สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววารุณี  ทองนำ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  อยู่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายเอกรัตน์  แผ่นพงษ์
 
1. นางกวีวรรณ  ฤทธิ์เทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมธุรส  บุตรภา
2. นางสาวอัฏฐวรรณ  บุรีพัตน์
3. นางสาวอาภากร  บัวทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรภิญญา  ลีกุล
2. นางสาวไอลดา  พรรณโอรส
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  กุลพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติศักดิ์  ปุ้งมา
 
1. นายประทวน  ฤทธิ์เทพ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัลย์สุดา  คามะทิตย์
2. นายศักดิ์เกรียงไกร  เบ้าวรรณ
3. นางสาวเพ็ญนภาพร  ตุ้ยศักดา
 
1. นายทรงศักดิ์  คนฉลาด
2. นางสาวพิมพิกา  สิมสินธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจันจิรา  วิไชวงค์
2. นางสาวพรนิภา  พรมโนนศรี
3. นางสาวพิมพิศา  จิตชาตรี
 
1. นางสุวรรณี  ศรีทาพุธ
2. นายขจรศักดิ์  คำมุงคุณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพิมลวรรณ  วิรัตน์
 
1. นายสำเภา  เนื่องมัจฉา