สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงนันทิยา  สารีบุตร
3. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงภารุวรรณ  ยอดวันดี
5. เด็กชายวิทยากร  คลังทอง
6. เด็กชายเจระนัย  กองสุข
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายสมพร  กาญจน์แก้ว
3. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  ไชยรัตน์
2. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
3. นายธนพล  มูลหาญ
4. นายธนากร  ศรีจันทรา
5. นางสาวปิยะภรณ์  โสมประยูร
6. นายอัครเดช   มั่นเลิศ
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายสมพร  กาญจน์แก้ว
3. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  มงคลไชยศิริ
2. นายณัฐวุฒิ  นาหอคำ
 
1. นายจักรพันธ์  แสนอุบล
2. นายศราวุธ  สีขว่าง