สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์
 
1. นางสุปราณี  แก้วสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  บัวคอม
2. นางสาวสุพิชญา  เทพนา
3. นายเจตพล  ชื่นคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  ขาวศรี
2. นางพิมชมพู  นามมัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรภัทร  สันติวิวัฒนพงศ์
 
1. นางสุดสวาท  มหาพรหม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปราชญ์พงศ์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายภีมพศ  สุขทะเล
 
1. นางนัฎฐกานต์  ดวงพร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรณรต  พรหมสิงห์
2. นางสาวปวีณ์รัตน์  แสงซ้ายกวิน
 
1. นางธัญรัศม์  จุฬารี
2. นางสุภัตรา  หาเคน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.17 เงิน 5 1. นายพัชรพล  เปี่ยมฤทัยพินิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วคำแจ้ง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  กิจเอื้อวิริยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญชัย