รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา  สมน้อย
 
1. นางพัฒนียา  พัดประดิษฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวกษมา   แก้วแก่น
 
1. นางวีณภารัตน์  คงวารีทรัพฏ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  สิงคีประภา
 
1. นางสาวสุพักตร์ษา  มุกดาม่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญสม
 
1. นางสุดารัตน์  อยู่แพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวนภาพร  พานิชย์
 
1. นางวิยดา   ลุมภักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวสุภัทรา  ทวีจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มาสาซ้าย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายภานุพงศ์  ใสสะอาด
 
1. นางดามพวรรณ  จันทมาลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกัลชาญ  เมืองนาง
 
1. นางจันทิวา  วงศ์อารีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลย์
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เทศทิม
3. เด็กหญิงศิริวดี  วุฒิสาร
 
1. นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  รัตนประเสริฐ
2. นางสาวทองทิพย์  ฉิมเฉิด
3. นางสาวอังคณา  หงษ์วิชัย
 
1. นางสาวพวงพยอม  ศรีหาบัติ
2. นางนงเยาว์  รักการ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวกนกพร  ภักดีนวล
 
1. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
2. นางสะอาด  สิงนาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอรัญญา  อุดทุม
2. นางสาวอัจฉริยา  วรสิทธิ์
 
1. นางสะอาด  สิงนาค
2. นางสาวมณีพลอย  จันทร์อุบ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  มโนมัยโรจน์
 
1. นายชัชวาลย์  กิตติฉัตรกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญภา
 
1. นางโอเรส  กันเมล์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขำห้วยแย้
2. เด็กหญิงฐิติอร  บุญแก้วอมร
3. เด็กชายปิฏก  อนุสวรรณ์
 
1. นางสาววรางค์ศิริ  คูณชัยรุ่งเรือง
2. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวกัณฐิกา  ใจเก่ง
2. นางสาวพัชรภรณ์  เศรษแสงศรี
3. นายวิโรจน์  ทองหอม
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
2. นางพรสวรรค์  สงวนนาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แสงพา
2. เด็กชายนิพล  กัลยาบุตร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองคำ
 
1. นางวิระดา  แก้วชัย
2. นางสุจิตรา  ธนะสูตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัญญา  ภูสุโคตร
2. นางสาวนันทิชา  สิมงาม
3. นางสาวศิริลักษณ์ขณา  ประเสริฐ
 
1. นายทองเยี่ยม  อุไร
2. นางสาวแวววลี  แสนนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์
2. เด็กหญิงปวริศา  ดาก่ำ
 
1. นางพิสมัย  เจริญรักษ์
2. นางนราพร  อาชนะชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดรจันทร์ใต้
2. นางสาวชุติมา  บุญสม
 
1. นางสุภาพร  จรูญพงษ์
2. นายพรชัย  ทุมพัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายพัสกร  ทองเพ็ญ
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางพัฒนลิน  นิลทกาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธิติพันธ์  โค้วธนพานิช
2. เด็กชายธีรนัย  พูลลาภ
3. เด็กชายวิมล์  กาญจนวิเศษศรี
 
1. นางสาวพวงเพชร  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวสมพิศ  ชินภักดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกันต์พงษ์  ลีประเสริฐภร
2. นายชณาเทพ  ทวีนันท์
3. นายสิรภพ  สันติวิวัฒนพงศ์
 
1. นางธัญพร  รัตนะธัญ
2. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปรีย์วรา  เรืองอร่าม
2. เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา
 
1. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกานต์ทิตา  พิสถาน
2. นางสาวจุฑารัตน์  ประทุมชัย
3. นางสาวศิรินทิพย์  บุญร่วม
 
1. นางกชพร  กลิ่นมาลี
2. นายภาสกร  กลิ่นมาลี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  สนิมคล้ำ
2. เด็กชายธนากร  ภายไทยสงค์
3. เด็กชายเศกฐพงษ์  ทบอาจ
 
1. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว
2. นางอนุสรา  วันธงไชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนบูรณ์  จิตรยั่งยืน
2. นายวีระพล  โชคคำพูน
3. นางสาวศศิกานต์  ไชยสีหา
 
1. นางนัฎฐกานต์  ดวงพร
2. นางสาวพวงเพชร  นาเมืองรักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  บัวเก่า
2. เด็กหญิงรัตน์ชา  รักสนุก
3. เด็กหญิงแสงระวี  สุระเสน
 
1. นางอนุสรา  บัวลอย
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวธิติมา  หารินไสล
3. นางสาวนัยนา  ธาตุวิสัย
 
1. นางอณุสรา  บัวลอย
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไวเสน
2. เด็กหญิงพิยะดา  แสนปากดี
 
1. นายสราวุฒิ  สุริยา
2. นายกฤษดา  สุดทวี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วอาจ
2. นายอะริยะวัฒน์  บัวผัน
 
1. นางสาวจิรัชญา  มังคะรัตน์
2. นางสาวพัฒน์นรี  ศรีสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรียัง
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ลินซ์
 
1. นายนิยม  ระหา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายนพรัตน์  ธานีกุล
2. เด็กชายบัณฑิต  ขวาลำธาร
 
1. นายกฤษดา  สุดทวี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายชัยวัฒน์  สุระอุดร
2. นายธนัชชา  ศรีคราม
3. นายปิยทัศน์  นวกิจวัฒนา
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายวัฒนชัย  แก้วพิมพา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นอ้วน
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เสือแก้ว
4. เด็กหญิงเขมอักษร  สลับแก้ว
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมันตะ
 
1. นางสันทนา  อินมะโรง
2. นางเครือรัตน์  ชุมมวล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายทินกร  คาดบัว
2. นางสาวปุษยะ  นาทินลิ
3. นางสาวมาสประภา  บุตรินดา
4. นางสาววิไลรัตน์  เพียงพันธ์
5. นายอรรคพัฒน์  อุ่ยเกียรติสกุล
 
1. นางปรัศนา  ดรคอนชุม
2. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตคุณ
2. เด็กหญิงชนากาณต์  สุบิน
3. เด็กชายณัฐดนัย  คำภิรมณ์
4. เด็กชายปรัชญา  พั้วพวง
5. เด็กหญิงฟ้าประทาน  จอดนอก
 
1. นางปัทมากร  ปณะราช
2. นางสาววรวรรณ  สงชุม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วชนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  ประพันธ์พัฒน์
3. นางสาวจุทามณี  คำภูเงิน
4. นางสาวลออรัตน์  ชาดาเม็ก
5. นางสาวสาวิตรี  ดีศรี
 
1. นางสุรางค์  หลงกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เชื้ออ่อน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ชาวกล้า
3. เด็กหญิงวิรากานต์  ต่วนจะโป๊ะ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวแพง
5. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  รอบรู้
 
1. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
2. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  สาระดี
2. นางสาวกัญญาวีร์  ประทุมวัน
3. นางสาวชไมพร  ศฤงคาร
4. นางสาวรัชนีพร  เกตุพิมล
5. นางสาวสโรชา  นกแก้ว
 
1. นายก้องเกียรติ  เทวสกุล
2. นายวสันต์  ทาสีลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นางสาวกันยาลักษณ์  น้อยมนตรี
2. นายฉัตรดนัย  โสดสูง
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สนคณวงศ์
4. นางสาวพรนภา  ตอนใต้
5. เด็กชายระพีพัฒน์  บัวบาน
6. นางสาววงเดือน  ทวยแก้ว
7. เด็กชายวีระพล  ปานสว่าง
8. นายศรชัย  เขียนถนอม
9. นางสาวศิยานนท์  อ่อนชาติ
10. เด็กชายสมภาร  อินทรีย์จ่าง
11. นางสาวสุภาวิตา  เชียงสาพันธ์
12. นางสาวอภิญญา  ใจสุข
13. นายอานนท์  โพธิ์แก้ว
14. นายอุทัย  สารีรูป
15. นางสาวเพ็ญพักตร์  ขนันแข็ง
16. นางสาวเฟื่องฟ้า  ส่องแจ้ง
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
2. นางอัมราภรณ์  กรณ์เกษม
3. นางพูลศรี  ยาทองไชย
4. นางนวลจันทร์  สิงห์ธนู
5. นางวรารัตน์  สมโชค
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุนนท์
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวปานชีวา  พิมพ์ฝด
 
1. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงปริศณา  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายศักดิธัช  พละหาญ
 
1. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
2. นางเพ็ญศรี  เลิงภูบัง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1. นางสาวปภาวี  พันธพนม
2. นายพีรพล  ไชยเลิศ
 
1. นางสมสนุก  จวนสาง
2. นางพรศิริ  นิลฉวี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์เต็ม
2. เด็กหญิงขัตติยา  จันดา
3. เด็กหญิงชุติญา  ธรรมโกฏิ
4. นางสาวปนัดดา  กันหาลา
5. เด็กหญิงพัชรี  มาอาษา
6. นางสาวลักษิกา  ภิรมย์ภักดิ์
7. นางสาวสุจารี  เหลาสิงห์
8. เด็กหญิงสุดคณา  ชมภูธร
9. เด็กหญิงสุธิมา  ภักดี
10. นางสาวสุนิษา  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวศริยา  สิทธิวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เบี้ยกระโทก
3. นายคฑาวุธ  บุญรัตน์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาสัย
2. เด็กชายสัณฑ์  แจ้งวัง
 
1. นายบัญชาศักดิ์   เหล่าสูงเนิน
2. นางทิวาวรรณ  จันทคัต
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวธนาภรณ์  พรมวงศ์
2. นายสายชล  สินปรุ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ภูพาน
2. นายสุชาติ  สุวรรณอภิชน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  พังภักดี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธิษณ์ชยุต  สาระพุฒ
 
1. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายภูธเนศ  มุ่งหมาย
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพลอยนภรัตน์  ศิริกรโภคกุล
 
1. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายณรงค์พร  ใจเที่ยง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายอัครพล  เดชะพหุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนินาถ  เดชพลมาตย์
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาววรัชยา  ใจช่วง
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  มีเพียร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุทธิจักร์
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นางสาวชุรีภรณ์  สุดหอม
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐชกานต์  วงศ์คำพระ
 
1. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายกุลจักร  บัวผัน
2. เด็กชายธีรวัช  ชัยเลิศ
3. เด็กชายอณาเขตณ์  ชาวประชา
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายคณิน  กองสะดี
2. นายศิวดล  ตะนีพันธ์
3. นายอิทธิศักดิ์  เสนาคะบุตร
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  ทะเวผล
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิฏานันท์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนาพร  เพ็ชรสาย
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชืดนอก
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาววนิดา  โคตรประทุม
 
1. นายธีรพงศ์  อินธุกาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวธัญพิชชา  ภักดิ์สงศรี
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวเบญจพร  บึงจันทร์
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายสมศักดิ์  เนสุสิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงนันทิยา  สารีบุตร
3. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงภารุวรรณ  ยอดวันดี
5. เด็กชายวิทยากร  คลังทอง
6. เด็กชายเจระนัย  กองสุข
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายสมพร  กาญจน์แก้ว
3. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายจิรกิตติ์  ลีสง่า
2. นายชินกฤต  จำปาหมื่น
3. นางสาวประกายพร  ชูพรหมวงศ์
4. นายภานุวิชญ์  ทนงธนะสิทธิ์
5. นางสาวรวีภัสร์  ปรีพูล
6. นายสิทธินนท์  นาคำ
 
