สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายอนุพงษ์  ปิไชญาณ
 
1. นางพิมพ์ชญา  พูลศิริอุดมฤกษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  แสงพา
2. เด็กชายนิพล  กัลยาบุตร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองคำ
 
1. นางวิระดา  แก้วชัย
2. นางสุจิตรา  ธนะสูตร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวทิพวัลย์  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวประภาพร  บุญมี
3. นายพงศกร  สารีรูป
 
1. นายณัฏฐชัย  เรืองสินธุสถาพร
2. นางสาวฉันทนา  วงษ์ปัตตา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจัตตุพล  โสดสิงห์
2. นางสาวราชินู  โพธิ์มงคล
3. นายเศรษฐพงศ์  พุทธโคตร
 
1. นางสาวพัชณี  พรรณรังษี
2. นางสาวดวงใจ  สมศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัณฑิต  มะณีสี
2. นางสาวปนัดดา  คนฉลาด
3. นางสาวพฤดี  เผ่าบ้านฝ่าง
4. นางสาวสุนิตตา  ลือสะท้าน
5. นายเสกสรร  เพตะกร
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายนฤดล  สมศรี
2. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทะเขต
 
1. นางลำดวน  แสงจันทร์
2. นายนุกูล  ศรีคำบ่อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชญา  บุญมีประเสริฐ
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางธนิษฐ์อร  ธนาศิริรัตนชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชญา  บุญมีประเสริฐ
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิช  ผิวฝ้าย
2. นายสิทธิผล  ใจหาญ
 
1. นายวรุตม์  สิทธิโคตร
2. นางสาวศิริกมล  ศรีภูมั่น