หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหนองหานวิทยา ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 421 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 และ 425 17 พ.ย. 2559 09.00-10.30
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 341 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227 และ 228 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 216 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีลานเพลิน 7 สี อาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองหานวิทยา 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมไอ่คำ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมไอ่คำ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 345 และ 346 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์1 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์2 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์3 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์4 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องศิลป์1 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
6 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา สวนศิลป์ 2 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00
7 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สวนศิลป์ 2 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 10.30 น. เป็นต้นไป
2 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.30 น. เป็นต้นไป
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00น.
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.
12 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00น.
13 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 12.00-17.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หอประชุมเชียงงาม 17 พ.ย. 2559 9.00 -12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 (ศูนย์ ERIC) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 (ศูนย์ ERIC) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 (ศูนย์ ERIC) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 (ศูนย์ ERIC) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 หมายเหตุ (ห้องและเวลาใช้ชนกับรายการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 หมายเหตุ (ห้องและเวลาใช้ชนกับรายการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 หมายเหตุ (ห้องและเวลาใช้ชนกับรายการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 หมายเหตุ (ห้องและเวลาใช้ชนกับรายการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามหญ้า หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามหญ้า หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง ประชุมไอ่คำ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการแนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521(ห้องคอม1) 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521(ห้องคอม1) 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521(ห้องคอม1) 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523(ห้องคอม2) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524(ห้องคอม3) 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
9 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523(ห้องคอม2) 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521(ห้องคอม1) 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้อง เกษตรกรรม (สุธีรา) 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ทางเดินแห่งรัก 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 13.00น เป็นต้นไป
2 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 13.00น เป็นต้นไป
3 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 13.00น เป็นต้นไป
4 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 13.00น เป็นต้นไป
5 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้ง หน้าอาคาร5 17 พ.ย. 2559 14.00น เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]