สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิธิศ  อนันตชินะ
 
1. นางนาฏฤดี  ศรีวรกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายภูพาน  ประสงค์ศิลป์
 
1. นางยุพา  ภาคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรียาภรณ์  สกุลวิเศษชัยชาญ
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  สมมีทวีทรัพย์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จิตรจำนงค์
 
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหลาแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธภา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงเรือนแก้ว  ดาเชิงเขา
 
1. นางกรรวี  ผิวเผือก
2. นางทัศนีย์  ปลัดศรีช่วย
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. นายยุทธการ  รอดขันเมือง