สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 106 10 1 1 117
2 วังสามหมอวิทยาคาร 81 11 4 2 96
3 ศรีธาตุพิทยาคม 74 13 1 3 88
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 36 9 3 1 48
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 35 7 4 2 46
6 หนองแสงวิทยศึกษา 32 13 2 5 47
7 หนองแดงวิทโยดม 28 11 0 2 39
8 ประจักษ์ศิลปาคม 24 6 1 2 31
9 กุงเจริญพิทยาคม 22 6 4 1 32
10 นานกชุมวิทยาคม 19 6 1 3 26
11 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 16 2 3 4 21
12 เสอเพลอพิทยาคม 15 10 1 1 26
13 สีออศิลปศาสตร์ 14 4 3 4 21
14 สามพาดพิทยาคาร 12 4 1 3 17
15 ทมนางามวิทยาคม 12 3 0 1 15
16 คำยางพิทยา 11 4 1 3 16
17 กมลาลักษณ์ 8 6 1 0 15
18 แชแลพิทยานุสรณ์ 7 5 4 0 16
19 ตาดทองพิทยาคม 6 3 2 2 11
20 พันดอนวิทยา 4 2 1 0 7
รวม 562 135 38 40 735