สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 45 26 18 89 106 10 1 1 117
2 วังสามหมอวิทยาคาร 31 26 14 71 75 10 4 2 89
3 ศรีธาตุพิทยาคม 31 21 11 63 70 10 1 3 81
4 กุงเจริญพิทยาคม 9 3 3 15 22 6 4 1 32
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 6 5 7 18 30 7 4 2 41
6 หนองแสงวิทยศึกษา 5 6 7 18 29 13 2 5 44
7 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 5 5 14 24 35 9 3 1 47
8 สามพาดพิทยาคาร 4 1 3 8 12 4 1 3 17
9 สีออศิลปศาสตร์ 3 1 0 4 14 4 3 4 21
10 ทมนางามวิทยาคม 3 1 0 4 11 3 0 1 14
11 พันดอนวิทยา 3 0 1 4 4 2 1 0 7
12 คำยางพิทยา 2 4 1 7 11 4 1 3 16
13 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 2 1 0 3 12 2 3 4 17
14 ตาดทองพิทยาคม 2 0 0 2 6 3 2 2 11
15 กมลาลักษณ์ 1 4 0 5 8 6 1 0 15
16 หนองแดงวิทโยดม 0 7 3 10 23 11 0 2 34
17 ประจักษ์ศิลปาคม 0 4 6 10 24 6 1 2 31
18 นานกชุมวิทยาคม 0 3 5 8 19 6 1 3 26
19 เสอเพลอพิทยาคม 0 1 2 3 10 10 1 1 21
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 0 0 3 3 7 5 4 0 16
รวม 152 119 98 369 528 131 38 40 697