หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
2 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
3 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
4 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
5 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
6 นายพิชิต บุญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
7 นายธวัชชัย โสมาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
8 ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
9 นายวิศิษฏ์ อิสระดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
10 นายสุรชาติ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
11 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
12 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
13 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
14 นายวิจิตร พงษ์เมธา รก. ผอ. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
15 นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลง รก. ผอ. โรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
16 นายอาทิตย์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
17 นายราชัย กิติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
18 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รก. ผอ. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
19 นายอิศรา วรรณสุข รก. ผอ. โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
20 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
21 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
22 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
23 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
24 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
25 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
26 นายฉลาด สิทธิคุณ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
27 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
28 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รองประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
29 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
30 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
31 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
32 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
33 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
34 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
38 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
39 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นายสกลรัตน์ สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
44 นายสุนทร ปัญจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
45 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
46 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
47 นางรัตนาวดี วรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
48 นายบุญเจิญ สุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นายธงชัย พรมเลิศ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นางวินิต ผลจันทร์ ครู โรงรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นางปราณี ถนอมเทวศิริกุล ครู โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นายอุดม เอกทัศน์ ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นางรัชนี น้อมระวี ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลง ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นางพรรณเพ็ญ อ่อนน้อม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
61 นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
62 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
63 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
64 นางขนิษฐา สารปรัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
65 นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
66 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
67 นางแววศรี เหมือนทองจีน ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
68 นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นายวชิวิทย์ คำตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นายฉลาด สิทธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
72 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
73 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
74 นายอาคม ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
75 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
76 นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
77 นางอนงค์ ทนผักแว่น ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
78 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
79 นางสาวประไพศรี หินซุย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
80 นางสุรางคณา ปะตังถาโต ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
81 นายภูวดล แก้วแดง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
82 นายพีระชัย ราชโสภา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
83 นายวีระชัย บุบฝาสังข์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
84 นายวรวุฒิ อไภราช นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
85 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
86 นางสาวปิยธิดา นรากุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
87 นายจิระชาติ พิมวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
88 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
89 นางพนารัตน์ เอกทัศน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
90 นางกนกวรรณ ประกอบศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
91 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
92 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
93 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
94 นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
95 นายนราวุธ การอรุณ ครู โรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
96 นางนรีรัตยา กำนาดี ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
97 นายพงศกร โซ่พิมาย ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
98 นายสาริศ หินนาง ครู โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
99 นายวิสรุต นาจรัส ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
100 นายบุญจันทร์ สุวรรณพรม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
101 นายเสน่ห์ อุ่นสิม ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
102 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
103 นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
104 นายอิศรา ภาประเวช ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
105 นางไพรวัลย์ มาตย์เทพ ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
106 นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
107 นายศรัณยพงศ์ จันทะศรี ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
108 นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์ ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
109 นายประยูร บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
110 นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่ม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
111 นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่ม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
112 นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ครู โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
113 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
114 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
115 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
116 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
117 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
118 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
119 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
120 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
121 นายณรงค์ชัย บุญพา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
122 นางสาววิลาวัณย์ โสมาบุตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
123 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
124 นายประพจน์ ขามรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
125 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
126 นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
127 นายณรงค์เดช พลหล้า ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
128 นางกนกวรรณ ประกอบศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
129 นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
130 นางสาวทองทัศ บุญตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
131 นางสาวสารชา มณีกุล ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
132 นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
133 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
134 นางสาวกนกพร ศิลพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
135 นางสาวจิตรลดา จันทรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
136 นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
137 นางสาวนิยากร จำปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
138 นางทวินันท์ เสนาเสถียร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
139 นางสาวณัฐฐินันท์ จวงทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
140 นางนงค์นุช ห่อนบุญเหิม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
141 นายธงชัย ลุนสะแกวงษ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
142 นายอาวุธ เพิ่มสูงเนิน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
143 นายนิพนธ์ สนธิสวน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
144 นายประมูล บุตรภูมิ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
145 นายทองสุข ชัยเดช ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
146 นายมนูญ คำจันทร์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
147 นางยุพา ไกกาศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
148 นายเถลิงศักดิ์ บัวแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
