สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวศิริญาภา  ด่านระหาร
 
1. นางสาวจิราวัลย์  ตำตาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  จูมภูบาง
 
1. นางสาวจิราวัลย์  ตำตาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนวัฒน์  ไกรดำ
 
1. นางสาวจิราวัลย์  ตำตาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เลาะหนอง
 
1. นางสาวจิราวัลย์  ตำตาด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายทินกร  บัวเงิน
2. นายธนวัฒน์  บุตรเจริญทรัพย์
3. นางสาวศิริญาภา  ด่านระหาร
4. นายสรวิชญ์  ส่องแจ้ง
5. นายสุรทิน  จูมภูบาง
6. นายเจนณรงค์  โม้ลา
 
1. นางฐณภัชร์  พูลสวัสดิ์
2. นางพิมล  ตันประเสริฐ
3. นางอภิชญา  ยะไวทย์