หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 421 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 และ 425 18 พ.ย. 2559 09.00-10.30
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 341 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227 และ 228 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีลานเพลิน 7 สี อาคาร5 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 345 และ 346 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์1 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์2 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์3 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์4 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานอาคารศิลปะ 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์1 18 พ.ย. 2559 9.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
2 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00น.
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00น.
6 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
7 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
8 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
9 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
10 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
11 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการแนะแนว 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้อง เกษตรกรรม (สุธีรา) 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 10.00น เป็นต้นไป
2 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
3 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 10.00น เป็นต้นไป
4 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 18 พ.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]