1. นายทศพร   สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายฐิติกร  ปฐมชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิติธร  เพ็งศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  โสไชยันต์
3. เด็กหญิงจิญานันท์  ประสาททอง
4. นายจิรัฐ  บุญนาค
5. นางสาวจิราพร  ผาจวง
6. นางสาวจุฑารักษ์  สาระบุตร
7. นางสาวชลธิชา  หมื่นภักดี
8. นางสาวชัญญานุช  ศิริสัตย์
9. เด็กหญิงณัชชา  ขำศิริ
10. นายณัฐกร  สุวรรณเวียง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงอุ่น
12. นายธนกร  บัวผัน
13. เด็กหญิงธัญธิญา  เพียรใส
14. นางสาวธิดารัตน์  คำทะเนตร
15. นายนพพร  มีชาติ
16. นางสาวนฤมล  ชินบุตร
17. นายบัลลังก์  วิชาดี
18. นายปริญญา  แสนดี
19. นางสาวปาริฉัตร  ดวงพุทธา
20. นายปิยสิทธิ์  ผมไผ
21. นางสาวพัชราพร  โคตรกระพี้
22. นางสาวพัชรินทร์  เทียงดี
23. เด็กหญิงยุรริษา  จันทรดี
24. นางสาววนิดา  ตะวงษ์
25. เด็กหญิงวันทนี  มณีรัตน์
26. นายศาสนพงษ์  อินลุเพช
27. นางสาวศิริรัตน์  มารศรี
28. นางสาวศิริลักษณ์  โพนแป๊ะ
29. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ตาผา
30. นายศุภชัย  อินโสภา
31. นางสาวสิริลดา  ยางทรัพย์
32. นางสาวสุภาดา  อุต้น
33. นายสุรภัทร์  งอกบุ้งคล้า
34. นางสาวอนุวรรณ  จิตรบุตร
35. นางสาวอัญชิตา  โคตรวิทย์
36. นายอัศษภรณ์  โคตรวิทย์
37. เด็กหญิงอาภาพร  สีลา
38. นายอินทร์ศร  บุตรน้อย
39. นางสาวเมมาลี  บุญทาธาตุ
40. นายไพรัช  จันสุข
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
2. นายแสวง  อินทะเกษ
3. นายธีรพล  ทะวาปี
4. นายจำลอง  ศรีพลัง
5. นางนวลศรี  ศรีพลัง
6. นายชนะชล  บัวผัน
7. นายวัฒนา  แสนสุวงษ์
8. นางสาวพิจิตรา  ผมไผ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีสาวแห่
 
1. นางสาวกุสุมา  ตนัยพุฒิ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุปรียา  ม่วงสนิท
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. นางสาวรัตนากร  พิจารณ์
 
1. นางฐณภัชร์  พูลสวัสดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายเจษฎาภรณ์  พลัดภูมิ
 
1. นายชนะชล  บัวพล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวภัณฑิรา  ทนงธนสิทธิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทัตเทพ  ฤทธิมาร
 
