สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นางสาวปรารถนา  ขันมะณี
 
1. นางนาถตะยา  จันทร์โพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนิภาลัย  สาราษฎร์
 
1. นางนาถตะยา  จันทร์โพธิ์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองเฟื้อง
2. เด็กชายภูวดล  ฝ่ายอินทร์
3. เด็กชายวรณัฐ  พงษ์ประเทศ
 
1. นางพิไลวรรณ  สถิตย์
2. นางอัมภาภรณ์  จำนงนิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองเฟื้อง
2. เด็กชายภูวดล  ฝ่ายอินทร์
3. เด็กชายวรนัฐ  พงษ์ประเทศ
 
1. นางพิไลวรรณ  สถิตย์
2. นางอัมภาภรณ์  จำนงนิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวพรทิภา  เสตะปุระ
2. นางสาวพัชรมัย  บุญขน
3. นางสาวพิมลพรรณ  เวชกัณ
 
1. นางพิไลวรรณ  สถิตย์
2. นางคนึงนิจ  อัครปัญญา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารรัตน์
 
1. นางพิไลวรรณ  สถิตย์
2. นายแสง  ป้องนอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุวารี  อ่อนสมัย
 
1. นางอัมภาภรณ์  จำนงนิจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 13 1. นายภูวสิทธิ์  อ้มวิชา
 
1. นางคนึงนิจ  อัครปัญญา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธวัชชัย  ศรีดาโชติ
2. นายศุภวิชญ์  ประเสริฐการ
 
1. นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพประภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  โผยเขียว
 
1. นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศิลา
2. เด็กหญิงปรมินทร์  ปุริสังข์
3. เด็กหญิงพิมมาดา  สร้อยพาน
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทองวิเศษ
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อ่อนบัตร
2. นางนัยรัตน์  รุจิราศรีรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วชนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  ประพันธ์พัฒน์
3. นางสาวจุทามณี  คำภูเงิน
4. นางสาวลออรัตน์  ชาดาเม็ก
5. นางสาวสาวิตรี  ดีศรี
 
1. นางสุรางค์  หลงกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เชื้ออ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ป้องสูงเนิน
2. เด็กชายพีรวิช  โพธิ์สืบ
 
1. นางมาลัย  เทียมวงศ์
2. นางจันทร์สุดา  โสดาดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 14 1. นายสิรภพ  สมุติรัมย์
2. นางสาวอินทุอร  แสนบุญเมือง
 
1. นางจันทร์สุดา  โสดาดี
2. นางมาลัย  เทียมวงศ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. นางสาวชลธิชา  ธรรมฤทธิ์
2. นางสาวสุธิรา  หิมวัน
 
1. นายวัชรินทร์  สิมโน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยาวดี  น้อยสารบัญ
2. นางสาวเนตรนภา  ลุนหล้า
 
1. นายวัชรินทร์  สิมโน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรินธร  พงษ์ประเทศ
 
1. นายศุภวิชญ์  โนวฤทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  ผาจวง
 
1. นายศุภวิชญ์  โนวฤทธิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวสุภาพร  ขันตีจิตร
 
1. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติยา  จันขาม
 
1. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 1. นางสาวจิตติยา  จันขาม
 
1. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. นางสาวอังสุมาลี  ไชยคำ
 
1. นางกัญณภัทร  เกษกุ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  ภารบูรณ์
 
1. นางกัญณภัทร  เกษกุ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยศกุล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยังคำพบุตร
3. เด็กหญิงนภัสสร  วงค์ชนะ
4. เด็กหญิงประภัสรา  สีหาโคตร
5. เด็กหญิงมนิริณี  รอดทุ่ง
6. เด็กหญิงอารียา  แก้วหนูนวล
 
1. นางคันธนีย์  จันทู
2. นายไพทูล  สถิตย์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มีโชค
2. เด็กหญิงนิตยา  สดกลาง
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  แก้วมหาดไทย
 
1. นายไพทูล  สถิตย์
2. นางคันธนีย์  จันทู
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.91 ทอง 6 1. นายบัณฑิต  เวียงจันทร์
2. นางสาวปริศนา  สัปปพันธ์
3. นายวัฒนา  ภูมิคอนสาร
 
1. นายไพทูล  สถิตย์
2. นางคันธนีย์  จันทู
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  จมพรม
2. เด็กชายภราดร  ชูวิชัย
3. เด็กชายศิวกร  สุราวงษ์
 
1. นางนาถตะยา  จันทร์โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุพาดา  บรมฤทธิ์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาตย์จันทร์
 
1. นางสาวสุพาดา  บรมฤทธิ์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เจตบุตร
 
1. นางสาวสุพาดา  บรมฤทธิ์
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เทพศิลา
 
1. นางสาวสุพาดา  บรมฤทธิ์