สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 45 26 18 89 106 10 1 1 117
2 วังสามหมอวิทยาคาร 36 27 15 78 81 11 4 2 96
3 ศรีธาตุพิทยาคม 33 26 11 70 74 13 1 3 88
4 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 9 7 7 23 35 7 4 2 46
5 กุงเจริญพิทยาคม 9 3 3 15 22 6 4 1 32
6 หนองแสงวิทยศึกษา 7 7 7 21 32 13 2 5 47
7 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 6 5 14 25 36 9 3 1 48
8 หนองแดงวิทโยดม 4 8 3 15 28 11 0 2 39
9 สามพาดพิทยาคาร 4 1 3 8 12 4 1 3 17
10 ทมนางามวิทยาคม 3 2 0 5 12 3 0 1 15
11 สีออศิลปศาสตร์ 3 1 0 4 14 4 3 4 21
12 พันดอนวิทยา 3 0 1 4 4 2 1 0 7
13 คำยางพิทยา 2 4 1 7 11 4 1 3 16
14 เสอเพลอพิทยาคม 2 3 3 8 15 10 1 1 26
15 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 2 3 2 7 16 2 3 4 21
16 ตาดทองพิทยาคม 2 0 0 2 6 3 2 2 11
17 กมลาลักษณ์ 1 4 0 5 8 6 1 0 15
18 ประจักษ์ศิลปาคม 0 4 6 10 24 6 1 2 31
19 นานกชุมวิทยาคม 0 3 5 8 19 6 1 3 26
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 0 0 3 3 7 5 4 0 16
รวม 171 134 102 407 562 135 38 40 735