1. นายเอกวัส  เพ็งคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายบรรพต  มุงคุณโคตร
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  นามพิลา
2. เด็กชายกิติ์ชณานณต์  สุขเดช
3. เด็กชายทัตเทพ  ฤทธิมาร
4. นายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
5. เด็กชายภูมิณรงค์  วงษ์กอง
6. เด็กชายมณธิวัตร  กันหา
7. นายวิกรม  ลอยสงวน
8. เด็กชายศุภวิทญ์  พินิจมนตรี
9. นายโยเซฟ  เจริญสุข
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายสมชาย  สภา
3. นายเอกวัส  เพ็งคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกฤติน  แสนแพ
2. นางสาวจิตติวัลลภ  แสนลี
3. นางสาวจิตรดา  สายาพัฒน์
4. นายจิรกิตติ์  ลีสง่า
5. นางสาวชณนันศิริ  อุปการ
6. นางสาวชนัญชิตา  คำวิชา
7. นายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
8. นางสาวณัฐพร  สิงห์สัตย์
9. นายทัศพล  เกิดบ้านจอก
10. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
11. นางสาวนรีกานต์  ดีปา
12. นายนันทวัฒน์  นาคเสน
13. นางสาวประกายพร  ชูพรหมวงศ์
14. เด็กชายพงษ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
15. นายพัสพล  ชาญธีระเดช
16. เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา
17. นางสาวพิมลนาฏ  เชียงไฝ
18. นายภูริพัฒน์  คมฉันท์
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  ต่างกง
20. นางสาวมัสฤณ  ทองโคตร
21. นายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงศ์
22. นายรัฐศาสตร์  ชูน้ำเที่ยง
23. นางสาววชิรญา  แสงจันทร์
24. นายศรัทธาชน  คำมะมูล
25. นายสิทธินนท์  นาคำ
26. นายสิปปกร   ส่อนหา
27. เด็กชายสิริพงษ์  แก้วอุดม
28. นางสาวสุภัสสรา  พานนนท์
29. นางสาวอุษา  ฐานบำรุง
30. นางสาวเชอร์รี่  สีบานเย็น
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสวงดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ชำมะลี
3. เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์รุมเงิน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริรวย
5. เด็กชายธนิสร  ผลาผล
6. เด็กชายปฏิพล  คงโนนกอก
7. เด็กชายภานุชา  ธาตุไพบูลย์
8. เด็กหญิงศศิธร  อินทะขีณี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรสา  อินคำคา
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวจินตนาพร  ทองสี
3. นางสาวมัญชุกานต์  แสนโยธา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นายคมสันต์  พลสูง
2. นางสาวชลลดา  หอมเนตร
3. นางสาวฐิตาพร  ทองคำจันทร์
4. นายธีระพงษ์  สีดาหลง
5. นายพิทยา  วรรณศิริ
6. นายมานพ  แผ่นไธสง
7. นางสาววิภาภรณ์  ปินะกาเส
8. นายสกลรัตน์  ไชยวาส
9. นางสาวสุชาดา  สีดาหลง
10. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แข็ง
 
1. นางศิริลักษณ์  พลลม
2. นางสาวสุนิสา  จำปาหอม
3. นางสาวพรสุดา  ประทุมรัตน์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงจิดาภา   มูลดามาตร
4. เด็กหญิงชญากัญจน์  มานินชลาทิพย์
5. เด็กหญิงญาณิศา  อภิรัตน์วัฒนากุล
6. เด็กหญิงตวงกมล  เย็นวัฒนา
7. เด็กหญิงพัชโรทัย  ไชยจงมี
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วมุงคุณ
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  โพธิกุล
10. เด็กหญิงหยกฟ้า  คัมภ์บุญยอ
11. เด็กหญิงเพ็ญรดี  ชีกว้าง
 
1. นายศักดิ์ชัย  มัตตาโพธิ์
2. นายชัยธวัช  ทัพธานี
3. นางสาววิมลรัตน์  บุญยืน
4. นางศิวพร  ราชพรหมมา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวจริยาดา  คำวงษ์
2. นางสาวชไมพร  เดิมขุนทด
3. นางสาวธนพร  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
4. นางสาววชิรญา  ชาเนตร
5. นางสาวศศิกาญน์  พินิจ
6. นางสาวสุนิตตา  มะธิตะโน
7. นางสาวสุภาพร  เหล่ามา
8. นางสาวเจนนิเฟอร์   เลทเซล
9. นางสาวเมธาวี  ปัทมสิทธางกูล
10. นางสาวโมเอะ  ซาโต้
 
1. นางสาววิมลรัตน์  บุญยืน
2. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
3. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
4. นายชัยธวัช  ทัพธานี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  คนหาญ
2. เด็กชายกิตติพศ  ไขศรี
3. เด็กชายพีรพันธ์  เมืองนาง
4. เด็กชายสินธนา  เหมุทัย
5. นายอนุสรณ์  ทองเป็นไชย
 
1. นายณัฏฐ์พิชญ์  สวัสศรี
2. นายธีรพล  ทะวาปี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวนิตโย  อรัญมาลา
2. นายสุภัทร  ครสวรรค์
 
1. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวแพรพันวา  มธุรพันธ์
 
1. นางสุนันทา  พานิชพงศ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณิชาพิชญ์  ลิ้มวิไล
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สุวภักดิ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์  สุขใจ
 
1. นายปิยรัตน์  แสนวังศรี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวลักษมณ  ตะครามจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวอาทิตยา  ภารบูรณ์
 
