สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองเฟื้อง
2. เด็กชายภูวดล  ฝ่ายอินทร์
3. เด็กชายวรนัฐ  พงษ์ประเทศ
 
1. นางพิไลวรรณ  สถิตย์
2. นางอัมภาภรณ์  จำนงนิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุวารี  อ่อนสมัย
 
1. นางอัมภาภรณ์  จำนงนิจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 13 1. นายภูวสิทธิ์  อ้มวิชา
 
1. นางคนึงนิจ  อัครปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธวัชชัย  ศรีดาโชติ
2. นายศุภวิชญ์  ประเสริฐการ
 
1. นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี