สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจันทร์ธิพร  คำผล
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. นางสาวเพชรรินทร์  อาบสุวรรณ
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอรยา  ประทุมชัย
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสาวิตตรี  โคตรนันทร์
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศิริพิพัฒน์  โพธิพรม
2. นางสาวสุทธิดา  จำปาน้อย
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชุติกาญจน์  เวียงสงค์
 
1. นางขนิษฐา  หมายมั่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวมินตรา  ฤาชา
 
1. นางขนิษฐา  หมายมั่น
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุนันท์  คมสัน
2. เด็กชายองอาจ  ขัวลำธาร
 
1. นายสุเทพ  วงศ์ลักษลาวัณย์
2. นางมัญฑิตา  สอนสมนึก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจิราวุฒิ  จำปาน้อย
2. นายฉัตรบดินทร์  ชัยพฤกษ์
3. นายทัตพงศ์  เกตุสุวรรณ
4. นายวีระชัย  คามะเชียงพิณ
 
1. นายปรมาณู  มุกดาม่วง
2. นายเริงศักดิ์  อัคราช
3. นางธัญนภา  อัคราช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วศิริ
 
1. นายเริงศักดิ์  อัคราช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  แข็งแรงดี
 
1. นายเริงศักดิ์  อัคราช