149 นายอุนาโรม ปราบมะเริง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
150 นายสำนวน จำปาแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
151 นายพิชิต วุ่นซีแซง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
152 นางทองชื่น สิทธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
153 นางฉวีวรรณ วงษ์ชัยนัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
154 นายสัญญา ภวะวิจารณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
155 นายพีระพงษ์ กิติราช นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
156 นายพงศกร ปัญญาโอภาส นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
157 นางสาวมิลนิสา ภูงามเชิง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
158 นางสาวสุทธิดา โคตรสกิจ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
159 นางสาวรัชนีกร วีเชียร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
160 นายพงศกร คำพันธ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
161 นายภาสุ โคตรสีกุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
162 นายภานุพงษ์ นิจภักดี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
163 นายภานุพงษ์ ภูแสงศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
164 นางสาวอรวรรณ บุญประคม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
165 นางสาวดาราภรณ์ พยัฆกุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
166 นางสาวปิยะนุช ปานิแสน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
167 นางสาวอิภิญญา กุลนรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
168 นายเบญจพล บุญเรือง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
169 นายณัฐวุฒิ ปุราโส นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
170 นางสาวสุนิสา คำวันสา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
171 นางสาวจันทร์ศิริ ศรีสะอาด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
172 นายอาทิตย์ ชานนตรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
173 นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
174 นายบัลลังค์ แซ่ลิ้ม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
175 นางสาวสุพิญญา บาทชารี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
176 นายณัฐชัย ไชยคำ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
177 เด็กชายสวรรยา สวรรยาวิสุทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
178 เด็กชายสิปปกร โลมาอินทร์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
179 เด็กชายกัฐดนัย ศรีกงพาน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
180 เด็กชายญาณวัฒน์ อุดชาชน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
181 เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
182 เด็กหญิงอภิญญา ผิวเหลือง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
183 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำแพง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
184 เด็กชายกิตติคุณ พลทะจักร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
185 นายอภินันท์ รอดพันธ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
186 เด็กหญิงภาวริน พลน้ำเที่ยง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
187 นายวทัญญู โพธิรักษา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
188 เด็กชายวิกรม สุขตะกั่ว นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
189 นายภานุวัฒน์ แสนกล้า นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
190 นายคุณากร อินทร์คำ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
191 นายปัณณา ปานะโส นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
192 นางสาวรัญชิดา ขนันเสียง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
193 นายโยธิน คำพิทักษ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
194 นางสาวถนอมลักษณ์ จันทคต นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
195 นายภูวดล แก้วแดง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
196 นายพีระชัย ราชโสภา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
197 นายวีระชัย บุบฝาสังข์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
198 นายวรวุฒิ อไภราช นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
199 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
200 นางสาวชลธิชา อนุประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
201 นางสาวณัฐกานต์ ไพศาล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
202 นางสาวนพัสร พิมพ์แพง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
203 นางสาวปณิตตา พละแสน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
204 นางสาวเพ็ญศิริ แสงนาค นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
205 นางสาวแพรวพรรณ ดุลย์มา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
206 นางสาวภาณุมาศ ห้างหว้า นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
207 นางสาวรุจิษยา จันทรทิพย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
208 นางสาววรทา บุตรธนู นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
209 นางสาววริศรา กันชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
210 นางสาววาสนา หลาบคำ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
211 นางสาววีรวรรณ พรหมโคตร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
212 นางสาวเวนดี้ อุ้ยปะโค นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
213 นางสาวสุทธิดา ปัดถานัง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
214 นางสาวสุภาภรณ์ ประโม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
215 นางสาวสุวัจนีย์ แก้วกิต นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
216 นางสาวอัจฉรา สุขรมย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
217 นางสาวอัญมณี แถมสมดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
218 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
219 นายวัชรพล มงคลอุทก นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
220 นายธนบดี ธนูทอง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
221 นายบัณฑิต ชนะพจน์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
222 นายธีรรัตน์ อุดรเขตร์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
223 นายธนงศักดิ์ ทาทอง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
224 นายสัญญา สิทธิพรม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
225 นายวงศพัทธ์ จริยกิตติกุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
226 นายยศดนัย ชินธกูล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
227 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
228 นายชัยณรงค์ บุษดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
229 นายนันทวัฒน์ สัจจมณี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
230 นายมงคล ประสงค์สุข นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
231 นายธวัชชัย สิทธิวงษา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
232 นายสหภาพ ไชยวงษา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
233 นายภาสกร ศรีเคนา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
234 นายเจษฎา แก้วศิริ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
235 นายพันธกานต์ โครตพล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
236 นางสาวธีรดา มาลุน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
237 นางสาวอรวรรณ พานโคกสูง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
238 นายณัฐพล ศรีกงพาน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
239 นายรุ่งระวิน เรืองรัมย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
240 นายวสัตน์ โคตรจันทา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
241 นายไกรครรชิต วงศ์สิงห์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
242 นายปิยะพงษ์ สันโดษ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
243 นางสาวบุรนิษา บุนรสิงห์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
244 นางสาวปิยธิดา นรากุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
245 นายจิระชาติ พิมวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
246 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
247 นางกชพร กิติราช ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
248 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
249 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
250 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
251 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
252 นายธีรพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
253 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
254 นายจำนง ขาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
255 นางทัศนีย์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
256 นางอรุณี ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
257 นางบังอร จันทวงษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
258 นายจักรี ราโชมาศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
259 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
260 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
261 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
262 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
263 นายสุรชาติ พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
264 นางยุรีมาศ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
265 นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
266 นางสาวภัสรา อรุณมีศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
267 นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
268 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
269 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
270 นางปาริชาต เวียงแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
271 นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
272 นางคำกอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
273 นางสาวจรุณี ศรีทาดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
274 นางสาวณัฐฐินันท์ จวงทอง เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
275 นางนงค์นุช ห่อนบุญเหิม เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
276 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุ
277 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ
278 นายสุภาพ สุริอาจ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ
279 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
280 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
281 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
282 นายสุรชาติ พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
283 นางอมร รัตนกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
284 นางสาวภัทรา ริกำแง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
285 นางทวินันท์ เสนาเสถียร ครูธุรการ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการพิธีการ/พิธีกร/ประสานงาน
286 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการประเมินผล
287 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการประเมินผล
288 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
289 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
290 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
291 นางสาวรัชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
292 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
293 นายสงัด จันดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
294 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
295 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
296 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
297 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการประเมินผล
298 นางสาวประเทือง หลานวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล
299 นางสาวปิยะรัตน์ สีคง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล
300 นายธวัชชัย โสมาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
301 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
302 นางนวลฉวี พลโสดา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
303 นางสาวสุระวัน จันทจร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
304 นางสรวีย์ ยลวิลาศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
305 นางสุนทราวดี กมลเศษ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
306 นางสาวธรรมิกา นครชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
307 นางสาวนิยากร จำปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
308 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
309 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
310 นางสาวภัทรา ริกำแง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
311 นายสุรชาติ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
312 นายวิจิตร พงษ์เมธา รก. ผอ. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
313 นายสุรชาติ พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
314 นางสาวภัสรา อรุณมีศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
315 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
316 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
317 นางสุกัญญา คำตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นายวชิวิทย์ คำตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
321 นายสกลรัตน์ สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
322 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร.ร.กุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
323 นางพรพิศ สันประเภท ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
324 นางกชพร กิติราช ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
325 นางสาวมยุรี จันทรเสนา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
326 นายจักรี ราโชมาศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
327 นางสาวพาชื่น วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
328 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
329 นางสาวประไพศรี หินซุย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
330 นางสาวปราณี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
331 นางภาวนา วะปะแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
332 นางกรุณา เต็มเมธาวิทยาเลิศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
333 นางสุรีพร สิงอุปโป ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
334 นางจุรีพร แสนตลาด ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
335 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
336 นางสาวปิยะรัตน์ สีคง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
337 นายสงัด จันดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
338 นางสาวจรุณี ศรีทาดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
339 นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
340 นางขนิษฐา สารปรัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
341 นางกนกวรรณ พลอาษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
342 นางยุรีมาศ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
343 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
344 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
345 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม รองประธานกรรการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมม
346 นางคำกอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
347 นายอาคม ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
348 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
349 นางอาภาสิริ วิชัยวงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
350 นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
351 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
352 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนิงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
353 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
354 นายฉลาด สิทธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
355 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
356 นางอารมณ์ เมฆเวียน ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
357 นางธรรมพร นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
358 นางอมร รัตนกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
359 นางสาวทองทัศ บุญตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
360 นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
361 นางแววศรี เหมือนทองจีน ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
362 นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียน ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
363 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
364 นายพิชิต บุญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
365 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รก. ผอ. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
366 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
367 นายวุฒิชัย พลไทยสงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
368 นางเพียงจันทร์ สำนาญไสย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
369 นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
370 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
371 นายณรงค์ชัย บุญพา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
372 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
373 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
374 นางทัศนีย์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
375 นางบังอร จันทวงษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
376 นางอรุณี ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
377 นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
378 นายจำนง ขาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
379 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
380 นางนพพร สุวัตถินันท์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
381 นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
382 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
383 นายประเสริฐ บุญจันทึก ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
384 นายสุภาพ สุริยอาจ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
385 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
386 นางสาวภาจิรี บุญจูง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
387 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
388 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
389 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
390 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
391 นางสุภาพ พึ่มชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
392 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
393 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
394 นายธีรพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
395 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
396 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
397 นายชัชวาล วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
398 นางสาววิลาวัณย์ โสมาบุตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
399 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
401 นายธนพล น้อมระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
402 นายฉลาด สิทธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
403 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นางสาวสำอางค์ พรมมา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นางณฐอร กองสีผิว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
407 นางสาวสุระวัน จันทจร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
408 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
409 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
410 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
411 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
412 นายธีรพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
413 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
414 นายชัชวาล วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
415 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]