สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนไถล
 
1. นางธัญชพัชร์  จำนงค์ศาสตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายอนุพงษ์  ปิไชญาณ
 
1. นางพิมพ์ชญา  พูลศิริอุดมฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พร้าวหอม
 
1. นางธัญชพัชร์  จำนงค์ศาสตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  เฮ้ารัง
 
1. นางญาดา  ไทยประยูร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายต่อวัย  คำวันดี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วชิน
 
1. นางญาดา  ไทยประยูร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนากร  ชมพูนิมิตร
 
1. นางสาวธรชญาณ์  ดงคำศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายศรีรัตน์  ลีเอาะ
 
1. นายอุดมเดช  มีคำแสน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แสงพา
2. เด็กชายนิพล  กัลยาบุตร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองคำ
 
1. นางวิระดา  แก้วชัย
2. นางสุจิตรา  ธนะสูตร
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวทิพวัลย์  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวประภาพร  บุญมี
3. นายพงศกร  สารีรูป
 
1. นายณัฏฐชัย  เรืองสินธุสถาพร
2. นางสาวฉันทนา  วงษ์ปัตตา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนดล  เกตุไทยสง
 
1. นางสาวชนิกานต์  นวลตา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นายเจษฎา  สีคะปัสสะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  คำดีบุญ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 6 1. นางสาวชวพรรณ  โคตรชุม
2. นางสาวธีราพร  สาวาโย
3. นางสาวนัทธมน  เสมานันท์
 
1. นางอุไรวรรณ์  บัณฑิตภิรมย์
2. นางสาวชุติมา  ภานโน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจัตตุพล  โสดสิงห์
2. นางสาวราชินู  โพธิ์มงคล
3. นายเศรษฐพงศ์  พุทธโคตร
 
1. นางสาวพัชณี  พรรณรังษี
2. นางสาวดวงใจ  สมศิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัณฑิต  มะณีสี
2. นางสาวปนัดดา  คนฉลาด
3. นางสาวพฤดี  เผ่าบ้านฝ่าง
4. นางสาวสุนิตตา  ลือสะท้าน
5. นายเสกสรร  เพตะกร
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษฎา  ฤทธินายม
 
1. นางลำดวน  แสงจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายนฤดล  สมศรี
2. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทะเขต
 
1. นางลำดวน  แสงจันทร์
2. นายนุกูล  ศรีคำบ่อ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายทักษิณ  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. เด็กหญิงปิยะพร  ชัยวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  โพธิ์ทรัพย์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวธัญลักษณ์  อนุเวช
2. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทะเขต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  โพธิ์ทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชญา  บุญมีประเสริฐ
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชญา  บุญมีประเสริฐ
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิช  ผิวฝ้าย
2. นายสิทธิผล  ใจหาญ
 
1. นายวรุตม์  สิทธิโคตร
2. นางสาวศิริกมล  ศรีภูมั่น