สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 106 10 1 1 117
2 วังสามหมอวิทยาคาร 75 10 4 2 89
3 ศรีธาตุพิทยาคม 70 10 1 3 81
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 35 9 3 1 47
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 30 7 4 2 41
6 หนองแสงวิทยศึกษา 29 13 2 5 44
7 ประจักษ์ศิลปาคม 24 6 1 2 31
8 หนองแดงวิทโยดม 23 11 0 2 34
9 กุงเจริญพิทยาคม 22 6 4 1 32
10 นานกชุมวิทยาคม 19 6 1 3 26
11 สีออศิลปศาสตร์ 14 4 3 4 21
12 สามพาดพิทยาคาร 12 4 1 3 17
13 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 12 2 3 4 17
14 คำยางพิทยา 11 4 1 3 16
15 ทมนางามวิทยาคม 11 3 0 1 14
16 เสอเพลอพิทยาคม 10 10 1 1 21
17 กมลาลักษณ์ 8 6 1 0 15
18 แชแลพิทยานุสรณ์ 7 5 4 0 16
19 ตาดทองพิทยาคม 6 3 2 2 11
20 พันดอนวิทยา 4 2 1 0 7
รวม 528 131 38 40 737