1. นางกัญณภัทร  เกษกุ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาววราพร  สีขุมเหล็ก
 
1. นางสาวนางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายวีราชัย  มุงคุณ
 
1. นายปิยรัตน์  แสนวังศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวอาภัสรา  ว่องวิการ
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีตระกูล
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชัชนิตา  เขื่อนพงศ์
2. นางสาวดารวี  วงศ์คำพระ
3. นางสาวสปัณย์นา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวอิศริยาภรณ์  ลุนนิมิตร
5. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สุวภักดิ์
2. นางสุนันทา  พานิชพงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธนากร  วงษ์ขุลี
2. นางสาวสุมิตรี  สร้อยโพธิ์
 
1. นายธนเศรษฐ์  เกษกุ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สัตตะพันธ์
2. เด็กชายธนัญชัย  สวัสดิ์ศรี
3. เด็กชายธนาวุฒิ  หนุนทรัพย์
4. เด็กชายธวัฒน์ชัย  เกิดนอก
5. เด็กชายวรศักดิ์  หมื่นเฮ้า
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามอุตวงษ์
7. เด็กชายสุทัศน์  คำสี
8. เด็กชายอรรถชัย  ดอนเหนือ
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นางประภาภรณ์  อนันตโสภณ
3. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐญา  โคตรสมบัติ
2. นางสาวปวีณา  คิดกิ่ง
3. นางสาวปิยะฉัตร  นามอาษา
4. นางสาวพิมพ์ชนก  คำจันทร์
5. นายพีระพงษ์  พลพุทธา
6. นางสาวภาฎียา  คำงาม
7. นางสาวรตรัตน์  ภูนาศรี
8. นางสาววรรณพร  วงษาทร
9. นางสาวศิริลักษณ์  พลกลาง
10. นางสาวสุพรรษา  องศาจิตร
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นายคมกริช  สีหาทับ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ยุทธกิจจำนงค์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยหาวงค์
3. เด็กหญิงอรภิชา  โพธิ์สัตย์
 
1. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
2. นางรฐา  พลบูรณ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวศลิลรา  บุญเรืองศรี
2. นายสุรชัย  พิพิธ
3. นายสุรธัช  พันธ์พรม
 
1. นางกุณณิภา  ดวงอุทา
2. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมทิพย์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  คำสีลา
3. เด็กหญิงโสรภิญญา  เบ้าหล่อเพชร
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  เปี่ยมปิติธนกูร
2. นางจินตนา  พึงย้อย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวบุษกร  บัวผัน
2. นางสาววรรณภา  รักษางาม
3. นางสาวเนาวรัตน์  วิจารณรงค์
 
1. นางสุเทวา  สินธุพันธ์
2. นางสาวธัญญธร  ทิพวัจนา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงนัจฉรีพร  จันทยุทธ
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงแพรวารินทร์  โพพิทูล
 
1. นางสาวรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี
2. นายสาธิต  วิศรี
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สิริพงศารักษ์
2. นายทรงวุฒิ  บัววิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศรมยุรา
2. นายวิเชียร  สุดชาหา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายศิววงศ์  พร้อมสันเทียะ
2. เด็กชายสมิทธิ์  บุตตะโยธี
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวชลนิณา  รัตนคุณ
2. นางสาวสุธีรา  สัญจรรัตน์
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นางสาวนภาพร  พุทธวงค์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงฐนิชา  พลชา
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญมาตุ่น
 
1. นายสุวิทย์  น้อยอุ่นแสน
2. นายธนพล  ฝั่งซ้ายนพกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิมมาหลวง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายชยากร  สุกประเสริฐ
2. เด็กชายพงศกร  พรมเสน
 
