สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวสิริวิมล  ทองเหล็ก
 
1. นางประภาวัลย์  พึ่งกิจทวีโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรรณรักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทองเหล็ก
3. เด็กหญิงอลิสา  ภวะภูตานนท์
 
1. นางบุกาณิ  พิมพ์เหม
2. นายธีระวัฒน์  สุวรรณวาปี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 13 1. เด็กชายปกรณ์  พูนอินทร ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  สีหานาวี
 
1. นางกุศล  ด้วงสะดี
2. นางมัญฑิตา  สอนสมนึก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ลอย
 
1. นางสุรดา  เถาวลัย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  โลเด
2. นางสาวจินดารัตน์  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  แข็งแรงดี
4. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ร่มไทร
5. เด็กชายรัชฎากร  ศรีจูม
6. นางสาวรัตนาพร  โลเด
7. นางสาววรรณพร  วรรณสนธิ์
8. นางสาวอรยา  ประทุมชัย
9. เด็กหญิงเกศสุดา  ซุยสียา
 
1. นายปรมาณู  มุกดาม่วง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัครินทร์  อยู่ยงยุวัฒน์
3. นางสุรดา  เถาวลัย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายฉัตรบดินทร์  ชัยพฤกษ์
2. นางสาววรรณภา  มูลคม
 
1. นางสาวจินดา  นะธิศรี
2. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ทัศนิยม
2. เด็กชายณัฐพล  ขาวสีแดง
3. นายอานนท์  ชัยเชียงพิณ
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทุมรัตน์  บรรพต
2. นางสาวสาวิตตรี  โคตรนันทร์
3. นายสิทธินนท์  จันนาวัน
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี