หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นาคสีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิชยา เขตผดุงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บรรเลงส่งโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นาคสีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางอภิชยา เขตผดุงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา บรรเลงส่งโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางประยอม ชาวดรโรงเรียนประจักษ์ศิลปคมกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรา ริกำแงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประยอม ชาวดรโรงเรียนประจักษ์ศิลปคมกรรมการ
4. นางสาวศิริธร เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา สอนละโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ เภาพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิยากร จำปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นางมะยุรี บุญเรืองโรงเรียนประจักษ์ศิลปคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางมลิวัลย์ เภาพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา สอนละโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะยุรี บุญเรืองโรงเรียนประจักษ์ศิลปคมกรรมการ
6. นางรณิชา จิตธรรมโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายณัฐกร พูนศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชนุช เครือเจริญโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรารัตน์ จิตต์ผลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี สุขมานพโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญานี กียะกูลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางขนิษฐา พิมพ์คีรีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
7. นางสรวีย์ ยลวิลาศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ปุราเตโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรารัตน์ จิตต์ผลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี สุขมานพโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ปัญจิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางขนิษฐา พิมพ์คีรีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
7. นางพัชนุช เครือเจริญโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา อะเวราโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธรรมมิกา นครชัยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา อะเวราโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา ปัญจิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ชูเกียรติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปุราเตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางวงเดือน โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เนตรเสนาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางพวงลดา ถาวรโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ปุราเตโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ชูเกียรติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุภาพ โสพุฒอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางพวงลดา ถาวรโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ แก้วก่าโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ติยะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางอรอุมา บุญสมรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชา แสนโยธาโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกอร ไชยกว้างโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
7. นายสมัย ทานะติงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พรมเลิศโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางกรีติญา ดงสันเทียะโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา ติยะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นายเดชา แสนโยธาโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายประยงค์ ศรีโทมีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุพรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนางสุจิตรา โซ่พิมายโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางกิตติยา หัวตันหาญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัจฉริยาพร ลมอ่อนโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชินจักร์โรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ไกรลาศบวรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัจฉริยาพร ลมอ่อนโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชินจักร์โรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา โซ่พิมายโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางจันทนี วงษ์เฮือนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา คำโยคโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางกิตติยา หัวตันหาญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกันต์ฤทัย นามมาลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายกฤษณะ อิ่มเจือโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจันทนี วงษ์เฮือนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรานุช ถวิลรักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา คำโยคโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางดวงสมร ไกรลาศบวรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษณะ อิ่มเจือโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกันต์ฤทัย นามมาลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายสนิท จันทราโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จิตธรรมมาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เฉลื่อยนอกโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุนารี แก้วเหลื่อมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางรื่นฤดี ศรีพันดอนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ศิลพรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุนารี แก้วเหลื่อมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ จิตธรรมมาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพิมลอาสน์ ทองคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ศิลพรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางรัตน์ศญาณ์ดา ขันธุแสงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา สนิทชนโรงเรียนพันดอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พงษ์ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพิศ ไชยวรรณโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายพิชิตชัย วงษางามโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางปัญญรัชต์ วงพระธาตุโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ สิทธิโชติโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
7. นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พงษ์ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพิศ ไชยวรรณโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายทัชชกร ประทีปพลาชัยโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางกงพิไล อมรินทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ สิทธิโชติโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
7. นางขนิษฐา สนิทชนโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา วะปะแก้วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางมนพร พลลาภโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรษน์ เหง้าดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางเขมจิรา เชียงกระโทกโรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการ
7. นางเพ็ญพักตร์ ด้วงแพงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลรัตน์ กุกำจัดโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร พรหมดีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางมนพร พลลาภโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร ศรีเพชรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายวงศพัทธ์ จันทรเสนาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจรุณี ศรีทาดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ภูดวงศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้วโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เศษชังโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพาชื่น วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้วโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเริงฐิตา ทะวะลัยโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เศษชังโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางจุฑามาศ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏโสภิณ สมศรีทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพศรี หินซุยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏโสภิณ สมศรีทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร สิงอุปโปโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ กองแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐิญา หล้าคอมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิตติชัย บุญพาโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิราวรรณ ปัสสาโทโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางนิราวรรณ ปัสสาโทโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ฑีรา ภักดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิวาวรรณ กองแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายจิตติชัย บุญพาโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางกรุณา เต็มเมธาวิทยาเลิศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร แสนตลาดโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาภา ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สีคงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุจิตรา สุระมรรคาโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน รักษ์ทองโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
6. นางสาวชณิดา ทัศนิยมโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
7. นางมนฤดี จูงพันธ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมนฤดี จูงพันธ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สุระมรรคาโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจุรีพร แสนตลาดโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางดวงใจ บุญหล้าโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัตน์จาณี อรัญเพิ่มโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชณิดา ทัศนิยมโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวปิยะรัตน์ สีคงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายยุทธภพ ศรีกงพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร วิจารย์ขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายจตุวีร์ จุตโตโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงัด จันดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวุฒิไกร วิจารย์ขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธภพ ศรีกงพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงัด จันดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ สุมุพละโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสำลี พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมคิด พรหมมินทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรมมาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรางคณา ปะตังถาโตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ สุมุพละโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสำลี พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางลัดดา ชานนตรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก มงคลแก้วเลิศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรชนีกร จันทร์พิทัษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระสันต์ เครื่องพาทีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบาจารีย์ ผิวเพชรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรมรันดร์ แหมไธสงค์โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบง สรวงสิริโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจิราภา แก้วรูญโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางพพรนิภา ชุ่มบัวทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรัฐพงศ์ วิชัยวงค์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบาจารีย์ ผิวเพชรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรมรันดร์ แหมไธสงค์โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบง สรวงสิริโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจิราภา แก้วรูญโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรนิภา ชุ่มบัวทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายสุนทร แวงวรรณ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นายเอกราช รักษ์ทองโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายกษิตินาถ อุ่นทานนท์โรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายสุนทร แวงวรรณ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเรื่องนภา บุญสารโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายศรัณยพงศ์ จันทะศรีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเรื่องนภา บุญสารโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายศรัณยพงศ์ จันทะศรีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสัตตบุษย์ พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จันซ้ายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ จิรวัฒนานันต์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอังคณา เกษมสานต์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาภาศิริ วิชัยวงค์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสัตตบุษย์ พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เกษมสานต์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จันซ้ายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ จิรวัฒนานันต์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัณณิชิตา ภีระภาคโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศรีมาพลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุกิต โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางรังคณา คำถาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิรานนท์ พันธ์หอมโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
6. นางณิชดาภา โภคาพานิชโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางพัฒนา ไชยราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ ทาชาติโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวอนัญญา สุขเจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ โคตรทองหลางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ศรีมาพลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสาลินี รัตโนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางภัทรา ศรีธรรมบุตรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิชิรานนท์ พันธ์หอมโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
7. นางสาวณิชดาภา โภคาพานิชโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาววิไลลักษณ์ นางสาววิไลลักษณ์ บุญตา นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายณรงค์เดช พลหล้าโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี แสงจำปีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางสาวแพรวนภา แพงวาปีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติเดช ชมพูราชโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์โรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด อินแปงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ดาตะเหโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายประกาศิต สีดามาตย์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ โสมาบุตรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย บุญพาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย พลไทยสงค์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นางเพียงจันทร์ สำนาญไสย์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางสาวนิภาพร สิงห์ละครโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายสุบัน พืชผลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
9. นายปียะ ชีวะคำนวณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายประหยัด อินแปงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ สมณะโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นายปียะ ชีวะคำนวณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางเพียงจันทร์ สำนาญไสย์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร สิงห์ละครโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายวุฒิชัย พลไทยสงค์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
7. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
7. นางวนิดา ศรีขำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขัตติยานี ขัตติยะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทกรรมการ
6. นางสุนันทา วงษาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
7. นางสาวกนิฏฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวภควรรณ ห่อคนดีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ฐาปนาพงษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. Miss Ma Yingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสาวผัสสพร ลือฤทธิพงษ์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา นันทะภาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. Mr. Zhao chenglongโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Miss Luo Qiongโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสาวผัสสพร ลือฤทธิพงษ์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี แสงสุระโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr. Andriane Tuckerโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรวีร์ ชัยปะปาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr. Zhou hao yingโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Miss Gao Qiu yingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียนโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรวีร์ ชัยปะปาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr. Zhang xiaoxinโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Mr. Yang Pei xuanโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี แสงสุระโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr. Andriane Tuckerโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Miss Luo Qiongโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. Miss Gao qiu yingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวมิ่งทิวา ถ่อนตะคุโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอัจมาภรณ์ กาลวิบูลย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr. Andriane Tuckerโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Miss Luo Qiongโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. Miss Ma yingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวชไมพร ไชยญะอนุกูลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธีรารัตน์ ดวงเทียนโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอัจมาภรณ์ กาลวิบูลย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr. Andriane Tuckerโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พลอุทัยโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
6. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พลอุทัยโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
6. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายรัฐพงศ์ วิชัยวงค์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางณฐอร กองสีผิวโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณา อนุสนธิ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุรางคณา ปะตังถาโตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ เอกทัศน์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางณฐอร กองสีผิวโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ สุจินดาโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
6. นางสาววารี สมพงษ์เวชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
7. นางสาวนิยากร จำปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สุจินดาโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววารี สมพงษ์เวชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
7. นางสาวนิยากร จำปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุษกร บุญยังโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ สุจินดาโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกุหลาบ แก้วเจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ สุจินดาโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกุหลาบ แก้วเจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศกร โกชารักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา เกษโสภาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่มโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
6. นางพิสมัย ชุมแวงวาปีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล ศรีมูลคาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่มโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
6. นายพิสมัย ชุมแวงวาปีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายนครา ด้วงแพงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายนครา ด้วงแพงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนพพร สุวัตถินันท์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวริศา สีดามาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่มโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางชญานันทน์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล ศรีมูลคาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติญา ไชยโชติโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางชญานันทน์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติญา ไชยโชติโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นายศิลา อรรถประจงโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ชารีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นายศิลา อรรถประจงโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ชารีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายนครา ด้วงแพงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายเกียงศักดิ์ สิมมาโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุระพล นามโสโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายภัทรพล ทิพย์กรรณโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นายภัทรพล ทิพย์กรรณโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา สิมพาโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบังอร จันทวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพีรดา แสงสงครามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา สิมพาโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชประธานกรรมการ
2. นางฐิติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทบากรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
4. นางศิริพร สุขเกษมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บัญฑิตรักการค้าโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บัญฑิตรักการค้าโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 e-mail : Krusukhum.com@gmail.com ID Line : Krusukhum ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]