1. นายสุวิทย์  น้อยอุ่นแสน
2. นายธนพล  ฝั่งซ้ายนพกุล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาววริษา  รัตนเมือง
2. นางสาววิไลวัลย์  จันทะนัน
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นางสาวนภาพร  พุทธวงค์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. นายอดิศร  อ่างคำ
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
2. นายศุภชัย  ขันดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายธราดล  พรไตร
2. นายวิธาน  วงษาบุตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นายฐิติศักดิ์  ตรีรัตน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวกษมา  โพธิหล้า
2. นายณัฐพงษ์  ศรัทธาพูน
3. นางสาวสุนทราภร  บุญหล้า
 
1. นางสาวภาวินี  อ้วนศรีเมือง
2. นางวิมลศรี  ทองศิริอุบล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายทรัพย์ทวี  เพ็ชรสาย
2. นางสาววริศรา  รัตนเมือง
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพล  พงษ์เจริญ
2. เด็กชายพลากร  พรมรักษา
3. เด็กชายวิศวะ  รอดบุญมา
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นายสนธยา  หมู่หัวนา
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายป๊อบ  ต้นอาษา
2. นายศักตินนท์  บัวผัน
3. นายสุรชา  สีลาอาสน์
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นายสนธยา  หมู่หัวนา
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกฤตภาส  ผิวบาง
2. เด็กชายคามิน  พงษ์นิล
3. เด็กชายภาสกร  โมรา
 
1. นายรวี  เวธิตะ
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายชัยพิเชษฐ์  เงินศรี
2. นายปิยะณัฐ  ผลพิพัฒน์
3. นายลัทธวัฒน์  อารักษาโรจน์
 
1. นายพลากร  ขุริมนต์
2. นางเบญจมาศ  ชนะน้อย
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทนทาน
2. เด็กชายศศิศ  อุ่นมุกดา
3. เด็กชายสรไกร  ไกรบุตร
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางนิลุบล  เจริญพันธ์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธัญนัฐ  วันณี
2. นายภานุพงษ์  จันทร์แสง
3. นายวงศธร  มหาจักษุ์
 
1. นายนิกร  จำปาหาร
2. นายถาวร  บัวป่า
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายบรรชัย  เกษนัส
2. นายมนตรี  เจนจุลพร
3. นายสุทธิศักดิ์  หูตินนุ
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายสนธยา  ส่องแสง
2. นายสรศักดิ์  ม่วงเพชร
3. นายอำนวยศักดิ์  หนาดเสน
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายศุภกร  แพทย์จันลา
2. นายสิทธิพงษ์  สมสล้าง
3. นายอัษราวุฒิ  ทองมี
 
1. นางพูลศรี  ยาทองไชย
2. นางวรารัตน์  สมโชค
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐพร  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวลิตา  กาหวาย
3. นางสาวอัญชลี  พันตู้
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
2. นายสุทิน  สิมงาม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยศกุล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยังคำพบุตร
3. เด็กหญิงนภัสสร  วงค์ชนะ
4. เด็กหญิงประภัสรา  สีหาโคตร
5. เด็กหญิงมนิริณี  รอดทุ่ง
6. เด็กหญิงอารียา  แก้วหนูนวล
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายไพทูล  สถิตย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. นายชัยธวัช  รองจ่าเมือง
3. นางสาวปนัดดา  ปันจันทร์
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีทอง
5. นายพิสิทธิ์  ยมหล้า
6. นางสาวสุวิมล  บัวภา
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางวนาพร  วังคำแหง
3. นางนวลสวาท  มหาโคตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป   บัวดัง
2. เด็กหญิงสายธาร   จรรยาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี    มีชั้นช่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวกัลยา  ชาติดอน
2. นายณรงค์ชัย  ทองโคตร
3. นางสาวประนิดา  ป้องนู
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
2. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองไพโรจน์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดาระหงส์
3. เด็กชายศราวุฒิ  วารุณ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  โพธิ์ทิพย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นายณัฐพล  อ่อนแสง
2. นายนนทวัฒน์  ชัยทองคำ
3. นางสาวพรนภา  สาระวัน
 
