร์ ห้าวหาญครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สมมิตรครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวงค์ณภา แก้วไกรษรครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ยงยืนครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอำนาจ ดอนจันทร์โคตรครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางยาจิตร นามโยธาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางอรุณ พลนามอินทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชุกร ทิพย์เสถียรครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขกิจ พิศกุลครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ เชาว์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชพงษ์ อุ้ยวงศ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายทักษิณ เกษต้นครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวเจษฎินทร มาตย์เมืองครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกนกพล เมืองแก้วครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวะนา ดีตาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจษฎินทร มาตย์เมืองครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายทักษิณ เกษต้นครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรรชัย ยางชุมครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันสุภีร์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท ชูปัญญาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางวัลรัตน์ แก้วมากครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางพิชชุดา คทาเหมครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญยาภรณ์ พิมพ์ดวงสีครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาลินี ผิวศิริครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ ส่องโสมครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเกียรตินิพนธ์ สุริยนต์ครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา ผาใต้ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย กุคำใสครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ซองทุมมินทร์ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดาวัลย์ ตาลเจิมครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ ลุยตันครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า กัญญาบัตรครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย กุคำใสครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ซองทุมมินทร์ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดาวัลย์ ตาลเจิมครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ ลุยตันครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า กัญญาบัตรครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ พิมาลัยครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ดาวศรีครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไกรวิทย์ พิมาลัยครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ดาวศรีครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ เณรฐานันท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ พันธ์อินากูลครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ เพ็ชรนาดีครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัศ เกตุโสภาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางประนอม นิกรรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนัญชยา อัมรินทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ ปรีดายุทธนาครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยพร จันทะศรีครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนัย นาสว่างครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ แสนพินิจครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายสุนีย์ คามเขตครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร อุทุมภาครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรัณย์พร ป่าผึ้งครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ภูชอบชมครูโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางมณีจันทร์ รักษาภักดีครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี จันทร์ดีครูโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยรัตน์ ภูดวงดาษครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิชดา ธิมะเณย์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ ขันธวิชัยครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชย์ สุทธิอาจครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ไชยขันย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอรรคพล ภูนราครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย วงศ์คำจันทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญรัก จันทะยางครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ใจดีครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สร้อยจันดาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวธนัชพร แจ่มใสดีครูโรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นายพลวัฒน์ นันทะสอนครูโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
6. นายสิทธิชัย ปังอุทาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
7. นายนรากร นนทะคำจันทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุนทร วาทะสิทธ์ครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แรงประโคนครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย สุระปันธ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายสุวัฒน์ กองขันธ์ครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปฏิภาน พันโพธิ์ครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวพรรวินท์ ทศภาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักร์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายสุธาศิน เขียวทองครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธนูพิษ มานะจักร์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายสุธาศิน เขียวทองครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ตระไตรรราชครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโปรดปราน บาลเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายกงหลา นารินทร์ครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ตระไตรรราชครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองอินทร์ พลเขมรครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย เพชรนาดีครู โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ภักดีนวลครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายสุธาศิน เขียวทองครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเผด็จ ภักดีนวลครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายสุธาศิน เขียวทองครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายโปรดปราน บาลเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายโปรดปราน บาลเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ครู โรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นายกงหลา นารินทร์ครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายสุธาศิน เขียวทองครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัญญรัตน์ พรมกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางธนกร ยศสกุลวริศครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตระไตรรราชครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร จันทสีครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตระไตรรราชครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร จันทสีครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโอภาส บุญมาครู โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายกงหลา นารินทร์ครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโอภาส บุญมาครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ จันทร์งามครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายโปรดปราน บาลเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพชร ภูเกตุครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สมบัติกำไรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปาณครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร สอนพรหมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร สอนพรหมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร สอนพรหมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปาณครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร สอนพรหมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร คำแสนกุลครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปาณครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร คำแสนกุลครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปาณครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปราการ เวียนเตียงครู โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุครู โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิโรรัศมิ์ ขุราศีครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นางศิโรรัศมิ์ ขุราศีครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
4. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศิโรรัศมิ์ ขุราศีครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนทรี เนตรแสงครู โรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงนภัส พันธุณวงศ์ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชรัญดา บุษราคัมครู โรงเรียนกฤชานันท์กรรมการ
5. นางศิโรรัศมิ์ ขุราศีครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ชัยรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลาครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฑิตยา บุญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเดือนฉาย อยู่จุมพลครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Gong Ming Qiuครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissHuang Qiครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลาครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิตตา เสนาวงศ์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย ชัยรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Ms.Li Rong Juanครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ยางสำเนียงครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิตตา เสนาวงศ์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย ชัยรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Gong Ming Qiuครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissHuang Qiครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ชัยรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวเดือนฉาย อยู่จุมพลครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Gong Ming Qiuครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย อยู่จุมพลครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลาครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิตตา เสนาวงศ์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Li Rong Juanครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิตตา เสนาวงศ์ครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาววลัยภรณ์ แสงศิลาครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสินาด นิลพัฒน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อุดมศักดิ์ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะครูโรงเรียนนาไหมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวชครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเปรมฤดี ศรีดาพรมมาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชุมพล นาแถมเพชรครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิทวัฎฐ์ ศรีอวนครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายชวลิต พูนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุราณครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ หงษาพุทะครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สิมลีครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาริสา เสียงเพราะครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทะครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมานี เชาว์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาริสา เสียงเพราะครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทธครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ราชเจริญครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ กองสูครูโรงเรียนนาไหมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวผ่องนภา โยธะพลครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจารี ท้าวพาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ สำราญบุญครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ กองสูครูโรงเรียนนาไหมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ชัยประเสริฐครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัญชยา อัมรินทร์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร เสียงเลิศครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางผ่องใส จันทร์สมคอยครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุภารัตน์ สนิทชนครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร เสียงเลิศครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางผ่องใส จันทร์สมคอยครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ศรีมณีครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฌญนพัชต์ ปักคะมาครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ บุญรอดครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนริสา เสียงเพราะครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ทับพิลาครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศริณญภัทร ผลประสานครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุนทร สุริยะจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายจุฑาทิพย์ โพธิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ทับพิลาครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศริณญภัทร ผลประสานครูโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุนทร สุริยะจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายจุฑาทิพย์ โพธิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิษฐ์ สินล้านครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ มูลสารครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภิษฐ์ สินล้านครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ มูลสารครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ พิชัยรัตน์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวงทอง นนทะชัยครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรีครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นายชานนท์ ประชุมชื่นครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐชภัทร สุราชครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิษฐ์ สินล้านครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา ดิเรกศรีครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา หาผลดีครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสนั่น บุดดีคำครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธนพงษ์ เพลงสาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา ภักดีศรีครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา หาผลดีครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
2. นายสนั่น บุดดีคำครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธนพงษ์ เพลงสาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา ภักดีศรีครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ทับพิลาครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฌญนพัชต์ ปักคะมาครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ โพธิชาเนตรครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิกรรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอัชลีญา จิตรจำนงค์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ เบิกช่องครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ดิเรกศรีครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ นิกรรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายเพชร คำทาสีครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เบิกช่องครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ดิเรกศรีครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิพล ฤาชากุลครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายเพชร คำทาสีครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฌญนพัชต์ ปักคะมาครูโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิชาเนตรครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล ฤาชากุลครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศริณญภัทร ผลประสาทครูโรงเรียนโนนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชานนท์ ประชุมชื่นครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คงประสานกาลครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระพัชร์ นวกะตามครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลสารครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายกมล ไสโยธาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพีระพัชร์ นวกะตามครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลสารครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายกมล ไสโยธาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิณ สุเนตรครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แสนละครครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายศักดา สุทธิประภาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิณ สุเนตรครูโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แสนละครครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายศักดา สุทธิประภาครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาริสา หลักทองครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ใจวันครูโรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นางวาธินี พาสีราชครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยคุณครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายสุรีย์ทิพย์ จับใจนายครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนาริสา หลักทองครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลักขณา ใจวันครูโรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นายวาธินี พาสีราชครูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยคุณครูโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายสุรีย์ทิพย์ จับใจนายครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเคน บัวชาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี วงษ์เจริญครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางจักกฤษณ์ ภูผาบางครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรพัศ ติวสร้อยครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเคน บัวชาครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันเพ็ญ ชวรุ่งครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุภาวดี วงษ์เจริญครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ ภูผาบางครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรพัศ ติวสร้อยครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสาท ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชิณรุจธ์ ทวีพงษ์ครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี เกตลาดครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีอัครเดช อัปมาตย์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชิณรุจธ์ ทวีพงษ์ครูโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี เกตลาดครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีอัครเดช อัปมาตย์ ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวจิตรตา หล้าษาครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพิน ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งครูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมงคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวจิตรตา หล้าษาครูโรงเรียดงเย็นพิทยาคาร นกรรมการ
5. นางยุพิน ป้านภูมิครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ประสมทรัพย์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภูผินผาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรักษ์ นิรานนท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ประสมทรัพย์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภูผินผาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรักษ์ นิรานนท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลัดดา ประสมทรัพย์ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพัตรา ภูผินผาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรักษ์ นิรานนท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมครูโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภูผินผาครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรักษ์ นิรานนท์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีครูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชนิดา อุตรโสครูโรงเรียนกฤชานันท์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดครูโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางนาริสา เสียงเพราะครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญครูโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางชนิดา อุตรโสครูโรงเรียนกฤชานันท์รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางนาริสา เสียงเพราะครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรครูโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วครูโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์ครูโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองครูโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกครูโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารครูโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญครูโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมครูโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิชญา นาไฮครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บัญฑิตรักการค้าครูโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางไพวัลย์ มาตย์เทพครูโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสง่า ดาศรีครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรพัศ ติวสร้อยครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุรพัศ ติวสร้อยครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุรพัศ ติวสร้อยครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจครู โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุรพัศ ติวสร้อยครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงครู โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ภานุรังกุลครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากรกรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]