สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัทธ์จิรา  โพธิสัตย์
 
1. นางศรีประไพ  ศิริจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายจรินทร์  บุญสินชัย
 
1. นางสกาวเดือน  ปานะวิเชียร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  อาจหาญ
2. นายอภิวัฒน์  สุริยะ
3. นางสาวอาภัสนันท์  สิทธิพรหม
 
1. นางสาวทัศวรรณ  รุคเชด
2. นางสาวพิกุล  โสนะโชติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฏพันธุ์  พุกหน้า
2. นายธนพล  ท้วมลำยอง
 
1. นางสายสมร  ยาวิธี
2. นางสาวรัดดาววรรณ  เผื่อนผึ้ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 1. นายอนุชา  ธงอาษา
 
1. นายคำสา  สุโพธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  พละแสน
2. นายยุทธพงษ์  สุพรมอินทร์
3. นายสุปัญญา  ทองจันทร์
 
1. นางอรญา  วุฒิพันธ์
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  สุขวาปี
2. นางสาวฐิติรัตน์  ปัดถาวะโร
3. นายพิเชษฐ์  เขตบุรี
4. นางสาวอรพรรณ  วรรณสอน
5. นางสาวเบญจวรรณ  พรมแสง
 
1. นางอรวรรณ  สำมะโย
2. นางอรพินท์  พระเอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  บุตรมะ
2. นายณัชพล  กองพิลา
3. นายพงศภัค  สุทธิธานนท์
4. นางสาวพัทธ์จิรา  โพธิสัตย์
5. นายอำนวยชัย  รัตนคำ
 
1. นางกมลชนก  พันธุ์โสภณ
2. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุฬาภัทร  นุ่นสวัสดิ์
2. นายธนกร  รูปสม
3. นายธนายุต  กุลถวายพร
4. นายพงษ์ศธร  สุดี
5. นายศุภกร  จันทร์ทา
 
1. นายกีรติ  กันตง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรุจจิรา  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 13 1. นางสาวปภัสสร  พุ่มทอง
2. นายรัชพล  ผิวฝ้าย
 
1. นางอรวรรณ  สำมะโย
2. นางอรพินท์  พระเอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธวัต  กุลานุวัต
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววราทิพย์  ศรีบัว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปนัดดา  ปิตาทะเส
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอริย์ชัช  ประทุมลัย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิติพงษ์  วงค์หนองแวง
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวปาลิตา  สมณะ
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิปปกร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวปริศนา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 5 1. นางสาวปริศนา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  สีขุมเหล็ก
 
1. นางสาวนางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐภัทรชฎา  มโนรา
2. นางสาวปิยะธิดา  หันจางสิทธิ์
3. นายภาสกร  สุวรไตร
4. นายวรจักร  มุกดาม่วง
5. นายศตวรรษ  โคกวิลัย
 
1. นางสาวธนัฐฎา  เหมมี
2. นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  วงษ์ขุลี
2. นางสาวสุมิตรี  สร้อยโพธิ์
 
1. นายธนเศรษฐ์  เกษกุ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธาดา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายธีรเดช  ใจหาญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ตอนเหนือ
2. นางปิยภรณ์  ขุสุวรรณ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายวัฒนา  โบราณประสิทธิ์
2. นายสิปปกร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นางวีณา  ภูคานา
2. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  อยู่เปรมสุข
2. นายวนราช  บุดดาดวง
 
1. นางวีณา  ภูคานา
2. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิวัฒน์  วงษ์พิชัย
2. นายอุทัยพันธ์  เที่ยงโคตร
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
2. นางวีณา  ภูคานา
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายจักรภัทร  เศษจันทร์
2. นายเกรียงสิทธิ์  สิทธิประภาพร
 
1. นางสาวปาณิสรา  ตอนเหนือ
2. นางปิยภรณ์  ขุสุวรรณ
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจักรภัทร  เศษจันทร์
2. นายทรัพย์ทวี  งานรุ่งเรือง
3. นายธีรเดช  ใจหาญ
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญนัฐ  วันณี
2. นายภานุพงษ์  จันทร์แสง
3. นายวงศธร  มหาจักษุ์
 
1. นายนิกร  จำปาหาร
2. นายถาวร  บัวป่า
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายกิตติศักดิ์  อาจหาญ
2. นายจักรี  นาขะมิน
3. นางสาวชฏาลักษณ์  ห้าวหาญ
4. นางสาวชุติกาญจน์  สาระกรณ์
5. นางสาวธัญญลักษณ์  ชัยสินทร์
6. นางสาวพรพิมล  คำวิชิต
 
1. นางสาวรัดดาววรรณ  เผื่อนผึ้ง