1. นายรุ่ง  งามวงศ์
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวมัลฑินีย์  ภูริศรี
2. นางสาวสุกิตรา  เประกันยา
3. นายอัมรินทร์  เสมอวงษ์
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  แจ้งจันทร์
2. นางสาวยุวธิดา  สีท่าไฮ
3. นางสาวเรณุกา  นามรมย์
 
1. นางพวงผกา  พุทธาวัง
2. นางสมัย  ทาแท่งทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวบุญนิศา  ศรีหาวงศ์
2. นางสาววนิดา  ชาวประชา
3. นางสาวอุมาพร  ภูสีดิน
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  มีสีสัน
2. เด็กหญิงรัฐจิญา  ชาวพ่อค้า
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุปผามาลา
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
2. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววรรณนิศา  พูนเพิ่มธนวัฒน์
2. นางสาวสุพิชญา  จังหวะ
3. นางสาวสุภาภรณ์  มูลเสนา
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
2. นายชัยชน  ไทยชน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงนัณชณภรณ์  พูลจิตต์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  แสนเมืองชิน
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ไวสีแสง
2. นางสาวนิตยา  บุตตะโยธี
3. นางสาววราพร  โนนทะขันธ์
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขามพะลา
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมยาลี
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อาวะริ
2. เด็กหญิงวัลย์นิภา  ปะริโต
3. เด็กหญิงสุนิสา  ต่ำใต้
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พากุล
 
1. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์ลา
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  ดรก่าน
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพวัจนา
 
1. นายฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวกรวินท์  แสนแก้วเฮื่อง
 
1. นางสาวบุญรัฐ  แย้มสาลี
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงสายใจ  ขันโททอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ขันโทอง
 
1. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
2. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายบุญเสมอ  แสงเสนา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สอนทะเดช
 
1. นายสมพงค์  คนขยัน
2. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายจิรโชติ  บุตรแสนลี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายญานปกรณ์  เฉีบบแหลม
 
1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทร
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายวัชรเกียรติ  โยธะพล
 
1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายสหรัฐ  เทือกสีบุญ
 
1. นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. เด็กชายภราดร  บัวระภา
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายปัญญพัฒน์  คำมะนาง
 
1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วิชัยวงค์
3. นางสาวจิราวรรณ  อินลา
4. นายจีระวัฒน์  รักษาเมือง
5. นางสาวชฎาพร  คำสุนทร
6. นายชิดชนก  ศรีสิงห์
7. เด็กหญิงชุดารัตน์  ราชโยธา
8. นายทินกร  บัวเงิน
9. นางสาวทิพวัลย์  วงษ์แก้ว
10. นายธวัชชัย  วงษพิมพ์
11. เด็กชายธีรพงศ์  สีตะนาค
12. เด็กหญิงนวรัตน์  ไกรยอด
13. เด็กหญิงประกายดาว  อ่อนชาติ
14. นางสาวประภาพร  วงศ์ไชยสิทธิ์
15. เด็กชายปรเมศร์  คำป้อง
16. นายพงศกร  บุญมาตุ่น
17. นายพัฒนพงษ์  นาแก้ว
18. นางสาวพิไลวรรณ  เพชรฤทธิ์
19. นายพีรศิษฏ์  โกสิลา
20. นางสาวภัชรยานนท์  ภูจาก
21. นายวิเชียร  หล้าสรวย
22. นายวีระเดช  พุทธาผา
23. นายสรวิชญ์  ส่องแจ้ง
24. นายสหรัฐ  พิลาหลวง
25. นายสหัสวรรษ  กุลดา
26. เด็กหญิงสุภัทรา  ดอนสมพงษ์
27. เด็กหญิงอธิติยา  สุวรรณน้อย
28. เด็กชายอนุชา  ศรีจันทรา
29. นายอุทิศ  ตุ้มทอง
30. นายเจนณรงค์  โม้ลา
 
1. นางฐณภัชร์  พูลสวัสดิ์
2. นายเอกสิทธิ์  แดงนา
3. นายทนงค์  ประโพธิ์สังข์
4. นางพิมล  ตันประเสริฐ
5. นางอภิชญา  ยะไวทย์
6. นายบัญชา  ทองมี