สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรสุรีย์  ทองสุข
 
1. นางอรนุช  ศรีหริ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชญาดา  อินชิน
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  วอเพ็ชร
 
1. นางสุภาณี  ศิลปะวิวัตน์
2. นางอรนุช  ศรีหริ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายชงค์กฎ  แสนอุบล
 
1. นางสาวอรวรรณ  โอนากุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวอินทิรา  เครือกุณา
 
1. นางสาวพัชรี  ไทยใหม่